Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban."— Előadás másolata:

1

2 Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött időt tudjanak igazolni. A sajátos nevelési igényű tanulók esetében a szakértői bizottság ez irányú javaslata alapján a közösségi szolgálat mellőzhető.

3 A „közösségi szolgálat (…) szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása”.

4  felelősségvállalás  önbizalom növelése  felelős döntéshozatal  szociális érzékenység  együttműködés  empátia  konfliktuskezelés  problémamegoldás

5  a) egészségügyi  b) szociális és jótékonysági  c) oktatási  d) kulturális és közösségi  e) környezet- és természetvédelemi  f) katasztrófavédelmi  g) óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, idős emberekkel közös sport- és szabadidős területen folytatott tevékenység

6 A középiskola a 9–11. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezi meg vagy biztosít időkeretet a legalább ötven órás közösségi szolgálat teljesítésére, amelytől azonban indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni.

7 Az iskola a fogadó intézménnyel együttműködési megállapodást köt. Fogadó intézményt a tanulók és a szülők is javasolhatnak, ha az eleget tesz a törvényben foglalt meghatározásoknak.

8 A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető.

9 A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

10 FONTOSABB SZABÁLYOK A közösségi szolgálat a tanulók lakókörnyezetében, legfeljebb 30 kilométeres körzeten belül szervezhető meg.

11 A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg  a) tanítási szünet ideje alatt a napi három órát és a heti tizenkét órát  b) tanítási időben a heti hat órát és  ba) tanítási napon a napi két órát  bb) tanítási napon kívül a napi három órát

12 A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet 20 óra és 6 óra között nem végezhet.

13 A középiskola intézményvezetője jelöli ki az iskolai koordinátort, aki felelős: — a tanulók felkészítéséért — pedagógiai feldolgozásért (mentorálás) — a fogadó helyekkel való kapcsolattartásért — adminisztrálásért, dokumentálásért, igazolásért — a tanulók bevonásáért a folyamat egészébe — a tevékenységek elismeréséért — az együttműködés és kölcsönösség elvének érvényesítéséért

14 A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart.

15 A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

16 A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza • a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét • a megvalósítás tervezett helyét és idejét • valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát

17 A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként b) az osztálynaplóban és a törzslapon az osztályfőnöknek dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését

18 A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként c) az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad - ez különösen fontos iskolaváltás esetén.

19  A közösségi szolgálatot teljesítő köteles  a) a közérdekű önkéntes tevékenységet a vonatkozó jogszabályok, szakmai és etikai előírások, valamint a fogadó szervezet utasításai szerint személyesen végezni,

20  A közösségi szolgálatot teljesítő köteles  b) a közérdekű önkéntes tevékenység során tudomására jutott személyes adatot, üzleti és egyéb titkot megőrizni.

21 A közösségi szolgálatot teljesítő köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné.

22 A közösségi szolgálatban résztvevő nem köteles a fogadó szervezet utasításait teljesíteni, ha annak végrehajtása a) az önkéntes életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné, b) jogszabályba vagy az önkéntes szerződésbe ütközik.

23

24

25

26

27

28

29 1. Az idősek napközi otthoni ellátásában való segítségnyújtás  feladat a napközi otthonban  feladat az otthoni ellátásban  egyedül élők segítése

30 Az idősek napközi otthoni ellátásában való segítségnyújtás  idősekkel való foglalkozás:  rendezvények szervezésében, lebonyolításában való segédkezés (farsang, juniális, Idősek világnapja – büfé vitele, műsor szervezés, szereplés);  egyéni és kiscsoportos foglalkozás (beszélgetés, felolvasás, társasjátékozás, kézműves foglalkozás szervezése és lebonyolítása, rejtvényfejtés, séta stb.);

31 Az idősek napközi otthoni ellátásában való segítségnyújtás  a környezet szépítése  kerti munkák (kerítés festés, fűnyírás, locsolás, lombgereblyézés, kisebb kertészeti munkák – pl. a „mediterrán kert” építgetése, hólapátolás stb.)  az otthon szépítése (a folyosók, lépcsőházak falainak díszítése képekkel, falfestményekkel; nagytakarításban való segédkezés)

32 Az idősek napközi otthoni ellátásában való segítségnyújtás  az otthon által meghirdetett pályázatokon való részvétel  kisfilm, portréfilm az idősekről  az otthon szépítésére képek, festmények felajánlása

33  Házi segítségnyújtásban:  idősekkel való foglalkozás: beszélgetés, felolvasás, bevásárlás,játék (sakkozás, kártyajáték);  környezetük gondozása: fűnyírás, locsolás, lombgereblyézés, hólapátolás

34 2. Önkéntesek a családsegítő, gyermekjóléti szolgálatnál:  élelmiszer adomány érkezésekor pakolás, csomagok kiosztása  családoknál segítés festésben  kert összerendezésében  nagycsaládosoknál gyermekfelügyelet  álláskereső klubban való segítés, például számítógép használatra való megtanítás, önéletrajzírásban való segítés, állásinterjúra való felkészítés

