Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szakképzés jövője Közoktatási vonatkozások

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szakképzés jövője Közoktatási vonatkozások"— Előadás másolata:

1 A szakképzés jövője Közoktatási vonatkozások
Borosán Beáta Szakképzési és Felnőttképzési Osztály osztályvezető Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Oktatási Államtitkárság, Szakképzési és Felnőttképzési Osztály

2 Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Aki fiatal korában elhanyagolja a tanulást, elveszíti a múltat, és halott számára a jövő. Euripidész Nemzeti Erőforrás Minisztérium

3 Gondolatok a Közoktatási Törvénykoncepcióról
Az új törvény szakít a jelenleg hatályos szabályozás értéksemleges és döntően az egyéni jogokra alapuló szemléletével, és megteremti a nemzeti fejlődés szolgálatába állított közoktatási rendszer és intézményei működésének alapvető szabályait. Az új törvény műfaját tekintve is különbözik a hatályostól, mivel kerettörvény, azaz csak a legfontosabb területekkel foglalkozik, a részleteket kormányrendeletek, illetve miniszteri rendeletek fogják szabályozni, és illeszkedik hozzá a pedagógus életpálya-modell bevezetését szabályozó új törvény is. Nemzeti Erőforrás Minisztérium

4 Nemzeti Erőforrás Minisztérium
A TÖRVÉNY ÚJ VONÁSAI kiindulópontja, hogy a közoktatás nem szolgáltatás, hanem közszolgálat, egyértelművé teszi a közoktatás szereplőinek helyzetét a hatáskörök, a kötelességek és a jogok egyensúlyának megteremtésével, kinyilvánítja, hogy a szakmai döntéseket szakemberek hozzák a szülők és a diákok véleményének meghallgatásával, elismeri az intézmények szakmai önállóságát, ugyanakkor nagyobb állami szerepvállalást tart szükségesnek, Nemzeti Erőforrás Minisztérium

5 Nemzeti Erőforrás Minisztérium
A TÖRVÉNY ÚJ VONÁSAI új tartalmi szabályozást vezet be (a Nemzeti alaptantervet kiegészíti a közműveltség tartalmi alapjaival és a kötelezően választandó kerettantervek rendszerével), csökkenti a tankönyvek számát és fokozatos áttérést ír elő az általános iskolai ingyenes tankönyvellátásra, az érettségi vizsga rendszerében a színvonalemelés, az egyszerűbbé tétel és a költséghatékonyság jegyében új elemeket sorakoztat fel - bevezeti a pedagógusok munkájának külső szakmai ellenőrzését és értékelését, Nemzeti Erőforrás Minisztérium

6 Nemzeti Erőforrás Minisztérium
A TÖRVÉNY ÚJ VONÁSAI a pedagógus életpálya-modellről szóló törvénnyel együtt megfogalmazza az értelmiségi pedagógusszerepet és kiszámíthatóvá teszi a pedagógus életpályát, megteremti a differenciált és átjárható iskolarendszer kereteit, amelyben csak megfelelő követelmények teljesítése esetén lehet továbbhaladni, a leszakadás megakadályozására új strukturális elemeket épít a közoktatás rendszerébe, célja, hogy jelentős mértékben javuljon az iskolarendszer eredményessége, húzóerővé váljék a tudás. Nemzeti Erőforrás Minisztérium

7 Szakképzési vonatkozások
A szakiskola három szakképző évfolyammal működik és tanulóinak szakképesítést ad. A szakiskolai képzést bemeneti szintmérés alapján lehet megkezdeni (felvételi vizsga), mely általános és szakmai kompetenciákat mér. Szakiskolában – minimális közismereti oktatás mellett – a tanulók a szakmai tudás gyakorlati és bizonyos elméleti részét tényleges munkahelyi tanulás, gyakorlás során sajátítják el a hároméves képzés keretében. Nemzeti Erőforrás Minisztérium

8 A szakképzéssel szemben támasztott igény
Munkaadói részről: Szakmailag magas színvonalon képzett, „kész munkavállalók” A tanulók részéről: Olyan kompetenciákkal, készségekkel, képességekkel való rendelkezés, mely biztosítja a változásokhoz, technológiváltásokhoz való alkalmazkodást. Nemzeti Erőforrás Minisztérium

9 Szakképzési vonatkozások
Szakiskolai képzés óraszáma összesen: 3552 tanóra Közismereti tartalom + osztályfőnöki + testnevelés: tanóra Szakmai ismeretek: tanóra Elmélet: 690 tanóra Gyakorlat: 1903 tanóra (1603 tanóra tanóra nyári gyakorlat) Nemzeti Erőforrás Minisztérium

10 Gyakorlati képzőhelyek
Személyi és tárgyi feltételek teljes körű biztosítása A szakképesítésre vonatkozó szakmai kompetenciák és feladatprofilok teljes vertikumának elsajátíthatósága Mesterek, akik példát mutatnak, szakmájukat magas szinten művelik, munkára, logikus feladatmegoldásra, önállóságra és együttműködésre nevelnek Nemzeti Erőforrás Minisztérium

11 Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Szakoktatók Az iskolarendszerű képzésben szakoktatók létszáma igen alacsony Nagyon kevés a fiatal szakoktató A felsőoktatás szakoktatói képzési kínálata nem teljes körű Kooperatív pedagógiai módszerek hiánya Technológiaváltások nyomon követése Nemzeti Erőforrás Minisztérium

12 Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Hídprogram Ha a tanuló az általános iskola befejezését követően valamilyen oknál fogva nem nyert felvételt középfokú iskolába (gyenge tanulmányi eredménye, betegség, élethelyzetbeli problémák, egyebek miatt), s így nem tudja elkezdeni középfokú tanulmányait, ám az általános iskola utolsó osztályának megismétlése pedagógiai szempontból nem indokolt, akkor a következő tanévben a Hídprogram keretében úgynevezett felzárkóztató évfolyamra járhat. Nemzeti Erőforrás Minisztérium

13 Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Hídprogram A Hídprogram keretein belül szervezhető olyan évfolyam, amely a szakiskolai képzés megkezdésére készíti fel azokat a tanulókat, akik általános iskolai tanulmányaikat a tankötelezettségük végéig nem tudták teljesíteni .   A hídprogramban részt vevő, de az egy tanévet követően középfokú intézménybe fel nem vett tanköteles korú diákok számára lehetőség van rész-szakképesítésre felkészítő évfolyam elvégzésére. A Hídprogram megszervezése legalább nyolc tanuló egybehangzó igénye esetén kötelező megyei feladat. Az osztály létszáma legfeljebb tizenöt fő lehet. Nemzeti Erőforrás Minisztérium

14 Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Hídprogram A tanulásszervezésnek a korszerű pedagógiai módszerek széles körére kell épülnie. Egyéni, személyre szabott fejlesztő programmal, sok csoportmunkával, kommunikációs és életmód gyakorlatokkal kell pótolni mindazt, ami hiányzik a sikeres középiskolai beilleszkedéshez, a szakképzésben való részvételhez. A Hídprogram pedagógiai munkáját a minisztérium szakmai ajánlásokkal segíti. A program résztvevői bizonyítványt kapnak, és a felvételi eljárás rendje szerint a következő tanévben bármely középfokú iskolába jelentkezhetnek. Nemzeti Erőforrás Minisztérium

15 Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Szakközépiskola A szakközépiskola képzési ideje 4 tanév Feladata diákjainak alkalmassá tétele a szakirányú munkavállalásra, felkészítés az érettségi vizsgára, illetve a felsőoktatásban való szakirányú továbbtanulásra. Szakmai feladatait a szakközépiskolai kerettanterv jelöli ki. Nemzeti Erőforrás Minisztérium

16 Térségi Integrált Szakképző Központok
Cél: a jelenlegi átláthatatlan és fenntarthatatlan eklektikus rendszer racionalizása az intézményrendszer térségivé, integrálttá és szakképzési célúvá alakítása Nemzeti Erőforrás Minisztérium

17 Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Felsőfokú szakképzés Cél: Az FSZ a felsőoktatás szerves részévé váljon, hallgatói jogviszony keretében zajló oktatási forma legyen Az 54-es és 55-ös szintkódú szakképesítések felülvizsgálatát el kell végezni, szakmai összehangolását, megfeleltetését biztosítani kell Nemzeti Erőforrás Minisztérium

18 Általános célú felnőttképzés
Általános célú képzés: olyan képzés, amely az általános műveltség növelését célozza, amely hozzájárul a felnőtt személyiségének fejlődéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség és az állampolgári kompetencia kialakulásához. 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről, 29.§ Nemzeti Erőforrás Minisztérium

19 Általános célú felnőttképzés
A szakmai képzés és az általános célú felnőttképzés szerves része, egymásra építkező elemei a sikeres, kiegyensúlyozott, produktív felnőtt ember személyiségének. A kettő egymásra és egymásból építkezve lehet csak eredményes. Az egyik legfontosabb társadalmi haszon, hogy a képzésben résztvevőknél egybeépülhet a gondolkodásban és szokásokban a tanulás, képzés és munka, a boldogulás kapcsolata. Szükségesek a szocializációs alapkészség fejlesztési programok, hiszen ezek hiányában sem a társadalmi, sem a munkaerő-piaci integráció nem sikerülhet hátránnyal élő állampolgárainknak. Nemzeti Erőforrás Minisztérium

20 Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Megtisztelő figyelmüket köszönöm! Borosán Beáta Tel.: Nemzeti Erőforrás Minisztérium


Letölteni ppt "A szakképzés jövője Közoktatási vonatkozások"

Hasonló előadás


Google Hirdetések