Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

The project „Investigation of priority hazardous substances in the Maros River: establishment of a microbial culture collection for bioaugmentation purposes”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "The project „Investigation of priority hazardous substances in the Maros River: establishment of a microbial culture collection for bioaugmentation purposes”"— Előadás másolata:

1 The project „Investigation of priority hazardous substances in the Maros River: establishment of a microbial culture collection for bioaugmentation purposes” is implemented under the Hungary-Romania Cross-Border Co-operation Programme 2007-2013 (www.huro-cbc.eu), and is part-financed by the European Union through the European Regional Development Fund, Hungary and Romania. The programme aims to bring the different actors – people, economic actors and communities – closer to each other, in order to better exploit opportunities offered by the joint development of the border area. www.hungary-romania-cbc.eu www.huro-cbc.eu Newsletter 1 Department of Soil Science and Plant Nutrition, Faculty of Agriculture, Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Timişoara, Romania MARIVMICCOLL 1 A „Kiemelten veszélyes anyagok vizsgálata a Maros folyóban: mikroba-törzsgyűjtemény létrehozása bioaugmentációs célokra” című projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósul meg (www.huro- cbc.eu), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap valamint Magyarország és Románia társfinanszírozásával. A program célja közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élő embereket, közösségeket és gazdasági szereplőket az együttműködésbe bevont térség közös fejlesztésének elősegítése érdekében, a határmenti térség alapvető erősségeire építve. Hírlevél 1 Bánáti Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem, Mezőgazdaságtudományi Kar, Talajtani Tanszék, Temesvár, Románia Proiectul „Investigarea principalelor substanţelor periculoase din râul Mureş: crearea unei colecţii de culturi microbiene, în scopul bioaugmentării” este implementat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 (www.huro-cbc.eu) şi este finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, completat de co- finanţarea naţională a celor două state membre participante în program, Ungaria şi România. Obiectivul general al Programului este de apropia actori economici, persoane şi comunităţi, cu scopul de a exploata mai eficient oportunităţile oferite de dezvoltarea comună a zonei de frontieră. Buletin 1 Facultatea de Agricultură, Departamentul Ştiinţele Solului şi Nutriţia Plantelor, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Romania 2013 April Április Aprilie

2 The aim of this project is to investigate the quality of the water of the Maros River at both side of the border at ten sampling places. First of all the amount of the so called priority pollutants (correspondingly to the new EU Water Framework Directive) will be determined in the surface part of the water body. We will explore the tendencies how the abundance of these important compounds and elements depends on the actual season (spring, summer, autumn, winter) within a year. We will investigate the bacterial and fungal diversity of the river, how it changes in time and how diverse is the species ratio of that type of organisms which are able to degrade or detoxify these pollutants. The genotoxicity of water samples will also be observed with modern methods. The important R+D character of the project is that the best pollutant-degrading microbes will be isolated, characterized and a special pollutant-degrading strain collection will be established. With the use of the strains deposited in this collection, bioremediation products and technologies could be developed in the future. In addition to the compounds presented on the list of EU Water Framework Directive regarding to the priority pollutants in surface waters, that pollutants will also be measured which are problematic in the region in the water of Maros. MARIVMICCOLL Newsletter/Hírlevél/Buletin 1 2 A projekt célja a Maros folyó vízminőségének a határ mindkét oldalán, tíz mintavételi helyen töténő vizsgálata. Mindenekelőtt az új EU Víz Keretirányelv alapján kiemelten veszélyesnek minősülő szennyező-anyagok mennyisége kerül meghatározásra a víztest felszíni részében. Tanulmányozzuk, hogy ezeknek a fontos vegyületeknek és elemeknek a jelenléte egy éven belül hogyan függ az aktuális évszaktól (tavasz, nyár, ősz, tél). Megvizsgáljuk a folyóban a baktériumok és gombák diverzitását, annak időbeli változását, és azoknak a fajoknak az előfordulási arányát, amelyek képesek a kiemelten veszélyes szennyezőanyagok lebontására vagy detoxifikálá-sára. Modern módszerekkel felmérjük a vízminták genotoxicitását is. A projekt fontos K+F karaktere, hogy a legjobb szennyezőanyag-lebontó mikrobákat izoláljuk, jellemezzük és létrehozunk egy speciális, szennyezőanyag-lebontó mikrobákat tartalmazó törzsgyűjteményt. Az ebben a gyűjteményben elhelyezett törzsek felhasználásával a jövőben lehetőség nyílik bioremediációs termékek és technológiák kifejlesztésére. Az EU Víz Keretirányelv listáján szereplő kiemelten veszélyes szennyező-anyagok mellett sor kerül olyan szennyezőanyagok mérésére is, melyek jelenléte a Maros vizében problémákat jelent a régióban. Scopul acestui proiect este de a investiga calitatea apelor râului Mureş, de ambele părţi ale frontierei, în zece locaţii de prelevare a probelor. În primul rând va fi determinată cantitatea de aa numii poluanţi principali (corespunzător la noua Directivă-Cadru privind Apa a UE) la suprafata corpului de apă. Vom urmării modul în care acumularea acestor compuşi este influenată de anotimp (primavara, vara, toamna, iarna) pe parcursul unui an. Vom investiga diversitatea bacteriană şi fungică a râului, tendina ei de modificare în timp şi raportul între speciile de microorganisme responsabile de degradare sau detoxifierea acestor poluanţi. De asemenea, genotoxicitatea probelor de apă va fi determinată cu metode moderne. Caracterul de cercetare – dezvoltare al proiectului nostru constă în faptul că cele mai bune microorganisme degradatoare de poluani vor fi izolate i caracterizate, fiind creată o colecie de tulpini ale acestor microorganisme. Prin utilizarea acestor tulpini, ar putea fi dezvoltate în viitor produse şi tehnologii de bioaugmentare şi bioremediere. Vor fi determinai în apele râului Mure, atât compusii prezentai pe lista Directivei Cadru privind Apa a UE ca fiind poluanţii principali în apele de suprafaţă, cât i poluanii specifici regiunii. 2013 April Április Aprilie

3 There were two project events organized during the first project year of MARIVMICCOLL: MARIVMICCOLL Project opening Event MARIVMICCOLL Workshop MARIVMICCOLL Project Opening Event was held at the Catholic House (Dugonics square 12. Szeged, Hungary) on March 30, 2012. The logo of the European Union with reference to the European Union and the European Regional Development Fund, the Hungary-Romania Cross-Border Co-operation Programme 2007-2013 logo, the Programme slogan „Two countries, one goal, joint success!” and the website addresses www.hungary- romania-cbc.eu and www.huro-cbc.eu were placed in the form of a 200 X 50 cm project molino in the lecture hall of the Catholic House in a highly visible location.www.hungary- romania-cbc.euwww.huro-cbc.eu The MARIVMICCOLL Workshop was organized on 5-6 th of October 2012 in the Meeting Room of the Directorate for Water Management of Lower Tisza District (ATI-VIZIG), Stefánia 4. Szeged, Hungary. MARIVMICCOLL events in 2012 / MARIVMICCOLL események 2012-ben / MARIVMICCOLL evenimente în 2012 Participants of the MARIVMICCOLL Workshop, 5-6. October 2012, Szeged, Hungary A MARIVMICCOLL Workshop résztvevői, 2012. október 5-6., Szeged, Magyarország Participanţi la Workshop-ul MARIVMICCOLL, 5-6 Octombrie 2012, Szeged, Ungaria Participants of the MARIVMICCOLL Opening Event, 30 March, 2012, Szeged, Hungary A MARIVMICCOLL Projektmyitó Esemény résztvevői, 2012.március 30. Szeged, Magyarország Participanţi la Evenimentul de deschidere MARIVMICCOLL, 30 Martie 2012, Szeged, Ungaria 3 MARIVMICCOLL Newsletter/Hírlevél/Buletin 1 A MARIVMICCOLL projekt első évében két projekt- rendezvény került megrendezésre: MARIVMICCOLL Nyitókonferencia MARIVMICCOLL Workshop A MARIVMICCOLL Nyitókonferencia a Katolikus Házban (Dugonics tér 12., Szeged, Magyarország) került megrendezésre 2012. március 30-án. Az Európai Unió logoját az Európai Regionális Fejlesztési Alapra való hivatkozással, a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 logóját, a „Két ország, egy cél, közös siker” programszlogent és a www.hungary-romania-cbc.eu és www.huro-cbc.eu webcímeket egy 200X 50 cm-es projektmolinó formájában tettük láthatóvá a Katolikus Ház előadótermének központi helyén. www.hungary-romania-cbc.euwww.huro-cbc.eu A MARIVMICCOLL Workshop 2012. október 5.-6.-án került megrendezésre az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (ATI-VIZIG) konferenciatermében (Stefánia 4. Szeged, Magyarország). 2013 April Április Aprilie Pe parcursul primului an al proiectului MARIVMICCOLL au fos organizate două evenimente: Evenimentul de deschidere a proiectului MARIVMICCOLL MARIVMICCOLL Workshop Evenimentul de deschidere MARIVMICCOLL a avut loc la Casa Catolică (piaţa Dugonics 12, Szeged, Ungaria) în data de 30 Martie 2012. Logo-ul Uniunii Europene cu referire la Uniunea Europeană i Fondul European de Dezvoltare Regională, logo-ul Programului de Cooperare Trans- frontalieră Ungaria-România 2007-2013, sloganul programului "Două ări, un scop, succes comun!" şi site-urile www.hungary-romania-cbc.eu i www.huro-cbc.eu au fost plasate pe un banner cu dimensiuni de 200 x 50 cm în sala de curs de la Casa catolică într-un loc cu mare vizibilitate www.hungary-romania-cbc.euwww.huro-cbc.eu Workshop-ul MARIVMICCOLL a fost organizat pe 5-6 octombrie 2012 în sala de edine a Direciei Apelor a districtului Tisza Inferioară (ATI-VIZIG), Stefania 4. Szeged, Ungaria.

4 Working meeting (Group Meeting 1) of the Hungarian and Romanian MARIVMICCOLL project teams was held in the Seminar Room of the Department of Microbiology, Faculty of Sciences and Informatics, University of Szeged on March 30, 2012. It was concluded that the Project Opening event was very well organized and that project promotion activities were successful since the media coverage of the event was satisfactory. Major responsibilities of both project partners during the implementation of the MARIVMICCOLL project were discussed and approved. The last part of the Group Meeting was dedicated to the planning of the publicity activities of the Project in the next four month period (e.g., website), and preparation of the progress reports and all the other necessary documents needed at the end of the first reporting period. Working meeting (Group Meeting) of the Hungarian and Romanian MARIVMICCOLL project teams was held in the Meeting Room of the Lower Tisza District Water Directorate (ATI-VIZIG), Stefánia 4. Szeged, Hungary on the 5 th of October, 2012. It was concluded that the Project Workshop was very well organized. All teams gave an overview of the current stage of their research. The last part of the Group Meeting was dedicated to the planning of the research activities of the Project in the next period and reviewing the upcoming conferences where the project results and activities could be presented. Project working meeting at the Department of Microbiology, FSI, University of Szeged Projekt munkatalálkozó a Szegedi Tudományegyetem TTIK Mikrobiológiai Tanszékén Reuniunea de lucru în cadrul proiectului la departamentul de Microbiologie, FSI a Universității din Szeged MARIVMICCOLL Newsletter/Hírlevél/Buletin 1 4 Project working meeting at the Lower Tisza District Water Directorate, Szeged, Hungary Projekt munkatalálkozó, Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Szeged, Magyarország Reuniunea de lucru în cadrul proiectului, Directia regionala a apelor Tisa de Jos (ATI-VIZIG), Szeged, Ungaria A magyar és román MARIVMICCOLL projektcsoportok munkatalálkozójára (1. Csoporttalálkozó) a Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Karának Mikrobiológiai Tanszékén került sor 2012. március 30.-án. A partnerek megállapították, hogy a Projektnyitó Esemény szervezése és a projekttel kapcsolatos promóciós aktivitások sikeresnek bizonyul- tak, az esemény médiamegjelenése megfelelő volt. A résztvevők megvitatták és jóváhagyták a projektpartne- rek fő feladatait a MARIVMICCOLL projekt megvalósítása során. A Csoporttalálkozó utolsó része a projekt publici- tásával kapcsolatos feladatok (pl. honlap) áttekintésével, valamint a projektjelentésekhez szükséges dokumentu- mok előkészítésével telt. A magyar és román MARIVMICCOLL projektcsoportok következő munkatalálkozójára (2. Csoporttalálkozó) az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságon (Stefánia 4. Szeged, Magyarország) került sor 2012. október 5.-én. A partnerek megállapították, hogy a Projekt Workshop szervezése sikeres volt. Minden projektcsoport beszá- molt kutatásaik aktuális állásáról. A Csoporttalálkozó utolsó része a következő időszak kutatási feladatainak tervezésével, valamint azon konferenciák áttekintésével telt, melyeken a projekt eredményeit be lehet mutatni. 2013 April Április Aprilie Întâlnirea de lucru (edina Grupului 1) dintre echipele ungară şi română ale proiectului MARIVMICCOLL a avut loc în sala de seminar de la Departamentul de Microbiologie, Facultatea de tiine i Informatică, Universitatea din Szeged la 30 martie 2012. S-a ajuns la concluzia că evenimentul de deschidere a proiectului a fost foarte bine organizat i că activităile de promovare a proiectului au fost de succes, deoarece acoperirea în mass-media a evenimentului a fost satisfăcătoare. Responsabilităi majore ale ambilor parteneri de proiect pe parcursul implementării proiectului MARIVMICCOLL au fost discutate i aprobate. Ultima parte a întâlnirii a fost dedicată planificării activităilor de publicitate ale proiectului în următoarele patru luni (de exemplu, site-ul), i pregătirea rapoartelor de progres i toate celelalte documente necesare la sfâritul primei perioade de raportare. Întâlnirea de lucru (edina Grupului) dintre echipele ungară şi română ale proiectului MARIVMICCOLL a avut loc în Direcia Apelor a districtului Tisza Inferioară (ATI-VIZIG), Stefania 4. Szeged, Ungaria. În data de 05 octombrie 2012. Sa ajuns la concluzia că workshop-ul a fost foarte bine organizat. Toate echipele au dat o imagine de ansamblu a stadiului actual al cercetărilor lor. Ultima parte a întâlnirii a fost dedicată planificării activităilor de cercetare ale proiectului în perioada următoare i revizuirea conferinelor viitoare în care ar putea fi prezentate rezultatele i activităile proiectului.

5 5 MARIVMICCOLL Newsletter/Hírlevél/Buletin 1 Lecturers at the project events Előadók a projekteseményeken Lectori la evenimentele proiectului MARIVMICCOLL project brochure MARIVMICCOLL projektbrossúra Broşura proiectului MARIVMICCOLL MARIVMICCOLL project molino A MARIVMICCOLL projekt molinója Banner-ul proiectului MARIVMICCOLL MARIVMICCOLL joint promotional activities / MARIVMICCOLL közös ismeretterjesztő tevékenységek / Activităi de promovare comune în cadrul MARIVMICCOLL 2013 April Április Aprilie

6 Mid-term Water Conference, Mid-term Water Conference, 21 June 2013 Senate Room, Faculty of Agriculture, Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Calea Aradului 119, Timişoara, Romania 9.30–10.00 Press Conference 10.00-11.00 Participant registration 11.00-11.10 Welcome speach, Conf. dr. Isidora Radulov, Department of Soil Science and Plant Nutrition, Faculty of Agriculture, Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Timişoara, Romania 11.10-11.30 „ Isolation of pollutant-degrading microbes from the Maros River”, Dr. László Manczinger, Department of Microbiology, Faculty of Science and Informatics, University of Szeged, Hungary 11.30-11.50 „Pilot research laboratory of S.C. Aquatim S.A. Timişoara”, Ludovic Kutaşi, AQUATIM, Timişoara, Romania 11.50-12.10 „Measurement of dithiocarbamate pesticides by GC-MS technique ” Dr. András Szekeres, Department of Microbiology, Faculty of Science and Informatics, University of Szeged, Hungary 12.10-12.30 „Relationship between man and nature along the river Maros”, Balázs Benyhe, ATIVIZIG, Szeged, Hungary 12.30-12.50 Cofee break 12.50-13.10 „ Introduction of the microbiology laboratory of Aquatim” Ludovic Kutaşi, AQUATIM, Timişoara, Romania 13.10-13.40 „The occurrence of fungi and mycotoxins in west Romania” Prof. dr. Ersilia Alexa, Banat’s, Department of Soil Science and Plant Nutrition, Faculty of Agriculture, Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Timişoara, Romania 13.40-14.20 „Chemical parameters of River Mures waters ” Assistant Prof. Dr. Alina Lațo, Department of Soil Science and Plant Nutrition, Faculty of Agriculture, Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Timişoara, Romania 14.30-15.30 Lunch 15.30-17.30 Conclusions The content of this document does not necessarily represent the official position of the European Union. Jelen dokumentum tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene. MARIVMICCOLL Newsletter/Hírlevél/Buletin 1 6 Félidős Víz-Konferencia, 2013. június 21. Bánáti Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem, Mezőgazdaságtudományi Kar, Szenátusi terem, Calea Aradului 119, Timişoara, Románia 9.30-10.00 Sajtókonferencia 10.00-10.05 Résztvevők regisztrációja 11.00-11.10 Nyitóbeszéd, Conf. dr. Isidora Radulov, Bánáti Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem, Mezőgazdaságtudományi Kar, Talajtani Tanszék, Temesvár, Románia 11.10-11.30 „ Szennyezőanyag-lebontó mikrobák izolálása a Maros folyóból”, Dr. Manczinger László, Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Mikrobiológiai Tanszék, Szeged, Magyarország 11.30-11.50 „A temesvári S.C. Aquatim S.A. kísérleti kutatólaboratóriuma”, Kutasi Lajos, AQUATIM, Temesvár, Románia 11.50-12.10 „Ditiokarbamát peszticidek mérése GC-MS technikával ” Dr. Szekeres András, Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Mikrobiológiai Tanszék, Szeged, Magyarország 12.10-12.30 „Ember és természet kapcsolata a Maros folyó mentén”, Benyhe Balázs, ATIVIZIG, Szeged, Magyarország 12.30-12.50 Kávészünet 12.50-13.10 „A temesvári S.C. Aquatim S.A. mikrobiológiai laboratóriuma”, Kutasi Lajos, AQUATIM, Temesvár, Románia 13.10-13.40 „Gombák és mikotoxinok jelenléte Nyugart-Romániában” Prof. dr. Ersilia Alexa, Bánáti Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem, Mezőgazdaságtudományi Kar, Talajtani Tanszék, Temesvár, Románia 13.40-14.20 „A Maros folyó vizeinek kémiai paraméterei” Prof. Dr. Alina Lațo, Bánáti Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem, Mezőgazdaságtudományi Kar, Talajtani Tanszék, Temesvár, Románia 14.30-15.30 Ebéd 15.30-17.30 Következtetések Conferinţa Ştiinţifică Intermediară, 21. iunie 2013 Sala Senatului, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Romania, Calea Aradului 119, Timişoara, Romania 9.30–10.00 Conferinţa de presa 10.00-11.00 Înregistrarea participanţilor 11.00-11.10 Discurs de „bun venit”, Conf. dr. Isidora Radulov, Departamentul de Ştiinţele Solului şi Nutriţie a Plantelor, Facultatea de Agricultură, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Romania 11.10-11.30 „ Izolarea microbilor degradatori ai poluantilor apelor Raului Mures”, Dr. László Manczinger, Departamentul de Microbiologie, Facultatea de Stiinţe şi Informatică, Universitatea din Szeged, Ungaria 11.30-11.50 „Laborator pilot-cercetare S.C. Aquatim S.A. Timişoara”, Ludovic Kutaşi, AQUATIM, Timişoara, Romania 11.50-12.10 „Determinarea pesticidelor din clasa dithiocarbamatilor prin metode GC-MS ” Dr. András Szekeres, Departamentul de Microbiologie, Facultatea de Stiinţe şi Informatică, Universitatea din Szeged, Ungaria 12.10-12.30 „Relatia dintre om si natura de-a lungul Raului Mures”, Balázs Benyhe, Directia regionala a apelor Tisa de Jos (ATI-VIZIG), Szeged, Ungaria 12.30-12.50 Pauză de cafea 12.50-13.10 „Laborator microbiologie S.C. Aquatim S.A. Timişoara”, Ludovic Kutaşi, AQUATIM, Timişoara, Romania 13.10-13.40 „Incidenta fungiilor si micotoxinelor in partea de vest a Romaniei” Prof. dr. Ersilia Alexa, Departamentul de Ştiinţele Solului şi Nutriţie a Plantelor, Facultatea de Agricultură, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Romania 13.40-14.20 „Parametrii chimici ai apelor raului Mures” Assistant Prof. Dr. Alina Lațo, Departamentul de Ştiinţele Solului şi Nutriţie a Plantelor, Facultatea de Agricultură, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Romania 14.30-15.30 Pauză de masa 15.30-17.30 Concluzii şi discuţii


Letölteni ppt "The project „Investigation of priority hazardous substances in the Maros River: establishment of a microbial culture collection for bioaugmentation purposes”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések