Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

DR. SIVÁK JÓZSEF C. EGYETEMI DOCENS Az állam gazdasági szerepe, állami funkciók. A gazdaságpolitika eszközei.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "DR. SIVÁK JÓZSEF C. EGYETEMI DOCENS Az állam gazdasági szerepe, állami funkciók. A gazdaságpolitika eszközei."— Előadás másolata:

1 DR. SIVÁK JÓZSEF C. EGYETEMI DOCENS SIVAKJ1@T-ONLINE.HU Az állam gazdasági szerepe, állami funkciók. A gazdaságpolitika eszközei

2 TÖRTÉNETI VISSZATEKINTÉS ÁLLAMI FUNKCIÓK VÁLTOZÁSA AZ ÁLLAMI MŰKÖDÉS SZERVEZETI KERETEI AZ ÁLLAMI MŰKÖDÉS HATÉKONYSÁGA Az állam szerepe és működése

3 Közpénzügyi alapok Miért van szükség államra?  Tapasztalati tény, hogy a mai gazdaságban az állam jelentős szerepet játszik a gazdaságban. Szükségleteket elégít ki, jövedelmeket von el a magánszektortól kiadásokat teljesít.  A kérdést 3 oldalról járjuk körül:  Történelmi nézőpontból.  A szükségletek nézőpontjából.  A piacgazdaság működési természete oldaláról.

4 Közpénzügyi alapok Az állami szerepvállalás mérete A szerepvállalás terjedelme a viták középpontjában. Mit értünk az állam terjedelmén? • Mérés: – Államháztartás bevétele/GDP (centralizáció) – Kiadás/GDP (újraelosztás) – Deficit/GDP – Foglalkoztatottak aránya – Vagyoni helyzet

5 Közpénzügyi alapok Az állami szerepvállalás változása 1. Tiszta liberális modell a 19. sz. utolsó harmadáig („éjjeliőr állam”, a közhatalmi és honvédelmi funkciók domináltak) 2. Polgári állam (közoktatás,járványügy, szegénypolitika) 3. Jóléti állam a 20. század közepétől (kiterjedt jóléti rendszerek) 4. Totális állam 20. század (felzárkózási kísérletek, létezett szocializmusok, más fejlődő országok ) 5. Fejlesztő állam 5

6 Közpénzügyi alapok Az állami szerepvállalás klasszikus területei Az állami szerepvállalás klasszikus területei 6 Törvény- alkotás Igazság- szolgáltatás Végre- hajtás Államhatalmi funkciók Egyéb funkciók Védelmi funkciók

7 Közpénzügyi alapok Védelmi funkciók Képzés, oktatás Kutatás, fejlesztés Egészségügy TB-, jóléti szolgáltatások Lakás-, települési infrastruktúra Környezet- védelem Kulturális szolgáltatások Párt-, hitéleti- és civil tevékenységek Információ- szolgáltatás Alap- infrastruktúr a Pénzügyi, üzleti szolgáltatások Mezőgazdaság, bányászat, ipar Tömeg- közlekedés Hálózatfüggő szolgáltatások Monetáris rendszer Gazdasági funkciók Jóléti funkciók Kulturális funkciók Törvény- alkotás Igazság- szolgáltatás Végre- hajtás Honvédele m Rendvédelem Államhatalmi funkciók A jóléti állam

8 Közpénzügyi alapok Kormányzati szerepvállalás növekedésének okai 1.  Településszerkezet átalakulása, urbanizáció.  Családmodell átalakulása. Nagy és több generációs családmodell megszűnése.  A különböző típusú jövedelmi egyenlőtlenségek kiegyenlítésének fontossága nő.  Technikai fejlődés – egyre több olyan szükséglet, amelyeket a piac nem tud kielégíteni.  Demográfiai okok, átlagos várható élettartam növekedése, születések csökkenése, elöregedés.  Női foglalkoztatás elterjedése.  Oktatási és egészségügyi szolgáltatások iránti igény növekedése, a „humán tőke” felértékelődése.

9 Közpénzügyi alapok Kormányzati szerepvállalás növekedésének okai 2.  Anticiklikus gazdaságpolitika iránti igény.  Demonstrációs hatás, különböző fejlettségű országok fogyasztási szerkezetének közeledése.  Érdekvédelmi csoportok erősödése  Választási ígéretek, politikai verseny.  Háborúk és különleges helyzetek, a különböző technológiai kockázatok növekedése.  Növekvő államadósság, ennek kamatterhei.

10 Közpénzügyi alapok Kormányzati szerepvállalás ellen ható folyamatok • Globalizáció és a nemzetközi verseny fokozódása, az állam fenntartásának költségei versenyképességi tényezők. • Technikai fejlődéssel a szolgáltatások egy része piacosítható. (Pl, természetes monopóliumok köre változik. Vezetékes telefon, mobil telefon) • Jóléti rendszerek fenntarthatósági problémái, öngondoskodás szerepének és eszközeinek növekvő szerepe. • Kormányzati kudarcok.

11 Közpénzügyi alapok Viták az állam szerepéről az 1970- 80-as évektől kezdve  Mekkora állam kell?  A közszférában mennyire hasznosíthatók a versenyszektorban kialakult gazdálkodási módszerek?  Mi a célszerű munkamegosztás a különböző kormányzati szintek között? (szubnacionális és szupranacionális szint)  Reformok, reform irányzatok.

12 Közpénzügyi alapok Az állami beavatkozás közgazdasági okai  Piaci kudarcok.  Tiszta közjavak és a potyautas probléma,  Externális hatások,  Információs aszimmetriák,  Természetes monopóliumok.  Piacgazdasági tökéletlenségek.  A gazdasági stabilitást veszélyeztetető jövedelemegyenlőtlenségek keletkezése,  A piacgazdaság nem egyensúlyra törekvő rendszer.

13 Válaszkísérletek az új kihívásokra Elméleti megközelítések  Public Choice elmélet (az állam idejétmúlt - piacosítás, versenyt a közszektorba)  Neoinstitucionalizmus (egyének a szervezetekben, értékrend)  Új Weberizmus (a Public Choice ellentéte - erős állam kell, a piac nem megoldás) Gyakorlati megközelítések  New Public Management (Új közmenedzsment) – OECD, Világbank, IMF javaslatai – piacosítás, verseny  Good Governance (Jó kormányzás) – ENSZ javaslatai – társadalmi nyilvánosság, civil szféra 13

14 Az állam működése  A közfeladatoknál három szempont:  Hatékonyság  Méltányosság  Adminisztratív megvalósíthatóság  Értelmezhető-e a piaci működésre alkalmazott hatékonyság?  A „három E” (economy, efficiency, effectiveness – gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség)

15 Közpénzügyi alapok Mikor hatékony az állam?  Értelmezhető-e a piaci működésre alkalmazott hatékonyság? Nem!  A „három E”  effectiveness eredményesség,  efficiency, hatékonyság,  economy, gazdaságosság,

16 Közpénzügyi alapok Az állami funkciók csoportosítása Állami funkciók Funkci -onális Köz- hatalm i Szociá- lis Gazda- sági Jelleg Szabá- lyozó Finan- szírozási Közgaz -dasági Alloká- ciós Rediszt - ribúció s Stabili- zációs

17 Közpénzügyi alapok Az állami funkciók szervezeti keretei  Államháztartás = a költségvetési gazdálkodás speciális szabályai szerint gazdálkodó szektor  Kormányzati szektor =államháztartás + kvázi fiskális szervezetek.  Közszektor = kormányzati szektor + más állami tulajdonú gazdasági társaságok + együttműködő magánszektor(gt-k és non profit szervezetek)

18 Közpénzügyi alapok 18 Államháztartás - kormányzati szektor - közszektor Államháztartás - központi költségvetés - társadalombiztosítás - elkülönített állami pénzalapok - önkormányzatok Profitérdekeltségű vállalkozások Közfeladatot ellátó vállalkozások állami többségi tulajdonú, vagy főleg ÁH forrásból finanszírozott Alapítványok, társ-i szervezetek, egyházak Kormányzati szektor Közszektor Non profit vállalkozások állami többségi tulajdonú, vagy főleg ÁH forrásból finanszírozott Magánszemélyek Közfeladatot ellátó magánszemélyek

19 Közpénzügyi alapok A közszektor szereplőinek csoportosítása Csopor- tosítása Gazdálkodá si forma szerint Állam háztar -tási Közü- zemi Nonp rofit Együtt- műkö- dő piaci alrend- szer Kollektív javak jellege Közi- gazga -tás Véde- lem Stb.

20 Közpolitika  Cél és eszköz együtt  Területei:  Munkanélküliség  Nyugdíj  Szociális ellátás és családtámogatás  Egészségügyi ellátás  Közoktatás  Felsőoktatás

21 Közpénzügyi rendszer funkciói 1. Forrásteremtés 2. Forrásallokáció, a források szétosztása (közpolitikai területek és kormányzati szintek) 3. Pénzellátás, likviditás biztosítása 4. Jövedelem újraelosztás 5. Ösztönzés és irányítás 6. Kockázatok kezelése

22 Közpénzügyi rendszer és kormányzati rendszer A funkciókat tagolt kormányzati rendszer tölti be: 1. Vertikális tagoltság  Dekoncentráció és decentralizáció  Kormányzati szintek és pénzügyi jogosítványok 2. Horizontális tagoltság  Közpolitikai ágazatok

23 A közpénzügyi architektúra Területek ForrásteremtésForrásallokáció Pénzellátás,elle nőrzé s, kockázatok

24 A GAZDASÁGPOLITIKA JELENTŐSÉGE GAZDASÁGPOLITIKAI BEAVATKOZÁS FORMÁI GAZDASÁGPOLITIKA HATÉKONYÁGA Az állam gazdaságpolitikája

25 A gazdaságpolitika fogalma  Az állami feladatok végrehajtásának kerete – cél és eszköz együtt  Az állami beavatkozás végső célja – társadalmi és egyéni jólét  Célok változása (fenntarthatóság előtérben)  Makrogazdaság megközelítés

26 A gazdaságpolitika lehetséges típusai  A cél- és eszközrendszer kombinációjától függ 1. Expanzív vagy restriktív 2. Diszkrecionális vagy rendszerszerű (beépített stabilizátorok) 3. Keresletorientált vagy kínálatorientált 4. Anticiklikus és prociklikus gazdaságpolitika

27 A gazdaságpolitika eszközrendszere  Fiskális (árupiac) és monetáris politika (pénzpiac)  Jövedelem-,ár- és bérpolitika  Külgazdasági politika  Versenypolitika  Vagyongazdálkodási politika  Információs és érdekegyeztetési politika

28 Feltételek a sikeres gazdaságpolitikához  Jó előrejelzés  Jövőbeli hatások előrejelezhetősége  Rendelkezésre állnak az aggregált kereslet befolyásolásának eszközei  Nincsenek politikai korlátok

29 A fiskális politikáról  Ugyanazok a célok, mint a gazdaságpolitikánál  Kormány dönt az aktuális feladatairól  A költségvetés mindkét oldalára hat  Az aggregált kereslet növelésének eszközei (példa):  Adók csökkentése  Transzferek növelése  Kormányzati vásárlások  Csak a pénzpiaci hatásokkal együtt lehet sikeres  Hatások egy nyitott gazdaságban

30 A monetáris politikáról  A monetáris politika céljai (végső cél, közbülső célok)  Lehetséges eszközök:  Alapkamat változtatása  Árfolyam-politika  Kötelező tartalék  Nyílt piaci műveletek

31 A fiskális politika napjainkban  A GDP növekedésétől a fenntartható fejlődésig  A jegybanki függetlenség a monetáris politikában  A fiskális politikában:  Költségvetési szabályok  Kiegyensúlyozott költségvetés szabálya  Államadósság-szabály  Hitelfelvételi szabály  Kiadási szabály  Független költségvetési intézmények

32 Tananyag Sivák – Vigvári: Rendhagyó bevezetés…. 3. Fejezet 9. Fejezet 9.1. pont


Letölteni ppt "DR. SIVÁK JÓZSEF C. EGYETEMI DOCENS Az állam gazdasági szerepe, állami funkciók. A gazdaságpolitika eszközei."

Hasonló előadás


Google Hirdetések