Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A munkaügyi szervezet felépítése, feladatai A munkanélküliség helyzete.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A munkaügyi szervezet felépítése, feladatai A munkanélküliség helyzete."— Előadás másolata:

1 A munkaügyi szervezet felépítése, feladatai A munkanélküliség helyzete

2 NÉPESSÉG (P) MUNKAKÉPES KORÚAK (M) MUNKAKÉPES KORON KÍVÜLIEK MUNKAERŐ-ÁLLOMÁNY (gazdaságilag aktív népesség) (L) MUNKAERŐ-ÁLLOMÁNYON KÍVÜLIEK (gazdaságilag inaktív népesség) (N) FOGLALKOZTATOTTAK (E) MUNKANÉLKÜLIEK (U)

3 A munkaerőpiac egyensúlyi állapotának mutatói

4 A munkanélküliség típusai Globális - a ténylegesen rendelkezésre álló munkahelyek száma < az adott bérszínvonal mellett elhelyezkedni kívánó személyek száma Strukturális - a ténylegesen rendelkezésre álló munkahelyek és az adott bérszínvonal mellett elhelyezkedni kívánók szerkezetileg nem felelnek meg egymásnak Súrlódásos - a munkanélküliség oka az információ hiány

5 Munkanélkülinek számít az, aki:  munkaviszony l é tes í t é s é hez sz ü ks é ges felt é tekkel rendelkezik, oktat á si int é zm é ny nappali tagozat á n tanulm á nyokat nem folytat, b ü ntetőjogi felelőss é ge tudat á ban nyilatkozik arr ó l, hogy nem á ll munkavi- szonyban (az alkalmi foglalkoztat á snak minős ü lő munkaviszony kiv é tel é vel) é s egy é b kereső tev é kenys é get nem folytat,  ö regs é gi nyugd í jra nem jogosult,  a munka ü gyi kirendelts é gen jelentkezik, a kirendelts é g nyilv á ntart á sba vette, és  elhelyezked é se é rdek é ben a munka ü gyi kirendelts é ggel egy ü ttműk ö dik.

6 P á lyakezdő munkan é lk ü linek sz á m í t az, aki:  25. é let é v é t (felsőfok ú v é gzetts é gű eset é n 30. é let é v é t) nem t ö lt ö tte be,  munkaviszony l é tes í t é s é hez sz ü ks é ges felt é telekkel rendelkezik,  a munka ü gyi kirendelts é gen jelentkezik, a kirendelts é g nyilv á ntart á sba vette,  munkan é lk ü li j á rad é kra a tanulm á nyainak befejez é s é t k ö vetően nem szerzett jogosults á got.

7 Humánszolgáltatások  Munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása(FIT)  Munkatanácsadás  Pályatanácsadás pályaválasztási tanácsadás pályamódosítási tanácsadás  Álláskeresési tanácsadás Egyéni álláskeresési tanácsadás Álláskeresési technikák oktatása Álláskereső klub  Rehabilitációs tanácsadás  Pszichológiai tanácsadás  Közvetítés

8 Foglalkoztat á st előseg í tő t á mogat á sok I.  k é pz é sek előseg í t é se  k ö zhaszn ú munkav é gz é s t á mogat á sa  foglalkoztat á s bővítő b é rt á mogat á s  foglalkoztat á shoz kapcsol ó d ó j á rul é kok á tv á llal á sa  v á llalkoz ó v á v á l á s előseg í t é se  p á lyakezdő munkatapasztalat szerz é s é nek t á mogat á sa  p á lyakezdő foglalkoztat á si t á mogat á sa  ö nfoglalkoztat á s t á mogat á sa  munkahelyteremt é s é s munkahelymegőrz é s t á mogat á sa  AM k ö nyvvel t ö rt é nő foglalkoztat á s t á mogat á sa  r é szmunkaidős foglakoztat á s t á mogat á sa  intenz í v á ll á skeres é s t á mogat á sa  munkaerő-piaci programok t á mogat á sa

9 Foglalkoztat á st előseg í tő t á mogat á sok II.  megv á ltozott munkak é pess é gű szem é ly foglalkoztat á s á nak b é rt á mogat á sa  megv á ltozott munkak é pess é gű szem é ly v á llalkoz ó v á v á l á s á nak t á mogat á sa  megv á ltozott munkak é pess é gű szem é lyek munk á ba helyez é s é t szolg á l ó munkahelyteremt é s t á mogat á sa  munk á ba j á r á s, lakhat á s, munkaerő-toborz á s t á mogat á sa

