Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Propedeutika Tanszék Igazgató: Dr. Márton Krisztina egyetemi docens Fogászati irányok és síkok, fogak makroszkópos.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Propedeutika Tanszék Igazgató: Dr. Márton Krisztina egyetemi docens Fogászati irányok és síkok, fogak makroszkópos."— Előadás másolata:

1 Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Propedeutika Tanszék Igazgató: Dr. Márton Krisztina egyetemi docens Fogászati irányok és síkok, fogak makroszkópos anatómiája Dr. Gótai Laura 2012.

2 „Miért kell nekem ezt tudni?” • Nélkülözhetetlen a sikerhez • Elvesztett szövetek pótlása • Alak és forma meghatározza a funkciót (rágás,esztétika, fonáció, környező szövetek védelme) • Tartószerkezeti védelem- okklúzió • Céljaim elérése „Minden embernek természete, hogy törekszik a tudásra!” /Arisztotelész/ „Annyit érünk, amennyit tudunk!” /Gracián/

3 • Difodont fogazat: dentes decidui/permanentes • 5-6 éves korig: 20 (kvadránsonként 5 tejfog- praemoralisok hiányoznak ) • 5-14 éves kor között: vegyes fogazat (612453/78) • felnőtt fogazat: 32 fog, 8 kvadránsonként (2 metsző, 1 szemfog, 2 premoláris,3 moláris Fogak csoportosítása 1.

4 Fogak csoportosítása 2. • Heterodont fogazat. fogívben elhelyezkedő fogak mind alakban mind funkcióban különbözőek→ 4 csoport 1.Dentes incisivi (táplálék leharapása, fonáció, esztétika) 2.Dentes canini( táplálék megragadása, darabolása, gyökerük a leghosszabb) 3.Dentes praemolares (harapási magasság fenntartása, szájzug alátámasztása, igazi rágófelszín) 4.Dentes molares ( dens sapiens, nagy rágófelszín, vertikális dimenzió fenntartása, legnagyobb fogak) ILLETVE: 1.Dentes masticatories(rágófogak: prae-, és molaris) 2.Dentes frontales(frontfogak: metsző és szemfog)

5 Fogászati síkok VERTIKÁLIS • Saggitális sík: anteroposterior sík, jobb-bal • Frontális sík: mediolateralis sík, első-hátsó HORIZONTÁLIS • Transverzális sík: anteroposterior, felső-alsó Egyéb • Mediális: középvonal felé mutat • Laterális: középvonaltól oldalra mutat

6 Szájban használatos irányok • Oralis: fogíven belül, szájüreg felé • Palatinalis: felső fogíven belül, szájpad felé mutató írány • Lingualis: alsó fogíven belül, nyelv felé mutató irány • Vestibularis: a fogíven kívül, pitvar felé mutató irány • Labialis: fogíven kívül, frontfogak területén az ajak felé mutató irány • Buccalis: fogíven kívül, oldalsó fogak területén az orca felé mutat • Approximalis: szomszédos fogak felé mutató irány (mesialis és distalis) • Mesialis: fogíven előrefelé, középeső metszők közötti sík felé • Distalis: fogíven hátrafelé, középső metszők közötti síktól elfelé • Occlusalis: a rágófelszín felé • Incisalis: rágóél felé mutató irány • Antagonista: az átellenes állcsonton elhelyezkedő • Cervikalis: fognyak felé tekintő irány • Gingivalis: fogíny felé tekintő irány • Apicalis: gyökércsúcs felé tekintő irány • Axialis: a fog hossztengelyének megfelelő irány

7 Fogak jelölése • Zsigmondy-féle kereszt jelölés • FDI ( Federation Dentaire Internationale) • Európai (Haderup) fogjelölés • Amerikai fogjelőlés (Universal notation system)

8 Zsigmondy-kereszt

9 FDI

10 Európai/Haderup

11 Amerikai jelölés

12 Mi a különbség a ‘három-hatos’ és a ‘harminchatos’ fog között?

13 Általános anatómia 1.Corona dentis: szájüregben szabadon elhelyezkedő, zománccal fedett, színe polikromatikus, zománc-cement határig tart anatómiai értelemben, a szabad ínyszél ettől picit occlusalisabban tapad, klinikai korona: ínyszéllel nem fedett, szájüregben található része (nem feltétlenül egyezik az anatómiai koronával) 2.Radix dentis: fogmederben elhelyezkedő, cementtel fedett rész, alakja, száma, elhelyezkedése fogcsoportonként változó 3.Cervix dentis: zománc-cement határvonalat és annak környezete, átmenet a korona és gyökér között, hullámvonalszerű lefutása, koronánál sárgásabb árnyalatú

14 Általános morfológia: Mühlreiter-jelek (Fogfelismerés) • Görbületi jel: occlusalis irányból a vestibularis felszín mesiális görbülete nagyobb, • Élszögleti jel: Metszőél találkozása mesiálisan szögletes, distalisan lekerekített • Gyökérdőlési jel: enyhén distalis, oralis irányba dőlő gyökerek • Gyökérbarázda jel: gyökér mesialis felszíne domborúbb • Fognyaki domburulat: distalis felszín a domborúbb • Kopási jel: felső fogak oralis, alsó fogak vestibularis felszíne kopik • Csücsükdőlési jel: alsó fogak vestibularis csücske oralis irányba dől (MONSON-görbe) • Gyökérgörbületi jel: apicalis harmadban distal felé dőlnek

15 A fogak általános mérete • KEREKÍTÜNK!!! • Molaris: 22 mm • Szemfog: 28 mm • Kismetszők: 23 mm • Nagymetsző: 24 mm • DE!!! Számos tanköny táblázat formájában részletezi az egyes fogak pontos gyökér-, korona-, illetve teljes hosszúságát!!!

16 Fogérintkezések/kontaktpont • Egyik legnehezebb feladat • Interproximalis tér védelme (papilla, ínytapadás) • Szájhihiéné fenntarthatósága (fogselyem, fogköztisztító kefék) • Érintkezés pontszerű, domború felszín legkiemelkedőbb pontjánál (életkor előrehaladtával felszínné válik) • Frontfogaknál incisalis harmadba esik, ettől distalisan egyre cervicalisabb irányba kerül

17 Felső, középső metszőfog (11, 21) • Lapát alakú, nagy méretű, lapos korona • Egyenes gyökér, distalis görbület • Nyaki Ø szabályos kör alak • Gyökér Ø is, csak kisebb • 1 gyökér, 1 csatorna kör alakú, megatartott • Nem variábilis fog vagy gyökér

18 Felső, oldalsó metszőfog (12,22) • Gracilisebb lapát alak • Nyaki Ø mesiodistalisan lapított, DE csúcsi ¼-ben kör • 1 gyökér, 1 ovális csatorna • Gyökér csücsi része palatinalisan görbül • Leépülő képlet: rendellenesség, variációk széles skáláját mutatja • Retenció: nincs áttörési hajlama • Locus minoris resistentie

19 Alsó metszőfogak(31,41,32,42) • Legkisebb fogak • Veső alakú korona • nyaki:Ø lesarkított téglalap • 1 gyökér, megtartott lapított forma • 1 csatorna • Elenyésző variációk, esetleg torlódás

20 Felső szemfog (13,23) • Vaskos, ékalakú korona • Leghosszabb gyökér • Legnagyobb fog • Nyaki Ø lekerekített, egyenlő oldalú háromszög, melynek egyik lapja vestibularis irányba néz • Gyökér vége kör Ø • Leggyakrabban retineáló fog • Variávoókat mutat • 1 gyökér, 1 csatorna

21 Alsó szemfog (33,43) • Második legnagyobb fog • Nyaki Ø: közel szabályos ellipszisz • 1 gyökér, 1 csatorna • 1,5 százalékban a csúcsi ¼ bifurkál

22 Felső első praemolaris (14,24) • Lapos, legömbölyített téglatest • Nyaki Ø: piskótaalakú, mesiodistalis behúzódással • esetek 2/3-ban 2 gyökér, 1/3-ban 1 • Bifurkáció bárhol előfordulhat • kétcsücskű

23 Felső második praemolaris (15,25) • Hasonló a négyesekhez, de vaskosabb és nagyobb • 1 gyökér, mely szabálytalanul lapított • 1 vagy 2 csatorna

24 Alsó praemolaris (34,45,35,45) • Lapított tégkatest alakú korona • Kisebb, mint a felső • Gyökér mesiodistalis irányból lapított • 1 gyökér, mely megtartott • Több csatorna lehetséges • Nincs gyökérvariáció

25 Felső molaris (16,17,18,26,27,28) • Leghatalmasabb korona a hatosoké • Distalsian egyre kisebb • Legömbölyített rombusz alapú hasáb • Nyaki Ø. Kártyaszív alakú (buccalis behúzódás) • 3 gyökér: palatinális(kör Ø) mesiobuccalis (ovális Ø, 2 cs) distobuccalis (kör Ø,pici) • Széttérő, összetérő, összefekvő gyökérállás • Kifinomult csücsök-barázdarendszer ismerete nélkülözhetetlen!!!

26 Alsó molaris (36,37,38,46,47,48) • Téglalap alapú hasáb alakú korona, melynek sarkai legömbölyítettek • Vestibuloraisan lapított • 2 gyökér: mesial: erősen lapított, 2 cs distal: szabálytalan kör, 1 cs • Összefekvő, szétálló, összetérő gyökerek • Kifinomult csücsök-barázdarendszer ismerete nélkülözhetetlen!!!

27 Ajánlott irodalom • Fazekas Árpád: Megtartó fogászat és endodoncia • Fábián Tibor: Fogpótlástan alapjai • Gyerekfogászat • Gera István: Parodontológia Info: drgotai@gmail.comdrgotai@gmail.com „Sose mondd, hogy gondolod, amikor tudod, és sose mondd, hogy tudod, amikor csak gondolod.” /Quantin Tarantino/


Letölteni ppt "Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Propedeutika Tanszék Igazgató: Dr. Márton Krisztina egyetemi docens Fogászati irányok és síkok, fogak makroszkópos."

Hasonló előadás


Google Hirdetések