Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

5. évfolyam SDT- program beépítési lehet ő sége.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "5. évfolyam SDT- program beépítési lehet ő sége."— Előadás másolata:

1 5. évfolyam SDT- program beépítési lehet ő sége

2

3 mese Ősi elbeszélő műfaj. Csodás elemeket tartalmazó tréfás, tanulságos kitalált történet, gyakran gyermekek szórakoztatására szolgál. népmese A népköltészet körébe tartozó mese, sokszor csodás eseményeket és lényeket szerepeltető elbeszélő műfaj. A dombon álló palota A hosszú hajú királylány A délceg királyfi A mese a legősibb műfajok egyike. Igaz Hamis

4 További fogalmak Milyen műnembe sorolnád a meséket? dráma líra epika Szereplői mindig változnak, nincsenek tipikus figurák Igaz hamis Műmese A mese műfajának olyan változata, melynek szerzője ismert személy, és a történet nem a nép ajkán terjed, hanem például könyvből olvasható.

5 Népmese: Aki kapzsi, pórul jár Melyik városban játszódik a történet? Bagdad Isztanbul Irak Melyik szereplőre utal a mese címe? Milyen hangulata van a mese végének? szomorú tréfás tragikus Hány aranyat adott végül a kalifa? ezret-ezret mindkettőjüknek csak a nevettetőnek adott 3-3 aranyat nem adott

6 Mikszáth Kálmán: A néhai bárány szerkezet Miksz á th K á lm á n: A n é hai b á r á ny csűr Takarm á ny (pl. sz é na, kukorica,zab), term é ny (pl. b ú zamag, rozs) rakt á roz á s á ra val ó szellős gazdas á gi é p ü let. eszterhaj N á db ó l, szalm á b ó l k é sz ü lt h á ztető vagy eresz.

7 A Pál utcai fiúk

8 6. évfolyam SDT- program beépítési lehet ő sége

9

10 Attila halála isten ostora Attilának, a hunok királyának jelzője, arra utalhat, hogy Attila Isten által kiválasztott, isteni ítéletet végrehajtó személy. Attila halála 1. (munkacím) Attila halála 2. (munkacím) halottas menet A temetés előtti szertartásos, gyászos vonulás a holttesttel. Napszimbólum Holdszimbólum

11 Hun szokások

12

13

14

15 A bárdok tragédiájának történelmi háttere Ferenc J ó zsef Magyar kir á ly, 1848-1916. dicshimnusz Gyakran g ú nyos felhang ú, á radoz ó, t ú lz ó dics é ret.

16

17 epiz ó d Elbesz é lő vagy dr á mai műben mell é kes esem é ny. konfliktus É rdekellent é tből vagy é rt é kk ü l ö nbs é gből fakad ó ö ssze ü tk ö z é s. Toldi Mikl ó s tulajdons á gai Kép egy 1930-as Toldi- kiadásból 1. (munkacím) Toldi szobra Toldi a filmben

18 "Egy, csak egy van talpon a vid é ken" "Sz ö rnyű vend é goldal reng v á ll á n" "Pedig m é g leg é nytoll sem á ll á n" "Sz é les orsz á g ú tra messze,, mintha m á s mezőkre v á gyna e hat á rrul" "Azt hinné az ember: élő

19 A verselemzés „ Elsők é nt arr ó l, hogy nem l é tezik t ö k é letes verselemz é s. Mindenki m á st l á that meg egy k ö ltem é nyben, m é gha vannak is bizonyos dolgok, amik olvas á sakor mindenki ugyanarra gondol. A verselemz é s l é nyege, hogy megpr ó b á ljuk ú gy olvasni az adott sz ö veget, hogy k ö zben ú gysz ó lv á n a sorok k ö z é n é z ü nk, é szrevessz ü k a k ö ltői k é peket, a rejtett utal á sokat, a r í mek keltette j á t é kot, é s azt is, hogy mit akart a k ö ltő k ö z ö lni a vers é vel. Ha tiszt á ban vagyunk a k ö ltő é let é nek esem é nyeivel, ak á r azzal is elidőzhet ü nk, hogy a vers milyen é letszakaszban, milyen hangulatban sz ü lethetett. A verselemz é s j á t é k, amiben n é h á ny alapvető szab á lyt ó l eltekintve mindenki a saj á t j á t é k á t l á thatja, é s ami a legfőbb, saj á t mag á t adhatja, saj á t gondolatait fejezheti ki. ” „ Verselemz é skor mindenk é ppen é rdekes azokkal a jegyekkel foglalkozni, ami miatt egy vers val ó ban vers. Azaz, a k ö ltői eszk ö z ö kkel (hasonlattal, metafor á val, alliter á ci ó val, megszem é lyes í t é ssel), a r í mekkel, időm é rt é kes vers eset é n a versl á bakkal. K ö vetkező l é p é s lehet a vers eredeti k ö rnyezet é be val ó visszahelyezked é s, azaz a szerző fej é vel gondolkod á s. N é zz ü nk ut á na, mit csin á lt k ö ltőnk a vers í r á sakor. Szerelmes volt, szomor ú, é ppen k ü lf ö ld ö n tart ó zkodott, vagy feles é g é vel nyaralt k ü lf ö ld ö n? Minden ilyen adat é rdekes lehet, ha azt megfelelő form á ban szőj ü k bele az elemz é sbe. Ó vakodjunk att ó l, hogy a vers ne legyen olvas ó napl ó, a str ó f á k tartalm á nak egyszerű tolm á csol á sa, ugyanakkor ne legyen tele olyan gondolatokkal, amiket nem é rz ü nk magunk é nak. Ha egy tank ö nyv azt í rja egy versről, hogy szomor ú, de mi vid á mnak é rezz ü k, megfelelő é rvel é ssel le í rhatjuk ezt. Elv é gre nincs t ö k é letes, de nincs k é t ugyanolyan verselemz é s sem. ”

20 verselemz é s Vers formai é s tartalmi saj á toss á gainak é rtelmez é se. verstan A vers formai saj á toss á gaival foglalkoz ó tudom á ny. A verselemz é s l é p é sei Tisza 1. (munkacím Petőfi Sándor Tisza 2. (munkacím) Tisza 3. (munkacím)

21 7. évfolyam SDT- program beépítési lehet ő sége

22

23 Időmértékes verselés: versrendszer; ritmusát a szótagok időtartama határozza meg, vagyis a rövid és a hosszúszótagok szabályos ismétlődése, váltakozása. Rövid a szótag, ha a benne előforduló magánhangzó rövid, és legfeljebb egy rövid mássalhangzó követi; jele: u —. Hosszú a szótag, ha magánhangzója hosszú, vagy ha a rövid magánhangzó után hosszú vagy több mássalhangzó áll; jele: -. Az időmértékes verselés ritmikai alapegysége a versláb: meghatározott számú és meghatározott sorrendű rövid, illetve hosszú szótag kapcsolata. jambus: u – (egy rövid, egy hosszú) trocheus: – u (egy hosszú, egy rövid) anapesztus: u u – (két rövid, egy hosszú) daktilus: – u u (egy hosszú, két rövid) Helyettesítő verslábakként használatosak: spondeus: – – (két hosszú)

24

25 Nyissatok meg egy dokumentumot a szövegszerkesztőben! Egy illusztrációkkal díszített albumot, útmutatót fogtok készíteni csoportmunkában. A ti feladatok a Daidalosz és Ikarosz történetében szereplő emberek bemutatása. Olvassátok el alaposan a történetet újra, és írjátok ki belőle a szereplőket! Mindegyikükhöz írjátok oda, ki ő és milyen szerepet töltött be a történetben! Az illusztrációkat a lentebb található hivatkozásokról tudjátok letölteni. Illesszétek be a szereplők leírásához! Ha tudjátok, nagyjából egyforma méretűre igazítsátok a képeket, hogy arányos és igényes legyen az útmutatótok! Daidalosz Minótaurosz Ikarosz

26

27 Hallottál már a palóc nyelvjárásról? Hallgasd meg a következő szöveget, és figyeld meg jól! Miben különbözik attól, ahogyan a te környezetedben beszélnek? Északi - palóc nyelvjárás

28 Rendszerezzétek Zrínyi Miklós életútjáról szerzett ismereteiteket! Minden csoport készítsen bemutatót! A bemutatóba kerüljön kép, dokumentum, szöveg, animáció. Munkátok elkészítéséhez felhasználhatjátok a korábban elkészített családfát is. Támpontul az alábbi vázlatot használjátok: a. Zrínyi Miklós születési adatai, származása, családja, gyámja; b. tanulmányai, nyelvismerete, műveltsége, utazásai, kulturális kedvtelései; c. írói munkásságának eredményei; d. politikusi, hadvezéri tervei, tettei; e. halálának körülményei. Bemutatótokkal bizonyítsátok be társaitoknak, hogy Zrínyi Miklós neve méltán maradt fent századokon át!

29 Ady Endre Góg és Magóg…

30 Tóth Árpád Körúti hajnal


Letölteni ppt "5. évfolyam SDT- program beépítési lehet ő sége."

Hasonló előadás


Google Hirdetések