Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztatás az Európai Statisztika Gyakorlati kódexéhez kapcsolódó nemzetközi audit eredményéről, valamint az európai statisztikákról szóló - 2015. áprilisában.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztatás az Európai Statisztika Gyakorlati kódexéhez kapcsolódó nemzetközi audit eredményéről, valamint az európai statisztikákról szóló - 2015. áprilisában."— Előadás másolata:

1 Tájékoztatás az Európai Statisztika Gyakorlati kódexéhez kapcsolódó nemzetközi audit eredményéről, valamint az európai statisztikákról szóló - 2015. áprilisában módosított - 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletről Dr. Nagy Eszter Országos Statisztikai Tanács ülése Budapest, 2015. 09. 16.

2 Általános információk Gyakorlati Kódex elfogadása első alkalommal 2005-ben Első átfogó értékelés 2006-2008-ban, de nem az összes elv vonatkozásában (csak 1-6, valamint 15. elvek) Gyakorlati Kódex felülvizsgálata, módosítása után új szakértői vizsgálatok szükségessége Lefolytatás: teszt 2013-ban két országban, majd 2014-2015 során. Magyarországon: 2015. május 4-8. között Módszer: önértékelő kérdőív kitöltése (KSH, három HSSz tag), kapcsolódó dokumentáció megküldése, majd ezt követően helyszíni beszélgetés a KSH vezetőivel, szakértőivel,junior munkatársakkal. KSH-n kívül beszélgetést folytattak a HSSz három kérdőívet kitöltő tagjával, felhasználóként a közigazgatás, média és tudományos élet szereplőivel 2

3 Audit eredménye Fejlett nemzeti statisztikai hivatal: rendelkezik minden olyan tulajdonsággal, ami egy fejlett európai hivatal működését jellemzi Nagyon jó infrastrukturális megoldások, IT rendszerek Hosszú múltra visszatekintő, a közvélemény által ismert és elismert hivatal Mind a felhasználók (média, tudományos világ, közigazgatás) nagyon pozitív visszacsatolást adtak az itt folyó munkáról A KSH képzési rendszere kiemelkedően pozitív példa A KSH a nemzetközi statisztikai élet aktív szereplője és alakítója Ajánlások: 17 ajánlás három területre osztva: -Statisztikai irányítás -Koordináció -Minőségmenedzsment és felhasználó-orientáltság 3

4 Az európai statisztikákról szóló 223/2009/EK rendelet Keretjogszabály: európai statisztikák fejlesztésének, előállításának és nyilvánosságra hozatalának keretei Tárgyi hatály: európai statisztikák: Az Európai Statisztikai Programban meghatározott statisztikák. Főbb tartalmi elemek: Alapelvek, fogalmak Európai Statisztikai Rendszer szervezete: Eurostat, nemzeti statisztikai hivatalok, egyéb statisztikai hatóságok szerepe, az ESR-Bizottság feladata, hatásköre Együttműködés KBER-rel, egyéb nemzetközi szervezetekkel Európai Statisztika Gyakorlati Kódexe Minőség alapelvei Európai Statisztikai Program tervezése, végrehajtása, éves munkaprogram Közzététel szabályai Bizalmas adatok védelmére vonatkozó rendelkezések

5 Az európai statisztikákról szóló rendelet módosítása Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/75 rendelete (2015. április 29.) A módosítás szükségessége: „A közelmúlt gazdasági fejleményei ismét rámutattak arra, hogy a statisztikák megbízhatóságának további megerősítésére van szükség.” „A statisztikák mára annyira hitelesek, amennyire a közvélemény – azaz a pénzügyi piacok – hitelesnek tartja azokat.” Cél a statisztikai hatóságok szakmai függetlenségének további megerősítése.

6 A módosítás fő területei A szakmai függetlenség erősítése (Eurostat, nemzeti statisztikai hivatalok); A nemzeti statisztikai hivatalok nemzeti statisztikai rendszerekben betöltött koordinációs szerepe; Az adminisztratív adatok felhasználására és kezelésére vonatkozó kiterjedtebb jogi előírások;

7 Szakmai függetlenség erősítése 1. Új követelmények a Gyakorlati Kódex alapján: A nemzeti statisztikai hivatalok vezetői kizárólagosan felelnek a folyamatokra, statisztikai módszerekre, szabványokra és eljárásokra, valamint a statisztikai közlemények és kiadványok tartalmára és időzítésére vonatkozó döntéshozatal tekintetében. felhatalmazást kapnak arra, hogy a nemzeti statisztikai hivatal belső irányításával kapcsolatos valamennyi kérdésben határozzanak. az európai statisztikák fejlesztésében, előállításában és terjesztésében közreműködő valamennyi nemzeti hatóság statisztikai tevékenységét koordinálják. e feladatok végrehajtása során független módon járnak el: nem utasíthatóak; az e feladatok elvégzésével nem összeegyeztethető tevékenységektől tartózkodni kötelezett.

8 Szakmai függetlenség erősítése 2. a rájuk vonatkozó személyzeti felvételi, áthelyezési és elbocsátási eljárások átláthatók, és kizárólag szakmai kritériumokon alapulnak. felelősek a hivatal statisztikai tevékenységeiért és költségvetése végrehajtásáért, éves jelentést készítenek, és észrevételeket tehetnek a hivatal statisztikai tevékenységével kapcsolatos, a költségvetési források elosztását érintő kérdésekről. Az európai statisztikai rendszeren belül saját nemzeti statisztikai rendszerüket képviselik.” A tagállamok létrehozhatnak egy nemzeti tanácsadó testületet, amely biztosítja a tagállamban az európai statisztikákat előállító szervek szakmai függetlenségét. Külső testület ajánlásokat fogalmazhat meg, kiválasztás, kinevezés eljárása átlátható, és szakmai követelményeken alapul.

9 Végrehajtás, kapcsolódó peer review ajánlások Statisztikai törvény minél előbbi elfogadása. KSH elnöke kinevezésével, felmentésével kapcsolatos részletes rendelkezések beépítése a törvénybe. KSH státuszának felülvizsgálata annak érdekében, hogy erősebb irányítási jogosítványai és autonómiája legyen és hogy hangsúlyozza a nemzeti statisztikai szolgálat függetlenségét. Új feladatok többlet erőforrásigényt keletkeztetnek, meg kell vizsgálni, hogy a KSH számára rendelkezésre álló erőforrások elegendőek-e nemzeti és európai jogszabályi kötelezettségeinek teljesítéséhez és az Európai Statisztika Gyakorlati Kódexében foglalt sztenderdeknek való folyamatos megfeleléshez és a szükséges erőforrást biztosítani kell.

10 Koordinációs szerep erősítése A tagállamoknak biztosítani kell, hogy a más nemzeti statisztikai hatóságok ezen irányelvekkel összhangban végezzék tevékenységüket; A nemzeti statisztikai hivatal koordinációs szerepének az európai statisztikák fejlesztésért, előállításáért és terjesztéséért felelős valamennyi egyéb nemzeti hatóságra ki kell terjednie. A nemzeti statisztikai hivatal különösen felel a nemzeti szintű statisztikai programozásért és jelentéstételért, minőségellenőrzésért, módszertanért, adattovábbításért és az európai statisztikai rendszer statisztikai tevékenységeiről folytatott kommunikációért. A nemzeti statisztikai hivatal vezetője kidolgozhat eljárásokat, iránymutatásokat az európai statisztikák fejlesztésére, előállítására, nyilvánosságra hozatalára a nemzeti statisztikai rendszerben. Megvalósításukért ugyanakkor csak a nemzeti statisztikai hivatal vonatkozásában felel.

11 Végrehajtás, kapcsolódó peer review ajánlások A hivatalos statisztikai szolgálat világos definíciójának meghatározása, megjelölve, hogy a nemzeti hatóságok statisztikai tevékenysége csak abban az esetben tartozik a hivatalos statisztikai szolgálat tevékenységébe, ha megfelelnek bizonyos feltételeknek. Mindezeket a statisztikai törvényben kell rögzíteni. Nemzeti Gyakorlati Kódex létrehozása, amely meghatározza a hivatalos statisztikai tevékenység folytatásának részletes feltételeit. A törvény hatalmazza fel a KSH-t a Nemzeti Gyakorlati Kódexnek való megfelelés független vizsgálatára a hivatalos statisztika szolgálat szerveinél, és a vizsgálat eredményeinek közzétételére. A törvény hozzon létre egy önálló testületet, mely a hivatalos statisztikai szolgálat koordinációját biztosítja.

12 Végrehajtás, kapcsolódó peer review ajánlások Az OSAP felülvizsgálata és átalakítása, a statisztikai szolgálat által végzett tevékenységek áttekintése. A jogszabályi felhatalmazás alapján a HSSz tagjai tevékenységének auditálása a Nemzeti Gyakorlati Kódexnek való megfelelés szempontjából. Az auditok keretében feltárt hiányosságokra fejlesztési intézkedések megfogalmazása a HSSz tagjainál, azok megvalósításának nyomon követése, segítségnyújtás a megvalósításhoz. Támogató tevékenységek, tréningek, oktatások szervezése a HSSz számára. A HSSz tájékoztatási tevékenységének fejlesztése, fokozatosan közös tájékoztatási csatornák kialakítása.

13 A közigazgatási nyilvántartásokhoz való hozzáférés Eddig: a nemzeti statisztikai hivatalok, más nemzeti hatóságok, továbbá az Eurostat olyan mértékben férhetnek hozzá az adminisztratív forrásokhoz, amennyire ez az európai statisztikák fejlesztéséhez, előállításához, terjesztéséhez szükséges. Módosítás: Fenti hozzáférés azonnali és ingyenes (amennyiben nem okoz jelentős többletmunkát az átadó oldalán); A statisztikákba való beépíthetőség lehetősége, ami megfelel az egyedi azonosításra alkalmasságnak; A más szervek által létrehozott és fenntartott közigazgatási nyilvántartások eredeti kialakításáról, későbbi fejlesztéséről és megszüntetéséről egyeztetni kell a nemzeti statisztikai hivatalokkal, illetve ezeket a szerveket be kell vonni e folyamatokba, elősegítve ezzel e nyilvántartások statisztikai célú további felhasználását. A nemzeti statisztikai hivatalokat be kell vonni a statisztikai adatszolgáltatás szempontjából lényeges közigazgatási nyilvántartásokra vonatkozó standardizációs tevékenységekbe. A statisztikai célra felhasznált közigazgatási nyilvántartások tulajdonosai a vonatkozó metaadatokat a nemzeti statisztikai hivatalok rendelkezésére bocsátják. A nemzeti statisztikai hivatalok és a közigazgatási nyilvántartások tulajdonosai kialakítják a szükséges együttműködési mechanizmusokat.

14 Végrehajtás, kapcsolódó ajánlások A statisztikai törvényben meg kell határozni az adminisztratív nyilvántartás fogalmát. Hozzáférésre való felhatalmazás megfelelően ki kell egészíteni, mely megfelel az európai statisztikákról szóló rendeletben foglaltaknak, amely előírja a metaadatok átadási kötelezettségét is. Nem jelent korlátlan hozzáférést, a célhoz kötöttséget érvényesíteni kell (lesznek területek, ahol nem indokolt továbbra sem az egyedi szintű adatátvétel). Ágazati jogszabályokat módosítani szükséges, a korlátozó rendelkezéseket ki kell venni.

15 Végrehajtás, kapcsolódó ajánlások Adminisztratív adatforrások körének felmérése, egységes módszer kidolgozása az adminisztratív adatforrások statisztikai célú felhasználhatóságának vizsgálatára. Egységes, erre a célra szolgáló elektronikus adatátadási csatorna használata (KARÁT). Együttműködési megállapodások kötése minden adatgazdával egységes sablon szerint. Egyetértési jog kikötése a KSH részére az adminisztratív nyilvántartások tartalmának meghatározása, kialakítása, módosítása és megszüntetése esetére. Átadott adatok minőségével kapcsolatos mérési szempontok, rendszer kialakítása. Minőséggel kapcsolatos visszacsatolás mechanizmusának kialakítása.

16 Minőséggel kapcsolatos új rendelkezések A tagállami minőségjelentések alapján a Bizottság (Eurostat) vizsgálja az európai statisztikai adatok minőségét. Nyilvánosságra hozza a jelentését uniós szinten. Ha indokolt, a nemzeti adatok minőségéről is nyilvánosságra hozhat jelentést. Ahol az ágazati jogszabály bírság kiszabását teszi lehetővé a nemzeti statisztikák meghamisítása esetén, ott a Bizottság (Eurostat) vizsgálatot folytathat le (akár helyszíni vizsgálat).

17 Összefoglalás A KSH aktív és kezdeményező módon vállalja fel a módosított európai jogszabály előírásaiból és a szakértői audit ajánlásaiból fakadó kötelezettségeket. Ezek jelentős részéhez szükség van az új statisztikai törvényre. Az új kötelezettségek szoros, mellérendelt együttműködést igényelnek a HSSz tagságával. A KSH köteles lesz részletes auditokat végrehajtani és azok eredményét a HSSz tagjai fel kell, hogy használják saját fejlesztéseikhez. Ehhez a KSH minden szakmai segítséget megad. Mindez többletfeladatokat hoz, aktív együttműködést és pótlólagos erőforrásokat igényel mind a KSH, mind a többi HSSz tag szervezetében. Közös cél a hivatalos statisztika minőségének fejlesztése!


Letölteni ppt "Tájékoztatás az Európai Statisztika Gyakorlati kódexéhez kapcsolódó nemzetközi audit eredményéről, valamint az európai statisztikákról szóló - 2015. áprilisában."

Hasonló előadás


Google Hirdetések