Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2012. évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletéről 2013. előadó: Harmati Andrea felügyelő Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2012. évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletéről 2013. előadó: Harmati Andrea felügyelő Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi."— Előadás másolata:

1 2012. évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletéről 2013. előadó: Harmati Andrea felügyelő Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

2 Az Országgyűlés annak biztosítása érdekében, hogy a forgalomba hozatalra szánt és a már forgalomban lévő, az európai uniós jog hatálya alá tartozó termékek megfeleljenek az egészségre, a biztonságra, a fogyasztóvédelemre és más közérdekre vonatkozó követelményeknek, garantálva egyúttal a belső piac zavartalan működését, továbbá egységes keretet biztosítva a piacfelügyelet számára megalkotta a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvényt, mely 2012. szeptember 1-én lépett hatályba.

3 A törvény alkalmazása: a Magyarországon gyártott vagy forga- lomba hozott, valamint forgalmazott termé- kek magyarországi székhelyű gyártójára, importőrére, forgalmazójára, valamint a gyártó magyarországi székhelyű megha- talmazott képviselőjére kell alkalmazni.

4 A törvény által meghatározott fogalmak pl.: 1. biztonságos termék: minden olyan termék, amely a szokásos vagy ésszerűen előrelátható használati feltételek mellett nem jelent veszélyt, vagy kizárólag a termék használatával összeegyeztethető, elfogadhatónak tekinthető, és a személyek biztonsága és egészsége magas szintű védelmének megfelelő legkisebb veszélyt jelenti, 2. CE megfelelőségi jelölés; 3. felhasználó; 4. fogyasztó; 5. forgalmazás; 6. forgalmazó; 7. forgalomba hozatal;

5 8. forgalomból való kivonás; 9. forgalomból való visszahívás; 10. gazdasági szereplő; 11. gyártó; 12. harmonizált szabvány; 13. használati és kezelési útmutató: maradandó formában a fogyasztó vagy a felhasználó számára a gyártó által rendelkezésre bocsátott tájékoztatás a termék rendeltetésszerű és biztonságos használatának, felhasználásának, eltarthatóságának és kezelésének módjáról; 14. honosított harmonizált szabvány; 15. importőr; 16. kereskedelmi kommunikáció.

6 17. súlyos veszély: a piacfelügyeleti hatóság gyors beavatkozását igénylő veszély, amely érinti vagy érintheti a fogyasztók vagy a felhasználók életét, testi épségét és egészségét, 18. szabad forgalomba bocsátás; 19.szolgáltatás; 20. termék: minden olyan ingó dolog, amelyet fogyasztóknak és felhasználóknak szántak, és üzleti tevékenység folyamán ellenszolgáltatás fejében vagy anélkül, új, használt vagy újra feldolgozott állapotban szállítottak vagy bocsátottak rendelkezésre…; 21. veszélyes termék: a biztonságos termék meghatározásának nem megfelelő termék. 22. nem megfelelő termék: az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusok vagy a jogszabályok be nem tartásával gyártott vagy forgalmazott termék,

7 A fogalmak között került meghatározásra a RAPEX és a KPIR mozaikszavak meghatározása is: RAPEX: Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszer: az Európai Bizottság veszélyes termékek bejelentésére létrehozott információs rendszere, KPIR: Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszer: a piacfelügyeleti hatóságok által végzett piacfelügyeleti ellenőrzéssel kapcsolatos adatok és beszerzett dokumentumok feldolgozására és nyilvántartására szolgáló adatbázis,

8 A termék biztonságossági és megfelelőségi követelményei Csak biztonságos és az általános hatályú, közvetlenül alkalma- zandó európai uniós jogi aktusokban és a jogszabályokban foglalt követelményeknek megfelelő termék hozható forgalomba, forgalmazható, üzemeltethető, vagy bocsátható a fogyasztók és felhasználók rendelkezésére. A gyártó köteles gondoskodni a termék biztonságosságáról. Az importőr és a forgalmazó nem hozhat forgalomba és nem forgalmazhat olyan terméket, amelyről tudja vagy a rendelkezésére álló tájékoztatás vagy szakmai ismeret alapján tudnia kellene, hogy nem biztonságos.

9 Mikor mondhatjuk el egy termékről, hogy az biztonságos? Megfelelőségértékelési eljárás Amennyiben jogszabály egy termékre megfelelőségértékelési eljárás lefolytatását írja elő, úgy e termék csak az eljárás lefolytatását követően hozható forgalomba és forgalmazható. Az eljárást a jogszabályban meghatározott módon a gyártó köteles elvégezni vagy elvégeztetni. Ha jogszabály egy termék forgalmazásához megfelelőséget igazoló dokumentumot ír elő, úgy e termék csak megfelelőséget igazoló dokumentummal hozható forgalomba. Jogszabály meghatározhatja azon termékek körét, amelyek csak megfelelőséget igazoló dokumentummal együtt forgalmazhatók.

10 Mik is ezek a termékek?

11 A CE megfelelőségi jelölés Amennyiben jogszabály előírja, hogy a terméket CE megfelelőségi jelöléssel kell ellátni, akkor a termék csak a CE megfelelőségi jelölés feltüntetését követően hozható forgalomba, valamint forgalmazható. A termék csak akkor látható el CE megfelelőségi jelöléssel, ha a termék az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusokban és a jogszabályokban foglalt követelményeknek megfelel. A CE megfelelőségi jelölést a gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének jól láthatóan és olvashatóan kell feltüntetni. Tilos olyan egyéb jelölés, jel vagy felirat elhelyezése, amely összetéveszthető a CE megfelelőségi jelölés jelentése vagy formája tekintetében. Tilos a CE megfelelőségi jelölés feltüntetése azon termékek esetében, ahol a jogszabály a CE megfelelőségi jelölés feltüntetését nem követeli meg.

12 A CE jelölés kötelező pl.:

13

14 Amire biztos, hogy nem kell, sőt szabálytalan ha van rajta CE jelölés

15 A gazdasági szereplők kötelezettségei (külön fejezetben) A gyártó kötelezettségei A meghatalmazott képviselő kötelezettségei Az importőr kötelezettségei A forgalmazó kötelezettségei

16 A gyártó kötelezettségei A gyártó a terméket akkor hozhatja forgalomba, amennyiben azt az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusokkal, e törvény előírásaival összhangban és a jogszabályokban meghatározott követelmények szerint tervezte és gyártotta. A gyártó feladata elkészíteni a termékre a jogszabályban előírt műszaki dokumentációt, elvégezni vagy elvégeztetni az alkalmazandó megfelelőség-értékelési eljárásokat. Amennyiben jogszabály előírja, a CE megfelelőségi jelölés feltüntetését megelőzően a gyártó vagy a megfelelőség-értékelő szervezet kiállítja a megfelelőséget igazoló dokumentumot. A gyártó a műszaki dokumentációt, valamint a megfelelőséget igazoló dokumentumokat jogszabályban meghatározott ideig vagy amennyiben ezt jogszabály nem határozza meg, akkor a termék forgalomba hozatalától számított 5 évig köteles megőrizni. A gyártó folyamatosan köteles biztosítani a termék megfelelőségét a sorozatgyártás folyamán. Amennyiben jogszabály előírja, a gyártó köteles a forgalomba hozatal előtt a terméket bejelenteni.

17 A terméket azonosításra alkalmas jelöléssel ellátni, melynek olyannak kell lennie, hogy az alapján a termék pontosan beazonosítható legyen. A termék azonosító jelölése lehet a termék típus-, tétel-, modell- vagy sorozatszáma, vagy más egyedi jelölése. A gyártó köteles a terméken feltüntetni a nevét, kereskedelmi nevét vagy bejegyzett kereskedelmi védjegyét és székhelyét. Amennyiben a termék mérete, kialakítása vagy egyéb sajátossága miatt az azonosító jelölés nem tüntethetők fel magán a terméken, akkor azt a termék csomagolásán vagy a termék kísérő dokumentációján kell megadni. Amennyiben olyan a termék, illetve jogszabály előírja, a gyártó köteles mellékelni az ott meghatározott formában, módon és tartalommal használati és kezelési útmutatót, valamint a biztonságot érintő figyelmeztetéseket a termékhez. A használati és kezelési útmutatónak közérthetőnek és egyértelműnek kell lennie. A gyártó, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a terméke nem felel meg az előírásoknak köteles a szükséges intézkedéseket megtenni. A veszélyes terméket köteles a forgalomból kivonni, visszahívni, valamint egyidejűleg tájékoztatni a piacfelügyeleti hatóságot az intézkedések szükségességének okáról, a megtett intézkedésekről és azok eredményéről. A gyártó köteles a piacfelügyeleti hatóság felhívására 8 napon belül megküldeni a megfelelőséget igazoló dokumentumot, a hatóság kérésére annak hiteles, magyar nyelvű fordítását. Amennyiben a gyártó a piacfelügyeleti hatóság felhívására nem küldi meg a megfelelőséget igazoló dokumentumot, a piacfelügyeleti hatóság jogosult e törvényben és más jogszabályokban meghatározott intézkedéseket elrendelni. A gyártó köteles együttműködni a piacfelügyeleti hatósággal a termék által jelentett veszély elhárítása érdekében tett azonnali intézkedések végrehajtásában. Amennyiben egy terméket az importőr vagy a forgalmazó saját neve, védjegye vagy kereskedelmi neve alatt hoz forgalomba vagy forgalmaz, vagy a terméken olyan módosítást hajt végre, amely a termék biztonsági és megfelelőségi jellemzőit befolyásolja, úgy e fejezet alkalmazásában gyártónak kell tekinteni, és a gyártóra vonatkozó kötelezettségek terhelik.

18 A meghatalmazott képviselő kötelezettségei A gyártó írásban meghatalmazott képviselőt bízhat meg. A megbízás nem terjedhet ki gyártásra, tervezésre, valamint a műszaki dokumentáció összeállítására. A meghatalmazott képviselő megbízásának legalább az alábbi kötelezettségekre kell kiterjednie: - a piacfelügyeleti hatóság számára átadja a megfelelőséget igazoló dokumentumot és a műszaki dokumentációt, - a piacfelügyeleti hatósággal együttműködik a termék által jelentett veszély elhárítása érdekében tett azonnali intézkedések végrehajtásában. - megőrzi a dokumentumokat jogszabályban meghatározott ideig vagy amennyiben ezt jogszabály nem határozza meg, akkor a termék forgalomba hozatalától számított 5 évig köteles megőrizni. - köteles a piacfelügyeleti hatóság felhívására 8 napon belül megküldeni a megfelelőséget igazoló dokumentumot vagy kérésre annak hiteles, magyar nyelvű fordítását.

19 Az importőr kötelezettségei - olyan terméket hozhat forgalomba, mely megfelel minden kötelező előírásnak; - a termék forgalomba hozatala előtt köteles meggyőződni arról, hogy a gyártó elvégezte a megfelelőség- értékelési eljárást, összeállította a műszaki dokumentációt, a terméken elhelyezte a jogszabály által előírt megfelelőségi jelölést és egyéb jelöléseket, mellékelte hozzá a jogszabály által előírt dokumentumokat ; - a terméken feltüntetni a nevét, kereskedelmi nevét vagy bejegyzett kereskedelmi védjegyét és a székhelyét. Az importőr által feltüntetett adatok nem takarhatják el a gyártó által feltüntetett adatokat. - ezeket az adatokat elsősorban magán a terméken, ha az nem lehetséges akkor a csomagoláson vagy a termék kísérő dokumentációján kell megadni. - ha rendelkezés előírja - akkor mellékelni kell a használati és kezelési útmutatót, valamint a biztonságot érintő figyelmeztetéseket magyar nyelven. A mellékelt használati és kezelési útmutatónak közérthetőnek és egyértelműnek kell lennie, valamint tartalmaznia kell mindazt az információt, amelyet a gyártó által csatolt idegen nyelvű használati és kezelési útmutató tartalmaz; - amennyiben jogszabály előírja, az importőr köteles a forgalomba hozatal előtt a terméket bejelenteni; - ha szükségesnek ítéli, a fogyasztók és a felhasználók egészségének és biztonságának érdekében elvégzi a forgalmazott termék mintájának felülvizsgálatát, amelynek keretében kivizsgálja a termékre vonatkozó panaszokat, a nem megfelelő termékeket nyilvántartásba veszi, intézkedik az esetleges termékvisszahívásokról, és minden ilyen jellegű intézkedéséről haladéktalanul tájékoztatja a forgalmazókat és a piacfelügyeleti hatóságot; - amennyiben úgy ítéli meg, hogy a termék nem felel meg az előírásoknak, köteles a szükséges intézkedéseket megtenni, a veszélyes terméket a forgalomból kivonni, visszahívni, valamint veszélyes termék esetén egyidejűleg tájékoztatni a gyártót és a piacfelügyeleti hatóságot az intézkedések szükségességének okáról, a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

20 - a műszaki dokumentációt, valamint a megfelelőséget igazoló dokumentumokat jogszabályban meghatározott ideig vagy amennyiben ezt jogszabály nem határozza meg, akkor a termék forgalomba hozatalától számított 5 évig köteles megőrizni. - köteles a piacfelügyeleti hatóság felhívására 8 napon belül megküldeni a megfelelőséget igazoló dokumentumot vagy kérésre annak hiteles, magyar nyelvű fordítását. - ha a piacfelügyeleti hatóság felhívására nem küldi meg a megfelelőséget igazoló dokumentumot, a piacfelügyeleti hatóság jogosult e törvényben és más jogszabályokban meghatározott intézkedéseket elrendelni. Az importőr köteles együttműködni a piacfelügyeleti hatósággal a termék által jelentett veszély elhárítása érdekében tett azonnali intézkedések végrehajtásában.

21 A forgalmazó kötelezettségei - a forgalmazó a termék forgalmazása során a szakmai gondosság követelményeit betartva jár el. - köteles meggyőződni arról, hogy a terméken elhelyezték a jogszabály által előírt megfelelőségi jelölést és egyéb jelöléseket, mellékelték hozzá a jogszabály által előírt megfelelőséget igazoló dokumentumot, és amennyiben szükséges a használati és kezelési útmutatót, valamint arról, hogy a gyártó és az importőr eleget tett a „jelölési” kötelezettségeinek (típus, modellszám, illetve gyártó-importáló neve, telephelye) Ha a gyártó vagy az importőr a kötelezettségeinek nem tett eleget, akkor azt a forgalmazó köteles pótolni. - a forgalmazó a terméket addig nem forgalmazhatja, amíg meg nem győződött arról, hogy a termék megfelel az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusoknak, e törvény előírásainak és más jogszabályoknak. - ha úgy ítéli meg, hogy a termék nem felel meg az előírásoknak köteles a veszélyes terméket a forgalomból kivonni, visszahívni, továbbá veszélyes termék esetében egyidejűleg köteles erről haladéktalanul tájékoztatni a gyártót, az importőrt. - köteles a piacfelügyeleti hatóság felhívására 8 napon belül megküldeni a megfelelőséget igazoló dokumentumot vagy kérésre annak hiteles, magyar nyelvű fordítását. - ha a forgalmazó a piacfelügyeleti hatóság felhívására nem küldi meg a megfelelőséget igazoló dokumentumot, a piacfelügyeleti hatóság jogosult e törvényben és más jogszabályokban meghatározott intézkedéseket elrendelni. - a forgalmazó köteles együttműködni a piacfelügyeleti hatósággal a termék által jelentett veszély elhárítása érdekében tett azonnali intézkedések végrehajtásában.

22 Piacfelügyeleti ellenőrzés és az annak során alkalmazható jogkövetkezmények  - felhívásunkra a gazdasági szereplő köteles hitelt érdemlően igazolni azt, hogy kitől szerezte be a terméket, és azt mely gazdasági szereplőnek értékesítette tovább;  - jogosult bármely termék biztonságosságát, egészségre gyakorolt hatását, megfelelőségét és dokumentációját ellenőrizni;  - jogosult a helyszínen méréssel ellenőrizni a termék megfelelőségét ;  - jogosult laboratóriumi vizsgálat céljából ingyenes mintát és ellenmintát venni;  - a súlyos veszélyt jelentő terméket lefoglalni, és azt a jogsértést elkövető gazdasági szereplő költségére megsemmisíteni.

23 Ha a piacfelügyeleti hatóság a piacfelügyeleti ellenőrzés során megállapítja, hogy a termék nem felel meg a jogszabályokban foglalt követelményeknek: - előírja a veszélyre vonatkozó figyelmeztető tájékoztatás elhelyezését; - széles körű tájékoztatást elrendelni úgy, hogy a termék használatából származó veszélyről időben és megfelelő módon (rádió, televízió, újság) a fogyasztók vagy a felhasználók értesüljenek; - a termék forgalomba hozatalát, reklámozását korlátozni vagy megtiltani, és a tilalom betartásához szükséges kísérő intézkedéseket bevezetni, - a már forgalomba hozott termék forgalomból való kivonását elrendelni, és előírni az erről való tájékoztatást a b) pontban meghatározott módon, - elrendelni a termék visszahívását, megszervezni a termék fogyasztóktól vagy felhasználóktól történő visszahívását és környezetvédelmi szempontok figyelembevételével történő megsemmisítését, valamint ellenőrizni ezek végrehajtását, - határidő tűzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezni a gazdasági szereplőt azzal, hogy a gazdasági szereplő a hibák, hiányosságok megszüntetése érdekében tett intézkedéséről köteles értesíteni a piacfelügyeleti hatóságot, - a jogszerű állapot helyreállításáig feltételhez kötni vagy megtiltani a termék forgalmazását, értékesítését, - bírságot kiszabni. - jogszabály az abban meghatározott rendelkezés megsértése esetére további jogkövetkezményeket állapíthat meg. A fenti jogkövetkezmények együttesen is megállapíthatóak!!!

24 A piacfelügyeleti hatóság által alkalmazott jogkövetkezményeknek hatékonynak, arányosnak és kellően visszatartó erejűnek kell lenniük. A bírság összegének meghatározásakor figyelembe kell venni, ha a gazdasági szereplő 3 éven belül megsértette e törvény, valamint más jogszabályok ugyanazon rendelkezéseit. A bírság összege 15 ezer forinttól 500 millió forintig, ha a jogsértés a fogyasztók vagy felhasználók életét, testi épségét, egészségét sérti vagy veszélyezteti, 2 milliárd forintig terjedhet.

25 Veszélyes termékek Játékok

26 Lövedékes játékok

27

28

29 Kis alkatrészek vizsgáló hengere Olyan eszköz, amelynek átmérője a kisgyermek torka méretének felel meg. Minden olyan kis méretű játék, illetve leszedhető játékelem, amely ebbe a hengerbe belefér és a felületi síkból nem áll ki, annak mérete nem megfelelő. A 3 év alatti gyermek az ilyen méretű kis játékot lenyelheti, vagy belélegezheti, fulladásveszélyt okozhat.

30 Adapteres játékok

31

32 Játéknak látszó tárgyak (öngyújtók)

33 Gyermek ruházati termékek

34

35 Bébi cipők

36

37 Műszaki termékek (hálózatról üzemeltethetőek)

38

39 A nap híre (2013.05.21) - Európai uniós elismerés Magyarországnak! A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a leghatékonyabb a veszélyes termékek felkutatásában Megjelent az Európai Unió veszélyes termékek adatbázisának (RAPEX) 2012-es éves jelentése, amely szerint Magyarország első helyen végzett a veszélyes termékek felkutatása terén. Magyarországon a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság látja el a RAPEX rendszerben a nemzeti kapcsolattartó feladatát. Uniós szinten a 2011. évi eredményt (1803 db) felülmúlva, összesen 2278 értesítés került be a rendszerbe, ebből 1938 súlyos veszélyt jelzett. A magyar fogyasztóvédelmi hatóság 294 értesítésével az összes jelzés 15%-át szolgáltatta. Az eredmény azt igazolja, hogy Magyarország azon tagállamok közé tartozik, amely hatékonyabban ellenőrzi a forgalomba hozott termékeket, és ezáltal eredményesebb a veszélyes termékek felkutatásában. A magyar kezdeményezésű, súlyosnak minősülő riasztások (294 db) csaknem 77 %-át ruházati termékek, 11%-át játékok és gyermekeknek szánt termékek 10%-át villamossági termékek tették ki.

40 www.nfh.hu

41 Köszönjük megtisztelő figyelmüket! További szép napot kívánunk!


Letölteni ppt "2012. évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletéről 2013. előadó: Harmati Andrea felügyelő Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések