Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SQL – DQL (Data Query Language ) adat lekérdezések

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SQL – DQL (Data Query Language ) adat lekérdezések"— Előadás másolata:

1 SQL – DQL (Data Query Language ) adat lekérdezések
SELECT [kijelentés] { * | tábla.* | [tábla.]mező1 [AS alias1] [, [tábla.]mező2 [AS alias2] [, ...]]} FROM tábla kifejezés [, ...] [IN külső adatbázis] [WHERE... ] [GROUP BY... ] [HAVING... ] [ORDER BY... ]

2 SELECT és FROM záradék A FROM záradékban adjuk meg azokat a táblákat (vagy lekérdezéseket), amelyekből szeretnénk lekérdezni adatokat. SELECT záradékban adhatjuk meg azokat oszlopneveket, kifejezéseket, függvényeket,…, amelyek az eredmény oszlopai lesznek. Ha az összes mezőt szeretnénk látni az eredményben, akkor használhatjuk a * karaktert az oszlopnevek felsorolása helyett. Az AS kulcsszó segítségével álneveket rendelhetünk a táblákhoz és a mezőnevekhez (pl.: rövidítés). SELECT * FROM táblanév; 1. Kérdezzük le a diákok adatait. SELECT * FROM diak; SELECT oszlopnév1, oszlopnév2, ..., oszlopnévN FROM táblanév; 2. Kérdezzük le az összes diák nevét és születési dátumát. SELECT nev, szulido FROM diak;

3 DISTINCT Az eredmény ismétlődő soraiból csak egyet tart meg.
SELECT DISTINCT oszlopnév1, oszlopnév2, ..., oszlopnévN FROM táblanév; 3. Milyen hajú diákok vannak a nyilvántartásban? SELECT DISTINCT haja FROM diak;

4 WHERE záradék Azok a sorok kerülnek az eredménybe, amelyek teljesítik a WHERE záradékba írt feltételt (logikai kifejezést). SELECT mezőlista FROM tábla kifejezés WHERE feltétel 4. Kérdezzük le a Kovács Péter nevű diákok nevét és születési dátumát. SELECT nev, szulido FROM diak WHERE nev='Kovács Péter'; 5. Kérdezzük le azokat a Kovács Péter nevű diákokat, amelynek anyja neve Kiss Anna. SELECT * WHERE nev='Kovács Péter' and anyja='Kiss Anna';

5 LIKE operátor A LIKE operátorral szöveges kifejezést hasonlíthatunk össze egy mintával. Szöveges_kifejezés LIKE ‘minta’

6 LIKE operátor 6. Kérdezzük le Kovács kezdetű névvel rendelkező fiú diákokat. SELECT * FROM diak WHERE nev like 'Kovács*' and neme='F'; 7. Kérdezzük le Kovács vezetéknévvel rendelkező fiú diákokat. WHERE nev like 'Kovács *' and neme like 'F'; 8. Kérdezzük le Rá?z kezdetű névvel rendelkező diákokat. (vigyázat Kovácsnál cs betű egynek számít ? nem működik ) WHERE nev like 'Rá?z*';

7 IS [NOT] NULL NULL érték vizsgálata nem lehetséges az =, <> operátorokkal, csak az IS predikátummal, vagy az adatbázis-kezelő rendszer egy megfelelő függvényével. oszlopnév IS NULL oszlopnév IS NOT NULL 9. Kérdezzük le azokat a diákokat, amelyek haja vörös vagy nincs kitöltve a hajszín. SELECT * FROM diak WHERE haja is null or haja='vörös';

8 BETWEEN … AND … operátor
Megadja, hogy egy kifejezés értéke a meghatározott tartományba esik-e. érték1<=kifejezés<=érték2 kifejezés [Not] Between érték1 And érték2 10. Kérdezzük le azokat a diákokat akik nyáron születtek. (month() függvény megadja egy dátum hónap részét 1-12) SELECT * FROM diak WHERE month(szulido) BETWEEN 6 and 8;

9 IN operátor Segítségével meghatározhatja, hogy egy kifejezés értéke egyenlő-e a megadott listában szereplő értékek bármelyikével. A lista lehet alkérdés eredménye is (lásd később). kifejezés [Not] In (érték1, érték2, . . .) 11. Kérdezzük le a sötét hajú diákokat (‘barna’, ‘fekete’). SELECT * FROM diak WHERE haja in ('barna','fekete');

10 ORDER BY záradék A lekérdezés eredményeként kapott rekordokat a megadott mező vagy mezők szerint növekvő vagy csökkenő sorrendbe rendezi. SELECT mezőlista FROM tábla WHERE feltétel [ORDER BY mező1 [ASC | DESC ][, mező2 [ASC | DESC ]][, ...]]] Az alapértelmezett rendezési sorrend a növekvő ASC, csökkenő sorrendű rendezéshez a DESC szót kell beilleszteni rendezendő mező neve után. 12. Rendezzük a lányokat név szerint növekvő, azonos nevűek esetén születési dátum szerint csökkenő sorrendbe. SELECT * FROM diak WHERE neme='N' ORDER BY nev, szulido DESC;

11 TOP n [PERCENT] predikátum
Akkor használjuk, ha a lekérdezés eredményének csak az első n darab sorát (PERCENT esetén az első n%-át) szeretnénk megkapni. Általában az ORDER BY záradékkal együtt használjuk, ekkor a rendezés szerinti első n db. sort adja meg. Rendezettség nélkül n db. tetszőleges sort kapunk. SELECT TOP n [PERCENT] mezőlista FROM tábla WHERE feltétel [ORDER BY mező1 [ASC | DESC ][, mező2 [ASC | DESC ]][, ...]]] 13. Adjuk meg a három legidősebb diák nevét és születési dátumát. SELECT TOP 3 nev,szulido FROM diak ORDER BY szulido TOP predikátum nem választ a rendezettség alapján egyenlő értékek közül, tehát ha az n. és n+1,n+2,... sorok a rendezés szerinti mezőn azonos értéket tartalmaznak, akkor azokat mind megjeleníti. 14. Hány sort jelenít meg a következő lekérdezés? SELECT TOP 3 nev,neme ORDER BY neme

12 Összesítő függvények Olyan függvények, amelyek egy adathalmaz elemeiből néhány egyszerű statisztikai adatot adnak meg. COUNT: értékek halmazának számosságát adja. MIN, MAX: értékek halmazának legkisebb/legnagyobb értékét adja. AVG: értékek halmazának számtani középértékét számolja ki. SUM: értékek halmazának összegét számolja ki. 15. Mikor született a legfiatalabb diák? SELECT max(szulido) FROM diak; 16. Hány diák van a nyilvántartásban? SELECT count(*) FROM diak; 17. Mennyi a diákok átlagéletkora? Ahol legyen az átlagéletkor = AVG( (akt_dátum hónapja és szül.idő hónapja közötti hónapok száma)/12). Használjuk a DATEDIFF függvényt. SELECT ROUND(AVG(datediff('m',szulido,now())/12),2) FROM diak;

13 GROUP BY záradék 18. Hány barna, szőke,... hajú diák van?
SELECT mezőlista FROM tábla WHERE feltétel [GROUP BY mezőcsoportlista] A mezőcsoportlistában megadott mezők értékeinek azonossága alapján csoportokat képez. Azok a rekordok kerülnek egy csoportba, ahol mezőcsoportlista minden mezőjének értéke azonos. A csoportosítást legtöbbször összesítő SQL függvényekkel együtt szoktuk használni. A SELECT mezőlista minden mezőjének szerepelnie kell vagy a GROUP BY záradékban, vagy az összesítő SQL-függvény argumentumai között. 18. Hány barna, szőke,... hajú diák van? SELECT haja, count(*) FROM diak GROUP BY haja; 19. Hány fiú és lány diák van? SELECT neme, count(*) GROUP BY neme;

14 HAVING záradék 20. Melyik évben született több mint 2 diák?
Miután a rekordokat a GROUP BY záradékkal csoportosítottuk, a HAVING záradékkal megadhatjuk, hogy mely rekordok jelenjenek meg. A HAVING záradékban csak a csoportosításban szereplő mezőkre vagy összesítő SQL függvényekre vonatkozó kifejezéseket írhatunk. SELECT mezőlista FROM tábla WHERE feltétel GROUP BY csoportmezőlista [HAVING csoportosítási feltétel] 20. Melyik évben született több mint 2 diák? SELECT year(szulido) FROM diak GROUP BY year(szulido) HAVING count(*)>2;

15 Direktszorzat Ha FROM záradékban két táblát adunk meg, akkor az eredmény a két tábla rekordjainak direkt szorzata lesz. WHERE feltétel megadásával ezt a direktszorzatot tudjuk szűrni, tehát a kapcsolatokat tudjuk megjeleníteni. 21. Képezzünk direktszorzatot a tantárgy és a témakör táblák között. SELECT * FROM tantargy, temakor; 22. Képezzünk direktszorzatot a tantárgy és a témakörök között, de csak azokat tartsuk meg, ahol a kapcsoló mező azonos. Az eredményt rendezzük tantárgy és témakör szerint. SELECT tantargy, temakor FROM tantargy AS tt, temakor AS te WHERE tt.tt_id=te.tt_id ORDER BY tantargy, temakor; 23. Kérdezzük le az infromatika ill. a matematika tantárgyakra járó diákok névsorát (tantárgy, név). Rendezzük az eredményt tantárgy szerint, azon belül pedig névsorba. SELECT tantargy, nev FROM diak AS d, diak_tt AS dtt, tantargy AS tt WHERE d.diak_id=dtt.diak_id and dtt.tt_id=tt.tt_id and tt.tantargy in ('informatika','matematika') ORDER BY tantargy, nev;

16 INNER JOIN Az INNER JOIN művelet segítségével táblákat tudunk összekapcsolni. A kapcsolt táblákból táblakifejezéseket hozunk létrehozni, amelyeket a FROM záradékban használhatunk. FROM tábla1 INNER JOIN tábla2 ON tábla1.mező összehasonlító operátor tábla2.mező2 JOIN utasítások egymásba is ágyazhatók a következő szintaxis alkalmazásával: SELECT mezők FROM tábla1 INNER JOIN (tábla2 INNER JOIN tábla3 ON tábla2.mező2 összehasonlító operátor tábla3.mező3) ON tábla1.mező1 összehasonlító operátor tábla2.mező2; 24. Adjuk meg a tantárgyakat és a hozzá tatozó témaköröket. Az eredményt rendezzük tantárgy és témakör szerint. SELECT tantargy, temakor FROM tantargy AS tt INNER JOIN temakor AS te ON tt.tt_id=te.tt_id ORDER BY tantargy, temakor; 25. Kérdezzük le az informatika ill. a matematika tantárgyakra járó diákok névsorát (tantárgy, név). Rendezzük az eredményt tantárgy szerint, azon belül pedig névsorba. SELECT tantargy, nev FROM diak AS d INNER JOIN (diak_tt AS dtt INNER JOIN tantargy AS tt ON dtt.tt_id=tt.tt_id) ON d.diak_id=dtt.diak_id WHERE tt.tantargy in ('informatika','matematika') ORDER BY tantargy, nev;

17 OUTER JOIN – LEFT JOIN, RIGHT JOIN
A LEFT JOIN műveletet bal oldali külső illesztés létrehozására használhatjuk. A bal oldali külső illesztés a két tábla közül az első (a bal oldali) tábla minden rekordját tartalmazza, még akkor is, ha a második (jobb oldali) tábla nem tartalmaz illeszkedő értékeket. A RIGHT JOIN műveletet jobb oldali külső illesztés létrehozására használhatjuk. A jobb oldali külső illesztés a két tábla közül a második (a jobb oldali) tábla minden rekordját tartalmazza, még akkor is, ha az első (bal oldali) tábla nem tartalmaz illeszkedő értékeket. FROM tábla1 [ LEFT | RIGHT ] JOIN tábla2 ON tábla1.mező1 összehasonlító operátor tábla2.mező2 LEFT JOIN vagy RIGHT JOIN műveletet beágyazhatunk INNER JOIN műveletbe, INNER JOIN műveletet azonban nem ágyazhatunk LEFT JOIN vagy RIGHT JOIN műveletbe. 26. Adjuk meg a Nagy vezetéknevű diákokat (nevét, születési dátumát) és tantárgyaikat. Azok a Nagy vezetéknevű diákok is kerüljenek az eredménybe, akik nem járnak egyik tantárgyra sem. Az eredményt rendezzük név, születési dátum és tantárgy szerint. SELECT nev, szulido, tantargy FROM diak AS d LEFT JOIN (diak_tt AS dtt LEFT JOIN tantargy AS tt ON dtt.tt_id=tt.tt_id) ON d.diak_id=dtt.diak_id WHERE d.nev like 'nagy *' ORDER BY nev, szulido, tantargy;

18 ANY Beágyazott lekérdezések esetén, akkor ad igaz értéket, ha a beágyazott lekérdezésnek van olyan sora, amelyre teljesül az ANY kulcsszó előtt megadott összehasonlító feltétel. WHERE … kifejezés <= ANY (SELECT oszlopnév FROM táblanév …) 27. Melyik tantárgyakra jár vörös hajú diák? SELECT * FROM tantargy AS tt WHERE 'vörös' = ANY (select haja from diak d,diak_tt dtt where d.diak_id=dtt.diak_id and dtt.tt_id=tt.tt_id);

19 [NOT] EXISTS Beágyazott lekérdezések esetén, akkor ad igaz értéket, ha a beágyazott lekérdezésnek eredménye nem üres halmaz. WHERE … EXISTS (SELECT oszlopnév1,oszlopnév2,… FROM táblanév …) 28. Melyik tantárgyakra jár vörös hajú diák? SELECT * FROM tantargy AS tt WHERE EXISTS (select * from diak d,diak_tt dtt where d.diak_id=dtt.diak_id and dtt.tt_id=tt.tt_id and haja='vörös'); 29. Melyik az a diák, amelyiknek nincs tantárgya? FROM diak AS d WHERE not exists(select * from diak_tt dtt where dtt.diak_id=d.diak_id);

20 [NOT] IN Beágyazott lekérdezések esetén, akkor ad igaz értéket, ha a beágyazott lekérdezésnek az eredményében megtalálható a [NOT] IN előtt megadott kifejezés értéke. WHERE … kifejezés [NOT] IN (SELECT oszlopnév FROM táblanév …) 30. Melyik tantárgyakra jár vörös hajú diák? SELECT * FROM tantargy AS tt WHERE tt.tt_id in (select dtt.tt_id from diak d,diak_tt dtt where d.diak_id=dtt.diak_id and haja='vörös'); 31. Melyik az a diák, amelyiknek nincs tantárgya? FROM diak WHERE diak_id not in(select diak_id from diak_tt);

21 ALL Beágyazott lekérdezések esetén, akkor ad igaz értéket, ha a beágyazott lekérdezésnek minden sorára teljesül az ALL kulcsszó előtt megadott összehasonlító feltétel. WHERE … kifejezés <= ALL (SELECT oszlopnév FROM táblanév …) 32. Melyek azok a tantárgyak, ahol a tantárgy összes diákja 1990 után született? (születési év>1990) SELECT * FROM tantargy AS tt WHERE 1990 < ALL (select year(szulido) from diak d,diak_tt dtt where d.diak_id=dtt.diak_id and dtt.tt_id=tt.tt_id); 33. Melyik az a tantárgy, amelyre csupa különböző hajú diák jár? (nincs UNIQUE) WHERE 1 = ALL (select count(*) from diak_tt dtt,diak d where dtt.tt_id=tt.tt_id and dtt.diak_id=d.diak_id and d.haja is not null group by d.haja );

22 UNION [ALL] Egyesítő lekérdezést hoz létre, amely két vagy több, egymástól független lekérdezés vagy tábla adatait egyesíti. Alapértelmezés szerint a UNION művelet eredményében nem ismétlődnek rekordok (unió halmaz művelet), az ALL kijelentéssel azonban elérheti, hogy minden rekord megjelenjen. lekérdezés1 UNION [ALL] lekérdezés2 UNION [ALL] lekérdezés3 … 34. Képezzük az informatika és matematika órára járó diákok halmazának unióját. SELECT d.* FROM diak d,diak_tt dtt,tantargy tt WHERE d.diak_id=dtt.diak_id and dtt.tt_id=tt.tt_id and tt.tantargy='informatika' UNION SELECT d.* WHERE d.diak_id=dtt.diak_id and dtt.tt_id=tt.tt_id and tt.tantargy='matematika';

23 Metszet Access-ben az INTERSECT nem működik, oldjuk meg másként.
35. Kik azok a diákok akik informatika és matematika órára is járnak? SELECT * FROM diak WHERE diak_id in (select diak_id from diak_tt dtt,tantargy tt where tt.tt_id=dtt.tt_id and tt.tantargy='informatika') and diak_id in (select diak_id from diak_tt dtt,tantargy tt where tt.tt_id=dtt.tt_id and tt.tantargy='matematika');

24 Különbség Access-ben az MINUS nem működik, oldjuk meg másként.
36. Kik azok a diákok akik járnak informatika órára és nem járnak matematika órára? SELECT * FROM diak WHERE diak_id in (select diak_id from diak_tt dtt,tantargy tt where tt.tt_id=dtt.tt_id and tt.tantargy='informatika') and diak_id not in (select diak_id from diak_tt dtt,tantargy tt where tt.tt_id=dtt.tt_id and tt.tantargy='matematika');

25 Beágyazott lekérdezések közötti reláció
37. Melyik diák jár az összes tantárgyra? SELECT * FROM diak AS d WHERE (select count(*) from tantargy) = (select count(*) from diak_tt dtt where dtt.diak_id=d.diak_id);


Letölteni ppt "SQL – DQL (Data Query Language ) adat lekérdezések"

Hasonló előadás


Google Hirdetések