Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NOVÁK TAMÁS Nemzetközi Gazdaságtan V. Nemzetközi tényezőáramlás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NOVÁK TAMÁS Nemzetközi Gazdaságtan V. Nemzetközi tényezőáramlás."— Előadás másolata:

1 NOVÁK TAMÁS Nemzetközi Gazdaságtan V. Nemzetközi tényezőáramlás

2 Kapcsolódó irodalom Kötelező BENCZES ISTVÁN – CSÁKI GYÖRGY – SZENTES TAMÁS: Nemzetközi gazdaságtan. Akadémiai Kiadó, 2009. pp. 264-317. SIMAI MIHÁLY: A világgazdaság a XXI. század forgatagában. Akadémiai Kiadó, Budapest. pp. 2008. 279-315.

3 Nemzetközi tényezőáramlások Három alapvető termelési tényező: – Munkaerő; – Tőke; – Technológia.

4 A munkaerő nemzetközi áramlásának fő formái Az áramlást kiváltó okok: – Munkanélküliség ténye vagy veszélye; – Bérszínvonal-különbségek; – Vándormunka-rendszer egyes ágazatokban, régiókban; – Színvonalasabb munkakörülmények; – Presztízsszempontok; A magasan kvalifikált munkaerő áramlása legalább annyira elterjedt, mint a szakképzetlené.

5 A munkaerő áramlása – Ha a szakképzett munkaerő külföldre áramlik, a célország „ingyen” jut hozzá, megtakarítja az oktatási képzési költségeket. Agyelszívás. Sokszor azonban később visszatérnek hazájukba. – A szakképzetlen munkaerő áramlásának egyik legelterjedtebb formája az idénymunka, ideiglenes munkavállalás. Vendégmunkások Nyugat- Európában. – Ugyancsak elterjedt az illegális munkavállalás is (például mexikóiak az USA-ban).

6 Nemzetközi technológia-áramlás – Technika: ismeretek, képességek és folyamatok tömege, melynek célja bizonyos dolgok előállítása vagy működtetése. – Technológia: szélesebb fogalom, magában foglalja magukat a termékeket és a előállításukhoz szükséges eszközöket (tehát nemcsak a „szoftvert”, hanem „hardvert” is).

7 A technológiák nemzetközi áramlásának három alapvető eleme: – A technológia terjedése (diffúziója); – A technológia abszorpciója (felszívása, felhasználása, adaptálása); – Technológiatranszfer (egyik országból a másikba történő átvitel, általában a tulajdonos aktív közreműködésével). A nemzetközi technológia-áramlás megvalósulhat kereskedelmi és nem kereskedelmi (segélyezés) formában is. Nemzetközi technológia-áramlás

8 Technológiatranszfer – Szó lehet megtestesült és testetlen technológiáról („hardver”, illetve „szoftver”). – A technológiatranszfer formális csatornái: Technológia-intenzív termékek nemzetközi kereskedelme (high tech termékek, IT, gyógyszerek, fejlett országok feldolgozó-ipari exportjának 20-25 százaléka is lehet). Nemzetközi licenc- és know-how-kereskedelem. Jövedelem keletkezik befektetés nélkül, a közvetlen külföldi befektetés alternatívája. Nemzetközi technológia-áramlás

9 1. Nemzetközi működőtőke-áramlás keretében megvalósuló transzfer (korszerű gépek, berendezések), ez a legelterjedtebb forma. 2. Nagyvállalatok közötti nemzetközi stratégiai szövetségek. 3. Nemzetközi termelési kooperációk (sok más, nem vállalati szereplővel). 4. Nemzetközi technológiai programok (például az EU számtalan átfogó programja). Nemzetközi technológia-áramlás

10 A nemzetközi tőkeáramlás típusai A tőke jelenthet fizikai tőkét, valamint pénztőkét. Ennek megfelelően a tőkeáramlás három alapvető típusát különböztetjük meg: – A közvetlen külföldi befektetéseket; – A portfolió-befektetéseket; illetve – A hitelek és segélyek nemzetközi áramlását.