35 2. Önkéntesek a családsegítő, gyermekjóléti szolgálatnál:  ruhaadományok, és egyéb adományok felkutatásában való segédkezés, ezek osztása  kézműves foglalkozások lebonyolítása  családi nap, gyermeknap rendezvényének szervezése, lebonyolítása, pakolás  tanulás segítése (korrepetálás)  gyermekklub esetén: szervezése, programok, lebonyolítás  nyári étkeztetésben való segédkezés

36 Önkéntes segítők a városi bölcsődék, gyermekfelügyelet esetén:  az udvar szépítése, kerítés festése, játékok rendezése  évszaknak megfelelően (télen hólapátolás, ősszel a falevelek összerendezése, nyáron locsolás)  rendezvényeken való segédkezés

37 3. Feladat rehabilitációs intézetben  segítség kíséretben  tolerancia programok előkészítésében és megvalósításában való segítség  segítség rendezvények alatti felügyeletben  közreműködés sport és kulturális programok megvalósításában

38 4. Egészségügyi szervezetek segítése  kórházban beteg gyerekekkel való foglalkozások  szakorvosi rendelő  betegkísérő  leltározás  betegek kisgyermekeivel foglalkozás

39 5. Feladat a volt általános iskolában  bekapcsolódás a kulturális munkába, iskolanapok programjaiba  Műsorok szervezése, hangosításban való közreműködés  Iskolai honlap szerkesztésében való közreműködés  Iskolai újság és kiadványok szerkesztése  drogprevenciós kortárs segítő program  bekapcsolódás az IDÖ munkájába, közösségi programok, öntevékenységi körök

40 5. Feladat a volt általános iskolában  bekapcsolódás az iskola sportprogramjainak megvalósításába, síelés, osztályok közötti bajnokság, stb.  szabadidős programok támogatása  bekapcsolódás az iskola jótékonysági programjaiba, iskolai bálok, gyűjtési akciók, stb.

41 5. Feladat a volt általános iskolában  bekapcsolódás tanulószobai munkába (házi feladat írásban való segítségnyújtás)  nyári napközis táborokban való segítségnyújtás (játékok szervezése, vezetése, kíséret, stb.)  környezetvédelmi programok, szakértelmet nem igénylő felújítási programok.

42 6. Civil szervezetek munkájának segítése  Városi könyvtár munkájának segítése  Vöröskereszt (véradás, gyűjtési akciók, akciók segítése)  a helytörténeti gyűjtemény anyagainak gyűjtésében való közreműködés, bekapcsolódás a múzeum anyagának archiválásába, honlapjának kezelésébe, programok megvalósításába, takarítás  idősek szervezeteinek segítése pl. nyugdíjas klub, Internet használatának segítése, bekapcsolódás kulturális és közösségi programok megvalósításába  egyházak jótékonysági programjainak, hitéleti tevékenységének segítése

43 7. Saját iskolán belüli programok  takarítási, tisztasági és környezetvédelmi programok  papírgyűjtés szervezése, lebonyolítása  virágok locsolása, gondozása

44 7. Saját iskolán belüli programok  segítség a helytörténeti vetélkedőre való felkészülésben  gólyatábor szervezésének segítése, bekapcsolódás a programok megvalósításába  iskolai újság szerkesztése

45 7. Saját iskolán belüli programok  a városi könyvtárral, kultúrházzal és más kulturális szervezetekkel való közreműködés segítése  jótékonysági programok, gyűjtési akciók szervezése és támogatása  jótékonysági bál  élelmiszer, könyv, ruhagyűjtési akciók

46 8. Közreműködés városi rendezvények lebonyolításában  információs feladatok ellátása  küldöttségek programjainak segítése, kísérete  a programiroda munkájának segítése

47 8. Közreműködés városi rendezvények lebonyolításában  sportprogramok és kulturális rendezvények lebonyolításának segítése  műemlékek környékének rendben tartása  a város környezetvédelmi területeinek feltérképezése, az ilyen munkát végző szervezetek munkájának támogatása

48 9. Bekapcsolódás óvodai programok megvalósításába  óvodaudvar rendezése  egyszerűbb felújítási munkák  ünnepségek programjának segítése  gyerekek kíséretének segítése  játékos programok szervezése, segítése

49 Közösségi szolgálat a Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltségen Teljesíthető tevékenységi körök: Tűzmegelőzés, tűzvédelem  közreműködés az iskola tűzriadó tervének kidolgozásában, tűzvédelmi rendszerének ellenőrzésében, tűzoltósági bemutatók előkészítésében és lebonyolításában  részvétel hatósági ellenőrzésen, a tűzoltó laktanya karbantartási tevékenységeiben

50 Közösségi szolgálat a Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltségen Teljesíthető tevékenységi körök: Polgári védelem  részvétel a katasztrófakockázati helyszínek bejárásában, lakosságfelkészítési tevékenységben  közreműködés a polgári védelmi gyakorlatok, ifjúsági versenyek előkészítésében, lebonyolításában

51 Közösségi szolgálat a Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltségen Teljesíthető tevékenységi körök: Iparbiztonság  részvétel a veszélyes áruszállítás ellenőrzésében, veszélyes üzem bejárásokon, gyakorlatokon, a kritikus infrastruktúra védelem ellenőrzésében  közreműködés statisztikai kimutatások készítésében, a szakterülethez kapcsolódó adminisztratív tevékenységek végrehajtásában


Letölteni ppt "Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban."

Hasonló előadás


Google Hirdetések