10 A munkanélküliek számának és összetételének alakulása 1991. I - 2003. XII. között Pest megyében A munkanélküliek számának és összetételének alakulása 1991. I - 2003. XII. között Pest megyében

11 A munkanélküliség regionális különbségeinek alakulása országosan Szabolcs-Szatmár-Bereg Borsod-Abaúj-Zemplén Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun Gyôr-Moson-Sopron Budapest Komárom- Esztergom Nógrád Vas Zala Veszprém Somogy Baranya Fejér Tolna Békés Pest Bács-Kiskun Csongrád Munkanélküliségi ráta: (%) 2004. 5,1-8,0 8,0-10,9 11-14,9 15-19,9 < 5,0

12 A munkanélküliség regionális különbségeinek alakulása Pest megyében

13 Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv Foglal kozta- tási ráta (%) EU átlag Uniós célkitűzések Magyar- ország Nemzeti célkitűzések Tény (2003)20052010 Tény (2003) 20062010 EU-15EU-25 Össz.64,362,9677057,05963 Nők56,055,0576050,95357 Férfia k 72,570,8--63,46469 55+41,740,2-5029,03337

14 A főbb foglalkoztatási mutatók összehasonlítása (2003-as adatok) Országos Pest megye Foglalkoztatottak (1000 fő) 3952,3464,3 Munkanélküliek (1000 fő) 231,922,0 Gazdaságilag aktív (1000 fő) 4184,2486,3 Gazdaságilag inaktív (1000fő) 3552,7373,2 Aktivitási arány (%) 54,156,6 Munkanélküliségi ráta (%) 5,54,5 Adatok forrása: KSH

15 A magyar foglalkoztatáspolitika stratégiája Teljes foglalkoztatás A munka minőségének javítása és a produktivitás növelése A társadalmi kohézió erősítése és a befogadás elősegítése

16 A teljes foglalkoztatás Évente 0,8%-kal növekednie kell a foglalkoztatásnak A meglévő vállalkozások (mikro) növekedésének támogatása –A munkaerő költségének csökkentése –Foglalkoztatás biztonsága –Rugalmas foglalkoztatás Inaktív népesség visszatérése a munkaerőpiacra Koordináció az egyes szakpolitikák között

17 A munka minőségének javítása és a produktivitás növelése Kiegyensúlyozott, a gazdasági teljesítmény növekedéséhez igazodó bérpolitika kialakítás Az egész életen át tartó tanulás lehetőségének biztosítása mindenki számára Az oktatás-képzés és a gazdaság közötti kapcsolat erősítése

18 A társadalmi kohézió és befogadás erősítése A romák, idősebb munkavállalók és a fogyatékos emberek helyzetének javítása –Integrált megközelítéssel, amely figyelembe veszi a hátrányos társadalmi helyzetből fakadó problémák összetettségét, halmozódását.

19 A munkaerő-piaci szervezet főbb feladatai (1.) 1. Munkaerő-piaci szolgáltatások Munkaerő-piaci információk nyújtása Munka-, pálya- és álláskeresési, rehabilitációs tanácsadás Munkaközvetítés 2. Ellátás –Munkanélküli járadék –Nyugdíj előtti munkanélküli segély

20 A munkaerő-piaci szervezet főbb feladatai (2.) 3. Támogatások Képzések Vállalkozóvá válás Bértámogatás Közhasznú foglalkoztatás Önfoglalkoztatóvá válás Munkahely teremtés és megőrzés Rehabilitációs tevékenység Pályakezdők támogatása Munkaerő-piaci programok

21 A munkaerő-piaci szervezet főbb feladatai (2.) 4. Külföldiek magyarországi munkavállalásának engedélyezése 5. Polgári szolgálat (2004. decemberig) 6. Magán munkaközvetítők és kölcsönzők engedélyezése

22 A munkaügyi szervezet felépítése 19+1 181 db

23 Igazgató HEFOP 1.1. osztály Titkárság Munka-és tűz- védelmi felelős Munka-és tűz- védelmi felelős Szakmai igaz- gató helyettes Szakmai igaz- gató helyettes Gazdasági igaz- gató helyet0tes Gazdasági igaz- gató helyet0tes Szolgáltatási igaz- gató helyettes Szolgáltatási igaz- gató helyettes Ellenőrzési Osztály Ellenőrzési Osztály Jogi Osztály Költségvetési Osztály Költségvetési Osztály Törzskar Alapgazdálkodási Osztály Alapgazdálkodási Osztály Humánpolitikai Önálló csoport Humánpolitikai Önálló csoport Kirendeltségek Humán Szolgálta- tási Osztály Humán Szolgálta- tási Osztály Igazgatási és ható- sági Osztály Igazgatási és ható- sági Osztály Számítástechnikai Osztály Számítástechnikai Osztály Statisztikai és Elemzési Osztály Statisztikai és Elemzési Osztály Program- Koordinációs Osztály Foglakoztatási Információs Tan. Foglakoztatási Információs Tan. Pszichológiai szaksolgálat Pszichológiai szaksolgálat Álláskeresők Klubja Álláskeresők Klubja Rehabilitációs Csoport Rehabilitációs Csoport Kirendeltségvezető Vállalati kapcsolattartó Közvetítő Aktív eszközös Ellátási előadók Aktív eszköz koordinátor Adminisztrátor Információ felelős A PMMK szervezeti felépítése

24 A kirendeltségek szervezeti felépítése

25 A szervezet-fejlesztés folyamata Új kiren- deltségi modell ‘95‘96‘97‘98‘992000 Struktu- rált ügy- félkezelés MEV Civil és szoc. szer- vezetek bekapcso- lása A foglalkozt. programok működtetésé- hez a szerve- zeti és szemé- lyi feltételek megteremtése 2001 Az önkor- mányzati kap- csolatrend- szer kitelje- sítése

26 A népesedési jellemzők alakulása A környezeti jellemzők változása

27 Legalább 5 főt foglalkoztató Pest megyei székhelyű vállalkozásnál és költségvetési intézménynél alkalmazásban állók száma1992. és 2004. 230 351 fő

28

29

30 Regisztráció be- és kilépők száma Pest megyében, 2004-ben

31 Az érvényes álláshelyek száma 2003. január -2005. márciusig

32 Egy üres álláshelyre jutó munkanélküliek száma 1994-ben és 2004-ben 16,3 fő/állás 2,3 fő/állás

33 A regisztrált munkanélküliek megoszlása korcsoportok szerint

34 A regisztrált munkanélküliek megoszlása a regisztrációban töltött idő szerint

35 Strukturális különbségek... Iskolai végzettség és a regisztrációban töltött idő összefüggése

36 A pályakezdő munkanélküliek létszámának alakulása Pest megyében 1991-2004. között Pályakezdő munkanélküliek

37 Regisztrált pályakezdő munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint Pest megyében (1994 -2004. között)

38 A keret-gazdálkodás 2004-ben Források

39 A dec. FA felhasználás 2004-ben Összes felhasználás 1.470.761 eFt

40 Az aktív eszközös támogatással érintett létszám 2004-ben Érintett létszám összesen: 10998 * Közhasznú  1 fő egyszer szerepel ** munkahelymegőrző-, teremtő beruh. Önfoglalkoztatási tám., intenzív álláskeresés, járulék átvállalás

41 Programok 2004-ben Integrált Roma Foglalkoztatási Központi Program 45 év felettiek elhelyezkedését elősegítő munkaerő-piaci program Rehabilitációs munkahelyteremtő program Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program 1.1. Intézkedés

42  A program neve: „Esély Európában”  1 milliárd 939 millió 73 ezer 040 Ft  1625 fő programba vonása 2004. és 2006 között  3 célcsoport a 16-30 év közötti fiatalok, a 30 év feletti tartósan munkanélküliek, 30 év feletti, tartóssá válással fenyegetett munkanélküliek  2005. márc. 31-ig 387 fő bevonása megtörtént  „Segítünk, hogy segíthessen” program 15 fő részvételével lezárult (mentorképzés)

43 Uniós színvonalú szolgáltatással lefedett térségek 1308 Vác 1303 Gödöllő 1305 Szentendre 1315 Zsámbék 1320 Érd 1314 Ráckeve 1310 Dabas 1311 Monor 1312 Nagykáta 1309 Budaörs 1301 Cegléd


Letölteni ppt "A munkaügyi szervezet felépítése, feladatai A munkanélküliség helyzete."

Hasonló előadás


Google Hirdetések