Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

4. A NÉPESSÉG RASSZOK ÉS KULTÚRFÖLDRAJZI MUTATÓK SZERINTI ÖSSZETÉTELE A kép forrása: (Bevölkerung)http://www,dsw-online.de/diashow.html.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "4. A NÉPESSÉG RASSZOK ÉS KULTÚRFÖLDRAJZI MUTATÓK SZERINTI ÖSSZETÉTELE A kép forrása: (Bevölkerung)http://www,dsw-online.de/diashow.html."— Előadás másolata:

1 4. A NÉPESSÉG RASSZOK ÉS KULTÚRFÖLDRAJZI MUTATÓK SZERINTI ÖSSZETÉTELE A kép forrása: http://www,dsw-online.de/diashow.html (Bevölkerung)http://www,dsw-online.de/diashow.html

2 4. 5. Nemzeti (etnikai) kisebbségek, a nemzetiségi kérdés A kép forrása: http://www,dsw-online.de/diashow.html (Bevölkerung)http://www,dsw-online.de/diashow.html

3 NEMZET, NEMZETISÉG ETNIKUM.           NEMZETISÉGI KÉRDÉS Delacroix: A Szabadság harcba vezeti a népet (1830) Musée du Louvre, Párizs.

4

5

6

7

8 ETNIKUM NEMZETISÉG NEMZET „EVOLÚCIÓ” A nemzet - Alapfogalmak értelmezése I.

9 ETNIKUM NEMZETISÉG NEMZET „HIERARCHIA” A nemzet - Alapfogalmak értelmezése II.

10 A nemzet – Alapfogalmak értelmezése III. A nemzet – Alapfogalmak értelmezése III. forrás: KOVÁCS Z.: Népesség- és településföldrajz, Budapest, 2002, 52 – 55. o. nemzetállami gondolat ► nemzetállami gondolat → 19. század első fele államnemzet ► államnemzet → „...egy ország valamennyi állampolgárának közössége.” → francia nemzetkoncepció kultúrnemzet ► kultúrnemzet → „...olyan közösség, amelyet a tartós együttélés, a közös történelmi múlt mellett a területi, nyelvi kulturális egység és a kultúrában megnyilvánuló közös lelki sajátságok, értékrendek jellemzenek.” → német nemzetkoncepció nemzeti / etnikai kisebbség ►nemzeti / etnikai kisebbség → „...olyan etnikai csoport...., amely számarányát tekintve kisebbségben él az adott ország többségi etnikumához képest.”

11 „Nemzet”–fogalom meghatározások I. „Nemzet”–fogalom meghatározások I. forrás: TÓTH Sándor: A nemzet európai modelljéről. Kriterion, Bukarest, 1993, 181. o. „A nemzet az emberek történelmileg kialakult közössége, mely a nyelvnek, a területnek, a gazdasági életnek és a kultúra közösségében megnyilvánuló lelki alkatnak közössége alapján keletkezett.” 1913 ‘Marxizmus és nemzetiségi kérdés’ JOSZIF VISSZARIONOVICS SZTÁLIN

12 „Nemzet”–fogalom meghatározások II. „Nemzet”–fogalom meghatározások II. forrás: SZŰCS Jenő: Nemzet és történelem. Budapest, 1984, 202., 192. o. 18. század vége óta „A nemzet modern kategóriarendszerünkben – függetlenül a szó etimológiájától és történelmi jelentéseitől –, olyan képzetek, fogalmak és feltételezések összességét fogja át, amelyek ebben a formában csupán a 18. század vége óta léteznek…. …a modern nemzet és a tudományos történetírás a 18.-19. század fordulóján egymással nemcsak párhuzamosan, hanem egyszersmind genetikus kapcsolatban születtek meg….” SZŰCS JENŐ

13 SZŰCS JENŐ: A nemzeti társadalom „gondolati modellje”. A nemzet a 18. század vége óta az adott csoport tagjai számára:  standartizált értékek h hh hordozója, összegzője;  a gazdasági, társadalmi-politikai, kulturális szféra („tényleges, vagy óhajtott”) elrendezési k kk kerete;  a csoportlojalitás (domináns) t tt tárgya. „Nemzet”–fogalom meghatározások II. „Nemzet”–fogalom meghatározások II. forrás: SZŰCS Jenő: Nemzet és történelem. Budapest, 1984.

14 Alapfogalmak értelmezése III.  Nemzetiségi kérdés identitás asszimilációbizalmi válságlojalitás Különböző ön (azonosság)-tudatok (identitás) szembesülésében gyökerező és a hasonulás (asszimiláció) lehetősége és mértéke köré fonódva kibontakozó bizalmi válság (lojalitás). Lojalitások konfliktusa Asszimiláció Különböző identitástudatok  Nemzetiségi viszonyok térbeli - A különböző etnikumok helyi közösségeinek térbeli elterjedése. (Mértéke, jellege) - Az etnikumokat a politikailag megszervezett és kulturálisan integrált nemzetekhez fűző többszintű társadalmi kapcsolatrendszer.

15 Alapfogalmak értelmezése IV. Alapfogalmak értelmezése IV. forrás: JÁSZI Oszkár: A nemzeti államok kialakulás és a nemzetiségi kérdés, 1986 [1912], 267. o.  Nemzetiségi kérdés „A nemzetiségi kérdés mindenütt a világon – azt lehet mondani – fizikai szükségszerűséggel lép fel ott, ahol... az átmenet a modern ipari polgári állam felé megtörténik, és ahol...a... demokrácia kialakulása nem egy homogén néptömeget, hanem különböző nyelvű embercsoportokat, nemzetiségeket talál...”

16 Alapfogalmak értelmezése V. Etnikum  Etnikum A személyes, közvetlen és folyamatos kommunikáció társadalmi keretein alapuló helyi nyelvközösség. (Egyéb identitásjegyek: vallás, „kultúra”) hely  hely nyelv  nyelv kommunikáció  személyes  közvetlen  folyamatos kommunikáció „közeg” ~ közösség

17 Etnikai földrajz – definíciók I. „... a világ, egyes országok, régiók etnikumainak (múltbéli és jelenlegi) térbeli eloszlásának sajátosságait (etnikai határaikat, dinamikáját, népességszámát stb.) kutatja. Szoros a kapcsolata a történeti földrajzzal és az etnikai demográfiával. Az etnikai közösségek és a földrajzi környezet közötti kapcsolatokat történelmi távlatban vizsgálja, rámutatva a természeti faktorok jelentős és a társadalmi-gazdasági viszonyok meghatározó szerepére.” TRJOSNYIKOV, A. F., (szerk.), 1988 (Idézi: KOCSIS Károly, 1998. Etnikai földrajz. In: TÓTH – VUICS (szerk.): Általános társadalomföldrajz I., Dialóg Campus Kiadó, Budapest – Pécs, 279. o.)

18 Etnikai földrajz – definíciók II.  Etnikai földrajzi kutatás „Általános” cél: Különböző etnikumok elterjedését meghatározó ok-okozati viszonyok feltárása, az elterjedés jellegének leírása. „Közvetlen” cél: Megjeleníteni az etnikumot (népcsoportot) a földrajzi térben (térképen).  A nemzetiségi megoszlás térszerkezetének feltárása. Tárgy:  Egy adott területegység népességének nemzetiségek, (bizonyos népszámlálási-statisztikai kategóriák) szerinti megoszlása.  Bármiféle, a nemzetiségi megoszlással összefüggő, társadalmi – térbeli probléma.

19 A nemzet(ek) etnikai területe Államterület Kisebbségek etnikai területe államhatár Állam és nemzet kapcsolatának térbeli modellezése I. Állam és nemzet kapcsolatának térbeli modellezése I. forrás: KOCSIS Károly, 1998 (In: TÓTH – VUICS (szerk.): Általános társadalomföldrajz), 290. o., 15. ábra.

20 1. modell „Portugál modell” (Izland, Csehország, Dánia, Írország) Állam és nemzet kapcsolatának térbeli modellezése II. Állam és nemzet kapcsolatának térbeli modellezése II. forrás: KOCSIS Károly, 1998 (In: TÓTH – VUICS (szerk.): Általános társadalomföldrajz), 290. o., 15. ábra.

21 2. modell „Magyar modell” (Albánia, Macedónia, Mongólia) Állam és nemzet kapcsolatának térbeli modellezése III. Állam és nemzet kapcsolatának térbeli modellezése III. forrás: KOCSIS Károly, 1998 (In: TÓTH – VUICS (szerk.): Általános társadalomföldrajz), 290. o., 15. ábra.

22 3. modell „Orosz modell” (Lengyelország, Svédország) Állam és nemzet kapcsolatának térbeli modellezése IV. Állam és nemzet kapcsolatának térbeli modellezése IV. forrás: KOCSIS Károly, 1998 (In: TÓTH – VUICS (szerk.): Általános társadalomföldrajz), 290. o., 15. ábra.

23 4/a modell4/b modell „Spanyol – francia modell” (Grúzia, Szlovákia, Románia) „Ex-jugoszláv modell” Állam és nemzet kapcsolatának térbeli modellezése V. Állam és nemzet kapcsolatának térbeli modellezése V. forrás: KOCSIS Károly, 1998 (In: TÓTH – VUICS (szerk.): Általános társadalomföldrajz), 290. o., 15. ábra.

24 Kisebbségek osztályozása Kisebbségek osztályozása forrás: KOVÁCS Z.: Népesség- és településföldrajz, Budapest, 2002, 52 – 55. o. nagyság szerint ► nagyság szerint kisebbség   tényleges kisebbség → abszolút számban → anyanemzethez viszonyított arányban   „diszkriminált többség”  apartheid-rendszerek származás alapján ► származás alapján autochton   autochton [őshonos] → „helyben maradó” kisebbség: külső hatás [államhatár-változások] allochton   allochton [áthelyeződő] → vándorlások → erőszakos / kikényszerített → menekülés → szabad elhatározás földrajzi helyzet alapján ► földrajzi helyzet alapján tömbterületek   tömbterületek [kompakt etnikai területek] vegyes   vegyes [kevert] települések, zónák, sávok szórványok   szórványok [diaszpóra] → perifériákon élő kisebbségek

25 1. típus A kisebbségek etnikai földrajzi osztályozása I. A kisebbségek etnikai földrajzi osztályozása I. forrás: KOCSIS Károly, 1998 (In: TÓTH – VUICS (szerk.): Általános társadalomföldrajz), 294. o., 16. ábra. 1. típus ► 1. típus államhatárok etnikaitömbterület  az időszerű államhatárokkal felszabdalt összefüggő etnikai tömbterületek kisebbség tömbsávállamhatár → a szomszédos állam államalkotó [többségi] nemzetéhez kötődő „idegen” nemzeti kisebbségek összefüggő etnikai tömbje [sávja] az államhatár menti övezetben [  ] ék tömb terület beékelődés → „saját” nemzeti kisebbségek ékként benyúló összefüggő tömbjei a szomszédos állam felségterületén, váltakozva a szomszédos állam többségi nemzetéhez kötődő „idegen” kisebbségek összefüggő területeinek államhatáron átnyúló beékelődéseivel [  ] területilegsokszorosanösszetettállami-etnikai  területileg sokszorosan összetett állami-etnikai viszonyok államhatár-változások  jelentős államhatár-változások nyelvhatár  jól kirajzolódó nyelvhatár etnikai → egységesítő etnikai folyamatok asszimiláció → asszimiláció  Délkelet-Közép-Európa [SK/HU]

26 A kisebbségek etnikai földrajzi osztályozása II. A kisebbségek etnikai földrajzi osztályozása II. forrás: KOCSIS Károly, 1998 (In: TÓTH – VUICS (szerk.): Általános társadalomföldrajz), 294. o., 16. ábra. 2. típus ► 2. típus államhatárok etnikaitömbterület  az időszerű államhatárokkal az anyaországtól többszörösen elválasztott, nem összefüggő, részben szórvány-helyzetű etnikai tömbterületek sáv tömb → beékelődő „idegen” állam felségterületének sávja az anyaországhoz közeli [aktuálisan nem szomszédos] államban kialakult határmenti- és szórvány-helyzetű „saját” nemzeti kisebbségek összefüggő etnikai tömbjei között területilegpolitikailagösszetettállami- etnikai  területileg & politikailag összetett állami- etnikai viszonyok államhatár-változások  jelentős államhatár-változások geopolitikai  bonyolult geopolitikai helyzet nyelvhatár  jól kirajzolódó nyelvhatár etnikaitömbök  egységes etnikai tömbök etnikai → egységesítő etnikai folyamatok erős etnikai → erős etnikai identitás / kötődés  Kelet-Európa; Baltikum [orosz kisebbségek] 2. típus

27 A kisebbségek etnikai földrajzi osztályozása III. A kisebbségek etnikai földrajzi osztályozása III. forrás: KOCSIS Károly, 1998 (In: TÓTH – VUICS (szerk.): Általános társadalomföldrajz), 294. o., 16. ábra. 3. típus ► 3. típus államhatárok anyaországnélküli etnikaitömbterület  az időszerű államhatárokkal [többszörösen] szétszabdalt, összefüggő, anyaország nélküli etnikai tömbterületek külső belső etnikai → az állami szerveződés szintjére külső [politikai-] és belső [politikai-, kulturális-, gazdasági- és történelmi-] okokból következően el nem jutott etnikai [nyelvi/ kulturális / vallási / gazdasági] közösségek politikai feszültségforrást állami- etnikai  politikai feszültségforrást jelentő állami- etnikai viszonyok etnikaielkülönülést államhatár-változások  etnikai elkülönülést figyelmen kívül hagyó államhatár-változások feszültség-potenciál  magas politikai feszültség-potenciál [perifériák] etnikaitömb  egységes etnikai tömb[ök] politikai → széttartó politikai folyamatok etnikai → egységesítő etnikai folyamatok erős etnikai → erős etnikai identitás / kötődés szeparatizmus → szeparatizmus  Nyugat-Európa; Közel-Kelet [baszkok / kurdok] 3. típus

28 A kisebbségek etnikai földrajzi osztályozása IV. A kisebbségek etnikai földrajzi osztályozása IV. forrás: KOCSIS Károly, 1998 (In: TÓTH – VUICS (szerk.): Általános társadalomföldrajz), 294. o., 16. ábra. 4. típus ► 4. típus államhatárokfüggetlen anyaországnélkülietnikai tömbterület  az időszerű államhatároktól független, összefüggő, anyaország nélküli etnikai tömbterületek külső belső etnikai → az állami szerveződés szintjére külső [politikai-] és belső [politikai-, kulturális-, gazdasági- és történelmi-] okokból következően el nem jutott etnikai [nyelvi/ kulturális / vallási / gazdasági] közösségek lehetségespolitikai feszültségforrást állami-etnikai  lehetséges politikai feszültségforrást jelentő állami-etnikai viszonyok etnikaielkülönülést államfejlődés  etnikai elkülönülést figyelmen kívül hagyó államfejlődés feszültség-potenciál  viszonylagos politikai feszültség-potenciál etnikaitömb  egységes etnikai tömb[ök] politikai → gyenge/hiányos politikai szerveződések etnikai → egységesítő etnikai folyamatok erős etnikai → erős etnikai identitás / kötődés  Nyugat-Európa; [Svájc / rétorománok ] 4. típus

29 A kisebbségek etnikai földrajzi osztályozása II. A kisebbségek etnikai földrajzi osztályozása II. forrás: KOCSIS Károly, 1998 (In: TÓTH – VUICS (szerk.): Általános társadalomföldrajz), 294. o., 16. ábra. 5. típus ► 5. típus államhatárok szórványosodóetnikaiterület  az időszerű államhatárokkal az anyaországtól többszörösen elválasztott, nem összefüggő, szórványosodó etnikai területek zárványai → beékelődő „idegen” állam felségterületének sávja az anyaországhoz közeli [aktuálisan esetleg nem szomszédos] államban kialakult szórvány-helyzetű „saját” nemzeti kisebbségek szórt etnikai zárványai között területilegpolitikailagösszetettállami- etnikai  területileg & politikailag összetett állami- etnikai viszonyok államhatár-változások  jelentős államhatár-változások geopolitikai  bonyolult geopolitikai helyzet nyelvhatár  elmosódó nyelvhatár etnikaitömbök „vegyes”  szétforgácsolódó etnikai tömbök / „vegyes” népesség etnikai → elkülönülést felszámoló etnikai folyamatok erős asszimiláció → erős asszimiláció / felszámolódás  Kelet-Európa; Baltikum [orosz / német kisebbségek] 5. típus

30 A kisebbségek etnikai földrajzi osztályozása VI. A kisebbségek etnikai földrajzi osztályozása VI. forrás: KOCSIS Károly, 1998 (In: TÓTH – VUICS (szerk.): Általános társadalomföldrajz), 294. o., 16. ábra. 6. típus ► 6. típus államhatárokfüggetlen anyaországnélkülietnikaiszórványok  az időszerű államhatároktól független, anyaország nélküli etnikai szórványok [diaszpórák] külső belső etnikai → az állami szerveződés szintjére külső [politikai-] és belső [politikai-, kulturális-, gazdasági- és történelmi-] okokból következően el nem jutott etnikai [nyelvi/ kulturális / vallási / gazdasági] közösségek lehetségespolitikai feszültségforrást állami- etnikai  lehetséges politikai feszültségforrást jelentő állami- etnikai viszonyok államfejlődéstetnikai elkülönülésmigrációs  az államfejlődést figyelmen kívül hagyó, etnikai elkülönüléshez vezető migrációs folyamatok feszültség-potenciál  viszonylagos politikai feszültség-potenciál etnikaiszórványok  etnikai szórványok [lokális többség; gettóképződés] politikai → széttartó/hiányzó politikai folyamatok etnikai → [kezdetleges] egységesítő etnikai folyamatok erős etnikai → erős etnikai identitás / kötődés  Dél-; Nyugat-; & Kelet-Európa [romák / zsidók (→1948)] 6. típus

31 1. típus 2. típus 3. típus 4. típus 5. típus 6. típus A kisebbségek etnikai földrajzi osztályozása A kisebbségek etnikai földrajzi osztályozása forrás: KOCSIS Károly, 1998 (In: TÓTH – VUICS (szerk.): Általános társadalomföldrajz), 294. o., 16. ábra.

32 4. 6. A magyar kisebbségek földrajzi megoszlása, etnikai kisebbségek Magyarországon forrás: Erdély, honismereti fotóalbumok

33 Győrfi András. http://www.gyorfiandras.huhttp://www.gyorfiandras.huA MAGYAR KISEBBSÉGEK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

34 Európai nemzeti kisebbségek [1990 körül] Európai nemzeti kisebbségek [1990 körül] forrás: KOCSIS Károly, 1998: Ethnic Geography of the Hungarian Minorities in the Carpathian Basin, p. 17. Nemzeti kisebbségAbszolút szám 1Orosz15 120 000 2Magyar3 157 000 3Török3 000 000 4Olasz2 600 000 5Német2 445 000 6Albán2 390 000 7ÍrÍr2 300 000 8Lengyel1 669 000 9Ukrán1 528 000 10Portugál1 030 000 11Szerb983 000 12Spanyol953 000 13Fehérorosz860 000 14Francia670 000 15Görög564 000 16Román, moldáv, vlach540 000 Nemzeti kisebbség% 1Albán42,0 2ÍrÍr30,3 3Macedón25,2 4Magyar20,3 5Moszlimok18,7 6Szlovén13,6 7Szerb10,7 8Orosz10,3 9Szlovák9,4 10Horvát8,7 11Fehérorosz8,4 12Portugál7,6 13Finn6,4 14Török5.7 15Bolgár5,0

35 A magyar kisebbségek számának és számarányának változásai a Kárpát-medence országaiban A magyar kisebbségek számának és számarányának változásai a Kárpát-medence országaiban (forrás: KOCSIS Károly, 1998: Ethnic Geography of the Hungarian Minorities in the Carpathian Basin, p. 22 & GYURGYÍK László – SEBŐK László [szerk.], 2003: Népszámlálási körkép Közép-Európából, 1989 – 2002., TLA, Budapest.) 6 641 4,5 5 445 0,4 16 595 14,3 290 207 19,6 1 416 844 12,1 151 516 9,7 520 528 2001 1,8 6 763 8,5 7 636 0,5 22 355 16,9 339 491 20,8 1 604 266 12,5 155 711 10,8 567 296 1991 1,5 4 147 9,5 8 617 0,6 25 439 18,9 385 356 22,5 1 691 048 13,7 158 446 11,2 559 801 1980 2,1 5 673 10,0 9 064 0,8 35 488 21,7 423 866 24,2 1 625 702 14,5 151 122 12,2 552 006 1970 2,1 5 642 11,0 9 899 1,0 42 347 23,9 442 560 25,9 1 616 199 15,9 146 247 12,4 518 782 1961 1,9 5 251 10,8 10 246 1,4 51 399 25,8 418 180 25,7 1 481 903 17,3 139 700 10,3 354 532 1950 --20,1 16 510 - 64 431 28,5 456 770 28,9 1 711 851 27,3 233 840 21,5 761 434 1941 3,5 10 442 - 15 050 1,7 66 040 23,2 376 176 25,8 1 480 712 15,9 116 584 17,6 585 434 1930 9,0 26 225 23,0 20 737 3,5 119 874 28,1 425 672 31,7 1 658 045 30,6 185 433 30,2 881 326 1910 4,2 11 162 17,7 13 221 1,9 49 560 22,6 265 287 26,1 1 045 098 25,7 105 343 23,1 574 862 1880 %abs.% % % % % % AUSZTRIA (Őrvidék) SZLOVÉNIA (Muraköz) HORVÁT- ORSZÁG SZERBIA (Vajdaság)ROMÁNIA (Erdély)UKRAJNA (Kárpátalja)SZLOVÁKIA (Felvidék) Év

36 FelvidékKárpátaljaErdélyVajdaságHorvátország MuraközŐrvidék Kárpát- medence Kárpát- medence 1880 574 862 105 343 1 045 098 265 287 49 560 13 221 11 162 2 064 533 1910 881 326 185 433 1 658 045 425 672 119 874 20 737 26 225 3 317 312 1930 585 434 116 584 1 480 712 376 176 66 040 15 050 10 442 2 650 438 1941 761 434 233 840 1 711 851 456 770 64 431 16 510 - 3 244 836 1950 354 532 139 700 1 481 903 418 180 51 399 10 246 5 251 2 461 211 1961 518 782 146 247 1 616 199 442 560 42 347 9 899 5 642 2 781 676 1970 552 006 151 122 1 625 702 423 866 35 488 9 064 5 673 2 802 921 1980 559 801 158 446 1 691 048 385 356 25 439 8 617 4 147 2 832 854 1991 567 296 155 711 1 604 266 339 491 22 355 7 636 6 763 2 703 518 2001 520 528 151 516 1 416 844 290 207 16 595 5 445 6 641 2 407 776 A magyar kisebbségek száma a Kárpát-medence országaiban A magyar kisebbségek száma a Kárpát-medence országaiban (forrás: KOCSIS Károly, 1998: Ethnic Geography of the Hungarian Minorities in the Carpathian Basin, p. 22 & GYURGYÍK László – SEBŐK László [szerk.], 2003: Népszámlálási körkép Közép-Európából, 1989 – 2002., TLA, Budapest.)

37 A magyar kisebbségek számának változásai a Kárpát-medence országaiban A magyar kisebbségek számának változásai a Kárpát-medence országaiban [1880 – 2001] (forrás: KOCSIS Károly, 1998: Ethnic Geography of the Hungarian Minorities in the Carpathian Basin, p. 22 & GYURGYÍK László – SEBŐK László [szerk.], 2003: Népszámlálási körkép Közép-Európából, 1989 – 2002., TLA, Budapest.)

38 A magyar kisebbségek számának változásai a Kárpát-medence országaiban A magyar kisebbségek számának változásai a Kárpát-medence országaiban [ 1880 – 2001, Erdély nélkül ] (forrás: KOCSIS Károly, 1998: Ethnic Geography of the Hungarian Minorities in the Carpathian Basin, p. 22 & GYURGYÍK László – SEBŐK László [szerk.], 2003: Népszámlálási körkép Közép-Európából, 1989 – 2002., TLA, Budapest.)

39 MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet Interetnikus tudásmenedzsment – Kelet-Közép-Európa Térinformatikai elemző és megjelenítő eszközök A NÉPESSÉG NEMZETISÉGEK SZERINTI MEGOSZLÁSA KELET-KÖZÉP-EURÓPA ORSZÁGAIBAN. ETNIKAI TÉRKÉPSOROZAT A 2002 KÖRÜLI NÉPSZÁMLÁLÁSOK TELEPÜLÉSI, KISTÉRSÉGI SZINTŰ NEMZETISÉGI ADATSORAINAK ALAPJÁN.2005

40 0 - 1 1 - 10 10 - 20 20 - 35 35 - 50 50 - 65 65 - 75 nincs adat 85 - 100 75 - 85 Jelmagyarázat: A magyar nemzetiségű népesség aránya [%] Kelet-Közép-Európa országainak településein, 2002.

41 A magyar nemzetiségű népesség aránya [%] Szlovákia településein, 2002. 0 - 1 1 - 10 10 - 20 20 - 35 35 - 50 50 - 65 65 - 75 nincs adat 85 - 100 75 - 85 Jelmagyarázat: forrás: www.mtaki.hu

42 A magyar nemzetiségű népesség aránya [%] Ukrajna településein, 2002. forrás: www.mtaki.hu 0 - 1 1 - 10 10 - 20 20 - 35 35 - 50 50 - 65 65 - 75 nincs adat 85 - 100 75 - 85 Jelmagyarázat:

43 A magyar nemzetiségű népesség aránya [%] Románia községeiben, 2002. forrás: www.mtaki.hu 0 - 1 1 - 10 10 - 20 20 - 35 35 - 50 50 - 65 65 - 75 nincs adat 85 - 100 75 - 85 Jelmagyarázat:

44 A magyar nemzetiségű népesség aránya [%] Szerbia-Montenegro községeiben, 2002. forrás: www.mtaki.hu 0 - 1 1 - 10 10 - 20 20 - 35 35 - 50 50 - 65 65 - 75 nincs adat 85 - 100 75 - 85 Jelmagyarázat:

45 A magyar nemzetiségű népesség aránya [%] Horvátország településein, 2002. forrás: www.mtaki.hu 0 - 1 1 - 10 10 - 20 20 - 35 35 - 50 50 - 65 65 - 75 nincs adat 85 - 100 75 - 85 Jelmagyarázat:

46 A magyar nemzetiségű népesség aránya [%] Szlovénia településein, 2002. forrás: www.mtaki.hu 0 - 1 1 - 10 10 - 20 20 - 35 35 - 50 50 - 65 65 - 75 nincs adat 85 - 100 75 - 85 Jelmagyarázat:

47 A magyar nemzetiségű népesség aránya [%] Burgenland településein, 2002. forrás: www.mtaki.hu 0 - 1 1 - 10 10 - 20 20 - 35 35 - 50 50 - 65 65 - 75 nincs adat 85 - 100 75 - 85 Jelmagyarázat:

48

49

50 száma 53 323129 259 190 046 142 68348 68548 072Cigány 2001 199020011990 Családi, baráti közösségben a nyelvet használók A nemzetiségi, kulturális hagyományokhoz kötődők A nemzetiséghez tartozást vallók Az anyanyelvet vallók Hazai kisebbség A hazai kisebbségekhez tartozók létszáma, 1990, 2001. forrás: KSH

51

52

53

54 Hazai kisebbség Az anyanyelvet vallók A nemzetiséghez tartozást vallók A nemzetiségi, kulturális hagyományokhoz kötődők Családi, baráti közösségben a nyelvet használók száma 1990200119902001 Cigány 48 07248 685142 683 190 046 129 25953 323 Német 37 51133 79230 824 62 233 88 41653 040 Szlovák 12 74511 81610 459 17 692 26 63118 056 Horvát 17 57714 34513 570 15 620 19 71514 788 Román 8 7308 48210 740 7 995 9 1628 215 Ukrán 674 4 885 - 5 070 4 7794 519 Ruszin 1 113 1 098 1 2921 068 Szerb 2 9533 3882 905 3 816 5 2794 186 Szlovén 2 6273 1871 930 3 040 3 4423 119 Lengyel 3 7882 580- 2 962 3 9832 659 Görög 1 6401 921- 2 509 6 1401 974 Bolgár 1 3701 299- 1 358 16931 118 Örmény 37294-620836300 A hazai kisebbségekhez tartozók létszáma, 1990, 2001. forrás: KSH

55 Hazai kisebbség Az anyanyelvet vallók A nemzetiséghez tartozást vallók A nemzetiségi, kulturális hagyományokhoz kötődők Családi, baráti közösségben a nyelvet használók száma 1990200119902001 Cigány 48 07248 685142 683 190 046 129 25953 323 Német 37 51133 79230 824 62 233 88 41653 040 Szlovák 12 74511 81610 459 17 692 26 63118 056 Horvát 17 57714 34513 570 15 620 19 71514 788 Román 8 7308 48210 740 7 995 9 1628 215 Ukrán 674 4 885 - 5 070 4 7794 519 Ruszin 1 113 1 098 1 2921 068 Szerb 2 9533 3882 905 3 816 5 2794 186 Szlovén 2 6273 1871 930 3 040 3 4423 119 Lengyel 3 7882 580- 2 962 3 9832 659 Görög 1 6401 921- 2 509 6 1401 974 Bolgár 1 3701 299- 1 358 16931 118 Örmény 37294-620836300 A hazai kisebbségekhez tartozók létszáma, 1990, 2001. forrás: KSH

56 A nem magyar nemzetiségű népesség aránya [%] Magyarország településein, 2002. forrás: www.mtaki.hu 0 - 1 1 - 10 10 - 20 20 - 35 35 - 50 50 - 65 65 - 75 nincs adat 85 - 100 75 - 85 Jelmagyarázat:

57 A cigány nemzetiségű népesség aránya [%] Magyarország településein, 2002. forrás: www.mtaki.hu 0 - 1 1 - 10 10 - 20 20 - 35 35 - 50 50 - 65 65 - 75 nincs adat 85 - 100 75 - 85 Jelmagyarázat:

58 A cigány nemzetiségű népesség száma Magyarország településein, 2002. 0 - 50 50 - 100 100 - 250 250 - 500 500 - 1000 1000 - 2500 2500 - 5000 nincs adat 10000 - 5000 - 10000 Jelmagyarázat: [fő] forrás: www.mtaki.hu

59 forrás: Háttéranyag a 2005-ben elfogadott Országos Területfejlesztési Koncepcióhoz

60 forrás: A 2005. évi Jelentés a területi folyamatok alakulásáról és a területfejlesztési politika érvényesüléséről

61 A német nemzetiségű népesség aránya [%] Magyarország településein, 2002. forrás: www.mtaki.hu 0 - 1 1 - 10 10 - 20 20 - 35 35 - 50 50 - 65 65 - 75 nincs adat 85 - 100 75 - 85 Jelmagyarázat:

62 A román nemzetiségű népesség aránya [%] Magyarország településein, 2002. forrás: www.mtaki.hu 0 - 1 1 - 10 10 - 20 20 - 35 35 - 50 50 - 65 65 - 75 nincs adat 85 - 100 75 - 85 Jelmagyarázat:

63 A szlovák nemzetiségű népesség aránya [%] Magyarország településein, 2002. forrás: www.mtaki.hu 0 - 1 1 - 10 10 - 20 20 - 35 35 - 50 50 - 65 65 - 75 nincs adat 85 - 100 75 - 85 Jelmagyarázat:

64 A horvát nemzetiségű népesség aránya [%] Magyarország településein, 2002. forrás: www.mtaki.hu 0 - 1 1 - 10 10 - 20 20 - 35 35 - 50 50 - 65 65 - 75 nincs adat 85 - 100 75 - 85 Jelmagyarázat:

65 A szerb nemzetiségű népesség aránya [%] Magyarország településein, 2002. forrás: www.mtaki.hu 0 - 1 1 - 10 10 - 20 20 - 35 35 - 50 50 - 65 65 - 75 nincs adat 85 - 100 75 - 85 Jelmagyarázat:

66 A szlovén nemzetiségű népesség aránya [%] Magyarország településein, 2002. forrás: www.mtaki.hu 0 - 1 1 - 10 10 - 20 20 - 35 35 - 50 50 - 65 65 - 75 nincs adat 85 - 100 75 - 85 Jelmagyarázat:

67 forrás: Háttéranyag a 2005-ben elfogadott Országos Területfejlesztési Koncepcióhoz


Letölteni ppt "4. A NÉPESSÉG RASSZOK ÉS KULTÚRFÖLDRAJZI MUTATÓK SZERINTI ÖSSZETÉTELE A kép forrása: (Bevölkerung)http://www,dsw-online.de/diashow.html."

Hasonló előadás


Google Hirdetések