Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola"— Előadás másolata:

1 Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola

2 2011-2012-es tanév értékelése 1.TÁRGYI FELTÉTELEK Óvodai: 31
Osztályterem, szaktanterem/csoportszoba összesen: 108 Óvodai: 31 Iskolai: 77 A számítógépek száma: 255, a nyomtatóké: 54. Tárgyi feltételeink folyamatosan javultak Pályázati forrás, alapítványi, szülői, részönkormányzati, fenntartói támogatás Folyamatos javítási, karbantartási munkák voltak Óvodák: Csoportszobák berendezése ízléses Dekoráció gondos, igényes Játékterek kialakítása „kuckós” Jó minőségű képességfejlesztő játékok Udvarok mérete megfelelő, fák, virágok díszítik

3 Iskolák: Ízléses dekoráció, virágos tantermek Évközi javítások, karbantartások Tehetségfejlesztő terem Kompetencia alapú oktatáshoz szaktanterem Multimédiás szaktanterem, digitális nyelvi laboratórium

4 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK

5 Fő munkaviszony keretében, pedagógus munkakörben alkalmazott pedagógusok
SZOVÁL szakos ellátottság: 100%-os. Középiskolai tanár: 7 fő Általános iskolai tanár: 48 fő Tanító: 33 fő Tanító, speciális képesítéssel: 25 fő Gyógypedagógus: 5 fő Felsőfokú végzettségű óvodapedagógus: 67 fő Pedagógus képesítéssel rendelkező, egyéb végzettségű: 2 fő Fejlesztőpedagógus: 4 fő Gyermekvédelmi munka főállásban: 2 fő

6 GYERMEKEK/TANULÓK ÖSSZETÉTELE, LEGFONTOSABB MUTATÓI

7 GAZDASÁGI APPARÁTUS 1 fő gazdasági vezető 1 fő munkaügyi előadó 2 fő könyvelő 1 fő analitikus 2 fő pénztáros TECHNIKAI APPARÁTUS 1 fő oktatástechnikus 1 fő rendszergzda 1 fő belső ellenőr 1 fő hivatalsegéd 1 fő karbantartó

8 Szolgáltatás Takarítás: Profit-Komfort Kft. Karbantartás: KIK-FOR Kft. Őrzés – védelem: BÁCS-SECURITY Étkezés: iskolák - HÍRÖS Kft., BAKOS és TÁRSA Kft.; óvodák - SODEXHO Kft. Udvari takarítás, dajkai kisegítő, pedagógiai asszisztens, porta szolgálat: közcélúak foglalkoztatásaSzolgáltatás Udvari takarítás, dajkai kisegítő, pedagógiai asszisztens, porta szolgálat: közcélúak foglalkoztatása

9 3. Nevelő-oktató munka Célunk, hogy a többcélú intézmény működtetése során az intézményegységek fejlesszék tovább erősségeiket, a hagyományaikra támaszkodva vegyenek részt a folyamatos fejlesztésben. Az intézményi tervező munka eljárásrend szerint, intézményi és egységszinten épült fel. A vezetői munkaterv a teljes intézményre szóló feladatokat tartalmazta. A feladatok lebontása az intézményegység-vezetők által elkészített éves munkatervükben található, a helyi sajátosságok figyelembevételével. A munkaközösségek a szakmai munka meghatározó koordináló szervezetei az óvodai/iskolai munkának. A munkaközösségi munkatervek alapja az intézményi és intézményegységi munkaterv. Az éves munka értékelését beszámoló formájában adják le a munkaközösség-vezetők.

10 Nevelési cél: Hatékony óvodai és iskolai nevelés megvalósítása A gyermekre szabott pedagógiai tervezés, fejlesztés Kompetenciák fejlesztése, a személyiség alakítása Oktatási cél: Tanórán és tanórán kívüli tehetséggondozás Iskolai felzárkóztató tevékenység A fejlesztésre szoruló tanulók elérjék a tantervi követelmény minimumát

11 Személyes példamutatáson alapuló értékközvetítés
Nevelő, oktatómunkánk további céljai voltak a tanév során A városrészben élő és/vagy a mi óvodáinkba járó gyermekek a mi iskoláinkba, a bölcsődések a mi óvodáinkba iratkozzanak be Személyes példamutatáson alapuló értékközvetítés Elkötelezettség a minőségi munka iránt A tanulók képességéhez mért optimális fejlődés biztosítása A fejlesztéshez szükséges legmegfelelőbb módszerek felkutatása Kiemelten kezeltük a tehetséges tanulók/gyermekek fejlesztését Tehetséggondozó órák, szakköri tevékenység, énekkar, sportkör Gazdagító programokat, tehetséggondozó műhelyeket működtettünk Emelt szintű oktatás: matematika, idegen nyelv (angol, német), testnevelés, ének A gyermek/tanuló személyiségének fejlesztése, értékrendjének megalapozása Felzárkóztató és fejlesztő órák biztosítása Iskolai könyvtáraink hatékony működése Tanulóink felkészítése a továbbtanulásra Differenciálás, korrepetálás, egyéni fejlesztés

12 Délutáni foglalkoztatás napköziben, tanulószobában
HH, HHH, SNI, BTMN tanulók integrált nevelése Határozottan léptünk fel az agresszív magatartásmód, rongálás ellen Tapasztalatcserék, bemutatóórák, nyílt napok Változatos tanórán kívüli programok Egészséges életmódot megalapozó magatartásformák kialakítása Sikeres szerepelések a városi, megyei, területi, országos tanulmányi, művészeti és sportversenyeken Városi rendezvényeken, ünnepségeken vettünk részt Beiskolázási programok (óvodáink – iskoláink) „Jövőnkért” művészeti iskola – dráma és képzőművészet tanszak Közös honlap összetartozásunkat jelképezi

13 Bővültek lehetőségeink
Forradalom Utcai Óvoda: TÁMOP pályázattal kompetencia alapú oktatás Óvodaiskola a Móra Ferenc Általános Iskolával „Innovációs gyakorlatok feltöltése”, TÁMOP pályázat Lánchíd Utcai Óvoda: Egészséges életmódra nevelés/környezetvédelmi nevelés-oktatás Előminősített referencia intézmény „Jó gyakorlatok feltöltése” Széchenyi Sétányi Óvoda: Projekt pedagógia – mese projekt Regisztrált Tehetségpont

14 Arany János Általános Iskola:
Emeltszintű matematika és idegen nyelv oktatása XCLASS referencia hely Előminősített referenciaintézmény „Jó gyakorlatok feltöltése” Regisztrált Tehetségpont Lánchíd Utcai Általános Iskola: Közoktatási típusú sportiskola Emeltszintű idegen nyelv oktatása Móra Ferenc Általános Iskola: Emelt szintű énektanítás és idegen nyelv oktatása TÁMOP pályázat- kompetencia alapú oktatás

15 Közösségét erősítő rendezvények
Tanév elején integrációs találkozó – közös játékok Beiratkozások előtti integrációs szülőértekezlet „Kakaó-party” a leendő óvodások, iskolások szüleinek és a gyerekeknek Beiskolázási programok Közös sportrendezvények Szakmai munkaközösség: 11 szakmai munkaközösség működött az intézményben Iskolákban: alsó tagozatos, humán és természettudományi munkaközösség Óvodákban: szervezetfejlesztési és szakmai munkaközösség

16 Óvodai nevelési eredmények:
Egészséges életmód: Kiscsoport: 83% Középsőcsoport: 91% Nagycsoport: 94% Érzelmi nevelés és szocializáció: Kiscsoport: 77% Értelmi nevelés: Kiscsoport: 57% Középsőcsoport: 83% Nagycsoport: 91% Nyelvi- kommunikációs nevelés: Kiscsoport: 68% Középsőcsoport: 82% A nagycsoportosok kimeneti mérése: 97%

17 ISKOLAI EREDMÉNYEK ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉSEK – INTÉZMÉNYI Elemeztük, értékeltük az előző évi országos kompetenciamérés eredményeit. Intézményi szinten országos átlag felett teljesítettek tanulóink mindkét évfolyamon. Nem kellett intézkedési tervet készítenünk. Az iskolai munkatervbe a kiemelt fejlesztési feladatokat beterveztük.

18

19

20

21 TOVÁBBTANULÁSI MUTATÓK AZ ISKOLAI ÁGAZATBAN

22 4. MINŐSÉGFEJLESZTÉS CÉLOK Intézményvezetés elkötelezettsége
A minőségirányítási csoport tagjai (intézményegységenként 1 fő) A minőségcélok teljes mértékben megjelentek a munkatervek ütemtervében Az IMIP-ben öt évre szóló célok, feladatok határoz meg Tanévekre lebontva történik a megvalósítás Meghatározásra kerültek a stratégiai célok és prioritások Az intézmény működési rendjének biztosítása Együttműködés, erőforrások fejlesztése (humán, egyéb) A nevelés-oktatás minőségének biztosítása Külső, belső mérések, belső értékelések tapasztalatainak összegzése Folyamatok ellenőrzése, értékelése A belső ellenőrzés gyakorlata eljárásrend szerint valósul meg Az ellenőrzés ellenőrzési terv és szempontok szerint történik Eredmények visszacsatolása az értékelő munkába Javítandó, fejlesztendő feladatok, területek

23 Humán erőforrás fejlesztés terén elért eredmények
Továbbképzések az intézményegységekben Az elkészült továbbképzési tervnek megfelelően kollégáink továbbképzéseken voltak Belső képzés: Nevelőtestületi értekezleteken – külső előadók meghívásával Bemutató foglalkozások – tanórák során Belső munkaközösségek működtetésével Külső képzések: Továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel Eredménymutató: 97% Az új dolgozók kiválasztása és betanulása folyamatának audit eredménye: 100% Új dolgozók és a mentorok feladata teljesülésének hatásvisszamérése

24 Intézményi szintű eredménymutató: 95%
A vezetői ellenőrzéshez egységes formanyomtatványokat használtunk. Törekedtünk a munkaerő-gazdálkodás hatékonyabbá tételére (áttanítások voltak kémia, fizika, német, technika, tantárgyból). Figyelemmel kísértük a jubileumra jogosultakat, a soros előreléptetéseket és azok soron kívüli előre léptetését, akik eleget tettek a 120 órás továbbképzéseknek. Az intézményvezetés elkötelezettsége – az intézmény jogszerű, szakszerű, eredményes, hatékony működtetése Az Esélyegyenlőségi terv adatszolgáltatása a tanév elején aktualizálásra került Értékelését követően elkészült a hatásvisszamérés A munkaköri leírások aktualizálása tanév elején megtörtént A tervezett vezetői ellenőrzések megvalósultak Az audit intézményi szintű eredménye: 100%

25 Az együttműködés fejlesztése területén elért eredmények
Információáramlás Havi egy alkalommal ülésezett az Igazgatótanács, ezt követte a testületek tájékoztatása. Az igazgató vezetői munkáját közvetlenül segítették az igazgatótanács tagjai, az intézményegység-vezetők. Ők közvetítették a feladatokat az intézményegység-vezető helyetteseknek, munkaközösség-vezetőknek. Zökkenőmentesen megvalósul a szakmai munkamegosztás, egyértelműek az alá-fölérendeltségi viszonyok. Döntéseink előtt meghallgattuk a kollégáink javaslatát, véleményét. Érvényesítettük az érdekképviseletek véleményezési és javaslattevő jogkörét. Gazdasági kérdésekben a gazdasági vezetővel, az iroda dolgozóival egyeztetve döntöttünk.

26 Integrációs munkacsoportok működése
Munkaközösség-vezetők DÖK vezetők Fejlesztőpedagógusok GYIV felelősök Sport munkacsoport Reál munkaközösség Humán munkaközösség IMIP team csoport IMIP team: Munkájának hatásosság mutatója: 99,3% Városi versenyek szervezése Óvodai ágazat: Micimackó mesemondó-, Fülemüle énekverseny, Varázshegy fesztivál, Ovi-foci kupa Iskolai ágazat: Éneklő ifjúság, Kórustalálkozó, Városi Néptánc találkozó, Móra Napokon városi képzőművészeti verseny, Varjú Lajos Természettudományi Emlékverseny, Arany János matematikaverseny

27 Városi rendezvényeken való részvétel
Széchenyivárosi Részönkormányzati Napokon Idősek otthonában Város napján Városi ünnepségeken, rendezvényeken Szülői értekezletek „Kakaó- party”- ovi-suliajánló Óvodai, iskolai beiratkozás témában Beiratkozások eredménye Eredményesen zárult ebben a tanévben is az óvodai beiratkozás és beiskolázás. Óvodáinkban ismét túljelentkezés mutatkozott. Óvodásaink 67%-a az intézmény iskoláiba iratkozott be. A tervezett 9 első osztályt elindíthatjuk a következő tanévben. Az óvodák az iskolákkal közös játékos sportvetélkedőket, kulturális rendezvényeket, különböző foglalkozásokat szerveztek.

28

29 A munkatervben rögzítettek alapján folyt a tanév folyamán az óvoda-iskola kapcsolat:
További tapasztalatokat szereztünk az egységekben folyó munkáról A találkozások tovább erősítették az óvónők-tanítók közötti kapcsolatot Hangsúlyt kapott egymás munkájának megbecsülése, tisztelete Az óvodás gyerekek szülei a programokon keresztül információkat kaptak az iskoláról A találkozások, programok elősegítették az óvoda és iskola közötti átmeneti nehézségek áthidalását PÁLYÁZATOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL: (Az elmúlt két év tükrében) Az intézmény és az egységek közösen és önállóan sikeresen pályáznak minden tanévben. Egyre több pályázatban veszünk részt együttműködési nyilatkozattal is. TÁMOP /A-2 „Pedagógusképzés – a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben TÁMOP /2 „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív Intézményekben TIOP /1 „ A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” című pályázat

30 TÁMOP /A/ jelű  projekt „Közoktatás-fejlesztést támogató hálózat kiépítése a dél-alföldi régióban” előminősített referencia intézmények fejlesztőműhelyekben működtek TÁMOP Referenciaintézmények felkészítése a hálózati tanulásra TÁMOP 3.2.3/08/2. Építőközösségek közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címmel Jövőnk építőkockái Kecskeméten alcímmel TÁMOP /10/1 Nevelési oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása címmel, KILÁTÓ alcímmel TÁMOP A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban TÁMOP Esélyegyenlőségi programok biztosítása Géniusz képzések Oktatásért Közalapítvány NTP-OKA-XXI. Közoktatásban működő tehetséggondozó műhelyek támogatása Bács-Kiskun Megyei Közoktatásért Közalapítvány – Tehetséggondozó programok támogatása Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat ösztöndíjpályázat Kecskeméti Jazz Alapítvány pályázat Városi támogatási program pályázatai Generali Biztosító SZIMBA intézményi pályázat Protegoeurópa Egyesület „Könyvparadicsom” pályázat

31 Együttműködések A szülői szervezettel valamennyi intézményegység jó kapcsolatot tartott fenn, eredményes együttműködésről számoltak be. Segítették ötleteikkel, szellemi és anyagi támogatásukkal az intézmény eredményes működését. Munkánkat segíti az alapítványok kuratóriuma is. Érdekeinket képviselik a szakszervezeti tisztségviselők és a közalkalmazotti tanács tagjai. Kapcsolat a fenntartóval Kapcsolattartás formái: információk átadása, tapasztalatgyűjtés, egyeztetés szakmai és gazdasági kérdésekben. Kapcsolattartás a szülőkkel A kapcsolattartás formái: szülői értekezletek, fogadóórák, nyílt tanítási napok, rendezvények.

32 Kapcsolat a Széchenyivárosi Részönkormányzattal
Részt veszünk a városrész rendezvényein. Alapítványok az intézményben Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány Lánchíd Utcai Általános Iskoláért Móra Ferenc Iskoláért és Diákjaiért „Tündérkert” Alapítvány „Nefelejcs” Alapítvány „Varázshegy” Alapítvány Egyéb kapcsolatok Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítő Központ Népjóléti Iroda Nevelési Tanácsadó Szakértői Bizottság

33 Társintézményekkel való kapcsolat
Közművelődési intézmények: Katona József Színház Katona József Megyei Könyvtár Ifjúsági Otthon Erdei Ferenc Kulturális és Konferencia Központ Múzeumok Szórakaténusz Játszóház Európa Jövője Egyesület (Csipero) Planetárium Ciróka Bábszínház Széchenyivárosi Fiókkönyvtár Média

34 Külső szakértői vizsgálat intézményünkben
A vizsgálat időpontja: szeptember 1 –jétől november 20-ig A megvizsgált dokumentumok: Szabályzatok, dokumentumok Tanügy-igazgatási nyilvántartások Munkaügyi dokumentumok Szakértői vizsgálat összegzése A szakértői vizsgálat alapján megállapítható, hogy a Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola eredményesen működő intézmény.

35


Letölteni ppt "Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola"

Hasonló előadás


Google Hirdetések