11 A külföldi közvetlen befektetések fő indítékai – Komparatív előnyök elméletéből következően a tényezőmozgás a különböző megtérülési rátákból adódik. – Heckscher-Ohlin modell: ha megengedjük a tényezők áramlását, akkor a tőke/munkaintenzív termék helyett magát a tőkét/munkát fogják exportálni az országok. Nemzetközi tőkeáramlás

12 1. A tökéletes tőkepiacok feltételezése esetén: – Eltérő hozamlehetőségek; – Diverzifikáció (kockázatcsökkentés a portfolió- befektetések esetén); – Méretgazdaságossági előnyök minél jobb kihasználása. 2. Tökéletlen piacok esetén: vállalatgazdasági magyarázatok – eltérő tőkeerejű vállalatok, multik. 3. Valutáris iskola: alul- vagy felülértékeltség. Nemzetközi tőkeáramlás

13 Motivációk az egyes közgazdasági iskolák szerint: klasszikus elmélet A külföldi tőkeberuházásokat azzal a feltételezéssel zárják ki, hogy a tőke tulajdonosai nem vállalnák az emigráció a nagyobb tőkehozadék reményében

14 Motivációk az egyes közgazdasági iskolák szerint: neoklasszikus elmélet 1. A tőkeáramlás nem feltétele a tökéletes egyensúlyt biztosító mechanizmusnak; 2. Sőt a tényezőárak nemzetközi kiegyenlítődésének sem. Ugyanis ebben a modellben az áruk nemzetközi cseréje révén a termelési tényezők mobilitása nélkül feltételezik a tőke- és munkaerő árának kiegyenlítődési folyamatát; 3. De ebből a modellből fakad a tőke- és munkaerő „természetes” áramlási iránya is; – A tőke a fejlett országokból a fejletlenekbe – A munkaerő a fejlettekbe a fejletlenekből – Az áramlás addig tart, amíg meg nem szűnnek a relatív tényezőellátottságban meglévő különbségek

15 Motivációk az egyes közgazdasági iskolák szerint. Marx 1. A tőkeexport kérdése nagy szerepet kapott az elméletben 2. Marx a tőke természetes mozgásterének a világpiacot tekintette 3. Tőke két fajtája: – Árutőke – Termelő tőke Működő tőke (FDI, portfolió-befektetés) Kölcsöntőke

16 Motivációk az egyes közgazdasági iskolák szerint. Marx – A marxi szemlélet élesen megkülönbözteti a munkájukból és tőke jövedelméből élő rétegeket; – Ez a választóvonal 2. vh. után, különösen a 80-90-es évektől kezdődően egyre kevésbé markánsabb; – A tőkeexport pozitívum, mert ez teremti meg a szocializmus megvalósítását szükségszerűen megelőző kapitalizmust az elmaradott országokban – a klasszikus marxista szemlélet szerint; – A marxi szemlélet feltárja a tőketulajdonnak és a tőkefunkciónak az elkülönülését (rt. forma szerepe); – A külföldi tőkeberuházás motívuma a tulajdonosok rendelkezésére álló össztőke profitrátájának növelése; – De ezt az időszakot a fölösleges tőke és az árutőke értékesítési problémáinak megoldásaként értelmezte, ezért csak a gazdasági konjunktúra leszálló ágában feltételezte.

17 Motivációk az egyes közgazdasági iskolák szerint. Marx – A tőkeexportot összefüggésbe hozták a termelés és fogyasztás ellentmondásával, a fölös tőkék képződésével és a profitráta süllyedő tendenciájával; – Az ún. piacprobléma e felfogás szerint szükségszerűen mind súlyosabbá válik; – A nemzeti keretek között jelentkező piacproblémát a tőke exportja oldja meg ebben a rendszerben; – Különösen a működő tőke exportja kedvező, mert bővíti piacot és a növeli a tőke tulajdonosainak jövedelmét; – E mellett a gazdasági struktúrákra is hatással van, a nemzetközi munkamegosztás és specializáció meghatározója.

18 A keynesi- és posztkeynesi felfogás Megkérdőjelezte az automatikus egyensúly és tökéletesen kompetitív piac feltételezését; Így a tőkeellátottság nemzetközi eltéréseiből származó természetes tőkeáramlási irányt is; Ilyen pl. a gyenge valutájú országokban az erős idegen valuták iránti kereslet = tőkemenekülés; Ez nem illik bele a neoklasszikus koncepcióba; Vagy keresztirányú áramlások a 90-es években; Tőke perverz nemzetközi áramlása, a neoklasszikus koncepció ellentétele; – Magyarázó okok: A fejlett országokban a tőke határtermelékenységét növelő technológiai beruházások Vámuniók, gazdasági integrációk fejlődése Befogadó ország fogyasztói kultúrája

19 A keynesi- és posztkeynesi felfogás A perverz tőke fogalmának megfogalmazója (Thomas) Balogh A posztkeynesi szemléletben a tőke áramlás kedvező hatását is megkérdőjelezik: – A nemzeti tőke megerősödése előtt a tőkebeáramlás hátráltatja a gazdaság fejlődését – Myrdal e mellett utal a külföldi beruházások enklávé jellegére is a fejlődő országokban. Így nincs jövedelmi hatás, és nem gerjeszt keresletet a helyi termékek- szolgáltatások iránt – Furtado szerint a függés növekedésében nagy szerepet játszanak a külföldi társaságok – Hirschman a latin-amerikai országok elmaradottságát a külföldi tőke beáramlásával hozta összefüggésbe

20 1. Vernon-féle termékéletciklus-hipotézis. – Szakaszok: hazai termelés; export; tőkeexport; külföldi termelés. 2. Porter három csoportra osztja a nemzetközi termelő-vállalatokat: – Exportáló hazai vállalat; – Multi-domestic vállalatok (országonkénti irányítás, csekély központi koordináció); – Globális vállalatok (kiterjedt központi ellenőrzés). Nemzetközi tőkeáramlás – „mai” motívációk

21 1. Erőforrások megszerzését célzó befektetések: – Nyersanyag, energia, természeti erőforrások; – Olcsó munkaerőforrás; – Szellemi tőke alacsonyabb költségei. 2. Piac megszerzését célzó befektetések: – Zöldmezős beruházások; – Barnamezős beruházások; – Felvásárlások. A külföldi közvetlen befektetések motivációi (Dunning-féle)

22 3. Hatékonyság növelésére irányuló befektetések: – Tényezőellátottság; – Termékdifferenciáció; – Méretgazdaságosság. 4. Stratégiai előny megszerzését célzó befektetések: – A megszerzett cég vagyonelemeinek elsajátítása. A külföldi közvetlen befektetések motivációi

23 A transznacionális társaságok befektetései által megszerezhető előnyök fő forrásai – Tulajdon-specifikus előnyök (Ownership); – Lokáció-specifikus előnyök (Location); – Internalizálási előnyök (Internalization); – Klasszikus elmélet: fejlettek és fejletlenek között; 80-as, 90-es évek: fejlettek között. – Hierarchia és hálózat. A külföldi közvetlen befektetések motivációi (OLI)

24 – A felek megőrzik alapvető önállóságukat; – Hosszabb távra szólnak; – Kölcsönösen előnyös együttműködés; – Kölcsönösen egymás rendelkezésére bocsátanak erőforrásokat; – Tevékenységeik bizonyos mértékig integrálódnak. Stratégiai szövetségek fő jellemzői

25 Transznacionális Vállalatok (TNC) TNC-k és MNCs megkülönböztetése – MNC-s: tulajdonilag kettőnél több nemzetgazdasághoz tartozik; – De működésében, irányításban ez az elkülönülés nem érvényesül; – TNC-s: a vállalat működésének középpontjában a globális optimalizáció áll, amit az az anyagazdaságban lévő tulajdonosi csoport érdekei határoznak meg.

26 Transznacionális Vállalatok (TNC) Először egy 1974-es ENSZ Gazdaság és Szociális Tanács (ECOSOC) dokumentumban UNCTAD: – Kettő vagy több országban működik; – Centralizált döntéshozatal; – Egységes vállalati stratégia; – A különböző országokban tevékenykedő vállalatok között megosztják a pénzügyi eszközöket, technikai eszközöket, know-how, és információkat. OECD: – Olyan cégcsoport, amely különböző országokban működtet vállalatokat vagy más egységeket foglal magába; – A cégek közül egy képes meghatározó befolyást gyakorolni a többi tevékenységére.

27 Koncentrációk – fúziók – A 80-as évek végén kezdődött – Ennek ellenére a fúzió és koncentráció egy bizonyos méret felett nem jár feltétlenül hatékonyság- növekedéssel – Az előnyök alapvetően nem a mérethatékonyságból, hanem az economies of scope-ból származik (szinergia, tevékenységek bővülése) – A fúziókat a kritikus nagyság, s tevékenységi integráció nemzetközi lehetősége ösztönzi

28 FDI adatok FDI állomány (milliárd dollár19902006 Világ1.94112.415 Fejlett országok1.5829.405 Fejlődő országok3582.798 2008-ban véget ért a 2004 óta tartó jelentős növekedést felmutató FDI áramlási időszak, 2007-ben 19.000 milliárd USD volt a közvetlen külföldi befektetések értékének legmagasabb szintje. 2008-ban már a válság következtében is ez az érték kb. 17.000 milliárdra mérséklődött. 2009-es előrejelzés: 12.000 milliárd dollár) A tőke szabad áramlásáról FDI áramlás (flow, milliárd dollár 1989- 1991 2004- 2006 Világ1861029 Fejlett országok154700 Fejlődő országok20300 Dél-Kelet-Európa, FÁK-országok..29

29 Anyavállalatok száma (ezer) Leányvállalatok száma (ezer) Fejlett ország56366 Fejlődő országok 20413 Magyarország..26 A tőke szabad áramlásáról Zöldmezős FDI projektek száma (2007) állománya (milliárd dollár, 2006) Primer szektor605988 Szekunder szektor 5.7763.520 Tercier szektor5.3227.720 Összesen11.70312.415 A világ legnagyobb TNC-i mérleg-főösszeg alapján Mérleg- főösszeg (milliárd $) Alkalmazottak száma (ezer fő) General Electric697319 British Petroleum Company Plc 21797 Toyota273299 Royal Dutch/Shell Group182108 Exxonmobil Corporation25282 Ford79283 Vodafone3763 Total14795 Electricite De France74156 Wal-Mart Stores1511.910

30 Előnyök – Finanszírozási források bővülése; – Külkereskedelmi többlet; – Foglalkoztatottság bővülése; – Közvetett foglalkoztatottsági hatás, beszállítók; – Technológia-import; – Szervezeti megoldások importja; – Külpiaci kapcsolatrendszer fejlesztése; – Kockázatcsökkenés. FDI: előny-hátrány a fogadó országban

31 Hátrányok – Gazdasági autonómia csökken; – Technológiai függés; – Helyi erőforrások külföldi kézbe kerülnek; – Nő a külföldi befolyásolás; – Szerkezeti változások nemkívánatos iránya; – Nő a sebezhetőség (profitkivonás); – Torz külgazdasági struktúra alakulhat ki. FDI: előny-hátrány a fogadó országban


Letölteni ppt "NOVÁK TAMÁS Nemzetközi Gazdaságtan V. Nemzetközi tényezőáramlás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések