Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gifted Education: Ability Grouping Tehetségek oktatása: Készség szerinti csoportosítás By Franz Mönks.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gifted Education: Ability Grouping Tehetségek oktatása: Készség szerinti csoportosítás By Franz Mönks."— Előadás másolata:

1 Gifted Education: Ability Grouping Tehetségek oktatása: Készség szerinti csoportosítás By Franz Mönks

2 Development of gifted children is a life- long process. A tehetséges gyermekek fejlesztése egy élethosszig tartó folyamat. Human development is always the result of the interaction between the individual and the environment. Az emberi fejlődés mindig az egyén és környezete közötti együttműködés alapja.

3 Individual learning and developmental needs are different, but the curriculum, the outline of what children have to learn in schools, is uniform! Az egyéni tanulás és a fejlesztési szükségletek különbözőek, a tananyag azonban, amit a gyermekeknek az iskolában el kell sajátítaniuk, egységes.

4 Let us see what the great German philosopher- psychologist-educator Johann Friedrich Herbart (1776 – 1841) already 200 years ago said: Lássuk, mit mondott már 200 évvel ezelőtt a német filozófus, pszichológus és tanító, Johann F. H.: (ford. a köv. dián) → “The diversity of individuals is the main obstacle of every education, especially in schools. Not taking into account individual differences is the main failure of all educational legislation” (Herbart, 1808)-

5 Az egyéni sokszínűség minden oktatási rendszer fő akadálya, főleg az iskolákban. Az egyéni különbözőségek figyelmen kívül hagyásán bukik minden tanulmányi jogszabályrendszer.

6 Adaptive education, differentiated and individualized, is the best approach. A differenciált és személyre szabott alkalmasító oktatás a legjobb megközelítési módszer.

7 What is giftedness:? The individual potential for good or outstanding achievements in one or more areas. Mi a tehetség? Egyéni készség potenciálisan jó vagy kimagasló teljesítményre egy vagy több területen.

8 “For 2% most gifted and another 10% gifted elementary students we have to establish ‘additional study opportunities in our schools’ “ (Stern, 1916, p. 109) Minden 2 % kimagaslóan tehetséges és 10 % tehetséges tanulóra fel kell állítanunk „továbbtanulási lehetőségeket az iskoláinkban”. (Stern, 1916, p. 109)

9 “Giftedness as such is always only a possibility of achievement, a necessary precondition, it is not yet the achievement itself” (Stern, 1916, p. 110). A tehetség, mint olyan, mindig csak egy megnyilatkozási lehetőség, egy szükséges előfeltétel, önmagában még nem megvalósulás.

10 Stern actually asks for acceleration (vertical enrichment) and enrichment Stern gyorsítást (vízszintes fejlesztést) és gazdagítást vár el.

11 Adaptive education is good for all children For gifted children it is a MUST Az alkalmasító oktatás minden gyermeknek jó. Tehetséges gyermekeknek szükséglet.

12 Acceleration/ Gyorsítás early school entrance/ korai iskoláztatás skipping grades/ átugrás az évfolyamon acceleration for certain subjects/ egyes tárgyak gyorsított leadása high speed classes (8 years instead of 9 years)/ rövidebb időtartamú oktatás (8 év a 9 év helyett) special schools/ speciális iskolák revolving door (vertical enrichment)/ forgóajtó (vízszintes gazdagítás) compacting (vertical enrichment)/ sűrítés (vízszintes gazdagítás)

13 Enrichment (within school)/ Iskolán belüli gazdagítás Workshops/ műhelymunkák Cooperative learning (gifted students help slow learners)/ kooperatív tanulás (tehetséges gyermekek segítik a gyengébbeket) Self study/ önfejlesztés Cooperation with companies or non-profit organizations/cégekkel és nonprofit szervezetekkel való együttműködés additional subjects/ kiegészítő tárgyak individual projects/ egyéni projektek

14 Extra curricular provisions (enrichment outside school)/ Iskolán kívüli gazdagító programok Summer camps/ nyári táborok Competitions (sport, music, arts)/ versenyek (sport, zene, művészetek) Exhibitions/ kiállítások Festivals/ fesztiválok Performances/shows / szereplések, előadások Saturday schools (children university)/ Szombati iskolák (gyermek egyetem)

15 Most important: ability grouping What is the Big-fish-little-pond-effect (reference-group-effect)

16 Effects of Ability Grouping A készségenkénti csoportosítás hatásai

17

18 Empirical results (Kulik, 1985; Schneider, 2015) Tapasztalati eredmények Gifted classes have better achievements compared with regular classes Tehetséges osztályok jobb eredményeket mutatnak fel, mint a normál osztályok Positive effects on social-emotional stability Pozitív hatás a szociális-érzelmi stabilitásra

19 Positive effects on drive to learn Pozitív hatás a tanulási vágyra Positive effects on academic and general self-concept Pozitív hatás az akadémiai és általános személyi önképre Teachers and parents have positive impressions and see also positive effects in general Általánosan pozitív hatások és benyomások a tanárokra és szülőkre nézve

20 Giftedness is not a guarantee for high school achievements A tehetség önmagában nem biztosítéka a középiskolai eredményeknek High intellectual capacities (high levels of IQ) in childhood and adolescence are not the same as giftedness and also not a guarantee for life success (see Luis Alvares and William Shockley); A magas intellektuális adottságok (magas IQ szint) gyerekkorban és serdülőknél nem egyenértékű a tehetséggel, és ugyancsak nem biztosítéka az életbeli boldogulásnak.

21 Both were not selected for the Terman study because their IQ was not high enough, but got later Nobel prices in physics: Shockley 1956; Alvarez 1968. Egyikük sem volt kiválasztva a Terman IQ vizsgálatra, mert az IQ szintjük nem volt elég magas; később mindketten Nobel díjat nyertek fizikában: Shockley 1956; Alvarez 1968.

22 Exceptional achievements are dependent on motivation and environment See Schneider 2015 A kiemelkedő eredmények motiváció- és környezetfüggőek. See Schneider 2015

23

24 Ability grouping can be reached through (in the school)/ A készségenkénti csoportosítás az alábbi formákban megvalósítható az iskolákban: special classes/ különleges osztályok selected content areas (subjects)/válogatott tárgyi területek pull out programs/kiemelő programok workshops (interest-groups)/ műhelymunkák (érdeklődési csoportok) thematic projects/ tematikus projektek

25 International literature underscores that ability grouping has positive effects with regard to intellectual, social-emotional as well as achievement motivation in particular. A nemzetközi irodalom alábecsüli, hogy a készségek szerinti csoportosítás pozitív hatással van az egyénre intellektuális, szocio-emocionális és motiváltság szempontokból.

26 An absolute precondition is a supportive environment. A támogató környezet egy alapfeltétel.

27 The essential contribution of Jim Gallagher Jim Gallagher lényegi hozzájárulása Adaptive education and teaching, i.e. to individualize programs for the retarded and also for the gifted Az alkalmasított oktatás és tanítás, vagyis a személyre szabott programok a szellemileg visszamaradottak és a tehetségesek részére

28 Gallagher 1982

29 His famous parable was the so-called Palcuzzi-ploy A híres példázata, az úgynevezett Placuzzi-húzás

30 The Palcuzzi Ploy Guiding Principles Mr. Palcuzzi, principal of the Jefferson Elementary School, once got tired of hearing objections to special provisions for gifted children, so he decided to present to the school board meeting his proposal for gifted children. The elements of the Palcuzzi program were as follows: (ford. a köv. dián) →

31 A Placuzzi eset Vezér gondolatok Placuzzi úr, a Jefferson általános iskola igazgatója, belefáradt a tehetséges gyermekeknek szánt különleges eljárások elleni tiltakozásba, és úgy döntött, hogy bemutatja saját javaslatait a tantestületnek. A Placuzzi program elemei a következők voltak:

32 1.Children should be grouped by ability. 2.Part of the school day should be given over to special instruction. 3.Talented students should be allowed time to share their talents with children of other schools in the area or even of other schools throughout the state. (We will pay the transportation costs.) 4.A child should be advanced according to his talents, rather than according to his age. 5.These children should have special teachers, specially trained and highly salaried. (ford. a köv. dián) →

33 1. A gyermekeket készségek szerint kell csoportosítani. 2. Az iskolai nap egy részét speciális tanításra kell szánni. 3. Tehetséges gyermekek számára lehetőséget kell biztosítani, hogy megosszák tehetségüket más gyermekekkel a környező vagy állambeli iskolákból (mi majd fizetjük a szállítási költségeket). 4. A gyermekek előrehaladását tehetségük és nem koruk határozza meg. 5. Ezen gyermekek mellé speciális felkészültségű pedagógusok szükségesek, magasabb fizetéssel.

34 As might be expected, the “Palcuzzi program” was subjected to a barrage of criticism. “What about the youngster who isn’t able to fit into the special group; won’t his ego be damaged?” “ How about the special cost; how could you justify transportation costs that would have to be paid by moving a special group of students from one school to another?” “Might we not be endangering the child by having him interact with children who are much more mature than he is?” “Wouldn’t the other teachers complain if we gave more money to the instructors of this group?” (ford. a köv. dián) →

35 Ahogyan ez várható volt a „Placuzzi programot” rengetek kritika érte: „És mi lesz azzal a fiatallal, aki nem tud majd beilleszkedni ebbe a speciális csoportba, nem sérül az önértékelése? És mi a helyzet a plusz költségekkel, hogyan fogod majd megindokolni az utazási költséget, az egyik iskolából a másikba való szállítást? Nem veszélyeztetjük a gyermeket a nálánál érettebbekkel való interakcióval? És a többi tanár nem panaszkodna, ha ebben a csoportban dolgozók többet keresnének?”

36 After listening for ten or fifteen minutes, Mr. Palcuzzi dropped his bomb! He said that he wasn’t describing a new program for the intellectually gifted, but a program the school system had been enthusiastically supporting for a number of years—the program for gifted basketball players! Palcuzzi took advantage of the silence that followed to review his program again. Do we have ability grouping on our basketball team? Yes, we do. No doubt. (ford. a köv. dián) →

37 10-15 perc hallgatás után Placuzzi úr bedobta a bombát! Azt mondta, hogy nem egy intellektuálisan megáldott gyermekekről szóló programot mutatott be éppen, hanem egy másikat, amelynek az iskola már több éve lelkes támogatója: a tehetséges kosárlabdázók fejlesztési programját! Kihasználta az elhangzottakat követő mély csendet és újra áttekintette programját. Van készség szerinti csoportosítás a kosárlabda csapatunkban? Igen, van. Semmi kétség.

38 Do we allow gifted basketball players to advance by their talents rather than by their age? Indeed, we do. Any talented student, regardless of his/her grade, can join the team and gets the privilege of playing with seniors, and no one worries very much about it. (ford. a köv. dián) →

39 Megengedjük kosarasainknak, hogy tehetségük alapján és ne koruk szerint csatlakozzanak? Igen, megengedjük. Minden tehetséges tanuló tanulmányi fokozattól függetlenül csatlakozhat a csapathoz, részese lehet a kiváltságnak, hogy a nálánál tapasztaltabbakkal játszhasson, és ez soha nem okozott aggodalmat senkiben.

40 Finally, do we have special teachers who are specially trained and better paid than the ordinary teacher? És végül: vannak tanáraink, akik különleges képzettségűek és jobban meg vannak fizetve? Yes, we do. Igen, vannak.

41 Key/central requirements for gifted education 1Special schools and/or special classes – yes or no? Dependent on the local or regional situation. As a rule – Integrated gifted education in the regular school. (ford. a köv. dián) →

42 Kulcsfontosságú elvárások a tehetségek oktatásában 1. Speciális iskolák és/vagy osztályok? Igen/nem? –Helyi vagy regionális helyzet függvényében. Szabály szerint- –A integrált tehetségoktatás a normál iskolai programban.

43 2Differentiation of instruction and content from kindergarten on –depart from individual learning and developmental needs, i.e. adaptive teaching regarding content and instruction; –gifted education in relatively homogenous groups: grouping (ford. a köv. dián) →

44 2. Megkülönböztető oktatás és képzési program már az óvodai oktatástól kezdve –Az egyéni és fejlődési szükségletekből kiindulva, vagyis alkalmasító tanítás a tartalom és oktatás függvényében. –A tehetségek oktatása lehetőség szerinti homogén csoportokban: csoportosítás.

45 3 Flexibility of the curriculum –providing fast pace learning (individual tempo) –stimulating independent assignments (learning); –facilitating cooperative learning: it should have a positive effect for both – the weak and the able student; –in general: the content of the curriculum should be rich. (ford. a köv. dián) →

46 3. Rugalmasság a tananyagban –Gyorsított tanulás lehetővé tétele (a személy természetes ritmusában). –Önálló feladatvégzés ösztönzése (tanulás) –Az együttműködő tanulás elősegítése: pozitív hatás mind a tehetséges, mind a gyengébb tanulóra. –Általánosan: a tananyag tartalma gazdag kell, hogy legyen.

47 4Variety of teaching methods –resource-room (library), additional materials; –application of computer and internet; –stimulation and acceptance of creative and productive solutions of students (ford. a köv. dián) →

48 4. A tanítási módszertan formái –Forrás szoba (könyvtár), kiegészítő tananyagok. –Számítógép és internet használata. –A tanuló által bemutatott kreatív megoldások ösztönzése és elfogadása.

49 5 Necessary condition for gifted education: –teacher training; –teachers have to become competent in the area of gifted education; –advisory bodies like colleagues with experience, school psychologists (ford. a köv. dián) →

50 5. Szükséges feltételek a tehetségek oktatásában: –Pedagógusok folyamatos képzése, továbbképzése. –Kompetens pedagógusok biztosítása tehetséggondozás terén. –Tanácsadói testület felállítása (tapasztalt kollégák, iskola pszichológusok, stb.)

51 6 The different forms of ability grouping are only possible when the school environment is supportive - It is a MUST! 6 A készség szerinti csoportosítások különböző formái csak akkor lehetségesek, ha az iskola támogatólag viszonyul a tehetséggondozás kérdésköréhez - Ez elengedhetetlen!


Letölteni ppt "Gifted Education: Ability Grouping Tehetségek oktatása: Készség szerinti csoportosítás By Franz Mönks."

Hasonló előadás


Google Hirdetések