Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gazdasági jog IV. Előadás Egyes társasági formák Közkeresleti társaság, betéti társaság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gazdasági jog IV. Előadás Egyes társasági formák Közkeresleti társaság, betéti társaság."— Előadás másolata:

1 Gazdasági jog IV. Előadás Egyes társasági formák Közkeresleti társaság, betéti társaság

2 Egyes társasági formák A közkeresleti társaság A közkereseti társaság létesítésére irányuló társasági szerződéssel a társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy korlátlan és egyetemleges felelősségük mellett üzletszerű közös gazdasági tevékenységet folytatnak és az ehhez szükséges vagyoni hozzájárulást a társaság rendelkezésére bocsátják. A közkereseti társaság elnevezést - vagy annak „kkt.” rövidítését - a társaság cégnevében fel kell tüntetni.

3 Egyes társasági formák A közkeresleti társaság Ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik, a nyereség és a veszteség a tagok között a vagyoni hozzájárulásuk arányában oszlik meg. Semmis az a megállapodás, amely valamely tagot a nyereségből vagy a veszteség viseléséből kizár. A számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyásáról a tagok gyűlése határoz. A társaság bármely tagja a társasági szerződés rendelkezése vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján személyesen közreműködhet a társaság tevékenységében

4 Egyes társasági formák A közkeresleti társaság Legfőbb szerv: a tagok gyűlése A tagok gyűlése határoz a társaság mindazon ügyében, amelyet törvény vagy a társasági szerződés a társaság legfőbb szervének a hatáskörébe utal. A tagok gyűlése hatáskörébe tartozó kérdésekben a tagok ülés tartása nélkül írásbeli vagy más bizonyítható módon történő szavazás útján is határozhatnak, kivéve, ha bármely tag az ülés megtartását igényli. A határozathozatal során valamennyi tagnak azonos mértékű szavazata van. A társasági szerződés ettől eltérően rendelkezhet, de legalább egy szavazat minden tagot megillet. A tagok gyűlése a leadható összes szavazatszámhoz viszonyított szótöbbséggel hozza meg határozatát. A társasági szerződés ettől eltérő rendelkezése semmis.

5 Egyes társasági formák A közkeresleti társaság A társaság ügyvezetése A társaság üzletvezetésére mindegyik tag időbeli korlátozás nélkül jogosult. A társasági szerződésben a tagok az üzletvezetéssel egy vagy több tagot is megbízhatnak; ebben az esetben a többi tag üzletvezetésre nem jogosult

6 Egyes társasági formák A közkeresleti társaság Felelősség Tagok vagyoni felelőssége A társaság kötelezettségeiért elsősorban a társaság felel vagyonával. Ha a társasági vagyon a követelést nem fedezi, a társaság kötelezettségeiért a tagok saját vagyonukkal korlátlanul és egyetemlegesen felelnek. Belépő tag felelőssége A társaságba belépő tag felelőssége - ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik - a belépése előtt keletkezett társasági kötelezettségekért a többi tagéval azonos.

7 Egyes társasági formák A közkeresleti társaság A tagsági jogviszony felmondása A társaságban fennálló tagsági jogviszonyát bármely tag három hónapra írásban felmondhatja (rendes felmondás). E jog kizárása vagy korlátozása semmis. Ha a felmondás lejárta alkalmatlan időre esik, a többi tag a felmondási időt legfeljebb további három hónappal meghosszabbíthatja. Bármely tag a társaságban fennálló tagsági jogviszonyát írásban, az ok megjelölésével azonnali hatállyal felmondhatja, ha a társaság valamely más tagja a társasági szerződést súlyosan megszegi vagy olyan magatartást tanúsít, amely a vele való további együttműködést, vagy a társaság céljának elérését nagymértékben veszélyezteti.

8 Egyes társasági formák A közkeresleti társaság A társaság megszűnésének speciális esete Ha tagsági jogviszony megszűnése folytán a társaság tagjainak száma egy főre csökken, a társaság csak akkor szűnik meg, ha hat hónapos jogvesztő határidőn belül nem jelentenek be a cégbíróságnál új tagot. Az új tag belépéséig, illetve a végelszámoló cégbíróság által történő kirendeléséig az egyedüli tagot akkor is a társaság üzletvezetésére és képviseletére jogosultnak kell tekinteni, ha korábban nem minősült annak.

9 Egyes társasági formák A betéti társaság másik tag (kültag) csak a társasági szerződésben vállalt vagyoni betétje szolgáltatására A betéti társaság létesítésére irányuló társasági szerződéssel a társaság tagjai üzletszerű, közös gazdasági tevékenység folytatására vállalnak kötelezettséget oly módon, hogy legalább egy tag (beltag) felelőssége a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségekért korlátlan és a többi beltaggal egyetemleges, míg legalább egy másik tag (kültag) csak a társasági szerződésben vállalt vagyoni betétje szolgáltatására köteles, a társaság kötelezettségeiért azonban - a törvényben meghatározott kivétellel - nem felel. A betéti társaság elnevezést - vagy annak „bt.” rövidítését - a társaság cégnevében fel kell tüntetni. A betéti társaságra a közkeresleti társaságra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, az ismertetett eltérésekkel

10 Egyes társasági formák A betéti társaság A betéti társaság üzletvezetése A kültag a társaság üzletvezetésére nem jogosult. A tagok gyűlése tevékenységében a kültag is részt vesz. A kültag a társaság törvényes képviseletére (cégjegyzésre) nem jogosult. A társaság képviseletének ellátására meghatalmazást a szervezeti képviselő, illetve a tagok gyűlése a kültag részére is adhat. A betéti társaság elnevezést - vagy annak „bt.” rövidítését - a társaság cégnevében fel kell tüntetni.

11 Egyes társasági formák A betéti társaság A betéti társaság megszűnése Általános szabályok szerint Valamennyi beltag kiválik kivéve ha 6 hónapon belül új beltag belépését a cégbíróságnak bejelentik Közkeresleti társaságként folytatják tovább – társasági- szerződés módosítás ha valamennyi kültag kiválik kivéve ha 6 hónapon belül új kültagot jelentenek be

12 © Dr. Szuchy Róbert PhD – 2012


Letölteni ppt "Gazdasági jog IV. Előadás Egyes társasági formák Közkeresleti társaság, betéti társaság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések