Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KN-kód a jövedéki szabályozásban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KN-kód a jövedéki szabályozásban"— Előadás másolata:

1 KN-kód a jövedéki szabályozásban
Nyíri János pénzügyőr őrnagy NAV KH Jövedéki Főosztály 2014. május 13.

2 Az előadás kapcsán érintett kérdéskörök
A KN-kód és a vámtarifaszám ismertetése A termékbesorolás fontosabb változásai

3 Nómenklatúra szerinti besorolás
Legmagasabb szinten a World Customs Organization szabályozza (az első hat számjegyig terjedő Közös Vámtarifát, ún. Harmonizált (HR)-rendszert gondozza) Az Európai Unió a HR szerinti besorolást tovább bontja 8 számjegyig (Kombinált Nómenklatúra, KN-kód). Ez minden évben felülvizsgálatra, és több-kevesebb módosítást követően egy Rendelet mellékleteként újra kiadásra kerül. Jövedéki eljárásokban e rendszer szerinti besorolást alkalmazzuk. Maga a Nómenklatúra nem más, mint egy valamilyen logika szerint felépített, számjegyekből és szöveges megnevezésekből álló csoportosítási rendszer. Nómenklatúrát használ például a magyar jogrendben a szolgáltatások jegyzéke, vagy az élelmiszer-adalékok E-számokkal jelzett rendszere. A mi esetünkben a Nómenklatúra az egyes áruk tarifális besorolásáról szól, alapvetően a kereskedelmi folyamatokban az áru azonosításához szükséges, illetve statisztikai célokat szolgál. A mindennek alapjául szolgáló HR rendszer természetrajzi sorrendben tartalmaz gyakorlatilag minden, a földön fellelhető árut. Egy-egy hatjegyű számsorhoz (nómenklatúra kódhoz) egy-egy áru vagy áruk bizonyos köre van hozzárendelve. A Kombinált Nómenklatúra a vámunió, az Európai Unió vám- és statisztikai nómenklatúrája, mely eleget tesz mind a közös vámtarifa (HR rendszer), mind az EU külkereskedelmi statisztikája által megkívánt követelményeknek. A Kombinált Nómenklatúra alapját a harmonizált rendszer szerinti nómenklatúra alkotja, amelyet két számjegyű saját alszámos bontásokkal, az úgynevezett „KN-alszámokkal” egészít ki. HR-alszám+KN-alszám=KN-kód A Kombinált Nómenklatúra a legjobb eszköz az EU külkereskedelmi statisztikájára vonatkozó adatok összegyűjtésére, cseréjére és közzétételére. Ezenkívül az EU-n belüli kereskedelemre vonatkozó külkereskedelmi statisztikai adatok gyűjtésére és közzétételére is felhasználják. A Bizottság minden évben rendeletet ad ki, amely tartalmazza a Kombinált Nómenklatúra teljes változatát a közös vámtarifa vámtételeivel együtt, figyelembe véve a Tanács és a Bizottság által elfogadott módosításokat. Ezt a rendeletet legkésőbb október 31-ig ki kell hirdetni a Hivatalos Lapban, és a következő év január 1-jétől kell alkalmazni. A rendelet I. melléklete meghatározza a szerződéses vámtételeket, a közös vámtarifa bizonyos autonóm vámtételeit (olyan esetekben, amikor azok alacsonyabbak a szerződéseseknél), valamint a kiegészítő statisztikai egységeket. Technikailag ez úgy történik, hogy az első ilyen kiadott rendelet (A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról ) I. számú mellékeltét módosítják minden évben. Vámtarifaszámok változása A Nómenklatúra szerinti árubesorolás egy folyamatosan, több szinten monitorozott, karbantartott rendszer. Az egyes változások nem ad hoc jellegűek, minden ilyen döntést szerteágazó előkészítő munka előzi meg. A vámtarifaszámok önmagukban, önmaguktól nem változnak, hanem az erre feljogosított szerv hoz olyan döntéseket, melynek indokai lehetnek például: egyes elavult, idejét múlt szintű szabályozás megszűntetése vagy átstrukturálása az új termékek, technológiák nevesítése, kiemelése a nómenlatúrában, a meglévő besorolások ésszerűsítése, egyszerűsítése. A módosítás tehát nem a vámtarifaszám direkt, öncélú megváltoztatását szolgálja, hanem a besorolási rendszer karbantartása eredményez változásokat a vámtarifaszámok szövegében. Mivel egy adott nómenklatúra kód csak egy vámtarifaszám szöveghez használható fel, annak változása esetén új kód kerül megállapításra. Nyilvánvaló, hogy a legdinamikusabban fejlődő ágazatokban tapasztalható legtöbb a változás (pl. szórakoztató elektronika), míg a statikusabb ágazatok (például: zöldségek, gyümölcsök) szinte alig módosulnak. A jövedéki termékek is döntően a kevésbé változó csoportba tartozik.

