Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Az objektív felelősség alkalmazása és a KRESZ módosítás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Az objektív felelősség alkalmazása és a KRESZ módosítás."— Előadás másolata:

1 1 Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Az objektív felelősség alkalmazása és a KRESZ módosítás hatásai Bükfürdő, 20 10. június 09.

2 2 Magyarországközlekedésbiztonsága 1957 – 2009. Magyarország közlekedésbiztonsága 1957 – 2009.

3 3 Magyarország közlekedéspolitikai koncepciója Főbb célok: - a közúti balesetek és halálos áldozatok számának 30 %-os csökkentése 2010-ig - a közúti balesetek és halálos áldozatok számának 50 %-os csökkentése 2015-ig

4 4 Új közlekedésbiztonsági intézkedések •Felismerés: az ezredfordulót követő évek kedvezőtlen trendje elfogadhatatlanná vált •Az elfogadott közlekedésbiztonsági célok elérése teljesíthetetlennek tűnt •Kormányzati szintű beavatkozás vált szükségessé; • „Új rend és szabadság” Kormányprogram (2007. okt.01.); •Jelentős jogszabályi változtatások kezdődtek a 2008. évben (4 kiemelt területen) •A módosítások a 2009. évben is folytatódtak (s folytatód- nak idén is)

5 5 A jogszabályi háttér módosítása 2008-2010. 2008: - Objektív felelősség bevezetése - „Zéró tolerancia” - Pontrendszer szigorítása - Helyszínbírságolás szabályainak szigorítása 2009: - Közigazgatási bírság szabályainak 2009. májusi módosítása: sebességhatárok változása, százalékos meghatározás helyett konkrét értékek, - 2009. augusztus: a közigazgatási bírság a passzív biztonsági eszközök használatának elmulasztására és a mobiltelefon jogellenes használatára is kiterjed 2010: - KRESZ módosítás

6 6 Objektív felelősség I. •A k ö z ú ti k ö zleked é sről sz ó l ó 1988. é vi I. t ö rv é ny m ó dos í t á sa vezette be •A 2008. é vi k ö zleked é sbiztons á gi int é zked é sek legnagyobb hat á sú elem é nek bizonyult •Egy ú j felelőss é gi szab á ly megteremt é s é t eredményezte •L é nyege: a jogszab á ly meghat á rozott szab á lys é rt é sek eset é n a g é pj á rmű ü zemben tart ó j á nak, ill. a g é pj á rművet haszn á latra á tvevő szem é lynek a felelőss é g é t á llap í tja meg •Nem szükséges hozzá a járművezető kilétének ismerete •Alkalmaz á s kezdete: 2008. m á jus 02. •Újfajta szankci ó bevezetése: k ö zigazgat á si b í rs á g

7 7 Objektív felelősség II. Az alábbi szabályszegésekre terjed ki: -megengedett legnagyobb sebess é g t ú ll é p é se -vas ú ti á tj á r ó n á thalad á s szab á lyainak megszeg é se -f é nyjelző k é sz ü l é k tilos jelz é s é nek figyelmen k í v ü l hagy á sa -meg á ll á sra, v á rakoz á sra vonatkoz ó szab á lyok megszeg é se -aut ó p á lya le á ll ó s á vj á nak ig é nybe v é tele -behajt á si tilalom, k ö telező halad á si ir á ny megszegése -a term é szet v é delm é re vonatkoz ó szab á lyok megs é rt é se 2009. m á jus 1- é n v á ltozott a „sebess é g t á bl á zat”: –nőttek a sebess é g hat á rok –sz á zal é kos meghat á roz á s helyett konkr é t é rt é kek.

8 8 Objektív felelősség 2008. május 02. – 2009. december 31. Ssz.JogsértésDbArány %-ban 1.Sebességtúllépés584.686~ 87,35 2.Vasúti átjáró47nem mérhető 3.Fényjelző készülék8.089 ~1,20 4.Megállás, várakozás67.741 ~10,12 5.Autópálya leálló sáv928~ 0,13 6.Behajtás, kötelező haladási irány7.599 ~1,14 7.Védett természeti terület188~ 0,03 8.Összesen669.308

9 9 Objektív felelősség 2008. május 02. – 2010. május 02.. Ssz.JogsértésNEOTrafficPoint 1.Sebességtúllépés622.968158.437 2.Vasúti átjáró4846 3.Fényjelző készülék8.4011.164 4.Megállás, várakozás78-82338.735 5.Autópálya leálló sáv936185 6.Behajtás, kötelező haladási irány8.7462.725 7.Védett természeti terület1898 8.Összesen720.111201.550

10 10

11 11 ORFK-OBB kampány 2008.

12 12 www.kozigbirsag.police.hu

13 13 A „győztesek”

14 14 A 2009. év rekordere – 283 km/h (M3 - 300.000 Ft)

15 15 Autópályán mért idei legmagasabb sebesség (M1 - 300.000 Ft)

16 16 Autóúton mért legmagasabb sebesség (M0 - 300.000 Ft)

17 17 Lakott területen mért legmagasabb sebesség (50/188 km/h - Fehérgyarmat, 300.000 Ft)

18 18 Motorkerékpáros egy keréken, 50 km/h helyett 121 km/h sebességgel - 200.000 Ft)

19 19 „Top” motorkerékpáros felvételek

20 20 KRESZ módosítás 2010. január 01.

21 21 KRESZ módosítás •K ö z ú ti k ö zleked é sbiztons á g jav í t á s á nak fontos ter ü lete •A „ szem é lyi t é nyező ” megfelelő form á l á s á ra hivatott •A hat á lyos „ K ö z ú ti K ö zleked é sbiztons á gi Akci ó program 2008- 2010. ” is kiemelt fejezetk é nt kezeli •A k ö z é rthetős é g, egyszerű megfogalmaz á s az ö nk é ntes jogk ö vet é s szempontj á b ó l nagyon fontos •Janu á rban továbbra is a r é gi KRESZ m ó dosult •Az ú j KRESZ megalkot á sa tov á bb v á rat mag á ra •T ö bb, mint 60 szab á ly m ó dosult •A m ó dos í t á sok jellege: fogalmak pontos í t á sai, ú j jelzőt á bl á k, ú j közlekedési szab á lyok bevezetése stb. •A v é dtelen k ö zlekedők (gyalogosok é s k é tkerekűek) kiemelt kezel é se

22 22 Új közúti jelzőtáblák K ö rnyezetv é delmi ö vezet (z ó na) ” V á ltoztathat ó jelz é sk é pű t á bla •„ K ö rnyezetv é delmi ö vezet (z ó na) ” V á ltoztathat ó jelz é sk é pű t á bla •„ Torl ó d á s ” •„ K ö z ú ti forgalom ellenőrz é se ” •„ Mag á n ú t ”

23 23 A közigazgatási bírságolást érintő főbb változások •Sebess é ghat á rok egys é ges ü l é se (szem é lyg é pkocsi, motorker é kp á r, valamint 3500 kg megengedett legnagyobb ö sszt ö meget meg nem halad ó g é pkocsi) •Vas ú ti á tj á r ó ban t ö rt é nő sz á m- szerűs í tett sebess é gkorl á toz á s megszűn é se (megközelítés ezentúl: fokozott óvatossággal) •Le á ll ó s á v haszn á lata (megállási és várakozási szabályok módosulása; forgalomellenőrzési feladatok; forgalomba besorolni kívánó járművek stb.)

24 24 A kerékpárosokat és motorkerékpárosokat érintő főbb változások •a ker é kp á rosok kieg é sz í tő t á bl á val jelzett egyir á ny ú utc á ba ellenkező ir á nyb ó l is behajthatnak •ker é kp á rosok az á ll ó j á rművek mellett jobbr ó l előre sorolhatnak (motorker é kp á rok é s a seg é dmotoros ker é kp á rok k ö z ö tt ü k is) •a ker é kp á ros nyom é s nyitott ker é kp á rs á v fogalma •a ker é kp á rosokat é rintő sebess é ghat á rok differenci á l á sa •a motorker é kp á rosok a h á rom vagy t ö bb s á vos utakon minden forgalmi s á vot haszn á lhatnak •a motorker é kp á r utas á nak saj á t felelőss é ge a buk ó sisak visel é se stb.

25 25 Gyalogosok védelmét érintő főbb változások •Kijel ö lt gyalogos á tkelőhely megközelítése – csak olyan megk ö zel í tő sebességgel, hogy a jármű a gyalogosátkelőhely előtt k é pes legyen meg á llni •A t ö megk ö zleked é si eszk ö z ö kről é s az ” iskolabuszokr ó l ” lesz á ll ó utasok fokozottabb v é delme •Gyalog- é s ker é kp á r ú ton a gyalogosok é s ker é kp á rosok csak az ú t sz á mukra kijel ö lt r é sz é n k ö zlekedhetnek

26 26 Egyéb módosítások •hat ó s á gi jelz é s haszn á lat á nak pontos í t á sa •figyelmeztető jelz é s haszn á lat á t indokl ó tev é kenys é gek k ö r é nek kiterjeszt é se •k ö zter ü let fel ü gyelet feljogos í t á sa a szab á lytalanul v á rakoz ó vagy t á rolt j á rművek elsz á ll í t á s á ra •k ö z ú ti forgalom ellenőrz é s é t v é gző hat ó s á gok eset é ben az ellenőrző eszk ö z vagy j á rmű elhelyezked é s é re egyes esetekben nem vonatkoznak a k ö z ú ti k ö zleked é s szab á lyai •iskolabusz meghat á roz á s á nak pontos í t á sa •bevezett é k a mopedaut ó é s a quad fogalm á t •forgalomir á ny í t ó rendőr jelz é seit alkalmazhatja a katasztr ó fav é delmi hat ó s á g •polg á rőr ö k jelzőőri feladatokat is ell á thatnak stb.

27 27 2010. I-V. hónap főbb közúti baleseti adatai Magyarországon •a személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma 13,2 %-kal csökkent (5.633 baleset 6.488-al szemben) •a balesetekben meghalt személyek száma 21,98 %-kal csökkent (323-ról 252-re) •71 fővel kevesebben vesztették életüket közútjainkon •az ittasan okozott balesetek számában jelentős, 31,07 %-os csökkenés tapasztalható (856 helyett 590!) •2010. és 2001. I-IV. havi adatok összehasonlítása: - a közúti balesetek száma 15,22 %-kal csökkent - a halálos áldozatok száma 39,28 %-kal csökkent!!! (415 fő helyett 252 áldozat) •Az adatok előzetesek!

28 28 ORFK-OBB kommunikációs kampánya

29 29 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! www.baleset-megelozes.eu www.baleset-megelozes.eu


Letölteni ppt "1 Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Az objektív felelősség alkalmazása és a KRESZ módosítás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések