Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kutatási módszerek a gazdaság- és társadalomtudományokban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kutatási módszerek a gazdaság- és társadalomtudományokban"— Előadás másolata:

1 Kutatási módszerek a gazdaság- és társadalomtudományokban
Dr Bacsi Zsuzsanna Egyetemi docens PE GK Gazdasági és Társadalomtudományi Tanszék Szakirodalmi források: Earl Babbie (2003): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Balassi Kiadó, Budapest Majoros Pál (1997): Kutatásmódszertan, avagy hogyan írjunk könnyen, gyorsan jó diplomamunkát? Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Eco, Umberto (2003): Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz Kiadó, Budapest.

2 A társadalom- és gazdaságtudományi kutatás
Célja: a valóság megismerése, összefüggések feltárása problémák megoldása tudatos, tervezett, tudományos megfigyelés tárgya: társadalmi problémák, emberek közötti kapcsolatok A probléma forrásai a mindennapi gyakorlat elméleti tételek, a szakirodalom által nyitva hagyott kérdés a kutató egyéni érdeklődése külső kényszer (diplomadolgozat) A kutatás folyamata A probléma kiválasztása A szakirodalom áttekintése Hipotézisek Adatgyűjtés Primer, szekunder Minta kiválasztása Végrehajtás (megfigyelés....) Elemzés Publikálás A kutatás célja, jellege FELDERÍTÉS, feltáró kutatás: ismeretlen kutatási terület LEÍRÁS: események és helyzetek pontos bemutatása MAGYARÁZAT: a változások okainak keresése kutatásmódszertan

3 A kutatások osztályozása
ALAPKUTATÁS közvetlen gyakorlati cél nélkül célja tudásunk bővítése ALKALMAZOTT KUTATÁS gyakorlati problémára keres választ (gyakoribb) Idődimenzió szerint: KERESZTMETSZETI adott időpontban több, párhuzamos jelenség vizsgálata HOSSZMETSZETI (longitudinális) ugyanannak a jelenségnek több időpontban/adott intervallumban való vizsgálata PANEL ugyanazon a mintán több időpontban kutatásmódszertan

4 INDUKCIÓ ÉS DEDUKCIÓ Elméletek Általánosítások Hipotézisek
INDUKCIÓ Megfigyelések DEDUKCIÓ kutatásmódszertan

5 A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI kutatás SAJÁTOSSÁGAI
A kutatást emberekkel végezzük viselkedésüket sok tényező befolyásolja, nem vehető mind figyelembe a homogén mintavétel nehézségei az adatgyűjtés nehézségei (pl. adatvédelem) Nem reprodukálható Nem mérhető minden tényező (pl. a résztvevők hangulatváltozásai) Nem befolyásolható minden tényező (pl. társadalmi helyzet) A vizsgált csoportok változhatnak Etikai kérdések: a részvétel önkéntessége (befoly. szituációt!) senkit sem érinthet hátrányosan a kutatásban való részvétel a résztvevők jogai és biztonsága az eredmények nem hamisíthatóak, nem tulajdoníthatóak el (plágium) az eredmények tudatosan nem értelmezhetőek félre kutatásmódszertan

6 A szakirodalom A hipotézis MIÉRT? HOGYAN?
Elméleti háttér, a mások által használt módszertan, a már ismert eredmények Hipotézisek felállítása – mit nem tudunk még? HOGYAN? ELŐZETES FORRÁSOK katalógusok (betűrendes, szak-, folyóirat) ETO (Egyetemes Tizedes Osztályozás referáló folyóiratok (annotációk megjelent szakirodalomról) ELSŐDLEGES FORRÁSOK (a kutatás eredményeiről közvetlenül számol be) kutatási beszámolók, monográfiák, disszertációk, folyóiratcikkek MÁSODLAGOS FORRÁSOK (elsődleges források alapján készített összefoglalók → áttekinthető kép az adott kutatási területről) lexikonok, enciklopédiák, tankönyvek, jegyzetek, tanulmánykötetek, cikkek Kritikai értékelés, nemcsak leíró ismertetés! A hipotézis a kutatási témára vonatkozó, önálló feltételezéseinket kifejező állítás Feltételezés előzetes tapasztalatok, vagy korábbi tudás alapján, magyarázatot ad a probléma megoldásához kutatásmódszertan

7 Főbb kutatási típusok a társadalomtudományokban
KÍSÉRLETEZÉS (experiment, BEAVATKOZÁSSAL jár) Véletlenszerű csoportok kialakítása, eltérő feltételekkel – eltérő kimenetellel Beállított (irányított), v. természetes (nem irányított) környezeti feltételek mellett Kvázi-kísérlet: valós élethelyzetben, eltérő körülmények mellett TEREPMUNKA (field study, BEAVATKOZÁS-MENTES) Tipikus módszere: kérdőíves felmérés Elemzése: statisztikai módszerekkel Mintavétel szabályai ESETTANULMÁNY (case study, BEAVATKOZÁS-MENTES) Megfigyelés, interjú, kérdőívek...(kvalitatív) AKCIÓ-KUTATÁS (action research, BEAVATKOZÁSSAL jár) kutatásmódszertan

8 Adatgyűjtési módszerek:
MINTAVÉTEL: Alapsokaság (populáció): azon személyek, szervezetek,stb. köre, akikre ki akarjuk terjeszteni a kutatás eredményeit Minta: ha nem lehet teljes körű a vizsgálat, akkor a populáció valamely alcsoportját vizsgáljuk. Reprezentativitás: ha a kapott eredmények a populáció minőségi, mennyiségi jellemzőit megfelelően tükrözik pl. 5 % hibavalószínűség mellett 1000 fős populációhoz 278 elemű minta 10000 fős populációhoz 370 elemű minta fős populációhoz 384 elemű minta Rétegzett mintavételnél minden csoportban legalább 30 elem! Primer vagy szekunder Szakértői megkérdezés Szekunder adatelemzés Esettanulmány Próba-kutatás (Pilot study) Fókuszcsoportos interjú Projektiv technikák (pl. asszociációs kérdések) Interjú, mélyinterjú (!) Résztvevő megfigyelés (látható, v.rejtett) kutatásmódszertan

9 A mintavétel módszerei
Célja: a minta tükrözze az alapsokaság lényeges jellemzőit. VÉLETLEN MINTAVÉTEL: a mintába a populáció minden egyede azonos valószínűséggel kerülhet be Egyszerű véletlen Csoportosított véletlen (lépcsőzetes) (a megyét, majd az iskolát) Mechanikus véletlen (pl. minden tizedik hallgatót) RÉTEGZETT MINTAVÉTEL a populáció adott rétegének aránya a mintában és az alapsokaságban azonos Szakértői mintavétel Kvótás mintavétel Hólabda-mintavétel Kényelmi minta Nem véletlenszerű, nem reprezentatív! kutatásmódszertan

10 Kérdőívek: primer adatgyűjtés
Interjúk: primer adatgyűjtés Kérdőívek: primer adatgyűjtés Kit és miért? Hány alkalommal? Mekkora minta? Mikor, hol, és meddig tartson? Strukturált v. strukturálatlan? Lépései: Előkészítés (kérdések megtervezése) Közben: az interjú rögzítése Utána: a szöveget megküldjük az alanynak is Típusai: személyes telefonos fókuszcsoportos Minta alapján Szóbeli v. írásbeli Többnyire kvantitatív, Leíró, feltáró, oksági kapcsolatok elemzésére is jó Típusai: Személyes Telefonos, Internetes, Postán küldött Strukturált – félig-strukturált  (mély)interjú Nyitott v. zárt kérdések kutatásmódszertan

11 Adatok, információk elemzése
Kvantitatív: statisztikai elemzések SPSS, EXCEL Adatrögzítés! Kvalitatív adatok kvantitatívként történő értelmezése Likert-skála (standardizált válaszkategóriák: pl. nagyon egyetért, egyetért, semleges, nem ért egyet, nagyon nem ért egyet). Guttmann-skála (hierarchikus skála, pl. 1. Van diplomája? 2. Végzett egyetemet? 3. Érettségizett? 4. Járt középiskolába? 5. Járt iskolába? – ha 2. igaz, akkor is igaz ) Nominális skála (csak kódolás, nagyságot nem fejez ki: a válaszadó lakóhelye: 1- Budapest, 2- Zala megye 3 – Somogy megye…) Kvalitatív: tartalomelemzés Szövegek összehasonlítása, kulcsszavak kiemelése Kódolás Szöveg editálása, átfogalmazása Megalapozott elmélet kialakítása AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE!!! kutatásmódszertan

12 Mindegyik ábráról írjon egy értelmező, magyarázó mondatot!
Értelmezze a következő adatokat és grafikonokat, 104 fő megkérdezett utazási szokásairól! Mindegyik ábráról írjon egy értelmező, magyarázó mondatot! Megkérdezettek: férfi 51 53 összesen 104 Mikor utazott tavaly? évszak Tavasz 16 Nyár 84 Ősz 31 Tél 21 Összesen 152 1 2 4 3 kutatásmódszertan

13 FELADAT: Állapítsák meg, hogy az alábbi kutatási témákhoz inkább a kvantitatív, vagy inkább a kvalitatív kutatási stratégia illik-e! Mi jellemzi az egyetemisták mobiltelefon használati szokásait? Milyen különbségek vannak középiskolás lányok és fiúk karrier vágyaiban? Hogyan élik meg a kisgyermekes fiatal nők a gyes alatti elszigeteltséget? Szerkesszenek feltételes kérdést, önkitöltős kérdőívben való felhasználásra az alábbi információk kiderítésére Alkalmazásban áll-e a válaszadó? Ha munkanélküli, keres-e munkát? Ha nem keres munkát, nyugdíjas-e, diák-e, ő vezeti-e a háztartást? Ha munkát keres, mióta teszi ezt? kutatásmódszertan

14 Önálló feladat: Fogalmazzon meg egy, a saját kutatási területéhez illeszkedő társadalomtudományi kutatási problémát! A vizsgálandó problémához hogyan lehetne alkalmazni a következő primer adatgyűjtési technikákat: kérdőív, interjú, fókuszcsoportos, résztvevő megfigyelés Hogyan választaná ki a megkérdezendők körét? Véletlen mintavétellel – hogyan? Hólabda mintavétellel – hogyan? Kvótás mintavétellel – hogyan? Kényelmi minta – hogyan? A megfogalmazott vizsgálandó problémához fogalmazzon meg egy Kvantitatív kérdést, és egy Kvalitatív kérdést Milyen módon elemezné, értékelné a kapott válaszokat? kutatásmódszertan


Letölteni ppt "Kutatási módszerek a gazdaság- és társadalomtudományokban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések