Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KDOP-4.2.2-11 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KDOP-4.2.2-11 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése."— Előadás másolata:

1 KDOP-4.2.2-11 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése

2 Támogatás célja Biztonságos kerékpáros közlekedést szolgáló komplex projektek támogatása, közlekedési célú, szerves egységet képező, összefüggő kerékpáros útvonalhálózatok kialakítása. Komplex beavatkozás: egy teljes település egy szerves funkcionális egységnek tekinthető településrész kettő vagy több település közötti kapcsolat válik kerékpározhatóvá. Új létesítmények építése mellett lehetőség nyílik a meglévő hálózati elemek bekapcsolására, korszerűsítésére, a meglévő közlekedési felületek forgalomtechnikai vagy kis építéssel, felújítással járó fejlesztésére.

3 Pályázók köre Települési önkormányzatok Önkormányzati társulások Központi költségvetési szervek és intézményeik Önállóan nem, konzorciumi tagként pályázhatnak: Magyar Közút NZrt. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Az MK NZrt és NIF Zrt konzorciumi tagként több pályázatban is pályázhat, támogatást szerezhet.

4 Támogatható tevékenységek köre I. Önállóan támogatható tevékenységek: egy, két és három számjegyű főutak átkelési (belterületi) szakaszai mentén négy- és ötszámjegyű (összekötő, bekötő) utak külterületi, illetve belterületi átkelési szakaszai mentén egyéb nyomvonalon (belterületen) vezetett kerékpárforgalmi létesítmények építés e

5 Támogatható tevékenységek köre II. Választható műszaki megoldások Kerékpársáv Kerékpárút kétirányú, egyoldali/egyirányú, kétoldali Elválasztott/elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút Burkolati jellel jelölt kerékpáros nyom vagy nyitott kerékpársáv Kerékpározás céljára igénybe vehető vegyes forgalmú felületek (pl. széles forgalmi sáv, csillapított forgalmú terület, kisforgalmú utca, egyirányú utca, párhuzamos szervizút, autóbuszsáv, burkolt útpadka kijelölése, erdészeti, mezőgazdasági utak, árvízvédelmi töltés)

6 Önállóan nem támogatható tevékenységek: összekötő szakasznak minősülő, forgalomtechnikai kijelöléssel kialakításra kerülő összekötő létesítmények burkolat-felújítása gyalogos létesítmény (járda) kiépítése szemléletformálás összekötő elemet képező kerékpárforgalmi létesítmény korszerűsítése csomópontok kerékpáros közlekedés érdekében vagy előnyben részesítésével történő átalakítása járdasziget építése pihenőhely kiépítés átkelések megvilágítása Támogatható tevékenységek köre III.

7 Támogatható tevékenységek köre IV. Önállóan nem támogatható tevékenységek: kerékpár támaszok, parkolók, tárolók infrastrukturális munkák műtárgy – híd, áteresz, aluljáró, vagy vasúti keresztezés, támfal – építése forgalomtechnikai eszközök és forgalombiztonsági berendezések lakott területen kívül 1, 2 és 3 számjegyű utak menti kerékpárforgalmi létesítmény kiépítése komplex terület-előkészítési munkák (bontás, tereprendezés, kármentesítés ) zöldterület-építési, átalakítási munkák

8 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 1 szemléletformáló kampány megvalósítása Könyvvizsgálat (50 m Ft támogatási igény felett)

9 Elszámolható költségek Projekt-előkészítés költségei Projekt előkészítés Területszerzés Beszerzések Építési munkák Meglévő létesítmény korszerűsítése Vegyes forgalmú közutak felújítása Járda építése Infrastrukturális munkák Zöldterület építés ( + pihenőhely) Szolgáltatások igénybevétele Műszaki ellenőrzés Könyvvizsgálat Tájékoztatás és nyilvánosság Szemléletformálás maximum 6 % 10% 20% / 70 m Ft 10% / 50 m Ft 50% 5% / 10 m Ft 40% 5% 2% 1,25 m Ft 6% - 5% / 10 m Ft

10 Speciális előírások az építések elismerhető fajlagos költségére Tisztított fajlagos építési költség burkolat, burkolat alap, szegély (belterületen) forgalomtechnika eszközei, kisléptékű földmunka + Közvetett fajlagos építési költség geotextília, szegély, nagytömegű földmunka, közmű kiváltás/áthelyezés, támfal építése, vasúti keresztezés, zárt csapadékvíz csatorna építése, műtárgy, autóbuszöböl áthelyezése, közvilágítás + Teljes fajlagos építési költség csak forgalomtechnikai beavatkozások, kerékpár tároló/parkoló, nyilvánosság, szolgáltatások, szemléletformálás) max. 36,5 millió Ft/km

11 Támogatás összege: 50 millió Ft – 300 millió Ft Maximális támogatási mérték: min 85% - max 90% Rendelkezésre álló forrás: 1 Milliárd Ft Támogatás

12 Alapvető követelmények A kerékpárforgalmi létesítmények tervezése és építése során meg kell felelni a vonatkozó ÚT 2-1.203:2010 Útügyi Műszaki Előírásnak Pályázati Felhívás C.3 pontjában rögzített feltételeknek – a projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások – Projektterv!

13 Projektterv 1.Átnézeti helyszínrajz beavatkozási terület kibocsátó terület célállomás - létesítményjegyzék 2. Átnézeti helyszínrajz gépjárműforgalom nagysága – E/nap – OKA adat / forgalomszámlálás tehergépjármű aránya kerékpározást akadályozó tényezők kerékpáros balesetek adatai 3.Átnézeti helyszínrajz meglévő projekt keretében tervezett később tervezett kerékpárforgalmi létesítmények létesítménytípus – eltérő színnel

14 4. Kerékpárforgalom és gépjárműforgalom közös, illetve elválasztott vezetésének tervezése! 5. Kerékpárforgalom és gyalogos forgalom közös, illetve elválasztott vezetésének tervezése 6. Elvégzendő beavatkozások felsorolása pl: kerékpársáv kijelölése 3, 5 km; elválasztott gyalog és kerékpárút 1 km stb. 7. Kerékpártároló, parkoló – OTÉK szerint szükséges Projekt keretében nem létesül Célállomásoknál meglévő – tervezett – OTÉK előírás teljesítése 8.Becsült kerékpáros forgalom mértékének meghatározása, számítási módszer levezetése (PF. C3. 2. g.) 9.Egyirányú/kétirányú kerékpárút esetében a meglévő / tervezett gyalogos létesítmény bemutatása 10. Hálózati osztályba sorolás bemutatása – szélességi méretek Projektterv

15 Csatolandó mellékletek 1. Projektterv (Pályázati Felhívás C3. és E2.) + Nyilatkozatok: Munkáltatói nyilatkozat a teljes munkaidős foglalkoztatottak számáról Rendőrségi nyilatkozat a kerékpárosokat érintő balesetekről (elmúlt 5 évben) Kerékpárosbarát Település vagy Kerékpárosbarát Munkahely igazolása KÖH igazolás - térkő burkolat kiépítése esetén Autóbuszöböl átépítése, áthelyezése – bazaltbeton burkolattal – eltérő burkolattípus esetében tervezői nyilatkozat Támogató levél és átnézeti helyszínrajz - korábbi hazai vagy közösségi forrásból támogatott kerékpárforgalmi létesítmény folytatása esetén

16 Csatolandó mellékletek Nyilatkozatok: Minisztériumi felmentés az UME előírásai alól, amennyiben a kerékpárforgalmi létesítmény paraméterei nem teljesítik az UME előírásait Forgalomszámlálás esetében - alátámasztó dokumentum Tervezői nyilatkozat - amennyiben a kerékpárforgalom és gyalogos forgalom közös, illetve elválasztott vezetésének tervezése eltér az UME előírásaitól BringaSuli, Bringázz a Munkába kampányok elszámolásához a KKK-val lefolytatott egyeztetés dokumentálása

17 Csatolandó mellékletek Nyilatkozatok: Meglévő kerékpáros létesítmény felújításához kapcsolódóan - forgalomba helyezési engedély/műszaki átadás-átvétel dokumentuma + tervezői nyilatkozat, hogy a meglévő létesítmény az UME minimális szélességi paramétereit nem teljesíti + fénykép és civil szervezet véleménye a burkolat minőségéről Költség és műszaki alternatíva vizsgálatok (keresztező közmű kiváltása/áthelyezése, autóbuszöböl áthelyezése, zárt csapadékvíz csatorna építése – 3 m Ft felett 2 alternatíva) Tervezői nyilatkozat műtárgy építése esetén (műszaki megoldások és költségek) Pályázó nyilatkozata C3. 18) pont

