Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Quo vadis matematikaoktatás egy számtantanár skrupulusai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Quo vadis matematikaoktatás egy számtantanár skrupulusai"— Előadás másolata:

1 Quo vadis matematikaoktatás egy számtantanár skrupulusai
– avagy – egy számtantanár skrupulusai

2

3

4 Néhány felvételi feladat az elmúlt évekből:
2004 5. Az ABCD trapéz AB oldalának hossza 12, a CD és az AD oldal hossza is egész szám. Az AD szár merőleges az AB oldalra, és az AD szár F felezőpontjából a BC szár derékszögben látszik. Határozza meg a CD oldal hosszának legkisebb lehetséges értékét, ha CD< AB! 2003 8. Adott egy számtani sorozat. A sorozathoz található olyan p és q valós szám, hogy minden 1-nél nagyobb n természetes szám esetén a) Határozza meg p és q étékét, ha a sorozat egy nem állandó számtani sorozat !

5 2002 6. Mely egész számokból álló (x; y) számpárok elégítik ki az alábbi egyenletet? 2001 8. Egy háromszög oldalai: a, b, c. Igazolja, hogy a c oldalhoz tartozó szögfelező hossza:

6 1987 8. Igazolja, hogy a háromszög beírható és valamelyik mellé írható köre középpontjait összekötő szakaszt a háromszög köré írható köre felezi!

7 F az OK szakasz felezőpontja

8 2005 emelt szint 6. Tekintsük a valós számok halmazán értelmezett
függvényt, ahol p tetszőleges valós szám. a) Mutassa meg, hogy zérushelye a függvénynek ! b) Milyen p értékek esetén lesz a függvény másik zérushelye 1-nél nagyobb ? 7. Oldja meg a valós számok halmazán az alábbi egyenletet:

9 2005 (őszi) emelt szint 1. Egy háromszög két csúcsa A(8; 2), B(-1; 5), a C csúcs illeszkedik az y tengelyre. A három-szög köré írt kör egyenlete: a) Adja meg a háromszög oldalfelező-merőlegesei metszéspontjának a koordinátáit! b) Adja meg a háromszög súlypontjának a koordinátáit!

10 4.) a) Ábrázolja derékszögű koordináta-rendszerben az
b) Adja meg az f függvény értékkészletét! c) A p valós paraméter értékétől függően hány megoldása van az egyenletnek a [0; 7] intervallumon?

11 Emelt szintű matematika érettségi 2006. május 9.

12 A PQRS négyszög csúcsai: P(3; -1), Q(1; 3), R(-6; 2) és S(-5; -5).
Döntse el, hogy az alábbi három állítás közül melyik igaz és melyik hamis! a) A PQRS négyszögnek nincs derékszöge. b) A PQRS négyszög húrnégyszög. c) A PQRS négyszögnek nincs szimmetria- centruma.

13 P(3; -1), Q(1; 3), R(-6; 2), S(-5; -5)

14 a) Ábrázolja függvény-transzformációk segítségével
a [-3; 4] intervallumon az hozzárendelési szabállyal megadott függvényt! , b) Legyen az f, g és h függvények értelmezési tartománya a valós számok halmaza, hozzá-rendelési szabályuk: ,

15 Képezzünk egyszeresen összetett függvényeket a szokásos módon. Például
Készítse el – a fenti példának megfelelően – az f, g és h függvényekből pontosan két különböző felhasználásával képezhető egyszeresen összetett függvényeket!

16 Emelt szintű matematika érettségi 2007. május

17 a) Ábrázolja a [0; 6] intervallumon értelmezett alábbi
f függvényt b) Adja meg az f függvény P(5; -4) pontjában húzott érintőjének egyenletét!

18 a) Határozza meg az alábbi kifejezés értelmezési tartományát:
b) Ábrázolja a [-5; 8] intervallumon az függvényt!

19 Egy pozitív tagokból álló mértani sorozat első három tagjának összege 26. Ha az első taghoz 1-et, a másodikhoz 6-t, a harmadikhoz 3-t adunk, akkor egy számtani sorozat első három tagját kapjuk. Adjuk meg e számtani sorozat első három tagját!

20 Az ABC derékszögű háromszög BC befogója 18 cm, CA befogója 6 cm.
a) Mekkorák a háromszög szögei? b) A BC befogó egy P pontjára PA = PB. Milyen hosszú a PB szakasz? c) A háromszög síkjára C-ben állított merő-leges egy D pontjára CD = 15 cm. Mekkora az ABCD tetraéder térfogata?

21

22 Emelt szintű matematika érettségi 2007. október

23 a) Oldja meg az alábbi egyenletet a valós számok halmazán:
b) Oldja meg az alábbi egyenletrendszert a valós számpárok halmazán:

24

25 1. feladat Az ábrán egy színpad világítását látjuk.
A 6 m magas díszletelem közepén van egy 2 m magas ablak. A díszletelem mögött, vele azonos magasságban he-lyeztek el egy R reflektort, mely az ablakon keresztül világítja meg a színpadot. Mi-lyen távol legyen a reflektor a díszlettől, hogy a színpadot pontosan 4 m mélységben vilá-gítsa meg?

26

27 2. feladat Egy görögkeleti templom bejárata fölött látható az alábbi boltív. Két R=120 cm sugarú félkör úgy helyezkedik el, hogy mindkettő illeszkedik a másik középpontjára. Mekkora az egyik félkört kívülről, a másikat belülről, valamint a félkörök átmérő-egyenesét érintő (sárga) körök sugara?

28

29

30 3. feladat András és Béla örököltek egy téglalap alakú telket, melyet átlója mentén két egyenlő részre osztottak. Mindketten építettek telkükre egy-egy négyzet alapú házat; András telkének sarkába, Béla pedig az átfogóra illeszt- ve. Melyikük házának nagyobb az alapterü-lete?

31

32

33 4. feladat Egy óbudai kiskocsmában a teríték melletti négyzet alakú szalvétát úgy hajtották össze, hogy annak A csúcsa a BC oldal F felezőpontjába került. Igazoljuk, hogy a keletkező EQ szakasz hossza egyenlő az FCE háromszög beírható körének a sugarával!

34

35

36

37 Egy régi könyvben olvastuk:
5. feladat Egy régi könyvben olvastuk: „Lészen egy háromszeglemény, melliknek is beltzirkulátziójának tzentrálisán s nehézkedési tzentrálisán általvisitáló léniája paralell vala egyvalamely gyepüléniával. Igazoltassék, hogy emez triangulum gyepüléniáinak mértékit az Úr az ő nagy bötsességében az számtani haladvány szerint valónak alkotá!”

38


Letölteni ppt "Quo vadis matematikaoktatás egy számtantanár skrupulusai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések