Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SOIL MAP The project „Development and evaluation of a complex chemical – physical – microbiological approach for assessing the quality of soils” is implemented.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SOIL MAP The project „Development and evaluation of a complex chemical – physical – microbiological approach for assessing the quality of soils” is implemented."— Előadás másolata:

1 SOIL MAP The project „Development and evaluation of a complex chemical – physical – microbiological approach for assessing the quality of soils” is implemented under the Hungary- Romania Cross-Border Co-operation Programme 2007-2013 (www.huro-cbc.eu), and is part-financed by the European Union through the European Regional Development Fund and the Republic of Hungary and Romania. The programme aims to bring the different actors – people, economic actors and communities – closer to each other, in order to better exploit opportunities offered by the joint development of the border area. **** A „Talajok minősítésére alkalmas, komplex kémiai – fizikai – mikrobiológiai eljárás kifejlesztése és értékelése” című projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósul meg (www.huro- cbc.eu), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap valamint a Magyar Köztársaság és Románia társfinanszírozásával. A program célja közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élő embereket, közösségeket és gazdasági szereplőket az együttműködésbe bevont térség közös fejlesztésének elősegítése érdekében, a határmenti térség alapvető erősségeire építve. **** Proiectul „Dezvoltarea şi evaluarea printr-o abordare complexă chimică – fizică – microbiologică a calităţii solurilor” este implementat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 (www.huro- cbc.eu) şi este finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, completat de co-finanţarea naţională a celor două state membre participante în program, Ungaria şi România. Obiectivul general al Programului este de apropia actori economici, persoane şi comunităţi, cu scopul de a exploata mai eficient oportunităţile oferite de dezvoltarea comună a zonei de frontieră. Szegedi Tudományegyetem, TTIK Mikrobiológiai Tanszék Közép fasor 52., H-6726 Szeged, Hungary Contact: Prof. Dr. Csaba Vágvölgyi E mail: csaba@bio.u-szeged.hu Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara (USAMVB) Timişoara; Calea Aradului 119 Contact: Conf. Dr. Lucian Dumitru Niţă E-mail: lucian_nt@yahoo.com Gabonakutató Nonprofit Kft. 6701 Szeged, Alsókikötő sor 9 Contact: Csaba Kótai E-mail: csaba.kotai@gabonakutato.hu Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Timişoara, Aleea Ghiridei nr.32 Contact: Prof. Dr. Dorin Ţărău E-mail: dorintarau@yahoo.com Csongrád Megyei Agrárkamara 6722 Szeged, Kossuth L. u.17 E-mail: agrarkamara@csmak.hu Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Timis 300077 Timişoara, Piata Libertatii nr.1 E-mail: secretariat@dadrtm.ro Development and evaluation of a complex chemical – physical – microbiological approach for assessing the quality of soils Talajok minősítésére alkalmas, komplex kémiai – fizikai – mikrobiológiai eljárás kifejlesztése és értékelése Dezvoltarea şi evaluarea printr-o abordare complexă chimică – fizică – microbiologică a calităţii solurilor SOIL MAP The content of this brochure does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Project partners: Associated partners:

2 In the 18 month of the project lifetime, 2+2 research and development partners from Hungary and Romania, along with associate partners at both sides collaborate with the aim to improve soil health in the cross border regions by identifying and characterizing the important soil microorganisms with the aid of molecular techniques such as DNA barcoding with correlation of the soils’ physical and chemical characters. Marker organisms will be used to develop tools for assessing soil health and fertility. The general and functional microbial diversity patterns supplemented with basic chemical and biochemical soil values assure a complex soil quality assessment. The project partners take part in the project preparation and management, as well as in the realization of the research and development tasks (developing methodology for measuring soil microbial activity in the cross-border regions, testing the methodology in the eligible regions for cereal plants, preparation of cross-border soil microbiological maps, disseminating the project results among target groups). The main results will be the cross-border soil maps, environmentally friendly cereal technologies, researchers exchange and know how transfer with applicability in other regions. Pe durata celor 18 luni ale proiectului, 2+2 parteneri din învăţământ, cercetare şi dezvoltare din Ungaria şi România, împreună cu partenerii asociaţi ai acestora colaborează în scopul îmbunătăţirii stării de sănătate a solului în regiunile transfrontaliere, prin identificarea si caracterizarea microorganismelor importante din sol cu ajutorul tehnicilor moleculare, cum ar fi codul de bare ADN în corelaţie cu caracteristicile fizice şi chimice ale solurilor. Vor fi utilizate organisme marker pentru a dezvolta instrumentele necesare evaluării sănătăţii şi fertilităţii solului. Modele generale şi funcţionale ale diversităţii microbiene completate cu valorile indicatorilor fizici, chimici şi biochimici de bază ai solului vor asigura o evaluare complexă a calităţii solului. Partenerii din proiect participă la pregătirea şi managementul proiectului, precum şi în realizarea sarcinilor de cercetare şi dezvoltare (elaborarea metodologiei de măsurare a activităţii microbiene din sol în regiunile transfrontaliere, testarea metodologiei în regiunile eligibile pentru cereale, pregătirea hărţilor microbiologice ale solurilor din regiunile transfrontaliere, diseminarea rezultatelor proiectului în rândul grupurilor ţintă). Principalele rezultate vor fi materializate prin hărţi de soluri din regiunea transfrontalieră, tehnologiile de cultivare a cerealelor care protejează mediul, schimburi de cercetători şi modalităţi de transfer tehnologic cu aplicabilitate în alte regiuni. A projekt 18 hónapos futamideje alatt Magyarországon és Romániában egyaránt 2-2 kutató- fejlesztő partner, valamint további társult partnerek működnek együtt, hogy fontos talajmikroorganiz- musok azonosítása és jellemzése útján hozzájárulja- nak a talajegészség határmenti régióban történő javí- tásához. A mikroorganizmusok azonosítása moleku- láris technikákkal (pl. DNS-vonalkódok alkalmazásá- val) történik. A projekt célja a mikroorganizmusok előfordulása és a talaj fizikai és kémiai jellemzői közötti összefüggések feltárása. Marker szervezetek segítségével a talaj egészségi állapotának és fertilitá- sának minősítésére alkalmas eszközök kerülnek kifejlesztésre. Az általános és funkcionális mikrobiális diverzitásmintázatok az alapvető kémiai és biokémiai talajértékekkel együtt komplex talajminősítésre nyújtanak lehetőséget. A partnerek részt vesznek a projekt előkészítésében, szervezésében, valamint a kutatási és fejlesztési feladatok (pl. a talaj mikrobiális aktivitásának mérésére alkalmas metodika fejleszté- se és gabonafélékre történő tesztelése, a határmenti régiók talajmikrobiológiai térképeinek elkészítése, a projekt eredményeinek a célközönség körében törté- nő terjesztése) megvalósításában. A projekt eredmé- nyeként határmenti talajtérképek és környezetbarát gabonatermesztési technológiák jönnek létre, valamint kutatócserék valósulnak meg. A tudástranszfer révén a várható eredmények más régiókban is alkalmazhatók lesznek.


Letölteni ppt "SOIL MAP The project „Development and evaluation of a complex chemical – physical – microbiological approach for assessing the quality of soils” is implemented."

Hasonló előadás


Google Hirdetések