18 2. Költségvetést alátámasztó mellékletek (Pályázati Felhívás E2., Pályázati Útmutató C2.2.) 3. Civil szervezet támogató nyilatkozata (projektterv, tervdokumentáció, pontozási szempont 4.7) 4. Projekt adatlap kiegészítő 5. Az érintett ingatlanra vonatkozóan (Pályázati Útmutató C7. és 1./A.3. sz. melléklet) Tulajdoni lap Tulajdonviszonyok igazolása Per- és igénymentesség igazolása 6. Engedélyek, tervdokumentáció (Pályázati Útmutató 1./A.4. sz. melléklet) Csatolandó mellékletek

19 GYIK 1988. I. tv közúti közlekedésről Önkormányzat építtetőnek minősül az országos közutat érintő kerékpárút építés esetében - de a közút vagyonkezelőjének/ tulajdonosának hozzájárulásával és a közút kezelőjének szakfelügyelete mellett. Indikátorok Kötelező adatszolgáltatás: Megépített kerékpárutak hossza (km) ÁNF – kerékpáros/nap – felmérés/forgalomszámlálás alapján Kerékpáros forgalom növekedése (%) Kötelező a bázis érték meghatározása és a célérték rögzítése a megvalósítási időszak végére, illetve a fenntartási időszak éveire évente.

20 Nincs külön költségvetési tábla A projekt adatlap kiegészítő melléklet 1. munkafüle szolgál a belső arányok ellenőrzésére (költségvetést alátámasztó mellékletek alapján a költségek beazonosíthatók legyenek) Igényelhető támogatás mértéke: 85%-90% A kért támogatás mértéke nem mehet 85% alá, és nem mehet 90% fölé (6 tizedesig nézzük). E két érték között a pályázó szabadon határozza meg a kért támogatás mértékét, ezen határon belül elfogadható bármely támogatási intenzitás. A komplex terület előkészítés (bontási munkálatok), vagy pl. korlát helyreállítási munkák költsége, zöldfelület fejlesztése nem számít bele a tisztított fajlagos költségbe, a teljes fajlagos költség részét képezi. GYIK

21 Fajlagos költség vizsgálata Az ellenőrzés logikai szakaszonként és műszaki adatlaponként történik. A szakaszok meghatározása a pályázóra van bízva. A folytatólagos építés 1 szakasznak is tekinthető és akkor elegendő 1 műszaki adatlapot kitölteni. Ha több szakasz van egymástól elkülönülve, akkor több műszaki adatlapot célszerű kitölteni, nehogy meghaladják a maximum fajlagos költséget a szakaszok. A zárt csapadékvíz csatorna építése a közvetett fajlagos költségbe számítandó tevékenység. A nyílt csapadékvíz elvezetés is támogatható tevékenység, melyet szintén az infrastrukturális elemek közé szükséges betervezni (40%). Ezen tevékenységhez azonban nem kell alternatíva vizsgálat! GYIK

22 Kerékpársáv kialakítása Amennyiben szükséges a meglévő út szerkezetéhez hozzányúlni, abba bekötni (átlapolni), ezen költségek teljes mértékben elszámolhatóak, de az egyöntetű kopóréteg kialakításánál csak a kerékpársávra arányosított rész számolható el. Projektmenedzsment Költségei nem elszámolhatóak Minimum pontszám Nincs minimum pontszám, minden beadott és hiánypótolt pályázat értékelésre és a döntés-előkészítő bizottság (DEB) elé kerül. Fenntartási időszak 5 év GYIK

23 Egyfordulós, többszakaszos bírálat Benyújtási határidők: 2011. július 28., 2011. október 24., 2012. március 29. Borítékon és a CD/DVD lemez tokján a kiírás kódszámát (KDOP-4.2.2-11), illetve a pályázó nevét és címét fel kell tüntetni. A pályázatok (adatlap + mellékletek) benyújtása: elektronikus adathordozón (egyszer írható CD/DVD) + pályázati adatlap papír alapú nyomtatott verziója ajánlott küldemény vagy gyorspostai/futárszolgálat Adminisztratív információk

24 1. Projekt adatlap Pályázati Felhívás Pályázati Útmutató 2011-01 Projekt adatlap kiegészítő 2. Segédletek 3. Vonatkozó jogszabályok 4. Egyéb előírások 5. Tartalomjegyzék (sorszámozva a benyújtott mellékleteket) 6. http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2644

25 Köszönöm megtisztelő figyelmüket ! Elérhetőség: Antos Mónika, Józsa Lilla Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1. III. emelet Tel: 22/513-370 E-mail: monika.antos @kdrfu.hu monika.antos @kdrfu.hu lilla.jozsa@kdrfu.hu Web: www.kdrfu.huwww.kdrfu.hu


Letölteni ppt "KDOP-4.2.2-11 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések