Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Eu-s források súlypontja a KKV fejlesztés és Innováció.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Eu-s források súlypontja a KKV fejlesztés és Innováció."— Előadás másolata:

1 Eu-s források súlypontja a KKV fejlesztés és Innováció

2 Általános alapelvek: Célterülete Magyarország kevésbé fejlett régiói Nagyvállalat termelő beruházása csak olyan, kkv-kkal együttműködésben végzett tevékenységek esetében támogatható, amelyek a kkv-szektor számára közvetlen előnyökkel járnak. kivételezett területek:  beszállítói integrátorok  logisztikai parkok  klaszterek K+I, és IKT célkitűzés esetében a támogatási feltételek enyhébbek Természetes személy csak visszatérítendő pénzügyi eszközök esetében kaphat támogatást a jelen operatív programból. Kivétel: energiahatékonyság és megújuló energia felhasználás

3 Hozzájárulás az uniós célokhoz – EU2020 A 20-64 éves korú népességre vonatkozó foglalkoztatási ráta 75 százalékra emelése A kutatás-fejlesztési ráfordítások szintje a bruttó hazai termék 1,8 százalékára nő. A megújuló energiaforrások részaránya az energiafelhasználáson belül 14,6 százalékra nő, a teljes energiamegtakarítás-vállalás 10 százalék, az üvegházhatású gázok kibocsátása a 2005. évi szinthez képest legfeljebb 10 százalékkal nő. A felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők aránya a 30-34 éves népességen belül 30,3 százalékra nő, az oktatásban, képzésben nem részesülő, legfeljebb alsó középfokú végzettséggel rendelkezők aránya a 18-24 éves népességen belül 10 százalékra csökken.

4 Hozzájárulás az uniós célokhoz Fő cél: hazai KKV-k versenyképességének fejlesztése Másodlagos célkitűzés: foglalkoztatás bővítés versenyképes munkahelyek létrehozása Partnerségi Megállapodás 5 fő szempontja: Életben maradáshoz nincs támogatás Piaci kudarcok orvoslása Hozzáadottérték- és exportnövekedési potenciál A kutatás-fejlesztésben és technológiai innovációban rejlő potenciál kiaknázása A fejlesztés eredménye helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be A fejlesztések innovatív jellege minden támogatott projekt esetében elvárás!! Kiemelt célcsoport: feldolgozó ipar

5 Stratégiai célok:

6 Működési tényezők minőségének javítása, körének bővítése – a vállalkozások számára fontos munkaerő, tőke, infrastruktúra, információ, technológiai, természeti és kulturális erőforrások köre bővüljön, elérhetősége javuljon Gazdasági együttműködések erősítése – Alacsony méretgazdaságossági adottságokból fakadó hátrányok mérséklése közös fejlesztési, termelési és piacra jutási tevékenység által. Versenyképességi akadályok lebontása – Finanszírozási-, tőke-, információ-, tudáshiányból illetve elavult termelési értékesítési módszerekből fakadó versenyképességi gátló tényezők megszűntetése.

7 A GINOP forrás szerkezete

8 1.1. Versenyképes vállalkozói ismeretek terjesztése Támogatható tevékenységek: Új inkubátorházak létrehozása, meglévő inkubátorházak fejlesztése Egységes feltételek mentén elérhető vállalkozó mentorálás – mentorhálózat segítségével, fő cél a tudástranszfer előmozdítása A kiválasztási kritériumok a következők: a helyi és regionális mentorszervezetek a rendelkezésre álló kapacitásaik valamint az általuk nyújtandó magas szintű szolgáltatások megléte mellett lesznek kiválasztva a központi mentorszervezet által meghatározott módszertan alapján, a mentorok jellemzően olyan középvállalati vezetők akik a saját piacukon elismertek és sikeresek a mentorált vállalkozások aszerint kerülnek kiválasztásra hogy ténylegesen szükségük van-e mentorálásra az inkubátorházak kiválasztása tényleges és létező piaci igény mellett történik, mely infrastruktúrájuk és szolgáltatásaik fejlesztésére irányul az inkubátorházaknak vállalnia kell a minőségi javulást és a nyújtott szolgáltatások számát hogy a piaci elvárásoknak jobban megfeleljenek kivételes esetekben olyan inkubáció is támogatható melynek oka a közeli inkubációs szolgáltatás hiánya, vagy speciális szolgáltatásra van szükség jól lehatárolhatóan, olyanokra amelyek a meglevő inkubátorok nem tudnak biztosítani 1. Kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása

9 1.2. Modern üzleti infrastruktúra megteremtése Támogatható tevékenységek: ipari területek, ipari parkok, tudományos parkok, elsősorban a már meglévő infrastrukturális kapacitások továbbfejlesztése, illetve a szolgáltatások bővítése, a minőségi színvonal emelése, innováció ösztönzésére irányuló törekvések támogatása meglévő logisztikai kapacitások továbbfejlesztése Kiválasztási alapelvek: Csak a meglévő ipari parkok támogathatók, ill. már sikeresen működő ipar területek, amennyiben a fejlesztés eredményeként ipari park címre lehetnek jogosultak. Csak többségében magánkézben lévő szervezetek jogosultak támogatásra, többségi önkormányzati tulajdonban lévő ipari parkok a TOP-ból kerülnek támogatásra. A nagyvállalatok csak akkor támogathatók, ha bizonyítani tudják, hogy a projekt közvetlenül előnyös a kis- és középvállalkozások számára. A projekt eredményeként jobb minőségben, vagy szélesebb körben lesznek elérhetők a nyújtott üzleti szolgáltatások, mint a projekt előtt. A benyújtott projektterv alátámasztja a tervezett infrastrukturális fejlesztés(ek) iránti piaci kereslet. Az infrastruktúra-fejlesztés környezetbarát és energiatakarékos. A projekt eredményeként a kkv-k képesek lesznek növekedni a meglévő és az új piacaikon.

10 1. Kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása 1.3. Kapacitásbővítés támogatása modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítása vállalkozások célzott és differenciált fejlesztése, fókusz a feldolgozóipar célcsoportja és kedvezményezettjei a növekedési szempontból stabil kilátásokkal rendelkezők, innovációt végző kkv-k Kiválasztási alapelvek: A fejlesztés eredményére tényleges piaci igény mutatkozik A projekt egyszeri technológiai fejlődési lökést ad a kkv-nak, ami versenyképes termelési kapacitások felállításához vezet és így növeli a versenyképességet A kedvezményezettek köre: elsősorban feldolgozóipari kkv-k A projekt eredményeként az kkv jobban integrálódik a regionális, nemzeti, de főleg nemzetközi termelési láncokba A növekedési zónákban és a szabad vállalkozásfejlesztési körzetekben működő vállalkozások, illetve a foglalkoztatás növelését vállaló vállalkozások a projekt eredményeként a termék- és szolgáltatáspaletta bővül Az új technológia anyag- és energiahatékonysága magasabb. A kiválasztás során előnyt élveznek az S3 specifikus projektek. Csak olyan innovációt lehet támogatni, amely nem tartalmaz közvetlen kutatás-fejlesztést (ez GINOP 2-es prioritás), az újítás már létező technológiák és megoldások kombináncióján alapszik. Élelmiszeripari nem Annex I. termékek és nem agrárvállalkozások Annex I. termékei elsősorban pénzügyi eszközből támogathatóak, vissza nem térítendő támogatás csak korlátozott és indokolt esetben adható (pl. külpiac elvesztése embargo miatt vagy kiemelkedően nagy foglalkoztatási hatás)

11 1. Kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása 1.4. Vállalkozások hálózatosodásának és piacra jutásának elősegítése Cél: Vállalkozások együttműködési intenzitásának növelése, különös tekintettel az export tevékenységet végző cégekre Támogatható tevékenységek: Beszállítói hálózatok fejlesztése és bővítése Klaszterfejlesztés Turisztikai desztináció menedzsment (TDM) Piacra jutás feltételeinek támogatása Kiválasztási alapelvek: Nagyvállalat csak abban az esetben támogatható, ha az a kkv-k számára hasznosabb, mint a közvetlen támogatás (pl. beszállítói integrátorok) A támogatott kkv-nak részt kell vennie együttműködésekben melyek segítik a külpiacra jutásban, ellensúlyozzák az alacsony méretgazdaságosságból fakadó hátrányokat a nagyvállalatokhoz képest. A projektnek új piacok szerzésére kell irányulnia. Együttműködések oktatási intézményekkel, kutató központokkal és nagyvállalatokkal előnyt élvez a csak kkv-k közötti együttműködésekkel szemben. A növekedési potenciál megléte és az új piacra lépés reális esélye az üzleti tervben igazolásra került. A projekt hozzájárul, hogy a kkv-k jobban integrálódjanak a nemzetközi termelési láncokba és hosszú távú együttműködéseket alakítsanak ki

12 2. Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció 2.1. Vállalati K+I tevékenység intenzitásának ösztönzése Cél: nemzetközi piacokon versenyképes, magyar K+I eredményekre alapuló vállalkozások létrejöttének Főbb célcsoportok Az innovatív és együttműködésre képes vállalkozások Támogatható tevékenységek innovatív vállalkozások házon belüli, vagy együttműködésben végzett prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztése induló innovatív vállalkozások piaci sikeresélyének növelése érdekében startup és spin-off ökoszisztéma kiépülése vállalati K+I kapacitásfejlesztés Kiválasztási alapelvek: Csak azon projektek kaphatnak támogatást, amelyek illeszkednek az S3 céljaihoz vagy szakosodási irányaihoz. A K+F projektek kiválasztása esetében megkülönböztethetők az a) egyszerűbb, nagyszámú projektek támogatása esetén, számszerűsített indikátor értékek alapján automatikusan alkalmazható kiválasztási szempontok (amelyek részben a pályázó korábbi dokumentált K+F+I tevékenységét igazolják, részben az alkalmasságát a projekt végrehajtására), illetve a b) nagyobb méretű, stratégiai fontosságú projektek esetén a projekt és a projektet végzők kiválósága alapján, csak szakértői tudás birtokában megítélhető kiválasztási szempontok.

13 2. Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció 2.2. Stratégiai K+I együttműködések és kezdeményezések támogatása Cél: Vállalkozások, a közfinanszírozású, illetve a nonprofit kutatóhelyek közötti kapcsolatok létrehozása Főbb célcsoportok Az innovatív és együttműködésre képes vállalkozások, de a kedvezményezettek körében lehetnek közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek (kutató-ismeretterjesztő szervezetek) is. Támogatható tevékenységek K+I együttműködések támogatása, amelyek révén magasabb hozzáadott értékű, új eredmények, azaz tudományos eredmények, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, ill. ezek prototípusai jönnek létre. Az együttműködések kialakítása során a közfinanszírozású, illetve a nonprofit kutatóhelyek (kutató-ismeretterjesztő szervezetek) biztosíthatják a K+I folyamatokhoz elengedhetetlen szilárd és széleskörű tudásbázist, míg a vállalatok K+I kapacitásának és innovációs potenciáljának fejlesztése révén elérhető a szükséges, kutatási kritikus tömeg. olyan, a hazai kutatóhelyek (kutató-ismeretterjesztő szervezetek) bázisán létrejövő központok kialakítása is, amelyek nyitott, minden gazdasági szereplő számára elérhető együttműködési keretet biztosítanak a technológia- és tudástranszfer, valamint a közös K+I tevékenység számára, és képessé válnak az ipar által használható módon közvetíteni a kutatás-fejlesztés során teremtett tudást. Kiválasztási alapelvek: A 2.1. intézkedés kiválasztási alapelvein túl: a projektkiválasztás során az értékelés hangsúlyát a megvalósult pénzügyi sikerre, megszerzett üzleti/technológiai előnyre, megszerzett tudásra kell helyezni, a dokumentált találkozók és konferencia-részvételek helyett, platformok, klaszterek és más hálózat-szerű csoportok előnyt kell, hogy élvezzenek preferált projektek: amelyek a tudásáramlást, technológia transzfert, inkubációt vagy szektorközi kapcsolatokat segítik.

14 2. Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció 2.3. K+I infrastruktúra és kapacitás megerősítése a nemzetközi kiválóság érdekében Cél: Hazai kutatóhelyek elavult K+I műszerállományának fejlesztése H2020 programban való magyar részvétel és teljesítmény markáns növelése Főbb célcsoportok közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek (kutató-ismeretterjesztő szervezetek) vállalkozások illetve az előbbiek által létrehozott együttműködések. Kiemelt célcsoport: amely intézmények a Horizont 2020 programban közvetlen és fontos szerepet vállalnak amelyek magas szakmai színvonalú, minőségi küszöbérték fölé sorolt H2020 pályázatokban vesznek részt, de forráshiány miatt végül nem jutnak támogatáshoz. Támogatható tevékenységek Kiemelkedő kutatóhelyek nemzetközi színvonalra emelése Nagyléptékű kutatási programok Kiválasztási alapelvek: A 2.1. intézkedés kiválasztási alapelvein túl: preferált projektek: nemzetközileg versenyképes K+F infrastruktúrák, modern kutatásmenedzsment, hálózatosodott infrastruktúrák, spin- offok, kutatói utánpótlás.

15 8. Pénzügyi eszközök A program eszközei: Hitel, lízing és faktoring Kombinált termékek Tőkeprogramok Garancia eszközök A fenti eszközök szükség szerint kombinálhatóak a GINOP 1-7. prioritás vissza nem térítendő vállalkozásfejlesztési, célhoz kapcsolható forrásaival A rendelkezésre álló források eljuttatása pénzügyi közvetítők útján történik.

16 Hogyan lehet felkészülni? A projekthez szükséges együttműködések kialakítása A beruházás költségvetésének megtervezése Ingatlan beruházás esetén az építési tervdokumentáció elkészítése Szükséges építési engedélyek beszerzése Tulajdonviszonyok rendezése (bérleti jogviszony, tulajdoni jogviszony, üzemeltetői jogviszony) Beszerzendő eszközök árajánlatának összegyűjtése Projekt előfinanszírozás és az önerő finanszírozásának átgondolása

17 KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET! Sedlák-Bihall Orsolya pályázati tanácsadó Nord Tender Kft. Tel: 06 46 508 062 iroda@nordtender.hu www.nordtender.hu


Letölteni ppt "Eu-s források súlypontja a KKV fejlesztés és Innováció."

Hasonló előadás


Google Hirdetések