Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A középkor irodalma.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A középkor irodalma."— Előadás másolata:

1 A középkor irodalma

2

3 Történelmi háttér Kr.u. 476 - 1492
Ny-római Birodalom – Amerika felfedezése Felosztás: Sötét középkor – 5-9. század Érett középkor – század - Feudalizmus kialakulása Új szellemiség: kereszténység Fontos szerepe van – egyház teremt rendet a káoszban

4 Kereszténység hatása Az egyház tanítása szerint az égi hierarchia megfelel a földi hierarchiának. A földi élet siralomvölgy, előkészület a túlvilági boldogsághoz (szegények körében hódít). A középkori embereszmény az aszkétizmus, az alázatosság, az áhítatosság és az áldozatosság. Az írók, költők a művészi öntudat helyett névtelenségbe burkolóznak. Az emberek ismerete a világról korlátozott, a számoknak és a színeknek szimbolikus szerepet adnak. Az egyház a kultúra teremtője és terjesztője is.

5

6 Késői középkor v. Érett középkor
Korai v. "sötét" középkor Késői középkor v. Érett középkor Ideje: V-IX. sz. X-XIII. sz. Történelmi háttér: népvándorlások, harcok a barbár törzsek ellen Vallási háttér: korai kereszténység, a szerzetesrendek kialakulása Kultúra: kultúraterjesztő tevékenységük nyomán az európai írásbeliség kezdetei Ideje: X-XIII. sz. Történelmi háttér: keresztes hadjáratok polgárság kialakulása lovageszmény megjelenése Vallási háttér: alakuló, erősödő egyház, a teológia önálló tudománnyá válik (Aquinói Szent Tamás) Kultúra: görög-arab művészet és kultúra beáramlása egyetemek alakulása fellendülő szellemi és művészeti éle

7 A szellemi élet központjai
Szerzetesrendek – kolostorok, monostorok lelkészi, tanítói, gyógyítói feladatok Később földművelés, gyümölcstermesztés, állattenyésztés, kézművesség Bencések – Nursiai Szent Benedek Ciszterciek, premontreiek, karthauziak, Ágoston-rendiek 13. század – domonkosok, ferencesek Kódexek – pergamen, kézzel írott könyvek Iniciálé, miniatúra

8 A korai vagy sötét középkor irodalma
Latin nyelvű, kéziratos Vallásos irodalom – kolostori Világi irodalom – még nem szépirodalom Adománylevelek, törvények Geszták, krónikák

9 Ókeresztény irodalom Egyházi, vallásos kultúra Kora: 2-8. század
Nyelve: eredetileg görög, nyugaton latin Legfőbb műfajok: Bibliai szövegmagyarázatok, prédikációk, katekézisek (kérdés-feleletek), vitairatok, mártírakták, legendák, apokrif szent iratok, szerzetesi regulák, egyháztörténetek Alkotók: Szent Ambrus, Szent Jeromos, Szent Ágoston

10 Szent Ambrus 4. században élt, Milánó püspöke Himnuszokat írt
Ambroziánus – őshimnuszok formája rímtelen négyes jambusi sorok; négy sor egy strófa, egy himnusz 8 versszakból áll. Elemezzük az Esti ima című alkotást!

11

12 Szent Ágoston 4-5. század, Hippo város püspöke
Filozófiai, teológiai, hitvédő, egyházszervezői munka Vallomások (Confessiones) Nehezen meghatározható a műfaja Önvallomás, gyónás, ima, filozófiai elmélkedések, teológiai fejtegetések, pszichológiai megfigyelések, életrajzi adalékok Részei 1. I-IX. könyv – életrajz: megtéréséig, kerti jelenet 2. X. könyv – Ágoston lelke a bűn és erény csatája 3. XI-XIII. könyv – Teremtés könyvének magyarázata

13 Szent Ambrus és Szent Ágoston

14 Az érett középkor A szellemi élet fellendülése
századra a világrend megszilárdul Keresztes hadjáratok század – kultúra virágzása Kitágul az ember világképe Egyetemek: Sorbonne (Párizs), Oxford (angol), Padova, Genova (itáliai) Hét szabad művészet – grammatika, retorika, logika, aritmetika, geometria, asztronómia, musica Orvosi, teológiai, egyházjogi karok

15 Teológia, mint tudomány kiemelkedik
Arab – latin / nyugati – keleti kulturális csere, közvetítőkkel jut el Teológia, mint tudomány kiemelkedik Aquinói Szent Tamás Vallási hit tételei és a racionális gondolkodás összhangba hozása A szellemi élet központjai: Kolostorok, egyetemek, várkastélyok, királyi udvarok Művészeti stílusok: román és gótikus stílus században az irodalom is felvirágzik

16 Aquinói Szent Tamás

17 Művészeti stílusok Román stílus Gótikus stílus

18

19

20 Az irodalmi élet az érett középkorban
Egyházi irodalom – misztikus áhítat ↨↕ Diákköltészet Vágánsok, goliardok szabadszájúság jellemzi Lovagi kultúra lovagregények, lovageposzok Trubadúrok, minnesangerek – lovagi költők

21 Egyházi irodalom – latin nyelvű
Himnuszok Planctusok Legendák Az elnevezés a latinból származik, jelentése olvasandó. A legendák egy ismert szent életéről vagy valamely csodás tettéről szóló példázatszerű elbeszélések. A leghíresebb legendagyűjtemény, azaz legendárium Jacobus de Voragine Legenda Aureaja a 13. századból

22 Assisi Szent Ferenc 13. századi gazdag itáliai kereskedőcsalád tagja – háború után lemond gazdagságról, visszavonultan, koldusként élt. 1209 – Kisebb Testvérek Rendje – ferences rend megalapítása Híres műve: Naphimnusz (1250 k. kódexben maradt fenn óolasz nyelven)

23

24 Naphimnusz Teremtés tökéletessége: természet és ember harmonikus együttélése Isten megszólítása után a teremtett világ számbavétele következik A nap, a hold, a szél, a víz, a tűz és a föld mind a teremtés célszerűségét dicsérik. A felsorolt elemekhez társított rokonságnevek (bátyánk, nénénk,öcsénk stb.) a minket körülvevő világhoz fűződő bizalommal teli, harmonikus, családias viszonyról árulkodnak

25

26 Lovagi irodalom Az udvari kultúra irodalma
Világnézeti alapja a kereszténység, de világi témák foglalkoztatják A lovag a király vagy a hűbérúr szolgálatában álló nemesember. Feladatai: Urának szolgálata a keresztény hit védelme a gyengék, a nők védelme A lovag erényei közé tartozik a becsület, a hűség, a bátorság, a jámborság, udvariasság.

27 Lovagi epika lovageposzok, lovagregények
Legfőbb témája a harcokban tanúsított bátorság és a hősiesség Például: Francia – Roland-ének Német – Nibelung-ének Spanyol – Cid Angol – Arthur király mondaköre

28

29

30

31


Letölteni ppt "A középkor irodalma."

Hasonló előadás


Google Hirdetések