Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KKV finanszírozás 2009. m ájus. 29. Előadó: Mihályné Balázs Melinda Nógrád Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány rendezvénye KKC-2008-V-08-08-62 „Tudás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KKV finanszírozás 2009. m ájus. 29. Előadó: Mihályné Balázs Melinda Nógrád Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány rendezvénye KKC-2008-V-08-08-62 „Tudás."— Előadás másolata:

1 KKV finanszírozás 2009. m ájus. 29. Előadó: Mihályné Balázs Melinda Nógrád Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány rendezvénye KKC-2008-V-08-08-62 „Tudás a versenyképességért”

2 KKV fogalma Mikrovállalkozás (max. 10 fő, 200 millió Ft árbevétel) Kisvállalkozás (50 fő, árbevétel vagy mérlegfőösszeg 10 millió €) Középvállalkozás (250 fő)

3 Finanszírozási igény Saját belső források Külső források működés- forgóeszközhitel - faktoring fejlesztés- támogatás - hitel - lízing - tőkekihelyezés intézményesített „egyéb” (pl. tagi hitel)

4 Támogatás és/vagy hitel Vállalandó kötelezettségek Fedezetek Feltételeknek való megfelelés Időbeli átfutás   támogatási intenzitás!

5 Új Magyarország Mikrohitel Program

6 Visszat é r í tendő t á mogat á sok megjelen é se az uni ó s t á mogat á sok rendszer é ben  2007-2013: a Struktur á lis Alapokb ó l sz á rmaz ó forr á sokb ó l 200 mrd Ft. visszat é r í tendő p é nz ü gyi programok finansz í roz á s á ra – 92 %-ban a vid é ki Magyarorsz á gon ker ü l felhaszn á l á sra.  Finansz í roz á si programok:  Mikrohitel  Kezess é gv á llal á s  Kock á zati tőke

7 A program célja Az Új Magyarország Mikrohitel program célja a kereskedelmi banki módszerekkel nem, vagy nem a kívánt mértékben finanszírozható magyarországi székhelyű mikrovállalkozások fejlesztése a hitelhez jutás lehetőségeinek javításával. Jelenleg a magyar vállalkozások mintegy 80%-a hitel nélkül gazdálkodik, míg a fejlett országokban ez az arány 15-20%. Hitelek koncentrációja: a vállalkozások 1%-a rendelkezik a hitelek 33%- ával. Számos jól fejlődő mikrovállalkozás működik, amelyek hitelképesek lennének, azonban mégsem tudnak bekerülni a banki finanszírozás körébe. Ennek fő oka, hogy a bankrendszer számára a mikrovállalkozások kis összegű hiteligényei nehezen kezelhetők, túl magasak a relatív tranzakciós költségek, illetve a vállalkozások nehezen tudják teljesíteni a bankok biztosítéki elvárásait.

8 A f inanszírozási programok Magyarországon

9 A Mikrohitel program keretében az MV Zrt. refinanszírozási hitelkeretet, illetve garancia lehetőséget közvetít szerződött pénzügyi közvetítők számára, ily módon visszatérítendő, kedvező kamatozású forrásokat biztosít a mikrovállalkozások részére, valamint kezességvállalással könnyít a fedezeti elvárásokon. Ezeket a refinanszírozási forrásokat a pénzügyi közvetítők előre meghatározott mértékben kötelesek a saját forrásaikkal kiegészíteni. A pénzügyi közvetítők állnak kapcsolatban a végső kedvezményezett mikrovállalkozásokkal, ők végzik a hitelkérelmek befogadását, elbírálását, a szerződéskötést, a folyósítást, illetve a hitelszámlák kezelését. A pénzügyi közvetítők viselik az általuk folyósított hitelek kockázatát. A f inanszírozási programok Magyarországon

10 Várt gazdasági hatások A hitelpiaci elégtelenségek enyhítése, megszüntetése Mű k ö d ő és induló vállalkozások finanszírozásának el ő segítése Korábban nem finanszírozott vállalkozások „bankképessé” tétele, azaz a későbbi önálló banki forrásbevonás lehetőségének megteremtése Cél: 60 ezer tranzakció (vállalkozás)

11 A támogatás formája, kategóriája és mértéke  Kedvezményes kamatozású kölcsön  Az állami támogatás kategóriája: az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet I. számú melléklete szerint: „D. Csekély összegű támogatás.”  Bármely vállalkozásnak, bármely három pénzügyi év időszakában odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatás támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurót, közúti szállítás területén működő vállalkozás esetén a 100 000 eurót.  Azonos elszámolható költségek tekintetében a csekély összegű támogatás nem halmozható állami támogatással, ha az ilyen jellegű halmozódás túlzott támogatási intenzitást eredményezne.  A hitelfelvevőnek előzetesen nyilatkoznia kell arról, hogy az adott évben és az azt megelőző két pénzügyi évben mennyi csekély összegű (de minimis) támogatást vett igénybe. Amennyiben a beruházáshoz más állami támogatást is igényel a hitelfelvevő, akkor nyilatkoznia kell annak támogatástartalmáról és a támogatási kategóriájáról.

12 A megcélzott Mikrohitel-igénylő  devizabelföldi mikrovállalkozás*,  árbevétele maximum 200 millió Ft (vagy induló vállalkozás),  tevékenysége nem esik a de minimis korlátozások alá,  mindeddig nem tudott bekerülni be a banki finanszírozás körébe (méretgazdaságossági és egyéb okokból),  üzleti tervei jól átgondoltak és ígéretesek (=hitelképes),  beruházási hitel esetén min. 20% öner ő. *2004.évi XXXIV tv. Szerinti mikrovállalkozások közül azok, melyek árbevétele maximum 200 millió Ft (vagy induló vállalkozás)

13 Nem nyújtható támogatás olyan vállalkozás számára, amelynek forgóeszközhitel esetén hitelintézettel szemben az elmúlt 1 hónapban hiteltartozása állt fenn - beruházási hitel esetén forgóeszközhitel kivételével; amelynek a GOP 4 illetve a Társaság bármely egyéb támogatási programja keretében és/vagy az Országos Mikrohitel Alappal szemben fennálló tőketartozásának együttes értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja; csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás vagy kiegyenlítetlen lejárt köztartozás esetén; az üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyek hiánya esetén; ha a hitelkérelem szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltat; amellyel szemben olyan eljárás van folyamatban, amelyben, vagy amely eredményeként büntetőjogi intézkedésnek lehet helye, illetve amellyel szemben a bíróság büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el; amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá amely három éven belül valamely támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette.

14 Támogatható projektek A GOP 4 Mikrohitel Program keretében a Közvetítő által kihelyezett hitelek a Kedvezményezettek által az alábbi Projektekhez használhatók fel:  gépek, berendezések, egyéb tárgyi-eszközbeszerzések és egyéb beruházások finanszírozása;  meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése;  a tevékenység bővítéséhez szükséges forgóeszközök és/vagy szolgáltatások beszerzése, biztosítása. Beruházási- és a Beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközhitel együttes folyósítása esetén az adott Projekten belül a forgóeszközhitel aránya a Közvetítő által folyósított teljes hitelösszeg 30%-át nem haladhatja meg.

15 Nem támogatható projektek Hitelcél alapján: – visszaigényelhető általános forgalmi adó finanszírozására; – hitelintézettel szemben fennálló kötelezettség, illetve az Országos Mikrohitel Alapból folyósított hitel finanszírozására; –beruházási hitel működési költségek fedezésére, illetve – folyószámlahitelre. „de minimis” korlátozások: – halászathoz vagy akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások; – mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásában vagy forgalmazásában tevékenykedő vállalkozások; – exporttal kapcsolatos tevékenységek; – az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás; – a szénágazatban tevékenységet folytató vállalkozások; – a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozások tekintetében teherszállító járművek megvásárlására; illetve – a nehéz helyzetben lévő vállalkozások. Nem részesíthető a GOP 4 Mikrohitel Program keretében támogatásban olyan jogalany, aki/amely az adott, illetve az azt megelőző két pénzügyi év során a Bizottság 1998/2006/EK rendeletében meghatározott összeghatár felett részesült, illetve részesülne de minimis támogatásban.

16 Új Magyarország Mikrohitel kondíciók Hitelösszeg: – a) Forgóeszköz hitel esetében maximum 6 millió Ft – b) Beruházási hitel esetében maximum 10 millió Ft Hitelcél: tárgyi eszköz beszerzések és egyéb beruházások, bővítések, ill. kapcsolódó forgóeszköz finanszírozás (a fejlesztés helye Magyarország) Futamidő: – a) Forgóeszköz hitel esetében maximum 36 hónap – b) Beruházási hitel esetében maximum 120 hónap Türelmi idő: max. 2 év beruházási hitel, max. 2 hónap forgóeszköz hitel esetén Pénzügyi közvetítők : MVA, fővárosi és megyei vállalkozásfejlesztési alapítványok, h itelintézetek illetve pénzügyi vállalkozások (www.mvzrt.hu)

17 Díjak és költségek, egyebek A kihelyezett hitelek kamatait a Közvetítő szabadon határozhatja meg; Egyéb felszámítható költségek és díjak: –A szerződés megkötésével összefüggésben összesen legfeljebb 50 ezer Ft tranzakciós díj számítható fel, amely magában foglalja a folyósítással összefüggő valamennyi szolgáltatásának és költségének ellenértékét; – Amennyiben a Közvetítő a igénybe vesz kezességvállalást is, beszedi a Kezességvállalási Díjat, kivéve amennyiben annak viselését átvállalta. – A Mikrohitel Program keretében folyósított hitelek a bármikor előtörleszthetők anélkül, hogy az a hitel kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné. A Kedvezményezett a támogatott projekt megvalósítását a hitel folyósításától számított 60 napon belül köteles megkezdeni A Közvetítő a saját fedezetértékelési szabályai alapján meghatározott mértékű biztosítékot kér a Kedvezményezettől.

18 Pénzügyi közvetítők

19 Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel Hitelfelvevő:Kisvállalkozások Hitelcél: –ingatlan beruházás –használt és új gépek, járművek –tárgyi eszközök beszerzése Induló vállalkozások is igényelhetik

20 Kondíciók Saját erő min. 15% Fedezet 100% + 1 éves kamat Hitelgarancia Zrt. 80%-os kezességvállalása Hitelösszeg 1 – 50 millió Ft Kamat 3 havi EURIBOR + 4%/év Lejárat: max.15 év, 2 év türelmi idő Folyósítási jutalék 1%

21 Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram Kedvezményezett: mikro- kis- közép- és nagyvállalat, egyéni vállalkozás, gazdasági társaság Elsősorban: pályázathoz forráskiegészítőként Futamidő: 15 év Kamat: 3 havi EURIBOR + 4% Hitelösszeg: 5 – 3000 millió Ft Saját erő:10-25% de minimis esetén regionális csoportmen- tességi támogatás esetén

22 Faktoring Rövid lejáratú finanszírozási forma (30-90 nap) Követelés megelőlegezés faktordíj ellenében Gyorsabb mint a hitel/faktor keretszerződéssel A vevő fizetőképességi kockázata a döntő

23 Lízing Pénzügyi /beszerzés Operatív /használat Előnye: nincs szükség külön biztosítékra, egyszerűbb és gyorsabb ügyintézés

24 Kockázati tőkebefektetés Tulajdonszerzés, tulajdonosi kör bővül Zárt és nyílt végű Előny: –javul a hitelképesség, források bővülnek –Új üzleti kapcsolatok, növekvő szaktudás Hátrány: –Csorbul a függetlenség, új szereplő az irányításban –Hozamon való osztozkodás –Plusz adatszolgáltatás, ellenőrzés –Üzleti titkok kerülhetnek ki Üzletrész visszavásárlási garancia Nincs visszavásárlási kötelezettség

25 Köszönöm a figyelmet! Mihályné Balázs Melinda 3100 Salgótarján, Alkotmány út 18. Tel/fax: 32/422-901; 422-903 mihalyne@krf.hu


Letölteni ppt "KKV finanszírozás 2009. m ájus. 29. Előadó: Mihályné Balázs Melinda Nógrád Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány rendezvénye KKC-2008-V-08-08-62 „Tudás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések