Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Politikai szövegek szerkesztése és írása © kurtán sándor 20 11.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Politikai szövegek szerkesztése és írása © kurtán sándor 20 11."— Előadás másolata:

1 politikai szövegek szerkesztése és írása © kurtán sándor 20 11

2 Kész a mű…..

3 Betűtípus választása

4 JÓL LEGYEN OLVASHATÓ! Csak olyan betűtípust válasszunk amelynek olvasása nem fárasztó! (Ariel) Csak olyan betűtípust válasszunk amelynek olvasása nem fárasztó! (New Times Roman)

5 Rossz példa A 20. században – a 21.-ben még inkább – a titkosszolgálatok a demokratikus politikai rendszerek egyre inkább elfogadott, s ő t szükségszer ű intézményei lettek. Hosszú ideig nem vet ő dött fel igazán, hogy ezek a szolgálatok – egyáltalán létük és m ű ködésük révén – mennyire illeszthet ő k be általában a demokráciákba. A hidegháború els ő két évtizedében ennek mindenekel ő tt politikai okai voltak, „hazafiatlannak” min ő sült ezeknek a titokban m ű köd ő szervezetek iránt érdekl ő dni, tevékenységüket firtatni. A fordulat valamikor az 1970-es évek közepén következett be az Amerikai Egyesült Államokban, majd elhúzódva a hidegháború végéig számos más „nyugati” országban megn ő tt az iránt az érdekl ő dés, hogy hogyan is m ű ködnek a titkosszolgálatok és lehetséges-e valamifajta ellen ő rzésük.

6 Rossz példa A 2 0. s z á z a d b a n – a 2 1. - b e n m é g i n k á b b – a t i t k o s s z o l g á l a t o k a d e m o k r a t i k u s p o l i t i k a i r e n d s z e r e k e g y re i n k á b b e l f o g a d o t t, s ő t s z ü k s é g s z e r ű i n t é z m é n y e i l e t t e k. H o s s z ú i d e i g n e m v e t ő d ö t t f e l i g a z á n, h o g y e z e k a s z o l g á l a t o k – e g y á l t a l á n l é t ü k é s m ű k ö d é s ü k r é v é n – m e n n y i r e i l l e s z t h e t ő k b e á l t a l á b a n a D e m o k r á c i á k b a.

7 Címek meghatározása, címhierarchia

8 Címhierarchia Az azonos fokozatú címek minden esetben azonos betűfajtából és fokozatból álljanak! Fejezetcím Alfejezetcím Szakaszcím Bekezdéses cím

9 Címhierarchia Fejezetcím 1. FEJEZET Alfejezetcím 2. Alfejezet Szakaszcím 3. Szakaszcím Pontcím 4. Pontcím Alpontcím Bekezdéscím Marginális cím

10 Címhierarchia Fejezetcím 1. Alfejezetcím 1.1. Alfejezet Szakaszcím 1.1.1. Szakaszcím Pontcím 1.1.1.1. Pontcím

11 Kiemelések kiválasztása

12 Mit emeljünk ki? Neveket Fogalmakat Lényeges gondolatokat

13 Kiemelések kiválasztása Hogyan emeljünk ki? Történhet ez kurziválással Történhet ez félkövér betűvel (ez nagyon erős kiemelés) Történhet ez kiskapitális (kapitälchen) betűvel

14 Végső tördelés Mire figyeljünk? Címekre Táblázatokra

15 Javítás!!

16 Javítás  Számítógépes helyesírás ellenőrző használata  Hagyjuk a szöveget pihenni, majd 1-2 hét múlva olvassuk újra!  Olvastassuk el a szöveget mással


Letölteni ppt "Politikai szövegek szerkesztése és írása © kurtán sándor 20 11."

Hasonló előadás


Google Hirdetések