Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Téma: DSD 1 vizsga Német Nyelvi Diploma

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Téma: DSD 1 vizsga Német Nyelvi Diploma"— Előadás másolata:

1 Téma: DSD 1 vizsga Német Nyelvi Diploma
Szülői értekezlet Téma: DSD 1 vizsga Német Nyelvi Diploma 2013. november óra

2 Pilotprojekt DSD 1 Magyarországon
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Deutsche Kultusministerkonferenz 2010/2011-es tanévben eredményes volt országszerte bevezetésre került nagyobb létszámmal évente bővül az iskolák száma

3 DSD 1 vizsgaszint A2 B1 szint
Németországi felsőoktatási előkészítő tanfolyamok megkezdéséhez elegendő nyelvtudást igazol. nemzetközileg összehasonlítható nyelvi tudásszint vizsgák több mint 60 országban akkreditált vizsga a DSD iskolákban DSD 1 – csak kéttannyelvű és nemz. iskolákban Mo.-on az iskolai németoktatás része - ingyenes

4 Nyelvi szintek A1 C2 A továbbhaladás általános feltételei a 8. évfolyam végére A nyelvhasználat szintje megegyezik az Európai Tanács által kiadott ajánlás B 1 szintjével

5 A Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei
Képes egészen egyszerű mondatokat alkotni és megérteni, képes konkrét szükségleteit kifejezni, személyes jellegű kérdéseket feltenni és megválaszolni. A2 Képes megérteni magát egyszerű, mindennapi helyzetek-ben, képes információcserére ismert, begyakorolt helyze-tekben. B1 Egyszerű, összefüggő szövegeket tud alkotni érdeklődési körébe tartozó témákban, álmait, reményeit, terveit, szán-dékait meg tudja indokolni és magyarázni. B2 Meg tudja érteni az elvont témájú összetett szövegeket, és saját szakterületén képes szakmai vitát is követni. Folyamatos és természetes módon tud reagál-ni, részletezni tudja a különböző lehetőségekből fakadó előnyöket és hátrá-nyokat.

6 Tartalom, nyelvhelyesség
Elégséges nyelvismerettel és elegendő szókinccsel rendelkezik ahhoz, hogy kifejezze magát olyan témákban, mint a család, hobbi, érdeklődési kör, munka, utazás és mindennapi események, de megszólalásaiban még lehet bizonytalan. Meglehetős pontossággal, rutinosan alkalmazza a gyakran használt kifejezéseket és mondat-szerkezeteket kiszámítható helyzetekben.

7 Folyamatosság, interakció
Egyszerű, folyamatos szöveget tud alkotni ismert vagy érdeklődési körébe tartozó témákban. Még tarthat rövidebb szüneteket, hogy megtalálja a megfelelő szavakat, kifejezéseket, nyelvi fordulatokat és kijavítsa magát . Képes kezdeményezni, fenntartani és befejezni egyszerű beszélgetést olyan témákban, amelyek számára ismerősek vagy érdeklődési körébe beletartoznak. Képes elismételni olyan informá-ciókat, melyek segítik a kölcsönös megértést.

8 Cél: 8. év végére B1-es nyelvi szint (jeles/jó)
Koherencia Össze tudja kapcsolni gondolatait, leírja a különböző eseményeket, vázlatosan meg tudja indokolni álláspontját, terveit. PP Cél: 8. év végére B1-es nyelvi szint (jeles/jó) külső mérés: vizsga

9 NYELVI SZINTEK (Európai Tanács)
Vizsgák A1   A2 B1 B2 C1   C2 GOETHE / OSZTRÁK-INTÉZET (ÖSD) SD1  SD2 ZD C1 ZOP NYELVVIZSGA (KOMPLEX EGYNYELVŰ) - ALAP KÖZÉP FELSŐ A2 - B1 DSD 1 B2 - C1 DSD 2  

10 B2 –középfokú komplex nyelvvizsga

11 Folyamatok heti 5 németóra + németül tanított tantárgyak
kiegészítő feladatok a tananyag mellé: tesztek (LV, HV, SB), levél- és fogalmazásírás stb. differenciált foglalkozások délután tehetségprogram 5-6. évfolyamon igény esetén szakkör / tanfolyam délután 6. évfolyamon: német csereprogram 6. év végén házi vizsga - A2 szint

12 Folyamatok nyelvi előkészítő szakkör a 7. évfolyamon
házi vizsga 7.osztály végén A2+ tehetségprogram/német 7./8. évfolyamon nyelvi előkészítő szakkör a 8. évfolyamnak (3 csoport x 1 óra/hét) – vizsga után is!!! 8. évfolyamon: német csereprogram anyanyelvi tanárok

13 Egyéb iskolai lehetőségek:
kiegészítő olvasmányok házi vers- és prózamondó verseny vetélkedők nyelvi táborok, nyelvi hétvégék

14 Egyéb önálló lehetőségek:
iskolai könyvtár – olvasmányok, rejtvények, német társasjátékok német adók (rajzfilmek) interneten játékos (hangos) feladatok, rejtvény, autentikus olvasmányok nyelvtanulás: folyamatosság – rendszeresség – szorgalom – önállóság

15 Célirányos felkészülés
tanórán 1-1 nyelvi készség íráskészség (fogalmazás: új típusú) halláskészség technika ! olvasási készség (Modelltest) 2-3x 45 perc délután LV/HV/Test - szókincsbővítés szóbeli + prezentáció

16 DSD mappa – folyamatosan kiegészíteni…
szintleírás (A1 A2 B1) szóbelihez prezentációs segédanyag – téma vázlata – hiányok, hiányzó lépések, összhang) LV HV korábbi vizsgák anyaga (újabbak kidolgozása, pl. pályaválasztás) „Fragenkatalog” – előkészítő, tanórák

17 DSD I. eredmények 2010/11. 43/42 fő B1 23 fő (55%) A2 14 fő
nb 5 fő (részterületeken B1, A2) B1 A2 nb HV 40 (95%) 2 LV 37 (88%) 5 MK 36 (86%) 3 SK 27 (64%) 11 4

18 DSD I. eredmények 2011/12. 29/29 fő DSD 1 B1 19 fő (65%) A2 7 fő
nb 3 fő (részterületeken B1, A2) B1 A2 nb HV 26 (90%) 3 LV 25 (86%) 4 MK 21 (73%) 6 2 SK 24 (83%)

19 DSD I. eredmények 2012/13. B1 A2 nb HV 43 (100%) LV 42 (98%) 1 MK
43/43 fő DSD 1 B1 34 fő (79%) A2 7 fő (16% és részterület 3xB1) nb 2 fő (4% részterület 3xB1, 1xB1 +2xA2) B1 A2 nb HV 43 (100%) LV 42 (98%) 1 MK 38 (88%) 4 SK

20 Eredmények az elmúlt 3 évben (%)

21 Nyelvi készségek szerint

22 A DSD 1 vizsga lebonyolításának időbeosztása
November - létszámjelentés (43 fő) December vége/január eleje – december 3. - a résztvevők jelentkezése online (Utólagos jelentkezés nincs.) - a prezentációs témák (konkrét cím) leadása február végén/márc. elején délután - konferencia és „vizsgabemutató” (4-6 hetedikes) Cél: - a vizsgázók megismerjék - a vizsgáztatók tapasztalatokat gyűjtsenek

23 Írásbeli vizsga: márc. 19. de. Szóbeli vizsga: márc. 20- ápr. 19.
olvasásértés ( ) hallásértés ( ) közben szünet írásbeli kommunikáció (75) szóbeli vizsga (15) –három vizsgabizottság, egész nap (márc. 21-től ápr. 19-ig)

24 Eredmények Központi javítás
Eredmények mind a négy vizsgarészhez külön-külön A diplomák megküldése (június 14-ig) Ünnepélyes diplomaátadás (évzáró)

25 A négy készségszint egyenlő arányban oszlik meg.
25% 25% 25% 25%

26 1. vizsgarész: Olvasott szöveg értése 5 feladattípus (60 + 10 perc)
Megoldó lap – fekete toll!!! Jelölések!!!! 1. Hiányos szöveg pótlása megadott szavakkal ill. felirat hozzárendelése szöveghez 2. Hozzárendelés (pl. szituáció és hirdetés) 3. Igaz-hamis döntések 4. Feleletválasztás 5. Rövid szövegek és feliratok egymáshoz rendelése

27 2. vizsgarész: Hallott szöveg értése 5 feladattípus (40 + 10 perc)
Az Audio-CD az egész vizsga alatt megy!!! 1. Hallott jelenetek képhez rendelése 2. Hallott rövid szövegekhez feleletválasztás 3. Igaz-hamis döntések 4. Összefüggő szöveghez feleletválasztás 5. Rövid tudósításokhoz cselekmények hozzárendelése

28 Egy témához 4 tanulói vélemény Fogalmazási követelmény
3. vizsgarész: Írásbeli kommunikáció Feladat: olvasói levél írása (75 perc) Egy témához 4 tanulói vélemény Fogalmazási követelmény 1.rész: A megnyilvánulások indirekt visszaadása. 2.rész: A témához a mondanivaló kifejtése. 3.rész: Saját álláspont megfogalmazása. Íráskép, olvashatóság, elrendezés stb. Javítás!!! Sokat kell írni.

29 Követelmények (írásbeli)
Képes információkat és gondolatokat elvont és konkrét témákhoz közölni információkat ellenőrizni és valamelyest precízen egy adott problémát felvázolni vagy kérdést feltenni ahhoz. Képes személyes levelekben és közlésekben fontos dolgokról egyszerű információkat adni vagy megtudakolni, és abban világosan kifejezni, mit tart fontosnak. A2 Képes rövid, egyszerű, formailag rendezett feljegyzéseket készíteni, ha fontos dolgokról van szó. Képes egészen egyszerű személyes levelet írni és abban valamit megköszönni illetve bocsánatot/elnézést kérni valamiért.

30 4. vizsgarész: Szóbeli kommunikáció (3x5 perc)
Cél Előírás Feladattípus 1. Beszédkészség általános mindennapi élet szituációi kérdések adott kérdéskatalógus alapján irányított beszélgetés + prezentáció 2. Beszédkészség összefüggő előadás felvilágosítást adni egy ismert témáról választott témában prezentáció + a prezentációra vonatkozó kérdések

31 Prezentáció Témaválasztás – január 11. Itt: 2013. dec. közepe
Érdeklődés, tapasztalat a témához!!! Szerkezet, szemléltetés – előadás összhangja Fontos aspektusok a témához kitűnnek-e Elrendezés: logikus, áttekinthető Esztétikum + láthatóság Kép és előadás összhangja Mo. – No. vonatkozások fellelhetőek-e – nem követelmény Felkészülés: témaszűkítés, szelektálás, vázlat, tartalom, szókincs, időzítés, gyakorlás, gyakorlás, gyakorlás…

32 Egyebek nevelési tanácsadótól vélemény december elejéig
szóbelin időbeosztás, de min. egy órával korábban itt kell lenni eredményhirdetés a szóbeli után további információk: tanulók, ellenőrző, honlap

33 Az eredmények kiértékelése, a pontok és a nyelvi szintek átszámolása
Olvasásértés: B1 24 – 14/11 pont A2 13/10 – 8/5 pont Nem felelt meg 7/4-0 pont Hallásértés: B1 24 – 14/11 pont A2 13/11 – 8/5 pont Nem felelt meg 7/4-0 pont Írásbeli kommunikáció: B1 24 – 12 pont A2 11 – 8 pont Nem felelt meg 7-0 pont Szóbeli kommunikáció: B1 24 – 12 pont A2 11 – 8 pont Nem felelt meg 7-0 pont

34 Német Nyelvi Diploma (DSD1): évzárón
Olvasásértés B1 Hallásértés B1 Írásbeli kommunikáció A2 Szóbeli kommunikáció B1

35 Kérdések www.dsd-iskolak.org www.auslandsschulwesen.de
Köszönöm a figyelmet! Molnár Márta


Letölteni ppt "Téma: DSD 1 vizsga Német Nyelvi Diploma"

Hasonló előadás


Google Hirdetések