Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az építési termékekre vonatkozó európai szabályozás és az új építési termék rendelet CPD CPR Az építésügyi szabályozás változása a CPR tükrében Soltész.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az építési termékekre vonatkozó európai szabályozás és az új építési termék rendelet CPD CPR Az építésügyi szabályozás változása a CPR tükrében Soltész."— Előadás másolata:

1 Az építési termékekre vonatkozó európai szabályozás és az új építési termék rendelet CPD CPR Az építésügyi szabályozás változása a CPR tükrében Soltész Ilona november 3.

2 Az uniós szabályozás Az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 89/106/EGK irányelv Tagállami rendeletek vezették be 305/2011/EU Rendelet az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről. Közvetlenül hatályos! Soltész Ilona november 3.

3 A 89/106/EGK irányelv új megközelítésű szabályozás alapelve:
A jogszabály csak az "alapvető" – követelményeket állapítja meg (Essential Requirements, rövidítve: ERs) A termékek műszaki előírásait, amelyek eleget tesznek a direktívákban lefektetett lényeges követelményeknek, harmonizált szabványokban fogják rögzíteni. A harmonizált vagy más szabványok alkalmazása önkéntes marad, és a gyártó mindig alkalmazhat más műszaki előírást, de ilyenkor a gyártónak kell bizonyítani, hogy a terméke megfelel a direktíva alapvető követelményeinek. A harmonizált szabványoknak megfelelően legyártott termékekről fel kell tételezni, hogy megfelelnek a vonatkozó lényeges követelményeknek. Soltész Ilona november 3.

4 305/2011/EU rendelet Az uniós jogszabályokból és a tagállami rendelkezésekből egyaránt származnak követelmények az egyes termékre vonatkozóan A gyártó csak a lényeges terméktulajdonságokról kell nyilatkozzon Nem állapítja meg a termékről a forgalomba hozatal előtt senki, hogy az megfelel-e vagy sem a tervezett célra. A felelősség a tervezőt, felhasználót terheli. Soltész Ilona november 3.

5 A 89/106/EGK irányelv célja:
a tagállamok biztosítsák, hogy a területükön létesített építmények ne veszélyeztessék emberek, állatok vagy anyagi javak biztonságát, gazdaságossági, környezetvédelmi, egészségügyi, energiatakarékossági, tartóssági követelményeket minden tagállamban azonos szinten vegyenek figyelembe, egységes követelmények és előírások legyenek érvényben az építési termékekre azért, hogy azok forgalmát az Unió belső piacán műszaki akadályok ne zavarják. Soltész Ilona november 3.

6 305/2011/EU rendelet A cél az, hogy egységes forgalomba hozatali szabályok legyenek, Azonos vizsgálatok alapján határozzák meg a termékek teljesítményét A tagállamok érvényesíthessék esetleg eltérő szabályaikat (tűzvédelem, környezetvédelem, közegészségügy) (lesz-e ettől egységes piac?) Soltész Ilona november 3.

7 A 89/106/EGK irányelv specialitása
Az alapvető követelmények az építményekre vonatkoznak, azok teljesítését biztosítani kell az építmény teljes gazdaságilag észszerű élettartama alatt. Az egyes építési termékekre (termékcsoportokra) vonatkozó alapvető követelményeket úgy állapították meg, hogy megfelelő tervezés és szakszerű kivitelezés mellett a belőlük készülő építmény kielégíti az építményekre vonatkozó alapvető követelményeket (Értelmező dokumentumok) Soltész Ilona november 3.

8 Új rendelet: Az alapvető követelmények szintén az építményekre értendők (Személyek egészsége és biztonsága szempontjából teljes életciklusuk alatt, egyébként a szokásos karbantartás mellett a gazdaságilag ésszerű élettartam alatt végig teljesülni kell) Az egyes építési termékekre az épületben betöltött funkciójuk, tervezett felhasználási módjuk szerint az épület alapvető követelményeinek teljesítésében betöltött hatásuk szempontjából lényeges terméktulajdonságokat kell vizsgálni! Soltész Ilona november 3.

9 Alapvető követelmények
Mechanikai ellenállás és stabilitás Tűzbiztonság Higiénia, egészség- és környezetvédelem Használati biztonság Zajvédelem Energiatakarékosság és hővédelem A természeti erőforrások fenntartható használata 89/106 ÚJ! Soltész Ilona november 3.

10 A forgalomba hozatal feltétele a 89/106/EGK irányelv szerint:
Valamennyi építési terméknél A rá vonatkozó alapvető követelményeknek való megfelelőség igazolása (megfelelőségi tanúsítvány vagy szállítói megfelelőségi nyilatkozat +CE) Soltész Ilona november 3.

11 A forgalomba hozatal feltétele a 305/2011/EU rendelet szerint:
Csak azokra a termékekre vonatkozik, amelyekre van harmonizált műszaki specifikáció! Termékképességi nyilatkozatot kell adni. Kivételek: egyedi termék, helyszíni gyártás, hagyományos termék Egyszerűsített eljárások: (mikrovállalkozásnak, felhasználhatják más termék vizsgálati eredményeit) Soltész Ilona november 3.

12 Mit jelent a CE jelölés az új építési termék rendelet szerint?
Van a termékre harmonizált szabvány vagy európai műszaki értékelést adtak ki rá. Ezekben levő vizsgálatokat elvégezték A gyártó adott teljesítménnyilatkozatot A termék teljesítménynyilatkozata megfelel a valóságnak, és a gyártó vállalta, hogy ezt folyamatosan megvalósítja. Soltész Ilona november 3.

