Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok."— Előadás másolata:

1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

2 1 1.1. Érdemi fogyasztóvédelmi szabályozás -A területi fogyasztóvédelmi hatóság: a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 2011. január 1-től a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal egyik szakigazgatási szerve. - A fogyasztóvédelmi feladat- és hatáskörök, a fogyasztóvédelmi normarendszer a szervezeti átalakulást követően nem változott jelentősen. - A fogyaszt ó v é delmi hat ó s á gra vonatkoz ó szab á lyoz á s, feladat- illetve hat á sk ö ri rendszer az ugyanakkor az elm ú lt é vekben, elsősorban a fogyaszt ó kkal szembeni tisztess é gtelen kereskedelmi gyakorlat tilalm á r ó l sz ó l ó 2008. é vi XLVII. t ö rv é nnyel (a tov á bbiakban: UCP t ö rv é ny), annak 2008. szeptember 1-jei hat á lyba l é p é s é vel jelentősen á talakult, megv á ltozott. - Ezen jogszab á ly c é ljait, tartalm á t, norm á it tekintve é rdemi fogyaszt ó v é delemi hat ó s á gi tev é kenys é g kialak í t á s á nak sz á nd é k á val val ó di, hat é kony jogv é delmet k í v á n biztos í tani a fogyaszt ó k r é sz é re. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

3 2. Európai Parlament és Tanács 2005/29/EK irányelve - A UCP t ö rv é ny elvi é s szab á lyoz á si alapja az Eur ó pai Parlament é s Tan á cs 2005/29/EK ir á nyelve a tisztess é gtelen kereskedelmi gyakorlatokr ó l - Az ir á nyelv elvi alapjai magas szintű fogyasztóvédelem kialakítása céljából - Az ir á nyelv m á r nem tartalmazott ú n. minimum harmoniz á ci ó s klauzul á t. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

4 3. Elhatárolás az 1996. évi LVII. törvényben foglaltaktól - A 2008. é vi XLVII. t ö rv é nyben a fogyaszt ó kkal szembeni tisztess é gtelen kereskedelmi gyakorlat tilalm á ra vonatkoz ó rendelkez é sek megk ü l ö nb ö ztetendőek az 1996. é vi LVII. t ö rv é nyben a tisztess é gtelen piaci magatart á s é s a versenykorl á toz á s tilalm á ra vonatkoz ó szab á lyokt ó l. - Az 1996. é vi LVII. t ö rv é ny a tisztess é gtelen versenyre, az ü zleti d ö nt é sek tisztess é gtelen befoly á sol á s á ra, gazdas á gi versenyt korl á toz ó meg á llapod á sokra, gazdas á gi erőf ö l é nnyel val ó vissza é l é sekre, a v á llalkoz á sok ö sszefon ó d á s á ra tartalmaz tilalmi norm á kat, ezzel szemben a 2008. é vi XLVII. t ö rv é ny a fogyaszt ó k é rdekeinek az előmozd í t á sa v é gett a fogyaszt ó kkal szembeni tisztess é gtelen kereskedelmi gyakorlatra vonatkoz ó an hat á roz meg tilalmakat. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

5 4. Elhatárolás a 2008. évi XLVIII. törvényben foglaltaktól - A 2008. é vi XLVII. t ö rv é nyben a fogyaszt ó kkal szembeni tisztess é gtelen kereskedelmi gyakorlat tilalm á ra vonatkoz ó rendelkez é sek megk ü l ö nb ö ztetendőek a 2008. é vi XLVIII. t ö rv é nyben a megt é vesztő rekl á mokra vonatkoz ó an meghat á rozott szab á lyokt ó l is. - A 2008. é vi XLVIII. t ö rv é nynek a megt é vesztő rekl á mra vonatkoz ó rendelkez é seit ugyanis csak akkor kell alkalmazni, amennyiben a rekl á m c í mzettje kiz á r ó lag v á llalkoz á s vagy ö n á ll ó foglalkoz á s á n é s gazdas á gi tev é kenys é g é n k í v ü l eső c é lok é rdek é ben elj á r ó nem term é szetes szem é ly, azaz nem fogyaszt ó. - Amennyiben a megt é vesztő rekl á m fogyaszt ó t é rint, akkor a t á j é koztat á s a 2008. é vi XLVII. t ö rv é ny szerinti fogyaszt ó kat é rintő megt é vesztő tisztess é gtelen kereskedelmi gyakorlatnak minős ü lhet a t ö rv é nyben foglalt felt é telek fenn á llta eset é n. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

6 5. Elhatárolás a tisztességtelen szerződési feltételektől - Az 1959. é vi IV. t ö rv é ny 209. § (1) bekezd é s é ben foglaltak szerint tisztess é gtelen az á ltal á nos szerződ é si felt é tel, illetve a fogyaszt ó i szerződ é sben egyedileg meg nem t á rgyalt szerződ é si felt é tel, ha a feleknek a szerződ é sből eredő jogait é s k ö telezetts é geit a j ó hiszeműs é g é s tisztess é g k ö vetelm é ny é nek megs é rt é s é vel egyoldal ú an é s indokolatlanul a szerződ é si felt é tel t á maszt ó j á val szerződ é st k ö tő f é l h á tr á ny á ra á llap í tja meg. - A fogyaszt ó val k ö t ö tt szerződ é sben tisztess é gtelennek minős ü lő felt é telekről sz ó l ó 18/1999 (II.5.) Korm. rendelet meghat á roz: - A fogyaszt ó i szerződ é sben tisztess é gtelennek minős ü lő szerződ é si felt é teleket. - A fogyaszt ó i szerződ é sben az ellenkező bizony í t á s á ig tisztess é gtelennek minős ü lő szerződ é si felt é teleket. - Amennyiben a tisztess é gtelens é g szerződ é si felt é telt é rint, akkor nem a 2008. é vi XLVII. t ö rv é ny alkalmaz á sa mer ü l fel, hanem a fenti jogszab á lyi elő í r á sok alkalmazand ó ak. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

7 6. A 2008. évi XLVII. törvény hatálya, alapfogalmai - A 2008. évi XLVII. törvény az Európai Parlament és Tanács 2005/29/EK irányelvével összhangban széles tárgyi körben fogalmaz meg normákat - Tárgyi hatály - Kereskedelmi gyakorlat - Ügyleti döntés - A UCP törvény a fogalomhasználata tekintetében összhangban áll a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben foglaltakkal, a 2008. évi XLVII. törvény alapján - Fogyasztó - Vállalkozás - Áru - Átlagfogyasztó fogalma Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

8 7. Gener á lklauzula - A t ö rv é ny r ö gz í ti é s defini á lja a fogyaszt ó kkal szembeni tisztess é gtelen elj á r á s á ltal á nos tilalm á t, azaz gener á lklauzul á t alkalmaz. - A gener á lklauzula alapj á n tisztess é gtelen az a kereskedelmi gyakorlat: - amelynek alkalmaz á sa sor á n a kereskedelmi gyakorlat megval ó s í t ó ja nem az é sszerűen elv á rhat ó szintű szakismerettel, illetve nem a j ó hiszeműs é g é s tisztess é g alapelv é nek megfelelően elv á rhat ó gondoss á ggal j á r el (a tov á bbiakban: szakmai gondoss á g k ö vetelm é nye), é s - amely é rz é kelhetően rontja azon fogyaszt ó lehetős é g é t az á ruval kapcsolatos, sz ü ks é ges inform á ci ó k birtok á ban meghozott t á j é kozott d ö nt é sre, akivel kapcsolatban alkalmazz á k, illetve akihez eljut, vagy aki a c í mzettje, é s ez á ltal a fogyaszt ó t olyan ü gyleti d ö nt é s meghozatal á ra k é szteti, amelyet egy é bk é nt nem hozott volna meg (a tov á bbiakban: a fogyaszt ó i magatart á s torz í t á sa), vagy erre alkalmas. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

9 8. Megt é vesztő tisztess é gtelen kereskedelmi gyakorlatok A t ö rv é ny szerint tisztess é gtelen k ü l ö n ö sen a megt é vesztő kereskedelmi gyakorlat. A t ö rv é ny szerint tevőlegesen megt é vesztő az a kereskedelmi gyakorlat, amely val ó tlan inform á ci ó t tartalmaz, vagy val ó s t é nyt - figyelemmel megjelen é s é nek valamennyi k ö r ü lm é ny é re olyan m ó don jelen í t meg, hogy megt é veszti vagy alkalmas arra, hogy megt é vessze a fogyaszt ó t az al á bbiak k ö z ü l egy vagy t ö bb t é nyező tekintet é ben é s ez á ltal a fogyaszt ó t olyan ü gyleti d ö nt é s meghozatal á ra k é szteti, amelyet egy é bk é nt nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas: a) az á ru l é tez é se, term é szete, figyelembe v é ve a term é k megnevez é s é re vonatkoz ó jogszab á lyi elő í r á sokat is, b) az á ru l é nyeges jellemzői, í gy k ü l ö n ö sen c) az á ru á ra, illetve d í ja, az á r, illetve d í j meg á llap í t á s á nak m ó dja, k ü l ö nleges á rkedvezm é ny vagy á relőny megl é te, d) az á ru ig é nybev é tel é hez kapcsol ó d ó ad ó mentess é g, ad ó kedvezm é ny vagy m á s ad ó előny, e) az á ruhoz kapcsol ó d ó an valamely szolg á ltat á s, alkatr é sz, csere vagy jav í t á s sz ü ks é gess é ge, f) az á ruhoz kapcsol ó d ó an biztos í tott ü gyf é lszolg á lat é s panaszkezel é s, g) a v á llalkoz á s vagy k é pviselőj é nek szem é lye, jellemzői é s jogai, í gy k ü l ö n ö sen az ilyen minős é ge, a jog á ll á sa, t á rsul á sokban val ó r é szv é tele é s kapcsolatai, vagyona, szellemi alkot á sokon fenn á ll ó jogai é s kereskedelmi tulajdonjoga, enged é lye, k é pes í t é sei, d í jai é s kit ü ntet é sei, h) a v á llalkoz á s k ö telezetts é gv á llal á s á nak m é rt é ke, a kereskedelmi gyakorlat ind í t é kai, az é rt é kes í t é si folyamat term é szete, a szponzor á l á sra, a v á llalkoz á s vagy az á ru j ó v á hagy á s á ra vonatkoz ó b á rmely á ll í t á s vagy jelz é s, vagy i) a fogyaszt ó jogai, illetve a fogyaszt ó t az ü gylet folyt á n esetlegesen terhelő h á tr á nyos jogk ö vetkezm é nyek kock á zata. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

10 A t ö rv é ny szerint tevőlegesen megt é vesztő tov á bb á a) az a kereskedelmi gyakorlat, amely m á s v á llalkoz á ssal, illetve annak c é gnev é vel, á ruj á val, á rujelzőj é vel vagy egy é b megjel ö l é s é vel val ó ö sszet é veszt é sre vezethet, b) az olyan magatart á si k ó dexben foglalt k ö vetelm é ny be nem tart á sa, amelynek a v á llalkoz á s al á vetette mag á t, amennyiben a v á llalkoz á s ba) a k ö vetelm é ny betart á s á ra nem csup á n sz á nd é knyilatkozat form á j á ban, hanem igazolhat ó m ó don k ö telezetts é get v á llalt, é s bb) a kereskedelmi gyakorlat keret é ben utal a k ó dexnek val ó al á vetetts é g é re, ha ez valamennyi t é nyszerű k ö r ü lm é ny figyelembev é tel é vel a fogyaszt ó t olyan ü gyleti d ö nt é s meghozatal á ra k é szteti, amelyet egy é bk é nt nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas. A t ö rv é ny szerint mulaszt á ssal megt é vesztő az a kereskedelmi gyakorlat, amely a) - figyelembe v é ve valamennyi t é nyszerű k ö r ü lm é nyt, tov á bb á a kommunik á ci ó eszk ö z é nek korl á tait - az adott helyzetben a fogyaszt ó t á j é kozott ü gyleti d ö nt é s é hez sz ü ks é ges é s ez é rt jelentős inform á ci ó t elhallgat, elrejt, vagy azt hom á lyos, é rthetetlen, f é lre é rthető vagy időszerűtlen m ó don bocs á tja rendelkez é sre, vagy nem nevezi meg az adott kereskedelmi gyakorlat kereskedelmi c é lj á t, amennyiben az a k ö r ü lm é nyekből nem der ü l ki, é s b) ez á ltal a fogyaszt ó t olyan ü gyleti d ö nt é s meghozatal á ra k é szteti, amelyet egy é bk é nt nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

11 9. Agressz í v tisztess é gtelen kereskedelmi gyakorlatok A t ö rv é ny szerint tisztess é gtelen k ü l ö n ö sen az agressz í v kereskedelmi gyakorlat. A t ö rv é ny szerint agressz í v az a kereskedelmi gyakorlat, amely - figyelembe v é ve valamennyi t é nyszerű k ö r ü lm é nyt - pszich é s vagy fizikai nyom á sgyakorl á ssal - ak á r a fogyaszt ó val szembeni hatalmi helyzet kihaszn á l á sa, ak á r a fogyaszt ó zavar á sa r é v é n - az adott helyzetben jelentősen korl á tozza vagy alkalmas arra, hogy jelentősen korl á tozza a fogyaszt ó nak az á ruval kapcsolatos v á laszt á si vagy magatart á si szabads á g á t, illetve lehetős é g é t a t á j é kozott d ö nt é s meghozatal á ra é s ez á ltal a fogyaszt ó t olyan ü gyleti d ö nt é s meghozatal á ra k é szteti, amelyet egy é bk é nt nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

12 10. „ Feketelist á s ” tisztess é gtelen kereskedelmi gyakorlatok - A t ö rv é ny mell é klete 31 pontban felsorolja azokat az eseteket, amelyek minden k ö r ü lm é nyek k ö z ö tt tisztess é gtelennek minős ü lnek - A Fel ü gyelős é g joggyakorlat á ban felmer ü lt tényállások Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

13 11. Felelősség - Az a vállalkozás felel a jogsértésért, amelynek a kereskedelmi gyakorlattal érintett áru értékesítése, eladásának ösztönzése közvetlenül érdekében áll. - Fenti vállalkozás felel akkor is, ha a kereskedelmi gyakorlatot szerződés alapján más valósítja meg a vállalkozás érdekében vagy javára. - A kereskedelmi kommunikáció megjelenítési módjával összefüggő okból eredő jogsértésért a közzétevő és a megalkotó is felelős. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

14 12. Eljáró hatóságok - Fogyasztóvédelmi Hatóság, vagy - Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, vagy - Gazdasági Versenyhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

15 Köszönöm a figyelmet! Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége


Letölteni ppt "Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések