Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A megyei és a helyi védelmi bizottságok kiértesítési rendszere

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A megyei és a helyi védelmi bizottságok kiértesítési rendszere"— Előadás másolata:

1 A megyei és a helyi védelmi bizottságok kiértesítési rendszere
Készítette: Brlázs Zsolt r. főhadnagy Békés Megyei Rendőr-főkapitányság védelmi kiemelt főelőadó

2 Jogszabályok I. A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény, A Rendőrségről szóló évi XXXII. törvény, 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről, 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről, 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról , A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló évi CV. törvény, 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról, 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól, A katasztrófa-egészségügyi ellátásról szóló 158/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet, 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló évi LXXIV. törvény végrehajtásáról, A Htv. egyes feladatainak végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3) Korm. rendelet, 48/1999. (XII. 15.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek katasztrófavédelmi feladatairól és a védekezés végrehajtásának rendjéről, valamint e szervek irányítási és működési rendjéről, A Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról szóló 62/2007. (XII. 23.) IRM rendelet, 9/1998. (BK 7.) BM utasítás a polgárvédelmi feladatokról,

3 Jogszabályok II. 20/1998. ( IV. 10.) BM rendelet a a polgári védelmi tervezés rendszeréről és követelményeiről, 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról, 165/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén végzett lakossági tájékoztatás rendjéről, 2080/2008. (VI. 30.) Korm. határozat a Kritikus Infrastruktúra Védelem Nemzeti Programjáról, 2112/2004. (V. 7.) Korm. határozat a terrorizmus elleni küzdelem aktuális feladatairól, 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről, 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet az árvíz- és a belvízvédekezésről, 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről, 1/2008. (VI. 18.) ÖM rendelet az önkormányzati miniszter feladatkörébe tartozó tevékenységek sugárvédelmi ellenőrző rendszerének működési feladatairól, 114/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet a települések polgári védelmi besorolásának szabályairól és a védelmi követelményekről, 13/1998. (III. 6.) BM rendelet a polgári védelmi felkészítés követelményeiről, 10/2010. (X. 4.) BM utasítás a Polgári Veszélyhelyzeti Információs Rendszer létrehozásáról, üzemeltetéséről

4 A Rendőrség a veszélyelhárítási feladatrendszerén belül az alábbi helyzetek során végzi, vesz részt vagy közreműködik a felszámolásban: árvíz, belvíz, vízszennyezés élő vizekben, ivóvízkészletekben, rendkívüli időjárási körülmények, úgymint a nagymennyiségű csapadék (eső, hó), szélvihar, aszály, hirtelen lehullott nagymennyiségű csapadék, hőhullám, földrengés, földcsuszamlás, levegőszennyezés („szmogriadó”), veszélyes anyagok előállítása, felhasználása, tárolása, veszélyes anyagok szállítása közúton, vasúton, vízi és légi úton, veszélyes hulladékok hatásai, robbanás üzemi környezetben, lakókörnyezetben, nagy kiterjedésű területtüzek, ha az a lakosságot vagy az anyagi javakat tömeges mértékben veszélyezteti, ökológiai katasztrófa, energetikai közüzemi rendszerek zavarai, leállása (kritikus infrastruktúra), börtönlázadás, háborús robbanószerkezetek, halálos tömegszerencsétlenséggel járó balesetek, jellemzően visszatérő tömegmozgások, torlódások, járvány, járványveszély, állat-egészségügyi járványveszély, nukleáris veszélyhelyzet, terrorcselekmények, illetve az azzal való fenyegetés hatásai, bajbajutott légi járművekkel kapcsolatos tevékenység.

5 A Rendőrség feladatai:
riasztási feladatok, a rendkívüli állapot, a megelőző védelmi helyzet, a szükségállapot, a veszélyhelyzet és az Alkotmány 19/E. §-ában meghatározott helyzet, katasztrófa vagy katasztrófa veszélye esetén a hatáskörébe utalt rendvédelmi feladatok ellátása, a tömeges méretű migráció kezeléséhez szükséges intézkedések megtétele, együttműködés az állami és a helyi önkormányzati szervekkel, segítségnyújtás - jogszabályban meghatározott esetben - az állami és a helyi önkormányzati szervek hivatalos eljárásának zavartalan lefolytatásához; területek lezárása, forgalomirányítás, kimenekítés, kitelepítés és befogadás rendőri biztosítása, a felszámolásban résztvevő erők gyors felvonulásának segítése, katasztrófák, illetve minősített időszak esetén történő kitelepítés és befogadás helyein a rend fenntartása, a kárhelyszínen visszahagyott tulajdon őrzése,

6 A Rendőrség feladatai:
a kitelepített területre történő be- és kijárás közbiztonsági ellenőrzése, élő áldozatok felkutatása, azonosítása, ismeretlen holttestek beazonosítása, és az ezzel kapcsolatos egyéb feladatok, a rendőri feladatokkal kapcsolatos tájékoztatás, segélyszállítmányok és segélycsapatok mozgási útvonalának biztosítása, a határátkelőhelyeken a vegyi- sugármentesítési feladatok, az eü-i rendszabályok betarttatása, a lakosság és a határforgalomban résztvevők tájékoztatása, a mentő- és megsegítő erők határon történő átléptetése, a nemzetközi erők határterületen történő mozgásának biztosítása, az államhatár veszélyeztetett szakaszainak lezárását, rendészeti célú határbiztosítási feladatok végrehajtása, a terrorcselekmények felszámolása, a részére törvényben vagy kormányrendeletben megállapított egyéb feladatok végzése.

7 Együttműködők Megyei és helyi védelmi bizottságok, Önkormányzatok,
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, önkormányzati tűzoltóságok, Magyar Honvédség alárendelt alegységei, Országos Mentőszolgálat Békés megyei szervezete, Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv, Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság, Regionális vízügyi igazgatóságok (KÖRKÖVIZIG, ATIKÖVIZIG, KÖTIVIZIG) Speciális mentőalakulatok, Közüzemi szolgáltatók, Civil szervezetek.

8 A Kormányzati Koordinációs Bizottság (KKB), a megyei és helyi védelmi bizottságok (MVB és HVB), valamint a települési polgármesterek feladatai katasztrófa- vagy veszélyhelyzet során Az Alkotmány 35. § (1) i) pontja alapján a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek elhárítása (továbbiakban) veszélyhelyzet), valamint a közrend és a közbiztonság védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket. A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről évi LXXIV. Törvény 9. § alapján a Kormány a katasztrófavédelemmel kapcsolatos döntései elkészítéséért, a döntések összehangolásáért a KKB mint tárcaközi bizottság felelős. 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló évi LXXIV. törvény végrehajtásáról rendelkezik a KKB, az MVB, a HVB és a polgármesterek feladatairól.

9

10

11 Riasztási feladatok a megyei védelmi bizottság esetében
Elrendelésre jogosult: Belügyminisztérium vezetője, A belügyminiszter által megbízott államtitkár, A Belügyminisztérium Ügyeleti rendszerén keresztül, illetve személyesen szóban, vagy megbízólevéllel, nyílt paranccsal ellátott személyek útján. Az MVB elnöke, távolléte vagy akadályoztatása esetén helyettese, mindkettőjük egyidejű távolléte vagy akadályoztatása esetén központi utasításra, vagy területi-helyi katasztrófa vagy katasztrófaveszély bekövetkezése esetén az MVB titkára, vagy az általuk megbízott, megbízólevéllel ellátott személy személyesen szóban, vagy technikai eszközön keresztül.

12 Végrehajtandó rendőri feladatok
A feladat elrendelése nyílt szövegű közlés leadásával történik. Az elrendelés jogosságának megállapítása után azonnal meg kell kezdeni az MVB tagjainak kiértesítését. b) Az MVB tagok távbeszélőn történő értesítése során az alábbiakat kell ismertetni: az értesítő ügyeleti szolgálat megnevezését, az értesítő személy nevét, beosztását, a feladat végrehajtását elrendelő testület, személy nevét, az elrendelés időpontját, az elrendelés okát, A fentieken túl a feladattal kapcsolatban további kiegészítő közlés adható. c) Az ügyeletvezető győződjön meg, hogy a kapott szöveget megértették, szükség esetén ismételje meg. Távbeszélővel nem rendelkező, vagy távbeszélőn nem kiértesíthető személyeket futár útján kell értesíteni. A feladatot – az MRFK ügyeletvezető utasítására - az MVB tag lakhelye szerinti illetékes rendőrkapitányság hajtja végre. Jelentési feladatok.

13 Riasztási feladatok a helyi védelmi bizottság esetében
Elrendelésre jogosult: MVB elnöke; MVB elnök helyettese; MVB titkára; Az általuk megbízott, megbízólevéllel ellátott személy az MRFK Ügyeleti rendszerén keresztül, illetve személyesen szóban, vagy megbízólevéllel, nyílt paranccsal ellátott személyek útján. Helyi katasztrófa vagy katasztrófaveszély bekövetkezése esetén a HVB elnöke, vagy az általa megbízott, megbízólevéllel ellátott személy személyesen szóban, vagy technikai eszközön keresztül. A végrehajtandó rendőri feladatok megegyeznek az MVB riasztásáéval.

14 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A megyei és a helyi védelmi bizottságok kiértesítési rendszere"

Hasonló előadás


Google Hirdetések