Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

JAVASLAT EGY NATURA 2000 TERÜLET LÉTREHOZÁSÁRA A CSÍKI-HAVASOKBAN

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "JAVASLAT EGY NATURA 2000 TERÜLET LÉTREHOZÁSÁRA A CSÍKI-HAVASOKBAN"— Előadás másolata:

1 JAVASLAT EGY NATURA 2000 TERÜLET LÉTREHOZÁSÁRA A CSÍKI-HAVASOKBAN
Hegyi kaszálók - a biológiai sokféleség és hagyományos kultúra forró pontjai Gyimesközéplok, 2010 JAVASLAT EGY NATURA 2000 TERÜLET LÉTREHOZÁSÁRA A CSÍKI-HAVASOKBAN Csergő Anna-Mária1, Demeter László2, Molnár Zsolt3, Jakab Gusztáv4 1Sapientia EMTE, Marosvásárhely 2Sapientia EMTE, Csíkszereda 3MTA Ökológiai Kutatóintézete, Vácrátót 4Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas

2 ~1400 km2 SCI0019 Caliman Gurghiu SCI0019 Hasmas-Cheile Bicazului
Muntii Ciucului ~1400 km2 SCI0007 Depresiunea Ciucului de Jos SCI0037 Ciomad-Balvanyos SCI0227 Sighisoara-Tarnava Mare SCI0208 Putna-Vrancea

3 A Csíki-havasok Különleges Természetmegőrzési Terület (SCI) javaslata
4 jelölő növényfaj

4 56 országos védettségű, bennszülött és glaciális reliktum növényfaj

5

6 32 jelölő állatfaj: 3 nagyragadozó 3 kétéltű 4 halfaj 22 madárfaj

7 17 Natura 2000 élőhely

8 3230 Alpine rivers and their ligneous vegetation with Myricaria germanica
3230 Magashegységi folyók és fás szárú vegetációjuk német csermelyciprussal (Myricaria germanica)

9 Előfordulás: Barackos, Jávárdi, Fiság, Kászon, Bükkhavas, Farkaspalló patakok, Háromkút
Fotó: Kászon patak

10 4060 Alpine and boreal heaths
4060 Havasi és boreális fenyérek A hamvas áfonya (Vaccinium uliginosum ssp. microphyllum) arktikus-alpesi növény, Romániában ritka.

11 A Kárpáti-Balkán elterjedésű, ritka Bruckenthal-hanga (Bruckenthalia spiculifolia) a Pogányhavas és Széphavas közötti fenyérekben tenyészik.

12 Buglyos szegfű (Dianthus superbus) – Fotó: Csíki Medence

13 Előfordulás: Csíki Havasok – Péter, Hegyes, Szellő, Naskalat, Széphavas
Fotó: Szellő tető

14 6170 Alpine and subalpine calcareous grasslands
6170 Havasi és alhavasi mészkedvelő gyepek - Naskalat, Péter, Hegyes, Szellő, Pogányhavas Jelölő növényfaj! Tátogó kökörcsin (Pulsatilla patens) a Pogányhavason – több ezer tő

15 Tátogó kökörcsin (Pulsatilla patens) – Eurázsiai kontinentális flóraelem!

16 Krajnai aggófű (Senecio carniolicus) – ritka alpesi-kárpáti növényfaj a Pogányhavason.

17 6210* Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco-Brometalia, * important orchid sites) 6210* Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia) (* fontos orchidea-lelőhelyek) Előfordulás: Kászon pataka, Sándor dombja, Kendhegy, Gyímesek Fotó: Sándor dombja

18 Gömböskosbor (Traunsteinera globosa)
Sömörös kosbor (Orchis ustulata)

19 6520 Mountain hay meadows 6520 Hegyi kaszálórétek A terület kb. 15%-a

20 A Nárciszképű szellőrózsa (Anemone narcissiflora) magashegységi ritka faj, a Kárpátokban szórványos előfordulású. Az Erdélyi lednek (Lathyrus transsilvanicus) kárpáti-pannón elterjedésű, ritka növényfaj.

21 A ritka Bodzaszagú kosbor (Dactylorhiza sambucina) még tömegesen virágzik a Csíki Havasok kaszálórétjein.

22 Az alpesi-kárpáti Egyvirágú pelyvahordó (Hypochoeris uniflora)
szórványos Erdély hegyeiben.

23 Réti kardvirág (Gladiolus imbricatus)
Tűzliliom (Lilium bulbiferum)

24 Előfordulás: Uz völgye, Naskalat, Gyímesek, Komját tető, Répát-Kászon, Sermászó, Orbántető, Béreshavas, Cákahegy, Pogányhavas, Apahavas Fotó: Pogányhavas

25 6230* Species-rich Nardus grasslands, in siliceous substrates in mountain areas (and submontan areas, in continental Europe) 6230* Fajgazdag Nardus-gyepek szilikátos alapkőzetű hegyvidéki területeken és kontinentális európai területek domb- és hegyvidékein

26 Indikátor növény: Erdélyi árvácska (Viola declinata)

27 A szőrfűgyepek jellegzetes növénye a Kis holdruta (Botrychium lunaria)

28 A ritka Szártalan tárnics (Gentiana acaulis) még tömegesen virágzik.

29 A tavaszi tárnics (Gentiana verna) még gyakori, nem védett.

30 Fehérmolyhú kankalin (Primula elatior ssp
Fehérmolyhú kankalin (Primula elatior ssp. leucophylla) kárpáti bennszülött, ritka faj. A vöröslő vitézvér (Nigritella nigra ssp. rubra) sérülékeny növényfaj.

31 Előfordulás: Gyímesek, Borzikhegy, Naskalat, Cákahegy, Komját-tető, Sárigbütü, Béreshegy, Fehérkő-pataka, Széphavas, Apahavas, Szellő tető, Botfeje – Kászon, Paphegy és Bot-sarka között - Kászon Fotó: Szellő tető

32 6430 Hydrophilous tall herb fringe communities of plain and of the montane to alpine levels
6430 Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós szegélytársulásai Előfordulás: Jávárdi, Fiság, Szépvíz, Barackos, Bükkhavas patakok mentén Fotó: Fiság patak

33 Indikátor növény: Orvosi vérfű (Sanguisorba officinalis)
6510 Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)   Indikátor növény: Orvosi vérfű (Sanguisorba officinalis) Előfordulás: Somlyó pataka

34 7230 Alcaline fens 7230 Mészkedvelő üde láp- és sásrétek Pogányhavas - Köpüskút mellett

35 Lápi sás (Carex davalliana) zsombékok reliktumjellegű növényközösséget alkotnak - Köpüskút

36 Széleslevelű gyapjúsásos - Szalonka patak völgyében

37 A lápi hízóka (Pinguicula vulgaris) szórványos előfordulású, még nem védett.
A Békakonty (Listera ovata) ritka. - Szalonka patak -

38 Borvízes forrás - Borzsova pataka

39 Jelölő növényfaj! A Szibériai hamuvirág (Ligularia sibirica) ritka glaciális reliktumfaj, itt gyakran elkíséri a patakvölgyeket.

40 Időszakos tócsák - Csíkdelne

41 A Fürtös lizinka (Lysimachia thyrsiflora) glaciális reliktumfaj.
A Vidrafű (Menyanthes trifoliata) ritka növényfaj.

42 3150 Natural eutrophic lakes with Magnopotamion or Hydrocharition-type vegetation
3150 Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel A Közönséges rence (Utricularia vulgaris) ritka növényfaj.

43 Előfordulás: Fiság, Remete, Szalonka, Szépvíz, Borzsova, Taploca, Somlyó, Kerek Eger, Aracs, Cibre patakok, sok helyen a Gyímesekben, Delnén

44 8160* Medio-European calcareous scree of hill and montane levels
8160* Közép-Európa domb- és hegyvidéki mészkő-törmeléklejtői Előfordulás: Jávárdi patak – Porcelánkő

45 8210 Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation
8210 Mészkősziklás lejtők sziklanövényzettel Előfordulás: Jávárdi patak – Porcelánkő

46 Kárpáti harangvirág (Campanula carpatica)
-Porcelánkő-

47 A Joó ibolya (Viola jooi) ritka, bennszülött növényfajunk.

48 91E0* Alluvial forest with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0* Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) Előfordulás: Kászon, Margit, Uz patakok, Gyímesekben a Hidegségben, Barackos patak völgyében kevés Fotó: Uz patak

49 9110 Luzulo-Fagetum beech forests
9110 Mészkerülő bükkösök (Luzulo-Fagetum) Előfordulás: Nyerges tetőig Csíkkozmástól, Katorga fele, Gyímesekben szórványos, Tatros-Békás vízgyűjtők között a nyeregben

50 A szárölelő nyelvcsap (Streptopus amplexifolius) ritka növényfaj.
A zöldike (Coeloglossum viride) ritka növényfaj.

51 9180* Tilio-Acerion forests of slopes, screes and ravines
9180 * Lejtők és sziklatörmelékek Tilio-Acerion-erdői Előfordulás: Kászon pataka, Szarvaskő, Kendhegy, Uz szoros Fotó: Kászon pataka

52 91Q0 Western Carpathian calcicolous Pinus sylvestris forests
91Q0 A Nyugati-Kárpátok mészkedvelő erdeifenyő (Pinus sylvestris)-erdői Előfordulás: Kászon patak völgye

53 91V0 Dacian Beech forests (Symphyto-Fagion)
91V0 Dacikus bükkerdők (Symphyto-Fagion) Előfordulás: Uz szoros, Naskalat, Csíki Havasok, Menaság Fotó: Uz szoros Indikátor növény: Szívlevelű nadálytő (Symphytum cordatum) - erdélyi bennszülött.

54 Jelölő növényfaj! A Boldogasszony papucsa (Cypripedium calceolus) sérülékeny növényfaj. Menaság – ismeretlen populációméret Széphavas – néhány előfordulási adat

55 9410 Acidophilous Picea forests of the montane to alpine levels
9410 Mészkerülő hegyvidéki lucosok a havasi régióig (Vaccinio-Piceetea) Elterjedés: Csíki Havasok, Gyímesek, Uz völgye

56 A falusi közösségek még folytatják a gazdálkodó, félig önellátó életmódot, és nagymértékben hozzájárulnak az élőhelyek fenntartásához, a növény- és állatfajok fennmaradásához.


Letölteni ppt "JAVASLAT EGY NATURA 2000 TERÜLET LÉTREHOZÁSÁRA A CSÍKI-HAVASOKBAN"

Hasonló előadás


Google Hirdetések