Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Beszámoló a DDTVT Szakmai Bizottságainak munkájáról Előadó: Balogh Tibor a DDTVT Szakmai Bizottságának elnöke 2012. szeptember 12.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Beszámoló a DDTVT Szakmai Bizottságainak munkájáról Előadó: Balogh Tibor a DDTVT Szakmai Bizottságának elnöke 2012. szeptember 12."— Előadás másolata:

1 Beszámoló a DDTVT Szakmai Bizottságainak munkájáról Előadó: Balogh Tibor a DDTVT Szakmai Bizottságának elnöke 2012. szeptember 12.

2 Előadás tartalma Szakmai Bizottságok összetétele Pályázati konstrukciók ismertetése, melyekhez a TVT véleménye szükséges volt Véleményezésre benyújtott pályázatok mennyisége, főbb adatok Pályázatokkal kapcsolatos munka, tapasztalatok Információk a véleményezett pályázatokról

3 Szakmai Bizottságok összetétele Szakmai Bizottsági tagok Baranya MegyeSomogy Megye NeKI DD Kirendeltsége (Szakmai Bizottság Elnöke) Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (Megyénként 1-1 tag) Baranya Megyei ÖnkormányzatSomogy Megyei Önkormányzat Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Baranya Megyei Mérnöki KamaraSomogy Megyei Mérnöki Kamara Baranya Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága Somogy Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága

4 Pályázati konstrukciók ismertetése, melyekhez a TVT véleménye szükséges volt DDOP 5.1.5/B-11 jelű „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” tárgyú pályázati konstrukció (kivéve KÖVIZIG pályázatok) DDOP 5.1.4-11 jelű „Kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése” tárgyú pályázati konstrukció

5 DDOP-5.1.5/B „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” Alapvető célja A települések környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár- belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése. A települési önkormányzatok feladatkörébe tartozó belterületi vízrendezési fejlesztések esetén cél a belterületre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól. A kiírás közvetett célja a települési önkormányzatok és a vízügyi szakmai szervezetek együttműködésének javítása, a csapadékvízzel való gazdálkodás elősegítése. A település- és térségfejlesztés érdekében a regionális jellegű vízfolyások, tavak, holtágak, mellékágak esetében kiemelt jelentőségű a vízkárelhárítás biztonságának növelése, fenntartása, a hatékony vízgazdálkodás, összhangban az EU Víz Keretirányelvével.

6 DDOP-5.1.5/B „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” Pályázók köre: Települési önkormányzatok Önkormányzati társulások Többcélú kistérségi társulások területileg illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok, Konzorciumok, NIF Zrt., Magyar Közút NZrt. Támogatható tevékenységek: A települési önkormányzatok feladatköréhez kapcsolódóan önállóan támogatható tevékenységek: Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója Árvízvédelmi töltések lokális fejlesztése, rekonstrukciója Belterületet veszélyeztető vízfolyások lokális vízkár elhárítási fejlesztései Vízkár elhárítási célú tározók – árvízi tározók fejlesztése, rekonstrukciója Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok feladatköréhez kapcsolódó tevékenységek Bel- és külterületen belvíz és csapadékvíz elvezető vízfolyások és főművi csatornák, azok depóniái, műtárgyak, átemelő telepek felújítása, korszerűsítése, méretezés és állapot miatti átépítése, szükség esetén építése. Tározó, záportározó, árvízcsúcs csökkentő tározó, vésztározó építése, felújítása Belvízzel való gazdálkodás fejlesztése, Vízfolyások vízkár elhárítási fejlesztései, A fenntartható folyóhasználat módjának a megvalósítása, különös tekintettel a természetvédelmi szempontokra valamint a fenti tevékenységek kombinációi.

7 DDOP-5.1.5/B „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” Támogatás összege Minimum (M Ft)Maximum (M Ft) KÖVIZIG-ek önálló projektjei,valamint a KÖVIZIG- ek és települési önkormányzatok által konzorciumi formában megvalósuló komplex projektek esetén 50600 Minden egyéb esetben10400 Támogatás mértéke A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések valamint a kedvezményezett kistérségek települései vonatkozásában a települési önkormányzatok, társulások esetén maximum 95%, minden egyéb település esetén maximum 90%, területileg illetékes KÖVIZIG-ek, NIF Zrt., Magyar Közút NZrt. esetén maximum 100%. Rendelkezésre álló forrás 2011-13. évben: 4,5 mrd Ft.

8 DDOP-5.1.4. „Kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése” Alapvető célja A 2000 lakos-egyenérték (LE) alatti települések települési környezetének fejlesztése a korszerű szennyvízkezelési módszerek elterjesztésével, ezáltal a természeti környezetet terhelő szennyezések csökkentése. A konstrukció további célja, hogy a fejlesztések révén korszerű, környezetvédelmi-, valamint gazdaságossági szempontból is indokolható műszaki megoldások és kapacitások valósuljanak meg, és hogy a tervezett létesítmények folyamatos szakszerű üzemeltetésének, illetve fenntartásának feltételei hosszútávon biztosítottak legyenek. Pályázók köre A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Programról szóló, 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott agglomerációs településlistákon nem szereplő 2000 lakos-egyenérték alatti települések körében: - települési önkormányzatok, - önkormányzati társulások, - többcélú kistérségi társulás, - nem jogi személyiségű társulás esetén a társulási megállapodásban rögzített székhely szerinti önkormányzat (gesztor) a társulás nevében, a társulás tagjai közül a pályázat benyújtására kijelölt önkormányzat. A pályázat benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség, kizárólag abban az esetben, ha a tervezett projektbe bevont települések együttesen sem haladják meg a 2000 LE szennyezőanyag-terhelést. Meglévő agglomerációhoz való csatlakozás esetén a 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében felsorolt, a csatlakozási pontot biztosító és a szennyvíztisztító telep helyszíneként a projektbe bevont településeket nem kell figyelembe venni a fenti számításnál. Konzorciumi partnerként pályázhat: - Magyar Közút Nzrt. - Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Konzorciumvezető kizárólag olyan szervezet lehet, amely önállóan is jogosult pályázat benyújtására. Ha a települések a 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott, jelen pályázati kiírás feltételeinek megfelelő agglomerációs központokban található szennyvíztisztító telephez csatlakoznak, akkor a csatlakozó települések külön-külön nem érhetik el a 2000 LE szennyezőanyag-terhelést.

9 DDOP-5.1.4. „Kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése” Önállóan támogatható tevékenységek Szennyvízelvezető rendszer és önálló telep kiépítése Szennyvíz- elvezető rendszer csatlakozása meglévő agglomerációs szennyvíz- tisztító telephez, vagy 2000 LE alatti szennyvíz- kezelő rendszerhez Közszolgáltatásba vont egyedi szennyvízkezelő berendezések egy, vagy 2-4 ingatlanonként a tisztított szennyvíz Egyedi zárt szennyvíz- tisztító létesítése, a gyűjtött szennyvizek elszállítása művi telep kiépítése természet -közeli telep kiépítése tisztított szennyvíz felszíni vízbe bevezetésével, vagy felszíni vízbe történő bevezetésé- vel helyben tartásával, hasznosítá- sával művi szennyvíz- tisztító telepre természet- közeli szennyvíz- tisztító telepre tisztított szennyvíz helyben tartásával (öntözés, szikkasztás)

10 DDOP-5.1.4. „Kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése” Igényelhető támogatás összege pályázatonként: Minimum: 50 milló Ft Maximum: 600 millió Ft Igényelhető támogatás mértéke: 90 % Amennyiben a pályázatba konzorciumi partnerként szükséges bevonni a jogszabály szerinti építtetőt, a Magyar Közút NZrt és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által igényelhető támogatás mértéke 100%. Rendelkezésre álló forrás 2011-13. évben: 3,5 mrd Ft. Támogatható pályázatok várható száma: 9 db

11 Benyújtott pályázatok mennyisége, főbb adatok DDOP-5.1.5/B „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” Benyújtás időszaka: 2011. július – 2012. március hó DDTVT-t és szakmai bizottságait a DDVIZIG működtette DDOP-5.1.4. „Kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése” Benyújtás időszaka: 2012. március – május hó Baranya megye Somogy megye Agglomeráció kiterjesztésével kapcsolatos állásfoglalás kialakításához (db) 31 Pályázatok véleményezésé hez (db) 2510 Érintett települések száma 3111 Beruházási költség (mrdFt) 9,1662,720 Baranya megye Somogy megye Pályázatok száma (db) 6224 Igényelt támogatás (mrdFt) 7,6604,349

12 Pályázatokkal kapcsolatos munka Benyújtott pályázatok áttekintése, előzetes javaslat kialakítása a bizottsági ülésre Bizottsági ülés összehívása (Szakmai Bizottsági tagok, tervező, pályázó résztvételével) DDOP-5.1.5/B-11 vízrendezési pályázatok esetében - 2011. évben négy, - 2012. évben szintén négy, a DDOP-5.1.4-11 „Kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése” tárgyú pályázatok esetében négy alkalommal kerültek a szakmai bizottságok összehívásra, valamint egy alkalommal Eseti SZB ülés került megtartásra (DDTVT tisztújító ülés megrendezését megelőzően) három agglomerációs csatlakozási kérelemmel összefüggésben. Szakmai Bizottság végleges szakvéleményének kialakítása szavazással a bizottsági üléseken. Bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvek és végleges szakvélemények kiküldése a TVT szakvélemény kérelmezőjének és a bizottság tagjai részére. Szennyvíz agglomerációhoz való csatlakozás esetén felterjesztés a Nemzeti Környezetügyi Intézet Központja felé

13 Tapasztalatok a „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” című pályázatokkal kapcsolatban Nagy számú pályázat (86 db) benyújtása a két megyében rövid idő alatt Nagy számú pályázatból csupán 4-5 volt, amely műszaki szempontból nem volt támogatható A nagy számú pályázati anyagot a sikeresen tudta véleményezni a két szakmai bizottság, ezáltal a pályázók érdekei nem sérültek.

14 Tapasztalatok a „Kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése” című pályázatokkal kapcsolatban Nagy számú (35 db) pályázat benyújtása a két megyében rövid idő alatt (kb. 2 hónap). Sok pályázat nem kellően kidolgozott a pályázati útmutató szerint, mivel a pályázók későn ismerték fel a lehetőségeiket, így pályázatírók számára kevés idő maradt. (Hiányosságokra a szakvéleményben és a jegyzőkönyvben hívtuk fel a pályázók figyelmét.) 35 db pályázatból a TVT 33 db-ot támogathatónak ítélt (tervező által javasolt megoldással egyetértve), két pályázat (egy Baranya és egy Somogy megyében) átdolgozását javasolta a két szakmai bizottság. A pályázatok közel egynegyedében (nyolc pályázatnál) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések programszerű telepítését tervezték, melyből egy került elutasításra. A nagy számú pályázati anyagot a rövid időszak ellenére is sikeresen tudta véleményezni a két szakmai bizottság, ezáltal a pályázók érdekei nem sérültek.

15 Információk a véleményezett pályázatokról (DDRFÜ-től ) Benyújtott pályázatok száma összesen: 116 db (benne Tolna megye is); Baranya megye: 62 db, Somogy megye 24 db Összes támogatási igény:16 897 718 089,- Ft Vonatkozó eljárásrend:Egyfordulós, kétszakaszos 1. szakasz Benyújtás: 2011. június 30. és 2011. november 3. között Keret: 2,250 milliárd Ft. A rendelkezésre álló kereten túlmenően, a szakmai minimumpontszámot elért pályázatok automatikusan átkerültek a második szakaszba (tartaléklista). Értékelési szempontrendszer: összes elérhető pontszám: 100 pont Nyertes pályázatok száma: 14, összesen 2,19 milliárd Ft lekötéssel, Baranya megye: 8 db, 694 mFt, Somogy megye: 3 db, 1.111 mFt 2. szakasz: Benyújtás: 2011. november 04. és 2012. február 29. között Keret: 0 Ft. Döntés: 2012. június vége Magyar Közlöny 2012/56. szám: 1144/2012. (V. 10.) Kormányhatározat „A regionális operatív programok 2011–2013. évekre szóló akcióterveinek jóváhagyásáról, és egyes prioritásai hazai társfinanszírozási keretének növeléséről” 3. Számú melléklet, 5. prioritás DDOP-5.1.5 2011. évi keret: 2,2 mrd Ft (lekötés a fenti 14 pályázattal) 2012. évi keret: 0,6 mrd Ft (Ős-Dráva Program) MK 2012/95. szám: 1242/2012. (VII. 17.) Kormányhatározat Az Õs-Dráva Programról Kiemelt projektfelhívás a Cún és Szaporca települések melletti holtág vízvisszatartásának megtervezéséről és kivitelezéséről 2 féle döntés a forráshiány miatt: - elutasítás (60 pont alatti pályázatok) - elutasítás forráshiány miatt és tartaléklistára való helyezés (60 ponttól) DDOP-5.1.5/B-11. Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése

16 Információk a véleményezett pályázatokról (DDRFÜ-től) Beérkezett pályázatok száma: 46 db (benne Tolna megye is), ebből Baranya megyében: 25 db, Somogy megyében: 10 db. Összes igényelt támogatás: 15.280.818.955 Ft, ebből Baranya megye: 8.803.006.181 Ft, Somogy megye: 2.689.620.483 Ft. Magyar Közlöny 2012/56. szám: 1144/2012. (V. 10.) Korm. határozat „A regionális operatív programok 2011–2013. évekre szóló akcióterveinek jóváhagyásáról, és egyes prioritásai hazai társfinanszírozási keretének növeléséről” 3. Számú melléklet, 5. prioritás DDOP-5.1.4 2011.-2013. évi keret:0 mrd Ft Vonatkozó eljárásrend:Egyfordulós, egyszakaszos Benyújtási határidő: 2012. május 02. Döntés: 2012. augusztus vége (felfüggesztés, illetve szakmai állásfoglalás ügye miatt) 2 féle döntés a forráshiány miatt: - elutasítás (40 pont alatti pályázatok) - elutasítás forráshiány miatt és tartaléklistára való helyezés (40 ponttól) Összes elérhető pontszám 70 + 5 (a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben lévő településeknek) DDOP-5.1.4-11. Kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése

17 Külön szeretnénk megköszönni a véleményezéssel kapcsolatos munkát a bizottsági tagoknak és a közreműködő kollégáknak! Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Beszámoló a DDTVT Szakmai Bizottságainak munkájáról Előadó: Balogh Tibor a DDTVT Szakmai Bizottságának elnöke 2012. szeptember 12."

Hasonló előadás


Google Hirdetések