Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A gazdálkodó szervezeteket leginkább érintő tűzvédelmi jogszabályi változások 2012.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A gazdálkodó szervezeteket leginkább érintő tűzvédelmi jogszabályi változások 2012."— Előadás másolata:

1 A gazdálkodó szervezeteket leginkább érintő tűzvédelmi jogszabályi változások
2012.

2 A WEST BALKÁN TRAGÉDIA! A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Kormány rendelet

3

4 Zenés, táncos rendezvény
A rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni

5 A rendelet hatálya kiterjed azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre, amelyeket a 253/1997. (XII. 20.) Kormány rendeletben meghatározott tömegtartózkodásra szolgáló építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó építményben, építményen, vagy tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben tartanak;

6 a szabadban tartanak és a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja

7

8 A rendeletet nem kell alkalmazni
a) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre; b) a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre; c) a törvényesen elismert egyházak és vallásfelekezetek által szervezett vallási szertartásokra, rendezvényekre; d) a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és e) a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.

9 A TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEKNEK MINDEN ESETBEN MEG KELL FELELNI!
FONTOS! Az előbbiek nem azt jelentik, hogy csak a rendezvénytartási engedélyhez kötött események alkalmával kell a tűzvédelmi szabályokat betartani. A TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEKNEK MINDEN ESETBEN MEG KELL FELELNI!

10 Tűzvédelmi szabályzat
A 30/1996 (XII.6.) BM. Rendelet alapján 3. § A Szabályzatnak tartalmaznia kell: i) a tevékenység helyszínét képező és 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egység vagy önálló rendeltetési egységen belüli, helyiségcsoport (építményrész) esetében a – kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt – megengedett maximális befogadóképességet;

11 j) az i) pont szerinti esetekben a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat módját és felelősét.

12 Tűzriadó terv 4. § (1) A Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet kell készíteni: b) a művelődési, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi és szociális építményrészre, építményre, létesítményekre;

13 Tűzriadó terv 4. § (2) A Tűzriadó Tervnek tartalmaznia kell: e) a létesítmény helyszínrajzát, szükség szerint az építmény, építményrész szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók) és a vízszerzési helyek, a kiürítési útvonalak és a 3. § i) pont szerinti esetekben a helyiségek megengedett maximális befogadóképességének megjelölésével.

14 259/2011. (XII. 7.) Kormány rendelet
a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról

15 Hatósági tevékenység A Katasztrófavédelmi Kirendeltség:
az épületek, építmények tűzvédelmi használati előírásai, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alól eltérést engedélyezhet a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér területén a tűzvédelmi létesítési és használati szabályok betartását ellenőrzi

16 Az üzemeltetést, a tevékenységet a tűzvédelmi követelmények érvényesítéséig megtilthatja, ha:
a helyiségben, az építményben, a szabadtéren a megengedett maximális befogadóképességet 15%-nál nagyobb mértékben meghaladják, vagy azt az arra kötelezettek a Tűzvédelmi Szabályzatban nem állapították meg, vagy a kiürítési feltételeket nem biztosítják

17 KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG TŰZVÉDELMI BÍRSÁGOT SZAB KI.

18 Az ellenőrzés rendje A létesítmények kimutatásba vételénél kiemelt figyelmet kell fordítani azokra az objektumokra és területekre, amelyeknél az előforduló tűzesetek és/vagy robbanások az emberi életet, testi épséget fokozottan, vagy nagy létszámban, továbbá az anyagi javakat jelentős mértékben veszélyeztetik például: nagyforgalmú és/vagy tömegtartózkodásra szolgáló létesítmények, épületek, pótolhatatlan és/vagy nagy értékek, információhalmazok befogadására szolgáló létesítmények, stb.

19 Nyilvántartott létesítmények
Tömegközlekedési szolgáltatók Helyi közlekedési létesítmények (buszgarázsok, villamos kocsiszínek, javító, karbantartó üzemegységek, raktárbázisok) Magyar Államvasutak Zrt. (24 órás szolgálattal biztosított pályaudvarok, javító, karbantartó üzemegységek, raktárbázisok) VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. (pályaudvarok, buszgarázsok, járműtelepek, javító-, karbantartó-, raktárbázisok) Repülőterek.

20 Nyilvántartott létesítmények
Egyéb szolgáltatók Közterületfenntartó, városüzemeltető létesítmények, Vízművek, Szennyvízkezelő létesítmények, Magyar Posta központi ( országos, megyei, fővárosi) intézményei, valamint a 200 m2-nél nagyobb összetett alapterületű (postahivatalok) Informatikai létesítmények, (távbeszélő központok) Erdőgazdaságok.

21 Nyilvántartott létesítmények
Járóbeteg-ellátást biztosító intézmények Központi rendelő intézetek, Területi rendelő intézetek, Kezelőintézetek, utógondozók.

22 Nyilvántartott létesítmények
Fekvőbeteg-ellátást biztosító intézmények Kórházak Klinikák Egészségügyi gondozó kórházak

23 Nyilvántartott létesítmények
Fogyatékkal élők számára létrehozott intézmények: vakok, gyengén látók intézményei, siketek intézményei, mozgássérültek intézményei, szellemi fogyatékosok intézményei.

24 Nyilvántartott létesítmények
Időskorúak számára létrehozott intézmények (50 fő befogadóképesség felett): szociális otthonok, idősek házai, napközi otthonai, idősek egészségügyi gondozó intézményei.

25 Nyilvántartott létesítmények
Gyermek és csecsemő ellátási intézmények (50 fő befogadóképesség felett): csecsemőotthonok, bölcsődék.

26 Nyilvántartott létesítmények
Közoktatási intézmények: óvodák, általános iskolák, szakmunkásképzők, középiskolák, felsőoktatási intézmények, kollégiumok, diákszállók.

27 Nyilvántartott létesítmények
Kulturális intézmények: könyvtárak (200 m2 összesített alapterület felett), színházak, filmszínházak, kultúrházak, művelődési otthonok, múzeumok (200 m2 összesített alapterület felett).

28 Nyilvántartott létesítmények
Sport és szórakozó helyek: sportlétesítmények, csarnokok (300 fő befogadó képesség felett), szórakozó helyek (300 fő befogadó képesség felett).

29 Nyilvántartott létesítmények
Kereskedelmi és szolgáltató létesítmények: áruházak, bevásárló központok, nagyáruházak (500 fő befogadó képesség felett), háztartási, festék és vegyiáru üzletek („A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagok)

30 Nyilvántartott létesítmények
Szállásjellegű létesítmények: szállodák, motelek, panziók (50 fő befogadó képesség felett), üdülő-szállók (50 fő befogadó képesség felett)

31 Nyilvántartott létesítmények
termelő, feldolgozó üzemek „A” és „B” tűzveszélyességi osztályú üzemek, „C” tűzveszélyességi osztályú létesítmények közül az 50 fő feletti munkavállalót foglalkoztatók, „D” és „E” tűzveszélyességi osztályú létesítmények közül a 100 fő feletti munkavállalót foglalkoztatók.

32 Nyilvántartott létesítmények
Lakóépületek: középmagas és/vagy magas panelszerkezetből épült lakóépületekből álló lakótelepeken található lakásszövetkezetek és társasház képviseletek.

33 A kimutatásba vett létesítmények, gazdálkodó szervezetek általános ellenőrzési időintervalluma: 6 év. Az „A”-„B” tűzveszélyességi osztályba sorolt létesítményekben, gazdálkodó szervezeteknél 2 évenként. Rendeltetéstől függetlenül minden magas épületben 2 évenként, A "C" tűzveszélyességi osztályba sorolt, továbbá a 200 fő feletti munkavállalót foglalkoztató, valamint a tömegtartózkodásra szolgáló létesítményeknél 3 évenként.

34 Tűzvédelmi bírság 7. § (1) A tűzvédelmi hatóság az 1. mellékletben megjelölt szabálytalanság esetén az ott rögzített mértékben tűzvédelmi bírságot szabhat ki. Az 1. mellékletben foglalt táblázat 1–8., 12–18., 20–24., 29., 30. és 36. sorában rögzített szabálytalanságok esetén a tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező.

35 Tűzvédelmi bírság Ha az 1. mellékletben rögzített szabálytalanság ismételten fordul elő, a tűzvédelmi bírságot ki kell szabni.

36 Tűzvédelmi bírság Több szabálytalanság együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összege, de legfeljebb forint.

37 Tűzvédelmi bírság A tűzvédelmi bírság kiszabására elsőfokon – az 1. melléklet 37–39. sorában rögzített eseteket kivéve – a szabálytalanságot észlelő tűzvédelmi hatóság jogosult abban az esetben, ha az észlelt szabálytalanság a hatóság adott eljárásához közvetlenül kapcsolódik, vagy a szabálytalanság helyszínének tűzvédelmi hatósági ellenőrzésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik.

38 Tűzvédelmi bírság (Tűzokozás, tűz-vagy robbanásveszély előidézése)
Ssz. Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke /Ft/ Tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke /Ft/ 1. Tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 2. Tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges 3. Tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz vagy robbanásveszélyt idéztek elő

39 Tűzvédelmi bírság (Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat )
Ssz. Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke /Ft/ Tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke /Ft/ 4. Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése, oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított 30 000/kijárat 45 000/kijárat 5. Tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított 60 000/kijárat 90 000/kijárat

40 Tűzvédelmi bírság (Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat )
Ssz. Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke /Ft/ Tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke /Ft/ 6. Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal /kijárat /kijárat 7. Tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal /kijárat

41 Vészkijárat leszűkítése

42 Tűzvédelmi bírság (Kiürítési útvonal )
Ssz. Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke /Ft/ Tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke /Ft/ 8. Kiürítésre figyelembe vett közlekedőn, folyosón éghető anyagok, tárgyak elhelyezése a tűzvédelmi hatóság engedélye nélkül 60 000/közlekedő /közlekedő

43 Tűzvédelmi bírság (Kiürítési útvonal )
Ssz. Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke /Ft/ Tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke /Ft/ 9. Az I. fokú tűzvédelmi hatósággal történt egyeztetés nélkül a kiürítésre figyelembe vett közlekedőn, folyosón éghető dekorációk, szőnyegek, falikárpitok, továbbá egyéb éghető anyagoknak az elhelyezéssel érintett fal- vagy a padló felületének 30%-ánál nagyobb mértékű részét borító elhelyezése

44 Tűzvédelmi bírság (Megengedett legnagyobb létszám )
Ssz. Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke /Ft/ Tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke /Ft/ 10. A kiürítési számítással igazolt/igazolható létszám túllépése

45

46 Tűzvédelmi bírság (Tűz –és füstgátló szerkezetekkel kapcsolatos szabálytalanságok )
Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke /Ft/ Tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke /Ft/ 11. Jogszabály, vagy hatóság által előírt, a tűz- vagy füstszakasz határon beépített tűz- vagy füstgátló műszaki megoldás megszüntetése, eltávolítása, működésének akadályoztatása 60 000

47 Tűzgátló ajtó kitámasztása

48 Tűzvédelmi bírság (Tűzoltóság beavatkozását akadályozó szabálytalanságok )
Ssz. Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke /Ft/ Tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke /Ft/ 12. Ha a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási felvonulási út, terület maradéktalanul nem biztosított 50 000 13. Szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvízkivétel, felhasználás akadályozása 14. Tűzoltóság beavatkozásának akadályozása 30 000

49 Tűzvédelmi bírság (Létesítményi és önkormányzati tűzoltóságokkal kapcsolatos szabálytalanságok)
Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke /Ft/ Tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke /Ft/ 15. A létesítményi, továbbá az önkormányzati tűzoltóságra vonatkozó jogszabályban vagy hatósági határozatban rögzített, a létszámra, illetve képzésre vonatkozó előírások megszegése /a kötelező legkisebb létszámból hiányzó vagy kiképzetlen személy

50 Tűzvédelmi bírság (Tűzoltó technikai eszközökkel, felszerelésekkel, beépített tűzvédelmi berendezésekkel kapcsolatos szabálytalanságok) Ssz. Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke /Ft/ Tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke /Ft/ 16. Tűzoltókészülék készenlétben tartásának, karbantartásának, hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével): – készenlétben tartás hiánya – karbantartás hiánya 50 000/készülék 30 000/készülék

51 Karbantartott tűzoltó készülék

52 Tűzvédelmi bírság (Tűzoltó technikai eszközökkel, felszerelésekkel, beépített tűzvédelmi berendezésekkel kapcsolatos szabálytalanságok) Ssz. Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke /Ft/ Tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke /Ft/ 17. Jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér a) legfeljebb 100 m2 alapterületű: b) 101–500 m2 alapterületű: c) 500 m2 feletti alapterületű: /rendszer /rendszer /rendszer /rendszer /rendszer

53 Tűzjelző működésének akadályozása

54 Tűzvédelmi bírság (Tűzoltó technikai eszközökkel, felszerelésekkel, beépített tűzvédelmi berendezésekkel kapcsolatos szabálytalanságok) Ssz. Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke /Ft/ Tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke /Ft/ 18. Tűzjelző vagy tűzoltó berendezés központjának jogszabály vagy hatóság által előírt állandó felügyelet, közvetlen tűzátjelzés hiánya /rendszer /rendszer 19. Jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó eszköz, felszerelés, készülék, berendezés hibáinak igazolt megszüntetésének, vagy a megszüntetésre tett intézkedés kezdeményezésének hiánya, amennyiben annak észlelése óta több mint 8 nap eltelt. 60 000

55 Tűzvédelmi bírság (Tűzoltó technikai eszközökkel, felszerelésekkel, beépített tűzvédelmi berendezésekkel kapcsolatos szabálytalanságok) Ssz. Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke /Ft/ Tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke /Ft/ 20. Jogszabály vagy hatóság által előírt tűzoltó technikai eszköz, felszerelés, készenlétben tartásának, karbantartásának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, a feltárt hibák igazolt javításának, nyomáspróbájának hiánya 40 000 21. Jogszabály vagy hatóság által előírt oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának elmulasztása 30 000

56 Tűzcsapszekrény

57 Tűzvédelmi bírság (Tűzvédelmi szakvizsgával kapcsolatos szabálytalanságok )
Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke /Ft/ Tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke /Ft/ 22. Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi szakvizsga nélküli végzése, közvetlen irányítása /fő 23. Hatósági eltiltás ellenére végzett tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervezői tevékenységért, illetve tűzvédelmi szakvizsgabizottságban tagként, elnökként való közreműködésért /eltiltott fő 24. Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység műszaki követelménytől eltérő végzéséért (természetes személy vagy gazdasági társaság)

58 Tűzvédelmi bírság (Tűzvédelmi tervezéssel kapcsolatos szabálytalanságok )
Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke /Ft/ Tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke /Ft/ 25. Tűzvédelmi tervfejezet tűzvédelmi szakértő vagy tűzvédelmi tervező nélküli készítése, a tervezői-, szakértői név hiánya, jogosultság számának, saját kezű aláírásának hiánya 26. Ha a felelős tervező, a tűzvédelmi szakértő, a kivitelező, a felelős műszaki vezető vagy a tűzvédelmi tervező valótlan nyilatkozatot adott 60 000

59 Tűzvédelmi bírság (Tűzvédelmi oktatással kapcsolatos szabálytalanságok )
Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke /Ft/ Tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke /Ft/ 27. Ha a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, illetve – amennyiben tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett – a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a munkába lépéskor – igazolt módon – nem gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap eltelt /munkavállaló

60 Tűzvédelmi bírság (Tűzvédelmi oktatással kapcsolatos szabálytalanságok )
Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke /Ft/ Tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke /Ft/ 28. Ha a munkáltató a munkavállalók ismétlődő vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt soron kívüli tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatában, a soron kívüli oktatást előíró határozatban rögzített határidőre – igazolt módon – nem gondoskodott és a határidő óta több mint 15 nap eltelt /munkavállaló

61 Tűzvédelmi bírság (Tűzvédelmi szervezettel kapcsolatos szabálytalanságok )
Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke /Ft/ Tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke /Ft/ 29. Ha az üzemeltető a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes („A”), a tűz- és robbanásveszélyes („B”), valamint a tűzveszélyes („C”) tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítmény esetén nem gondoskodik – aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva – megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével a létesítmény tűzvédelméről

62 Tűzvédelmi bírság (Tűzvédelmi szabályzattal kapcsolatos szabálytalanságok )
Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke /Ft/ Tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke /Ft/ 30. Ha a külön jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által előírt tűzvédelmi szabályzatot nem készítik, készíttetik el 60 000 31. Ha a külön jogszabályban kötelezettek tűzvédelmi szabályzatából jogszabályban előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy a tűzvédelmi helyzetre kiható változást nem tartalmazza

63 Tűzvédelmi bírság (Raktározással kapcsolatos szabálytalanságok )
Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke /Ft/ Tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke /Ft/ 32. Ha az építményben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége meghaladja a vonatkozó jogszabályban megengedett tűzterhelési értékeket 60 000

64 Tűzvédelmi bírság (Kötelezően előírt időszakos felülvizsgálatokkal kapcsolatos szabálytalanságok )
Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke /Ft/ Tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke /Ft/ 33. A kötelező időszakos villamos vagy villámvédelmi felülvizsgálat hiánya /rendszer /rendszer 34. A kötelező időszakos villamos vagy villámvédelmi felülvizsgálati minősítő iratban feltárt – tűzveszélyes vagy soron kívüli, javítandó jelzéssel ellátott – hibák igazolt megszüntetésének hiánya 50 000/rendszer /rendszer

65 Tűzvédelmi bírság („Tulajdonosi jogkörből fakadó” kötelezettségekkel kapcsolatos szabálytalanságok )
Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke /Ft/ Tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke /Ft/ 35. Ha az erdőgazdálkodó a jogszabály által előírt erdő-tűzvédelmi tervet vagy egyszerűsített erdő-tűzvédelmi tervet nem készíti, készítteti el 60 000 36. A településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásoló változások bejelentésének elmulasztása az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság, illetve az érintett létesítményi tűzoltóság felé 30 000

66 Tűzvédelmi bírság (Bejelentés köteles szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos szabálytalanságok )
Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke /Ft/ Tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke /Ft/ 37. Ha a bejelentés köteles szolgáltatási tevékenységet a szolgáltató nem az adott jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte

67 Tűzvédelmi bírság (A piacfelügyeleti területtel kapcsolatos szabálytalanságok )
Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke /Ft/ Tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke /Ft/ 38. A tűzoltó technikai termék forgalmazásának, javításának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának a jogszabályban, tűzvédelmi műszaki követelményben és a tűzvédelmi hatósági engedélyben foglaltaktól eltérő módon történő végzése vagy ezen tevékenység során a termékek működőképességének veszélyeztetése 39. Ha jogszabály által forgalmazási engedélyhez kötött tűzoltó-technikai termék forgalmazásához nem kérték meg a hatóság engedélyét

68 Tűzvédelmi bírság (A „szabálysértések kategóriájába” tartozó szabálytalanságok )
Ssz. Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke /Ft/ Tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke /Ft/ 40. Egyéb tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt előírások, továbbá a tűzvédelmi szabványok előírásainak megszegése esetén 20 000 60 000

69 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A gazdálkodó szervezeteket leginkább érintő tűzvédelmi jogszabályi változások 2012."

Hasonló előadás


Google Hirdetések