Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kétszintű érettségi és a 2008-ban átalakuló felvételi rendszer Pongrácz László OH OKÉV.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kétszintű érettségi és a 2008-ban átalakuló felvételi rendszer Pongrácz László OH OKÉV."— Előadás másolata:

1 A kétszintű érettségi és a 2008-ban átalakuló felvételi rendszer Pongrácz László OH OKÉV

2 A kétszintű érettségi vizsga rendszere Középiskola Érettségi vizsga Felsőoktatás Nyilvános és a középiskolában elsajátítható követelmények Középszint Emelt szint Munkaerőpiac Szakképzés A legfelkészültebbek számára Magasabb követelmények Külső vizsga Á t s z á m í t á s

3 Alapelvek Árnyaltabb és összevethető értékelés Nyitott vizsgarendszer A vizsgatárgyak új rendszere Új vizsgaformák Új, standardizált értékelési módszerek Új minősítési rendszer Az érettségi vizsgabizonyítvány megszerzése után is van lehetőség újabb vizsgák letételére Új vizsgafajták: előrehozott szintemelő kiegészítő ismétlő

4 Vizsgatárgyak, felkészítés Érettségi vizsgatárgyak Központi vizsgakövetelményekre épülő vizsgatárgyak Az iskola felkészítési kötelezettsége Középszint: kötelező t. + 3 tantárgy Emelt szint: kötelező t. + 2 tantárgy létszámtól függetlenül A felkészítés ideje Középszint: legalább 138 óra Emelt szint: legalább 276 óra Az iskola pedagógiai programjában

5 Tantárgyankénti érettségi átlagok %-ban (középszint) Vizsgatárgy2005.2006.eltérés Magyar nyelv és irodalom56,1255,17-0,95 Történelem61,0062,811,81 Matematika A vizsga megismétlése miatt nem értelmezhető. 54,93- Angol54,0152,38-1,63 Német56,4556,840,39 Fizika61,8560,81-1,04 Kémia60,4058,19-2,21 Biológia63,6866,753,07 Informatika54,7459,724,98

6 Az összes középszintű vizsgaeredmény megoszlása 2005-ben és 2006-ban (mentességek nélkül)

7 A diák vizsgatárgyai Választott (választható) tárgyak  Vizsgatárgy  Független a felkészítés tényétől  Független a felkészítés szintjétől Kötelező tárgyak  Magyar, matematika, történelem, idegen nyelv Mindig az akkor érvényes vizsgakövetelmények szerint! Milyen vizsgatárgyat választhat a diák?

8 Jelentkezés a vizsgára Mi a vizsga letételének (választásának) feltétele (a tanulói jogviszony alatt)? A vizsgatárgy helyi tantervben szereplő követelményeinek teljesítése A bizonyítványba bejegyzett megfelelő osztályzat(ok) A tanulói jogviszony után bármely vizsgatárgyból lehet vizsgázni. Idegen nyelvek esetében csak a Magyarországon középiskolában tanított nyelvekből. A felnőttoktatásban az esti-levelező munkarend szerint tanulók számára a 2009/2010. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában lesz kötelező az idegen nyelvi érettségi. Addig más tárgyat választhatnak. Vizsgázhat

9 Értékelés (1.) Írásbeli Részpontszámok Írásbeli (vizsgarész) összpontszám min. 10% Szóbeli Részpontszámok Szóbeli (vizsgarész) összpontszám A vizsga összpontszáma A vizsga százalékos minősítése A vizsga érdemjegye Tanár Automatikus

10 Értékelés (2.) A teljesítmény százalékban történő kifejezésekor a számítást csak az egész szám megállapításáig lehet elvégezni, tizedesjegy nem állapítható meg. Tehát ha valaki 150 pontból 124-et ér el, érettségi minősítése 82% (nem 82,6 vagy 83%).

11 Idegen nyelvi érettségi Csak a Magyarországon középiskolában tanított idegen nyelvekből lehet vizsgázni. A középszintű idegen nyelvi vizsgákon az olvasott szöveg értése, az íráskészség, a nyelvhelyesség és hallott szöveg értése együttesen egy vizsgarésznek számít (írásbeli), ezért a 10%-os szabály az együttes eredményre vonatkozik. Emelt szinten összesen öt vizsgarész van, ezért a 10%-os szabály mind az ötre külön-külön vonatkozik.

12 Értékelés (3.) Átváltás % közép emelt osztályzat 80-100, 60-1005 60-79, 47-594 40-59, 33-463 20-39, 20-322 0-19, 0-191 Középfokú nyelvvizsgát ér (C) 40 Alapfokú nyelvvizsgát ér (C) Informatika 5-ös érettségi eredmény esetén csupán a regisztrációs díj befizetése mellett kiváltható az ECDL bizonyítvány.

13 OKTV eredmények - érettségi A döntőn részt vevő versenyzők Az adott vizsgatárgyból teljesítették az érettségi követelményeit. Számukat a versenykiírás határozza meg. Max. 30 fő Emelt szintű jeles, 100% Számukat a versenykiírás határozza meg. 15 fő Középszintű jeles, 100% Felmentés a vizsgatárgy választásának feltételei alól! Utoljára a 2008. év május-júniusi vizsgaidőszakában!

14 A jogorvoslati lehetőségekről (1.) A vizsgadolgozatot és az útmutatót a vizsgázó, a vizsgabizottság elnökéhez történő megküldés előtt, az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikusan másolatot készíthet, és az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját vizsgadolgozatáról másolatot kell készíteni. A másolat elkészítésével kapcsolatos költségeket - az igazgató rendelkezése szerint - meg kell téríteni. Észrevétel kizárólag az útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetében tehető. A megtekintésre, a másolat készítésére egy munkanapot - nyolc órát - kell biztosítani. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig - tizenhat óráig - adhatja le. A vizsgázókat az írásbeli vizsga megkezdése előtt tájékoztatni kell arról, hogy hol és mikor tekinthetik meg az általuk elkészített vizsgadolgozatokat, és tehetnek észrevételt a szaktanár értékelésére. (Az iskola tanulói saját iskolájukban tekinthetik meg mind az emelt, mind a középszintű vizsgadolgozataikat.)

15 Tanulói észrevételek Az emelt szintű írásbeli dolgozatok javításával kapcsolatban tett tanulói észrevételek száma néhány vizsgatárgynál ( 2005 - 2006.) Tantárgy Beadványok száma Írásbeli dolgozatok száma% Magyar nyelv és irodalom 627 1187 3 326 6251 18,85 18,99% Történelem 731 1660 5 720 11617 12,78 14,29% Matematika 287 657 3 603 6408 7,97 10,25% Biológia 543 855 3 331 5530 16,30 15,46% Fizika 125 149 1 014 1745 12,33 8,54% Angol nyelv 109 145 3 561 3956 3,06 3,67% Kémia 77 218 962 1814 8,00 12,02% összesen 2 770 5485 26 711 46021 10,37 11,92%

16 A tanulói észrevételek bírálatának eredménye Az eredeti értékelés helybenhagyva Pontszám emelkedés Pontszám csökkenés 2005.27%72%1% 2006.30%68%2%

17 A jogorvoslati lehetőségekről (2.) A vizsgázó, a kiskorú vizsgázó szülője a vizsgabizottság döntése ellen - jogszabálysértésre való hivatkozással - a közoktatásról szóló törvény 84. §-ának (5) bekezdésében szabályozott törvényességi kérelmet – a döntést követő három munkanapon belül - az igazgatónak nyújthatja be az országos vizsgaközpontnak címezve. Az országos vizsgaközpont a törvényességi kérelem tárgyában - a közoktatásról szóló törvény 84. §-ának (5) bekezdése alapján három munkanapon belül - meghozott döntéséről, a kézbesítéssel egyidejűleg - rövid úton (futár, telefax, távbeszélő) - értesíti az igazgatót, aki arról haladéktalanul tájékoztatja a vizsgabizottság elnökét. A tanuló, a szülő a törvényességi kérelem tárgyában hozott döntés bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre való hivatkozással.

18 Törvényességi kérelmek 2005 – 2006. Összesen: 132 186 Elutasítás (a vizsgabizottság döntése helybenhagyva) : 96 147 Elutasítás/elkésett kérelem: 2 3 Az eljárás megszűntetése (kérelem visszav.) : 4 1 A vizsgabizottság döntésének megsemmisítése: 6 11 A vizsgabizottság döntésének megváltoztatása: 24 24

19 A felsőoktatás új képzési szerkezete Orvos, állatorvos, fogorvos, gyógyszerész, jogász, építész

20 ALAPKÉPZÉS Képzési területek (miniszteri keretszámokkal): agrár bölcsészettudományi társadalomtudományi informatika jogi és igazgatási nemzetvédelmi és katonai gazdaságtudományok műszaki orvos- és egészségtudományi pedagógusképzés (nem tanári!) sporttudomány természettudomány

21 A képzési területek alapszakokra bomlanak (az alapszakonkénti intézményi irányszámok a felvételi tájékoztatóban december 15-től) Pl. a természettudományi képzési terület alapszakjai –matematika –biológia –fizika –kémia –földrajz –környezettan –földtudományi –természetismeret

22 Pl. a bölcsészettudományi képzési terület alapszakjai (szakirányokkal) –magyar –történelem –néprajz –anglisztika –germanisztika –romanisztika (francia, olasz, portugál, román/ nemzetiségi, spanyol szakirányok) –romológia –szlavisztika –ókori nyelvek és kultúrák –keleti nyelvek és kultúrák –andragógia –pedagógia –pszichológia –szabad bölcsészet (filozófia, esztétika, etika, vallástudomány, filmelmélet és filmtörténet, kommunikáció, médiatudomány, művészettörténet szakirányok)

23 Mire jó az alapképzési diploma? http://www.okm.gov.hu/felsooktatas Képzési és kimeneti követelmények

24 Felvételi és érettségi (1.) Az érettségi és a felsőoktatási jelentkezés két különböző dolog, ám a jelentkezési határidő azonos: 2008. február 15. A felsőoktatási jelentkezés sok esetben meghatározza, hogy a kötelező érettségi tárgyakon kívül, mely tárgyakból és milyen szinten kell - a sikeres továbbtanulás érdekében - érettségi vizsgát tenni. Az érettségi jelentkezésen a határidő után változtatni, módosítani nem lehet, így a jelentkezésben foglaltakat alaposan meg kell fontolni, és a végső adatokat - még a jelentkezés aláírása előtt - ajánlatos ellenőrizni. Információ: Felvételi – Felsőoktatási felvételi tájékoztató + www.felvi.hu Érettségi – Iskola + www.okev.hu + www.om.hu

25 Felvételi és érettségi (2.) Tanulmányi pontok (200) Amelyik a jelentkező számára kedvezőbb! Érettségi pontok (200) 400pont Érettségi pontok (200) += VAGY X 2 = 400pont + többletpontok Felsőfokú szakképzésre való jelentkezéskor a tanulmányi pont is duplázható.

26 Magyar* Történelem Matematika Idegen nyelv (2 év) + Egy választott tárgy (2 év) Kötelező tárgyak: Magyar Történelem Matematika Idegen nyelv + Egy választott tárgy Felvételi és érettségi (3.) Iskolai eredményekÉrettségi eredmények A két felvételi tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményeinek összege 5 tárgy utolsó két évének év végi eredményeinek összege x 2 100 pont 200 pont Felvételi pontszám 400+többletpontok Tanulmányi pontok (200 pont)Érettségi pontok (200 pont) 5 tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményének átlaga egész számra kerekítve

27 Felvételi és érettségi (4.) Emelt szintű érettségiért: Egy vizsgáért 40 pont. -ha az érettségi pontot abból számolják - legalább 30 %-os Összesen maximum 80 pont A többletpontok kosara: maximum 80 többletpont érvényesíthető Nyelvvizsgáért: -középfokú C típusú nyelvvizsgáért 35 pont, -felsőfokú C típusú nyelvvizsgáért 50 pont, Összesen maximum 50 pont Adott nyelv esetén vagy az egyik, vagy a másik. Más jogcímeken, a felsőoktatási intézmények képzési területi szintű döntése alapján: -Sporteredmények (10-20) -OKTV és SZÉTV eredmények (80- 50-25) -Egyéb tanulmányi versenyek -Középiskolai Tudományos diákkörök Országos Konferenciája (nagydíj – 1. díj, 30-15) -Országos Művészeti Tanulmányi Versenyek (1- 3., 20) -Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Verseny (1-3, 25) -OKJ emelt vagy felsőfokú sakirányú szakképesítés (30) Előnyben részesítés: Összesen maximum 50 pont Hátrányos helyzet – 25 Szülők legfeljebb 8 osztály v tartós nevelésbe vett - +25 Fogyatékossággal élő – 50 Terhességi gyermekágyi segély, Gyes, gyed, Gyermeknevelési támog., gyermeknev. fiz. nélk. szab. – 50

28 Felvételi és érettségi (5.) Aki elérte a ponthatárt, azt fel KELL venni, aki nem érte el, az NEM LEHET felvenni. Csak azt lehet felvenni, aki az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal EGYÜTT, de más többletpontok NÉLKÜL elérte a 160 (felsőfokú szakképzés – 140) pontot. Információ: Felvételi – Felsőoktatási felvételi tájékoztató + www.felvi.hu Érettségi – Iskola + www.okev.hu + www.om.hu

29 A szintválasztás dilemmája Várhatóan magasabb % Várhatóan alacsonyabb % Nincs többletpont 40 többletpont lehetséges Belső vizsga Külső vizsga Középszint Emelt szint Más pluszpontok? A választott szak „népszerűsége” Bizonyos helyeken a verseny akkora, hogy valószínűleg szükséges az emelt szintű vizsga még akkor is, ha azt nem írják elő. Szükséges Választható


Letölteni ppt "A kétszintű érettségi és a 2008-ban átalakuló felvételi rendszer Pongrácz László OH OKÉV."

Hasonló előadás


Google Hirdetések