4 A Jöt. szerinti vámtarifaszám értelmezése
9. vámtarifaszám: a Tanács 2658/87/EGK rendeletének a) az ásványolaj, az ETBE, valamint az 50. § (4) bekezdés d)-e) pontjában említett termékek, továbbá a 68. § (1) bekezdés b) pontjában említett aromák esetében a Bizottság 2031/2001/EGK rendeletével módosított, január 1-jén hatályos, b) egyébként a Bizottság 2587/91/EGK rendeletével módosított, október 19-én hatályos 1. számú mellékletében meghatározott Kombinált Nómenklatúrával megegyező tartalmú, külön PM rendeletben kihirdetett áruazonosító számok. A nyolc számjegynél kevesebb számjeggyel megadott vámtarifaszám esetén annak valamennyi alszámos bontása is ideértendő; 1. § (1) A jövedékiadó-kötelezettség megállapításához kapcsolódóan alkalmazandó vámtarifaszámok a) a Jöt. 7. §-a 9. pontjának a) alpontjában említett termékek (ásványolajok) esetében az e rendelet 1. számú melléklete szerinti, b) a Jöt. 7. §-a 9. pontjának b) alpontja szerinti termékek (alkoholtartalmú termékek) esetében az e rendelet 2. számú melléklete szerinti áruazonosító számoknak (vámtarifaszám) felelnek meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti vámtarifaszám alá történő a) besorolás általános szabályait a 3. számú melléklet, b) besorolás általános és részletes előírásait az ásványolajok esetében a 4. számú melléklet, az alkoholtartalmú termékek esetében a 6. számú melléklet, c) besoroláshoz figyelembe veendő kapcsolódó árucsoportokat és ezen árucsoportokba való besorolás általános és részletes előírásait az ásványolajok esetében az 5. számú melléklet, az alkoholtartalmú italok esetében a 7. számú melléklet tartalmazza. Jöt. 7. § 9. pont 13/2004. PM rendelet felépítése A fentiekben említett külön jogszabály Jöt.-ben megjelölt vámtarifaszámok alkalmazásáról szóló 13/2004. (III. 25.) PM rendelet (továbbiakban: PM rendelet).

5 A termékbesorolás fontosabb változásai I.
vtsz. szövege: „speciális célokra” helyett: „meghatározott eljárások céljára”. Alkoholtartalmú üzemanyag (pl.E85) KN-kódja változott! A nehézpárlatok „meghatározott eljárások céljára” és a „vegyi átalakításra” nómenklatúra kódok alá történő besorolás kapcsán figyelemmel kell lenni arra, hogy a termék tartalmaz-e biodízelt, és az ennek megfelelő KN-kódot kell kiválasztani Nehézpárlatok esetén a biodízel-tartalmú nehézpárlatok külön HR-szintű, azaz külön hat számjegyű bontásban találhatóak a KN-ben ( HR alszám alatt) a Biodízel és keverékei 70 tömegszázaléknál kevesebb kőolaj- vagy bitumenes ásványokból előállított olajtartalommal vagy anélkül a 3826 nómenklatúra-kód alá tartoznak Nehézpárlatok esetén a kéntartalom szerinti besorolás kapcsán a határértékek módosultak. A MEGFELELTETÉSNÉL KIEMELT FIGYELMET IGÉNYEL! Ásvány-olajok Ásványolajok: Több helyen fordul elő. Bizonyos, a 27. Árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzése 4., illetve a hatályos KN-nek 5. pontjában meghatározott vegyipari eljárások céljára felhasználásra kerülő termékek sorolandóak ezen alszámok alá. Csak a megnevezés változott, illetve néhány vizsgálati módszer megnevezése, gyakorlatilag a kettő azonos halmazt fed le. A vámtarifaszám , a KN-kód kapcsán fontos a 211/2012/EU végrehajtási rendelet! Denaturált alkoholként osztályozza a terméket. Ha a benzin adja a keverék lényeges jellemzőjét, benzinként értékelendő a termék A biodízeltartalmú és a biodízelt nem tartalmazó termékek egyaránt felvehetőek, a jövedéki rendszerek ezt lehetővé teszik. A Jöt. szerinti vámtarifaszámok még nem tartalmazták a biodízel szerinti bontást. A vámtarifaszámok még nem tartalmazták a biodízel-tartalom szerinti differenciálást, tehát nem volt szempont a tarifaszám meghatározásánál a biodízel-tartalom. A hatályos KN-szerinti szabályozásban a HR alszám alá tartozó termékek vámtarifaszám szövegében feltüntetésre került a „biodízeltartalom nélkül” kitétel. Fontos továbbá megjegyezni, hogy a hatályos KN-ben a Biodízel és keverékei 70|tömegszázaléknál kevesebb kőolaj- vagy bitumenes ásványokból előállított olajtartalommal vagy anélkül a 3826 nómneklatúra kód alá tartoznak. A WCO egy új vámtarifaszámot hozott létre ennek a termékkörnek, melyet az Európai Unió tovább bontott két KN-kódra. A alá a FAMAE osztályozandó, az ott meghatározott paraméterek figyelembe vételével, a másik KN-kódnak az egyéb biodízel termékeket feleltethetőek meg. A kéntartalom tekintetében a hatályos KN-ben jelentősen módosultak a határértékek. A megfeleltetést a következő dia tartalmazza részletesen.

6 A termékbesorolás fontosabb változásai II.
„Egyéb célú” gázolajok besorolása Jöt. szerinti vámtarifaszám: Hatályos KN-kód (S < 0,05 m/m%) , (S < 0,001 m/m%) , (0,001 < S < 0,002 m/m%) , (0,002 < S < 0,1 m/m%) (0,05 < S < 0,2 m/m%) , (0,1 < S m/m%) (0,2 < S m/m%) Ásvány-olajok „Egyéb célú” fűtőolajok besorolása Jöt. szerinti vámtarifaszám: Hatályos KN-kód (S < 1 m/m%) , (S < 0,1 m/m%) , (0,1 < S < 1 m/m%) (1 < S < 2 m/m%) , (1 < S m/m%) (2 < S < 2,8 m/m%) (2,8 < S m/m%) Ásványolajok: Az egyéb cél a „meghatározott eljárások céljára” és a „vegyi átalakításra” , tehát a vegyipari felhasználás kivételével felhasználásra kerülő gázolajok, illetve fűtőolajok esetében értendő. A kiemelt figyelem itt azért nagyon fontos, mert bizonyos KN-kódok több vámtarifaszám esetében is alkalmazhatóak!

7 A termékbesorolás fontosabb változásai III. Alkoholt tartalmazó italok
A pezsgőborok és a szőlőborok besorolási rendszere új alapokra helyeződött A vámtarifaszámnak nincs a 22. Árucsoportban megfeleltethető KN-kódja vagy , illetve KN-kód alá tartozhat. HR-alszám megfeleltetése során (szőlő alapú párlatok) a hatályos KN nem tartalmazza a seprőpárlatot, mely a másféle párlatok közé sorolandó. A vodka, a calvados, a tequila, az Ouzo és a likőrök különböző szintű (HR vagy KN szintű bontásban kaptak külön alszámot. Alkoholt tartalmazó italok Részletesen a 4008/2014-es tájékoztató megjegyzés rovatában Aromák árubesorolásának problémája A megfeleltetési táblázat ezért tartalmazza a másféle párlatot is.

8 4008/2014. NAV Elnöki tájékoztatás
Segédlet kiadása Jöt. 128/G. § (1) bekezdése: A jövedéki szabályozásban alkalmazott vámtarifaszámoknak megfelelő KN-kódokat a vámhatóság március 31-ig tájékoztatóban teszi közzé internetes honlapján. Elérési út: Emellett az árubesoroláshoz a már megszokott fórumok továbbra is rendelkezésre állnak a NAV Szakértői Intézetében. 4008/2014. NAV Elnöki tájékoztatás A KN-kód bevezetésével maga, az árunak a besorolásban elfoglalt helye nem változik, csak az időállapot, mellyel az adott esetben átalakult besorolási szempontok figyelembe vételével módosul a nómenklatúra kód. Segédlet: A fenti módosítással összefüggésben a Jöt. koherenciájának biztosítása érdekében a KN-kódra áttérés kapcsán szükséges egy átmeneti rendelkezés bevezetése. A megfeleltetési táblázatot tartalmazó elnöki tájékoztató a NAV honlapján, a szabályozók között érhető el. Pontos címe: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4008/2014. tájékoztatás a jövedéki szabályozásban alkalmazott vámtarifaszámoknak megfelelő KN-kódokról A visszajelzések kapcsán több probléma merült fel a tájékoztató alkalmazhatósága kapcsán, de hangsúlyozom, hogy a KN-kód meghatározása – csakúgy, mint a vámtarifaszám megállapítása az engedélykérelem benyújtásakor – alapvetően önbesorolással történik a gazdálkodóknál, a megfeleltetési táblázat kizárólag segítséget nyújt ehhez. A helyes KN-kód kiválasztásához a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szakértői Intézetében KÉV-határozat, illetve szakmai vélemény igényelhető.

9 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "KN-kód a jövedéki szabályozásban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések