Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A természetismeret kerettanterv

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A természetismeret kerettanterv"— Előadás másolata:

1 A természetismeret kerettanterv

2 2012. december 31-ig átdolgozandó (?):
SZMSZ – 20/2012 EMMI rend. 4. § Házirend – 20/2012 EMMI rend. 5. § Pedagógiai program – 20/2012 EMMI rend § Helyi tantervek – a kerettantervek alapján Osztályok óraszáma és az iskola órakerete – Nkt. 6. mell.

3  Knt. 6. mell. Tesi nélkül Együtt Hittan Össz. Eng. órasz. 8 évf. gimn. 1. oszt. 20 5 25 1 26 52 2. oszt. 3. oszt. 4. oszt. 22 27 28 55 5. oszt. 23 51 2 6. oszt. 7. oszt. 31 32 56 8. oszt. 9. oszt. 30 35 37 57 10. oszt. 36 38 11. oszt. 58 12. oszt.

4 NAT 2012 Nevelési célok Kompetenciák Műveltségterületek Százalékos megadás Tudástartalom és kompetencia

5 NAT műveltségterületei
Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelv Matematika Ember és társadalom Ember és természet Földünk - környezetünk Művészetek Informatika Életvitel és gyakorlat Testnevelés és sport

6 Kerettanterv rendelet tervezet
2. § (2) Az iskola a miniszter által határozattal jóváhagyott kerettantervet is beépíthet a helyi tantervébe. (3) Az iskola a kerettanterveket a helyi tantervébe tanéves tagolásban építi be és kiegészíti az iskola helyi sajátosságai alapján.

7 3. § (2) A kerettanterv meghatározza:
a fejlesztési célokat, a nevelési-oktatási területek kapcsolódását, a kulcskompetenciák és a kompetenciafejlesztés adott életkori és képzési szakaszban érvényesítendő feladatait, a személyiségfejlesztés lehetőségeit és értéktartalmát, a pedagógiai egységesség és differenciálás elveit, a műveltségi területeken meghatározott tantárgyak óraszámát, az ismeretközlés és a képességfejlesztés közötti összhang megteremtésének módját és összhangjának biztosítását, a kapcsolódási pontokat az egyes tantárgyi tartalmak között, az egységes tantervi szerkezeti elveket a helyi tantervek elkészítése céljából.

8 Kerettanterv felépítése
Alsó tagozat (normál, ének-zene) Felső tagozat (normál, ének-zene, matematika, idegen nyelv, természettudomány) 4, 6, 8 osztályos gimnázium (normál, művészet, matematika, idegen nyelv, mat-fiz, fiz-kém, biol-kém, humán) Szakközépiskola Szakiskola Arany János tehetséggondozó program Szabadon tervezhető órák Tagozatok Egyéni megoldások Szabadon választott tantárgyak

9 Kerettantervi rendelet – a bevezetés szabályai
Egyes korosztályok tantervei: Bevezetés Célok, feladatok Fejlesztési területek – nevelési célok Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés Egységesség és differenciálás Tantárgyi struktúra és óraszámok Ajánlások a szabad órakeret felhasználására – tagozat Egyes tantárgyak tantevei Két éves ciklusokra kidolgozva

10 Tantárgyi kerettantervek
Bevezetés – célok, feladatok, módszerek, ajánlások Témakörök Tematikai egység/ Fejlesztési cél Témakör Órakeret Az óraszám kb. 90 %-a Előzetes tudás Mit kell tudnia a tanulmányaiból korábbi A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai

11 Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások
Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok Kapcsolat más tantárgyakal Kulcsfogalmak/ fogalmak Témakörönként A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén A teljes anyag végén

12 1-4. évfolyam Tantárgyak 1. 2. 3. 4. Össz. Magyar nyelv és irodalom 7
6 26 Idegen nyelvek 2 Matematika 4 16 Erkölcstan 1 Környezetismeret Ének-zene 8 Vizuális kultúra Életvitel és gyakorlat Testnevelés és sport 5 20 Szabadon tervezhető órakeret 3 10 Rendelkezésre álló órakeret 25 27 102 Hittan Összesen

13 5-8. évfolyam Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Össz.
Magyar nyelv és irodalom 4 3 15 Idegen nyelvek 12 Matematika Erkölcstan 1 Történelem, társadalmi ismeretek 2 8 Természetismeret Fizika Kémia Biológia-egészségtan Földrajz Ének-zene Dráma és tánc/Hon- és népismeret Vizuális kultúra Informatika Technika, életvitel és gyakorlat Testnevelés és sport 5 20 Osztályfőnöki Szabadon tervezhető órakeret Rendelkezésre álló órakeret 28 31 118

14 Természetismeret kerettanterv

15 Témakör Óraszám 1. Állandóság és változás környezetünkben ‑ Anyag és közeg 2. Élet a kertben 3. Állatok a házban és a ház körül 4. Kölcsönhatások és energia vizsgálata 5. Tájékozódás a valóságban és a térképen 6. A Föld és a Világegyetem 7. Felszíni és felszín alatti vizek 8. Vizek, vízpartok élővilága 9. Alföldi tájakon10Hegyvidékek, dombvidékek 10. Az erdő életközössége 11. A természet és társadalom kölcsönhatásai 6 12. Az ember szervezete és egészsége 14 Összes tervezett óra Szabadon választható óra Összes óra

16 Fizika Kerettanterv Állandóság és változás környezetünkben ‑ Anyag és közeg óra Kölcsönhatások és energia vizsgálata óra Összesen óra KPSZTI tanterv Környezetünk anyagai (5. osztály) óra Alapmérések (6. osztály) óra Összesen óra

17 Földrajz Kerettanterv Tájékozódás a valóságban és a térképen óra A Föld és a Világegyetem óra Felszíni és felszín alatti vizek óra Összesen óra KPSZTI tanterv Környezetünk és ábrázolása (5. osztály) óra Tájékozódás a térképen (6. osztály) óra Az időjárás és az éghajlat (5. osztály) óra A földfelszín változása (5. osztály) óra Összesen óra

18 Biológia Kerettanterv Élet a kertben óra Állatok a házban és a ház körül óra A természet és társadalom kölcsönhatásai 6 óra Összesen óra KPSZTI tanterv Környezetünk élővilága (ősz) (5. osztály) 7 óra Környezetünk élővilága (tavasz, nyár) óra Összesen óra

19 Magyarország Kerettanterv Vizek, vízpartok élővilága óra Alföldi tájakon óra Hegyvidékek, dombvidékek óra Az erdő életközössége óra Összesen óra KPSZTI tanterv Magyarország nagytájai (6. osztály) óra Hazánkra jellemző életközösségek óra Összesen óra

20 Egészségtan Kerettanterv Az ember szervezete és egészsége óra KPSZTI tanterv Egészségtan /Választható/ (6. osztály) óra Szabadon tervezhető Kerettanterv óra KPSZTI tanterv ,5 óra

21 Összesítés Kerettanterv KPSZTI Fizika óra óra Földrajz óra óra Biológia óra óra Magyarország óra óra Egészségtan óra óra Szabadon t óra ,5 óra Összesen óra 166,5 óra

22 Állandóság és változás környezetünkben Anyag és közeg 9 óra Tanmenet
Anyagok csoportosítása Víz Levegő Talaj Keverékek, oldatok Halmazállapot, halmazállapot-változás Égés Összefoglalás Számonkérés

23 Élet a kertben 11 óra Tanmenet Növények felépítés, szervei
Növények életműködése, életfeltételei A virág felépítése, szerepe A termés fajtái, a növények ehető részei Zöldség és gyümölcs fajták A kertek hasznos vendégei és kártevői Védekezés a kártevők ellen Giliszta, csiga és más kártevők testfelépítése Virágoskertek, dísznövények Összefoglalás Számonkérés

24 Állatok a házban és a ház körül 8 óra Tanmenet
Háziállatok Baromfi Háziállatok felhasználása /táplálék, bőr, szőrme stb./ Ház körül élő állatok – alacsonyabb rendűek Ház körül élő állatok – magasabb rendűek Az állattartás szabályai, veszélyei Összefoglalás Számonkérés

25 Kölcsönhatások és energia vizsgálata 9 óra Tanmenet
Mozgás Mágnesesség Gravitáció Elektromosság Energiahordozók Energiatakarékosság Élő szervezetek energiája Összefoglalás Számonkérés

26 Tájékozódás a valóságban és a térképen 9 óra Tanmenet
A térkép – mint a valóság ábrázolása A térkép kódjai Különböző térképfajták Fokhálózat Hazánk nagytájai Hazánkat körülvevő országok, a Kárpát-medence Földrészek és óceánok Összefoglalás Számonkérés

27 A Föld és a Világegyetem 11 óra Tanmenet
A Világegyetem és a Naprendszer Csillagok, bolygók és holdak A Föld belső felépítése A Föld mozgásai Az éghajlati övezetek Az időjárás elemi, módosító tényezői A csapadék Időjárás jelentés Extrém időjárás Összefoglalás Számonkérés

28 Felszíni és felszín alatti vizek 8 óra Tanmenet
Víz a Föld mélyén A forrástól az óceánig Tavaink Magyarország vízrajza Nemzeti park Víztisztítás Összefoglalás Számonkérés

29 Vizek, vízpartok élővilága 11 óra Tanmenet
Különböző vízhez kötött élőhelyek A vizek egysejtű lakói Vizek, vízpartok növényei Vizek gerinctelen állatai A halak Emlősök, kétéltűek és hüllők vízben és vízparton Vizi és vízparti madarak Életközösségek, táplálékláncok A vizek védelme, tisztítása Összefoglalás Számonkérés

30 Alföldi tájakon 10 óra Tanmenet Az alföldek kialakulása
Az Alföld tájegységei A Kisalföld tájegységei A füves puszta növényei A füves puszta állatai I. A füves puszta állatai II. Mezőgazdaság az alföldeken Nemzeti parkok Összefoglalás Számonkérés

31 Tanmenet Hegyvidékek, dombvidékek 12 óra Gyűrődés, vulkáni kőzetek
Vetődés, üledékes kőzetek Felszínt alakító erők, kőzetek mállása A hegyvidék éghajlata Dunántúli-középhegység és Alpokalja Dunántúli dombság Északi középhegység A hegyvidékek mezőgazdasága A dombságok mezőgazdasága Nemzeti parkok Összefoglalás Számonkérés

32 Az erdő életközössége 12 óra Tanmenet
Az erdő fái Az erdő lágyszárú növényei Gombák Az erdő állatai emlős állatai Madarak az erdőben Gerinctelen állatok az erdőben Az erdő életközössége Az erdők fajtái Az erdők mezőgazdasági szerepe Az erdők védelme Összefoglalás Számonkérés

33 A természet és társadalom kölcsönhatásai 6 óra Tanmenet
Településtípusok Települések ellátása – közművek Közlekedés, és szállítás Állatok a városban Budapest Környezetvédelem

34 Az ember szervezete és egészsége 14 óra
Tanmenet A test felépítése, fejlődése A táplálkozás szervrendszere A helyes táplálkozás A keringés és kiválasztás A légzés A serdülés folyamatai A szaporodás A személyiség A férfi és a női szerep A személyiséget befolyásoló tényezők – szenvedélybetegségek Betegségek Elsősegélynyújtás Összefoglalás Dolgozat

35 5. osztály Állandóság és változás környezetünkben Anyag és közeg 9 óra
Élet a kertben 11 óra Állatok a házban és a ház körül 8 óra Kölcsönhatások és energia vizsgálata Tájékozódás a valóságban és a térképen A Föld és a Világegyetem Felszíni és felszín alatti vizek Összesen 65 óra Szabadon felhasználható

36 6. osztály Vizek, vízpartok élővilága 11 óra Alföldi tájakon 10 óra
Hegyvidékek, dombvidékek 12 óra Az erdő életközössége A természet és társadalom kölcsönhatásai 6 óra Az ember szervezete és egészsége 14 óra Összesen 65 óra Szabadon felhasználható 9 óra

37 Ami más az új tantervben:
Fizika Az Alapmérések teljesen kimaradnak Új egység a Kölcsönhatások és energia Biológia- földrajz A magyarországi tájegységet együtt tárgyalja a jellemző életközösségével Új egység a Természet és társadalom

38 Ami gond az új tantervben Kevés idő jut:
Térképészeti ismeretek - fokhálózat Időjárás Környezetünk anyagai Föld csillagászati helyzete Időjárási övezetek Gond: Fokhálózatot 5. osztályban tanítsunk? Valóban annyit tud a gyermek korábbról, mint amit feltételez kerettanterv? A kerettantervben meghatározott anyag nem megtanítható ebben az óraszámban


Letölteni ppt "A természetismeret kerettanterv"

Hasonló előadás


Google Hirdetések