Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„New Hungary” Rural Development Programme 2007-2013 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007 – 2013 EMVA IV. tengely ( LEADER ) kifizetési kérelmekkel.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„New Hungary” Rural Development Programme 2007-2013 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007 – 2013 EMVA IV. tengely ( LEADER ) kifizetési kérelmekkel."— Előadás másolata:

1 „New Hungary” Rural Development Programme 2007-2013 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007 – 2013 EMVA IV. tengely ( LEADER ) kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók AaAa

2 2016. 09. 23.

3 Kifizetési közlemény 187/2010. (XII. 22.) MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről. Innen letölthetőek a kérelem formanyomtatványai w w w. m v h. g o v. h u w w w. f e l s o s z a b o l c s. e u Nagyon fontos jogszabályok a kifizetési kérelmekhez !!! 122/2009. (IX.17.) FVM rendelet - támogatási rendelet 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet (Vhr.) – végrehajtási rendelet 2016. 09. 23.

4 A letölthető anyag tartalma Közlemény (teljes szöveg) Kitöltési útmutató Formanyomtatványok: - Kifizetési kérelem – Főlap ( D3310-01 ) formanyomtatvány - Tételrészletező ( D0055-02 ) formanyomtatvány - Számla-és bizonylatösszesítő A betétlap ( D0034-02 ) formanyomtatvány - Számla-és bizonylatösszesítő B betétlap ( D0035-03 ) formanyomtatvány - Árajánlatos tétel bejelentő lap (D0053-01) formanyomtatvány - Kifizetési kérelem – Építési tételek (ÉNGY) betétlap (D0054-01) - Számla- és bizonylatösszesítő D betétlap – személyi jellegű ráford. (D0037-04) - Nyilatkozat közbeszerzési eljárás lebonyolításáról (D0077-03 ) - Támogatási határozattal kapcsolatos jogorvoslati jogról lemondó nyilatkozat 2016. 09. 23.

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Személyi jellegű ráfordítások 2016. 09. 23.

14 Feltételek Az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb a művelet megvalósulását követő egy éven belül megnyíló kifizetési kérelem benyújtási időszakban kell benyújtani. Az utolsó kifizetési kérelmet megelőzően nem fizethető ki több mint a jóváhagyott támogatás 80 %-a. Egy naptári évben legfeljebb kettő alkalommal lehet kifizetési kérelmet benyújtani ( kivétel a csak működési kiadásra). Amennyiben (szak)hatósági engedélyhez kötött beruházást valósít meg, akkor az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell az üzemeltetéshez szükséges szakhatósági engedélyt, valamint az építési (létesítési) engedély köteles beruházások esetén a művelet befejezését igazoló hatósági (használatbavételi, forgalomba - helyezési, üzemeltetési) engedélyt is. 2016. 09. 23.

15 2011-től új feltételek a Vhr. szerint Közbeszerzési eljárás lefolytatása kivételével, az ügyfél a támogatási határozat közlésétől számított 6 hónap elteltét követően megnyíló, első kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napjáig köteles kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak. Az ügyfél köteles a támogatási határozat közlésétől számított 24 hónapon belül legalább a támogatási döntéssel jóváhagyott támogatási összeg 50%-ával elszámolni. 2016. 09. 23.

16 Feltételek Gépcsoportokba és gépkatalógus –kódok alátartozó, a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napján hatályos gépkatalógusban szereplő, első üzembe helyezésű azon mezőgazdasági gépek és technológiai berendezések (továbbiakban együtt: gépek) beszerzésével kapcsolatos elszámolható kiadásokra, amelyek beletartoznak az adott jogcím vonatkozásában támogathatónak minősített gépcsoportba és szerepelnek az MVH közlemény mellékleteként közétett listában (jogcímhez lezárt gépkatalógus), (ELSŐ NÉGYSZÁMJEGYNEK MEG KELL EGYEZNI) A beruházás megvalósítása során a közbenső kifizetési kérelmekkel csak annyi anyagköltség kerülhet elszámolásra, amennyi ténylegesen beépítésre került. Egyéb elszámolható kiadások összege nem lehet több, mint a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások mértéke, továbbá nem haladhatja meg a beruházás–egyéb elszámolható kiadások nélkül számított – jóváhagyott kiadásainak 12%-át.

17 Beruházás megkezdése Támogatás, a támogatási döntés kézhezvételétől számított 24 hónapon (építési beruházás esetén 3 év) belül, közbeszerzési eljárás esetén +6 hónap (építési beruházás esetén +12 hónap) megvalósított műveletekhez nyújtható. Építetés beépített technológiai beruházás keretében - a technológiai támogatási egységrészeként – megvalósuló gépbeszerzés esetén a beruházás megkezdése nem előzheti meg a befogadásról szóló végzés kiállításának dátumát. Gépbeszerzés esetén a művelet megkezdésének időpontja a megrendelés (vételi szándék) írásban történő bejelentésének vagy az adás vételi szerződés megkötésének vagy a számlán szereplő teljesítés dátumai közül a legkorábbi időpont. Építési beruházás esetén a művelet megkezdésének időpontja (a Vhr. 18. § (1) b) pontja) a kivitelezői szerződés megkötésének napja, ennek hiányában vagy közbeszerzés esetén az építési naplóba történő első bejegyzés dátuma. 2016. 09. 23.

18 Építési beruházás feltételei Építési műszaki ellenőr alkalmazása és építési napló vezetése akkor is kötelező, ha a beruházás nem építési engedélyköteles. Amennyiben az építési napló nem tartalmazza a támogatás felhasználásának jogszerűsége megállapításához szükséges adatokat, az MVH a felmérési napló benyújtására hívhatja fel az ügyfelet. Az elszámolni kívánt tételeknek szerepelniük kell az építési naplóban. Építéssel járó műveletet érintő kifizetési kérelem esetén az MVH felszólítására be kell nyújtani a kifizetési kérelemhez kapcsolódó építési naplórész) és felmérési napló (rész) másolatát. Az építési napló másolati példányában a napló bejegyzések mellett fel kell tüntetni az elszámolni kívánt tételek ÉNGY szerinti MVH kódját. Ha a másolatokon feltüntetésére nincs elegendőhely, akkor a naplóbejegyzéseket naponkénti megbontásban külön összesítőn kell feltüntetni az elszámolni kívánt tételek ÉNGY szerinti MVH kódjával együtt. Az elszámolni kívánt bizonylathoz Építési Normagyűjtemény szerinti bontású számla részletezőnek is rendelkezésre kell állnia. Az első, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell az építészeti műszaki tervdokumentációt, a jogerős építésiengedély hiteles másolatát, vagy az illetékes építésügyi hatóság igazolását arról, hogy a tevékenység nem építési engedélyköteles. 2016. 09. 23.

19

20

21 2007. évi XVII. törvény ( MVH törvény ) az ellenőrzésről 53. §(1) Az ellenőr a helyszíni ellenőrzés során: a) az ellenőrzés lefolytatásához szükséges helyiségekbe beléphet, b) az ügyfél ellenőrzés alá vont tevékenységével összefüggő járműveket, járművek rakományát, helyiségeket, helyszínt átvizsgálhatja, c) iratokat, tárgyakat, munkafolyamatokat vizsgálhat meg, d) az ügyféltől, képviselőjétől felvilágosítást, más személyektől nyilatkozatot kérhet, e) tisztázhatja a támogatásra való jogosultság megállapításához kapcsolódó tevékenységben résztvevők személyazonosságát, részvételük jogalapját, f) más, a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítást folytathat le, g) az ügyféllel szerződéses kapcsolatban álló harmadik személynél kapcsolódó ellenőrzést végezhet. (2) Ha az ügyfél tevékenységéhez más személy ingatlanát veszi igénybe, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles tűrni a helyszíni ellenőrzést. (3) Az ellenőrzést úgy kell lefolytatni, hogy az az ügyfél gazdasági tevékenységét a lehető legkisebb mértékben korlátozza. 2016. 09. 23.

22 2007. évi XVII. törvény ( MVH törvény ) az ellenőrzésről 54. §(1) A helyszíni ellenőrzés során az ügyfél jogosult: a) az ellenőr személyazonosságáról és megbízásáról meggyőződni, b) az ellenőrzési cselekményeknél jelen lenni, c) megfelelő képviseletéről gondoskodni, d) a helyszíni ellenőrzés során keletkezett iratokba betekinteni, a megállapításokkal kapcsolatban felvilágosítást kérni, azokra észrevételt tenni, bizonyítási indítványokat előterjeszteni, a jegyzőkönyvet megismerni, és a jegyzőkönyv átvételét követő nyolc napon belül, az abban foglaltakra írásban észrevételt tenni. 2) Ha a magánszemély ügyféljogainak gyakorlásában akadályozott, kérheti az akadálymegszűnéséig, de legfeljebb hatvan napig a helyszíni ellenőrzés megkezdésének elhalasztását vagy az ellenőrzési cselekmények szüneteltetését. Az ellenőrzés szünetelése az ellenőrzés időtartamába nem számít bele. A(2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatóak abban az esetben, ha az ellenőrzés elhalasztása az ellenőrzés célját veszélyeztetné, meghiúsítaná, vagy egyéb módon ellehetetlenítené a folyamatban lévő eljárást. (4) Ha a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a vizsgálat megállapításait más ügyfélnél vagy harmadik személynél végzett kapcsolódó vizsgálateredményével támasztja alá, az erről szóló iratügyfelet érintő részét az ügyféllel ismertetni kell. 2016. 09. 23.

23 Üzemeltetés Az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a beruházás tárgya- kivéve a kötelezettség jóváhagyottá vállalásának esetét-nem idegeníthető el és nem adható bérbe, de jótállásalapján történő csere, amortizáció, lopás, működés képtelenné használhatatlanná válás esetén az MVH által rendszeresített formanyomtatványon történő bejelentést követően–a bejelentésalapjául szolgáló igazolódokumentumokat mellékelve–saját forrásból lecserélhető Azonos rendeltetésű, azonos vagy magasabb műszaki tartalommal rendelkező tárgyi eszközre, és Gépberuházás esetén olyan gépre, technológiai berendezésre, mely szerepel a cserére irányuló kérelem benyújtásakor hatályos gépkatalógusban, bele tartozik az adott jogcímvonatkozásában támogathatónak minősített gépcsoportba, a támogatási határozatban szereplő géppel azonos gép változathoz tartozik, és korszerűségi mutatója azonos vagy magasabb, mint a támogatási határozatban szereplő gépkorszerűségi mutatója. 2016. 09. 23.

24 Kötelező rájegyzések A kiadásigazoló bizonylaton az ügyfélnek legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásának napján fel kell tüntetnie - a számlatétel SZJ (Szolgáltatások Jegyzéke) vagy VTSZ (vámtarifa) számát vagy KN-kódját (kombinált Nomenklatúra- kódját), - az ügyfél-regisztrációs számát, - a támogatási határozat azonosító számát (iratazonosítóját), - a „Támogatás elszámolására benyújtásra került” rájegyzést, - a határozatban megállapított, vonatkozó kiadási tételazonosítót. Felhívjuk a figyelmet, hogy a bizonylat nem kerül elfogadásra és arra vonatkozóan támogatás megállapításra, amennyiben ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy arról bármely, az ügyfél kötelezettségeinél felsorolt, a bizonylatokon kötelezően feltüntetendő elem hiányzik. 2016. 09. 23.

25 Nyilvántartások Az igénybevett beruházási támogatás összegét kettős könyvvezetésre kötelezett ügyfeleknek tőketartalékba (lekötött tartalékba) kell helyezniük, nem kettős könyvvezetésre kötelezett ügyfeleknek az egyéb bevételek között kell elszámolniuk saját könyvelésükben. A tájékoztatásra és a nyilvánosságra vonatkozó rendelkezések értelmében, a támogatással megvalósított beruházáson és eszközein az 1974/2006/EK rendelet VI. melléklet 3.1 valamint a 4. pontja szerinti szlogent és EU-logót, valamint az ÚMVP logóját fel kell tüntetnie;. Az ÚMVP Irányító Hatóságának 15/2009.(IV.9.) közleménye az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesült kedvezményezettek tájékoztatási és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeiről tartalmazza a szükséges vonatkozóinformációt. (az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu) a Támogatások/EMVA menüpontban érhető el).www.mvh.gov.hu Az igénybevett támogatáshoz kapcsolódóan a monitoring rendszer működtetése céljából adatot kell szolgáltatni. Az adatszolgáltatás módját FVM rendelet szabályozza. 2016. 09. 23.

26 Közbeszerzési feltételek Amennyiben az ügyfél a művelet vonatkozásában közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett, vagy önkéntesen vállalta a közbeszerzési eljárás lefolytatását, abban az esetben az eljárást megindító felhívás, illetve hirdetmény „az aktába rendelt hivatkozási szám” rovatában hivatkozási számként fel kell tüntetni az ügyfél regisztrációs számát. Ezen kívül az ügyfél az alábbi dokumentumokat köteles (másolatban) benyújtani: a) a dokumentum megjelenését — eljárást indító hirdetmény közvetlen megküldése esetében a megküldést — követ ő 3 munkanapon belül: − az eljárást megindító felhívást /hirdetményt, a megküldés/megjelenés igazolását; − az eljárást megindító felhívás/hirdetmény módosítását, a megküldés/megjelenés igazolását (amennyiben volt módosítás); − az eredményről szóló tájékoztatót/írásbeli összegzést, a megjelenés/megküldés igazolását; − tájékoztatót a szerződés módosításról (amennyiben volt módosítás); − tájékoztatót a szerződés teljesítésér ő l. b) az első — a közbeszerzéssel érintett műveleti tevékenység elszámolására vonatkozó — kifizetési kérelemhez csatoltan: − a közbeszerzéssel érintett tételek részletezését (az MVH által rendszeresített D0077-03 formanyomtatványon) − a kiegészít ő tájékoztatásokat (amennyiben volt); − valamennyi beérkezett ajánlatot; − a bontási jegyzőkönyvet; − a tárgyalási jegyzőkönyvet; − a bírálati jegyzőkönyvet; − az eredményhirdetési jegyzőkönyvet; − a bírálat dokumentumait; − a nyertes ajánlattevővel kötött szerződést. 2016. 09. 23.

27 Számlák, szankció Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemnél számolható el. Amennyiben a bizonylat nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, az elszámoláshoz nem fogadható el. Amennyiben ellenőrzés megállapítja, hogy a jogszabályi előírásoknak nem megfelelő bizonylat alapján került sor támogatás igénylésre, a már kifizetett támogatási összeg jogosulatlan igénylésnek minősül, ami szankciót von maga után. Csak a készpénzzel és banki átutalással –a kifizetési kérelem benyújtásáig–kiegyenlített kiadások fogadhatók el a támogatás alapjaként, más fizetési mód (árucsere,lízing) nem. Tehát csereszerződéses – ún.„ kompenzációs”- számlák, illetve számlaösszegek (amikor az ügyfél a szállítóval szembeni kötelezettségét – akár részben, vagy egészében–fennálló követelésének összevezetésével rendezi) és lízingkonstrukcióval érintett számlák nem szolgálhatnak a támogatás alapjául, az ilyen módon kiegyenlített összegek alapján támogatás nem állapítható meg. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Bizottság 1975/2006/EK tanácsi rendeletének 31.cikkében foglaltak értelmében, amennyiben a kifizetési kérelemben igényelt támogatási összeg több mint 3%-kal meghaladja az MVH által, a kifizetési kérelem jogosultságának vizsgálata alapján megállapított támogatási összeget, az MVH a megállapított támogatási összeget csökkenti az igényelt és a megállapított támogatási összeg különbözetével. 2016. 09. 23.

28 Vizsgálat nélküli elutasítás Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a kifizetési kérelem csomag valamely betétlapján nincs aláírva az ügyfél által, továbbá a Számla-és bizonylat összesítő A–bizonylatösszesítő a könyvvezetésért felelős személy által, úgy az aláírás nélküli betétlapon szereplő kiadások nem kerülnek figyelembevételre a kifizetendő támogatási összeg megállapításánál. A 2007. évi XVII. törvény 30/A.§-ban foglaltak szerint, amennyiben a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv tudomására jut, hogy az ügyfél az ügyfél-nyilvántartási rendszerhez kapcsolódó változás bejelentési kötelezettségét elmulasztotta, a bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséig, valamint az ezek elmulasztása miatt kiszabott mulasztási bírság megfizetéséig az ügyfél részére a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerve a törvény hatálya alá tartozó intézkedések alapján, valamint a hatáskörrel rendelkező hatóság a kérelemre induló eljárásaiban jogosultságot nem állapít meg, illetve támogatást nem folyósít, valamint az ügyfél által benyújtott új kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma. Javasoljuk, hogy a küldeményt tértivevénnyel adja fel. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kifizetési kérelem módosítására–így a kérelem részleges visszavonására is–kizárólag a benyújtási időszakon belül van lehetőség. A benyújtási időszakot követően a kérelemmódosítása nem lehetséges, például nem lehet a kifizetési kérelmet újszámlára vonatkozó támogatás igényléssel kiegészíteni, nem lehet részben visszavonni (például,a kérelemből egy – egyszámlát visszavonni). A kérelmet a Felső-Szabolcsi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (Felső-Szabolcsi LEADER HACS) munkaszervezetének irodája címére kell postán megküldeni: 4621 Fényeslitke, Kossuth út 96. 2016. 09. 23.

29 Tétel elszámolás Külföldi számla Amennyiben a támogatási kérelem alapján hozott támogatási döntés több kiadási tételt állapít meg, a támogatási határozat által rögzített egyes támogatható kiadási tételek összegét a kifizetési kérelem azonos elszámolható kiadási tételéhez tartozó kifizethető összege nem haladhatja meg. Az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt nem fizethető ki a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások 80%-át meghaladó összeg. Ez a rendelkezés nem akadálya annak, hogy az ügyfél a kifizetési kérelemmel az említett mértéket meghaladó kiadást számoljon el, amely az utolsó kifizetéssel válik esedékessé. (Kivételt képeznek a közösségi célú fejlesztésre beadott pályázatok) A forinttól eltérő pénznemben kiállított számla vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat esetén, azt a bizonylaton szereplő (gazdasági) teljesítés időpontját megelőző hónap utolsó-a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által közzétett – hivatalos középárfolyamon kell átszámítani forintra. Az MNB által nem jegyzett pénznemben kifejezett összegeket a (gazdasági) teljesítés időpontját megelőző hónap utolsó – az EKB által közzétett-hivatalos középárfolyamán kell euróra, majd az MNB hivatalos árfolyamán kell forintra átszámítani. 2016. 09. 23.

30 Kifizetés A kifizetést az MVH az ügyfélnek az általa ügyfél- regisztrációs rendszerben már nyilvántartott bankszámlájára történő átutalással, forintban teljesíti a kifizetésről szóló döntés meghozatalától számított 22 munkanapon belül. A kifizetési kérelmet csak a közleményben megadott formanyomtatványon lehet benyújtani, ha ez nem teljesül a kérelem elutasításra kerül. Amennyiben időközben változtak a kérelmező adatai (bankszámla szám, székhely, képviselő stb.), akkor azt a lehető leghamarabb be kell jelenteni a székhely/lakóhely szerinti MVH megyei kirendeltségén a G002 regisztráció módosító formanyomtatványon. 2016. 09. 23.

31 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! Felső – Szabolcsi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 4621. Fényeslitke Kossuth u. 96. Tel: 45/547-020 E-mail: leader@felsoszabolcs.euleader@felsoszabolcs.eu www.felsoszabolcs.eu


Letölteni ppt "„New Hungary” Rural Development Programme 2007-2013 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007 – 2013 EMVA IV. tengely ( LEADER ) kifizetési kérelmekkel."

Hasonló előadás


Google Hirdetések