13 Európai szinten harmonizált műszaki specifikációk a 89/106/EGK irányelv szerint:
Harmonizált szabvány Európai Műszaki Engedély ETA Útmutató (ETAG) alapján Vagy egyedi eljárásban CPD 9. cikk (2) Soltész Ilona november 3.

14 Harmonizált műszaki specifikációk a 305/2011/EU rendelet szerint:
Harmonizált szabvány Európai értékelési dokumentumok (European Assessment Document, EAD; hasonló a státusa, mint az ETAG-nak) Soltész Ilona november 3.

15 Európai műszaki engedély (European Technical Approval, ETA) helyett Európai műszaki értékelés (European Technical Assesment, ETA) Európai műszaki engedély útmutató (European Technical Approval Guideline, ETAG) helyett Európai értékelési dokumentum (European Assessment Document, EAD) Soltész Ilona november 3.

16 A megfelelőség értékelés eljárásai (módozatok) 89/106/EGK irányelv szerint:
Termékcsoportonként a Bizottság határozatban teszi közzé A módozat kiválasztásának szempontjai: A termék szerepe az építményben az alapvető követelmények (eü. bizt. stb.) teljesítése szempontjából A termék jellege A termékjellemzők változó voltának a termék használhatóságára gyakorolt hatása A termék gyártása során bekövetkezett hibák valószínűsége Soltész Ilona november 3.

17 Megfelelőség értékelés helyett a termék teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése
Ugyanazok a szempontok és azonos feladatok (a 2 módozat kivételével) A gyártónak minden esetben kell üzemi gyártásellenőrzést működtetni, Soltész Ilona november 3.

18 Hogyan kell eljárni ha nincs harmonizált műszaki specifikáció ?
Mint más nem harmonizált területen, azaz a kölcsönös elismerés elve szerint a 764/2008/EK rendelet alapján, DE A gyakorlatban a célország nemzeti előírásai lépnek életbe az irányelv előírása szerint, az eltérő klimatikus, geológiai vagy más okok miatt. Elismerhetik az egyes műszaki specifikációkat, vagy a termék típusvizsgálatánál a vizsgálati jelentéseket, esetleg a tanúsítványokat is. A magyar szabályozás szerint eddig ÉME, ebben lehet a rendelkezésre álló dokumentumokat értékelni. Az új rendelet alapján új rendszer. Az egyes nemzeti műszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre történő alkalmazására vonatkozó eljárások megállapításáról és a 3052/95/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, július 9-i 764/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet Soltész Ilona november 3.

19 A hazai szabályozás Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. Törvény (Étv.) Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.rendelet (OTÉK) Az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet Soltész Ilona november 3.

20 A bevezetés intézkedései:
2011. április 4-én jelent meg az új rendelet, Április 24-én hatályba lépett DE július 1-től kell az előírások többségét alkalmazni. Közvetlenül hatályos, és közvetlenül alkalmazható, amit a rendelet szabályoz, arról nem szabad tagállami rendeletet alkotni. Szükségesek kiegészítő intézkedések (kijelölés, piacfelügyelet, nem harmonizált területen a forgalomba hozatal feltételei) + engedélyezésben a minőséget bizt. Hatályon kívül helyezni a 3/2003-as együttes rendelet Soltész Ilona november 3.

21 További intézkedések Meg kell határozni, mely termék(csoportok) esetében van szükség az alapvető követelményekhez kapcsolódó termékjellemzők meghatározására, (lista) Mely termékjellemzőknél szükséges küszöbértékek (minimum vagy megengedett legmagasabb értékek) vagy osztályok meghatározására. Szükséges-e beépítési követelmények vagy alkalmazási segédletek kidolgozása a felhasználók számára Milyen dokumentum legyen (előszabvány vagy ágazati irányelv vagy jogszabály?) Soltész Ilona november 3.

22 Mit kell szabályozni nekünk?
A nem harmonizált területen a forgalomba hozatalt – hasonlóan az uniós rendszerhez, de lehetnek finom eltérések, biztosítékok Gondolni kell a speciális esetekre! hagyományos termékek, a könnyűszerkezetekre, kezelni kell az egyedi termékeket, és az új innovatív termékeket a forgalomba hozatalnál Beépítési követelményeket kell megállapítani, ahol az épület szempontjából kritikus A nem harmonizált területen is a piacfelügyeletet meg kell oldani. Soltész Ilona november 3.

23 További feladatok Meg kell határozni, mely termék(csoportok) esetében van szükség az alapvető követelményekhez kapcsolódó termékjellemzők meghatározására, (lista) Mely termékjellemzőknél szükséges küszöbértékek (minimum vagy megengedett legmagasabb értékek) vagy osztályok meghatározására. Szükséges-e beépítési követelmények vagy alkalmazási segédletek kidolgozása a felhasználók számára Milyen dokumentum legyen (előszabvány vagy ágazati irányelv vagy jogszabály?) Soltész Ilona november 3.

24 Köszönöm a figyelmet! Soltész Ilona november 3.


Letölteni ppt "Az építési termékekre vonatkozó európai szabályozás és az új építési termék rendelet CPD CPR Az építésügyi szabályozás változása a CPR tükrében Soltész."

Hasonló előadás


Google Hirdetések