Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szojka Tamás Sz.-Sz.-B. Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság Növényvédelmi Jogszabályok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szojka Tamás Sz.-Sz.-B. Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság Növényvédelmi Jogszabályok."— Előadás másolata:

1 Szojka Tamás Sz.-Sz.-B. Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság Növényvédelmi Jogszabályok

2 Kapcsolódó növényvédelmi magyar jogszabályok az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény; a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény; az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet; a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet; a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet; az egyes növényvédő szerek forgalmazásával, illetve felhasználásával kapcsolatban külföldön szerzett szakmai gyakorlaton alapuló képesítés elismerésének részletes szabályairól szóló 8/2007. FVM rendelet; a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM együttes rendelet (új tervezet); a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz hulladékok kezeléséről szóló 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet (új tervezet).

3 Növényvédelmi Uniós jogszabályok A Tanács 91/414/EGK irányelve (1991. július 15.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról (hatályon kívül) Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a peszticidek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117 EGK és a 91/414 EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről Az Európai Parlament és a Tanács 1185/2009/EK rendelete (2009. november 25.) a peszticidekre vonatkozó statisztikákról Az Európai Parlament és a Tanács 2009/127/EK irányelve (2009. október 21.) a 2006/42/EK irányelvnek a peszticidek kijuttatására szolgáló gépek tekintetében történő módosításáról Az Európai Parlament és a Tanács 2009/128/EK irányelve (2009. október 21.) a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról

4 A peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2009/128/EK irányelv 2011. november 26-ig a nemzeti jogszabályi háttér megteremtése 2012. november 26-ig kell a Nemzeti Cselekvési Tervet a Bizottságnak és a többi tagállamnak megküldeni. 2013. november 26-ig a képzési rendszer kiépítése (hivatásos felhasználók, értékesítéssel foglalkozók és szaktanácsadók számára) 2014. január 1-jéig biztosítani kell azt, hogy minden hivatásos felhasználó az integrált növényvédelmi alapelveket végrehajtsa. 2015. november 26-ig meg kell teremteni annak a jogszabályi hátterét, hogy a kereskedők a nem hivatásos felhasználók számára tájékoztatást adjanak a környezeti és egészségügyi veszélyekről stb. 2016. november 26-ig kell biztosítani azt, hogy a növényvédelmi gépek felülvizsgálata legalább egyszer megtörtént. A növényvédő szerek forgalmi kategóriába sorolásának profi és amatőr kategóriába sorolása A légi növényvédelemre Magyarország derogációt kapott, a védekezés speciális feltételeit meg kell határozni (új jogszabály készül). Az irányelv célja a felhasznált növényvédő szerek mennyiségének csökkentése, az ember és a környezet védelme érdekében.

5 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről

6 Méhvédelem Gazdasági növények növényvédő szerrel való kezelése virágzásban, vagy ha a táblát vagy környékét tömegesen virágzó mézelő növények borítják, vagy ha a gazdasági növényt a méhek egyéb okból látogatják (pl: mézharmat): – méhekre kifejezetten veszélyes vagy kifejezetten kockázatos szerrel TILOS – méhekre mérsékelten veszélyes vagy mérsékelten kockázatos szerekkel méhkímélő technológiával lehetséges (naplemente előtt 1 órától 23 óráig) – méhekre nem veszélyes - nem jelölésköteles - szerek korlátozások nélkül kijuttathatók (kivéve, ha az engedélyokirat korlátozásokat tartalmaz) A vegyszeres növényvédelmi munka következményeként vélelmezett méhelhullást a méhésznek a területileg illetékes kormányhivatal felé haladéktalanul jelentenie kell.

7 Méhvédelem Megjegyzések a szabályozással kapcsolatban: A méh veszélyességi kategória nem azonos a növényvédő szer forgalmi kategóriájával! A méh veszélyességi kategória nem azonos a növényvédő szer méhekre vonatkozó kockázati (Spe8 mondatok) besorolásával! A méhekre mérsékelten veszélyes, mérsékelten kockázatos növényvédő szer kijuttatása méhkímélő technológiával akkor lehetséges, ha a szer engedélyokirata azt lehetővé teszi! A korábbi, már nem hatályos jogszabály (2000. évi XXXV. tv.) bejelentési kötelezettséget írt elő a termelő részére a gazdasági növény virágzási idejében méhekre veszélyes szerek kijuttatása esetén.

8 Az I. forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel folytatott bármely tevékenység I. forgalmi kategóriájú hatályos engedélyhez kötött. A II., illetve III. forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel folytatott forgalmazás, valamint az ezzel összefüggő raktározási és szállítási tevékenység II. forgalmi kategóriájú hatályos engedélyhez kötött Külföldi személy engedélyt szerezhet ha képzettsége és szakmai gyakorlata megfelel az egyes növényvédő szerek forgalmazásával, illetve felhasználásával kapcsolatban külföldön szerzett szakmai gyakorlaton alapuló képesítés elismerésének részletes szabályairól szóló 8/2007. (1.31.) FVM rendeletben foglaltaknak, amely alapján kiállítják számára a képzettségének megfelelő → e rendelet 1. mellékletének „B” része szerinti I. vagy II. forgalmi kategóriájú engedélyt. Képesítési előírások

9 Engedéllyel nem rendelkező személy I. és II. forgalmi kategóriájú növényvédő szer vásárlására és szállítására csak a szakirányító által kiállított, egyszeri vásárlásra jogosító növényvédelmi-növényorvosi vénnyel jogosult. Alkalmazásának egyéb feltételei: – a növényorvosi vényt 3 példányban kell kiállítani, melyből az eredeti példányt a megrendelő, a másolati példányt a forgalmazó, a tőpéldányt a kiállító köteles megőrizni, – szigorú számadású bizonylat, 5 évig őrzendő, – kamara adja ki tagjai részére, – egyszeri vásárlásra jogosít (érv: kiállítástól 30 nap), – csak vásárlásra és szállításra jogosít fel. A vény tartalmi és alaki követelményeiben történt változás: – a mezőgazdasági termelő neve és címe, MVH regisztrációs száma, – a növényvédő szeres kezelés időpontját a felhasználó köteles bejelenteni a vény kiállítójának a munka megkezdése előtt 24 órával, – a forgalmazó köteles a vényre rávezetni az átvevő nevét. /az engedély száma törlésre került/ A növényvédelmi-növényorvosi vény

10

11 Régi megfogalmazás szerint: „a más számára végzett védekezési munka” = a növényvédő szerek felhasználására vonatkozó szaktanácsadás. NEM MINŐSÜL növényvédő szerrel végzett szolgáltatásnak: – a munkavállalóként / tagként a SAJÁT vállalkozás, vagy – közeli hozzátartozó és annak családi gazdasága részére végzett növényvédelmi tevékenység. Növényvédő szerrel végzett szolgáltatás fogalma

12 Engedély és továbbképzés Nem elég a növényvédelmi képesítés vagy végzettség, hanem kell az adott tevékenység végzésére jogosító engedély. (zöld könyv, fehér könyv) Az engedély iránti kérelemben pontosan meg kell jelölni a folytatni kívánt tevékenységet és a tevékenységgel érintett növényvédő szerek kategóriáját. Engedélyhez szükséges irat: – a jogosultságot (képzettséget, végzettséget, ismeretet) igazoló okirat, – I. forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel végzendő szolgáltatás esetén az érvényes növényvédő mérnöki és növényorvosi kamarai tagságot igazoló okirat. /csak akkor kell, ha szolgáltatni akar/ Az engedélyt a kérelmező lakóhelye szerint illetékes Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága adja ki.

13 A felhasználási, vásárlási és forgalmazási engedély határozatlan időre hatályos. Az időbeli hatálya továbbképzésen való részvételhez kötött, - 5 évenkénti szakmai továbbképzés: nem vizsgaköteles, de a továbbképzés óráinak legalább 90%-án részt kell venni. Az engedély határozatlan időre hatályosságát - a továbbképzést igazoló tanúsítvány alapján - az MgSzH területi szerve hatósági bélyegzővel igazol. Visszaélés esetén az engedélyt az Kormányhivatal területi szerve visszavonhatja és az engedélyt hivatalos közzététel útján hatálytalanítja. Engedély visszavonása esetén új engedély a visszavonástól számított 2 éven belül nem adható ki. Az engedéllyel való visszaélés: - a növényvédő szer forgalmazására, vásárlására, felhasználására, illetve a szolgáltatásra vonatkozó előírások megsértése. - nem teljesíti a továbbképzési előírásokat és így folytat növényvédő szerrel forgalmazási, vásárlási, felhasználási, vagy szolgáltatási tevékenységet. Engedély és továbbképzés

14 Végzettségtől függően végezhető tevékenységek Kat.TevékenységTechnikus, középfokú 320 órás képzés (OKJ-s képzés) Ált. agrármérnök, 80 órás tanfolyam Képesí- tés nélkül I. forgalmazásmunkavégző: IGEN Munkavégző: IGEN V vásárlásmunkavégző: IGEN szolgáltatásmunkavégző: IGEN munkavégző: IGEN V saját felhasználásmunkavégző: IGEN II. forgalmazás vásárlás szolgáltatás munkavégző: IGEN V saját felhasználás III. forgalmazás vásárlás szolgáltatás szolgáltathat Vmunkavégző: IGEN saját felhasználás

15 Növényvédő szer felhasználásának feltételei A felhasználási tevékenységet folytató felelőssége kiterjed: a növényvédő szerek jogszabálynak megfelelő vásárlására, szállítására, tárolására és kijuttatására vonatkozó tájékoztatásra, kijuttatására, a keletkezett hulladék előírásszerű kezelésére, a növényvédő szer címkeszövegében megfogalmazott előírások betartására, valamint az ezekkel összefüggő egyéb tevékenységekre. Az ebből származó kötelezettségek csak más szolgáltatásra jogosultra, vagy az időközben megszerzett megfelelő engedélye esetén, a megrendelőre ruházhatók át. A növényvédelmi-növényorvosi vény kiállításával a szakirányítónak a felelőssége kiterjed valamennyi növényvédelmi tevékenységre, függetlenül az általa vállalt vagy végzett ilyen tevékenységtől. Gázmesteri képesítéssel rendelkező szakember külön engedély nélkül, a hatályos gázmesteri képesítés (igazolvány) bemutatásával vásárolhat és használhat fel olyan növényvédő szert, amelynek engedélyokiratában a felhasználás gázmesteri képesítéshez kötött.

16 Fontosabb meghatározások Forgalamazó: növényvédő szerrel kereskedelmi, illetve kereskedelmi szolgáltatási tevékenységet folytató növényvédőszer- gyártó, -formáló, -kiszerelő és -raktározó, valamint kis- és nagykereskedő. Forgalmazás: növényvédő szer forgalomba hozatala a növényvédő szer készleten tartása eladás céljára, beleértve a növényvédő szer eladásra való felkínálását, vagy ingyenes vagy ellenérték fejében történő átadásának bármely egyéb formáját, valamint a növényvédő szerek eladását, forgalmazását vagy átadásának egyéb módját.

17 Fontosabb meghatározások Kiskereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek forgalmazása, vagyoni értékű jog értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása a végső felhasználó részére. Nagykereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek átalakítás (feldolgozás) nélküli továbbforgalmazása és az ezzel közvetlenül összefüggő raktározási, szállítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtása kereskedő, feldolgozó részére. / A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény /

18 Működési engedély a növényvédő szert és hatóanyagait árusító üzletnek működési engedéllyel kell rendelkeznie: – a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. Törvény 3. § (6) bekezdés a) pontja – a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 7.§ (1) bekezdése és 3. melléklet 6. pontja alapján

19 Telepengedély mezőgazdasági vegyi termék gyártása, raktározása, tárolása telepengedélyhez kötött tevékenység: – a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. melléklet 41. pontja szerint

20 Személyi feltételek Kiskereskedelmi forgalmazás: a forgalmazott szer kategóriájának megfelelő engedéllyel rendelkező személynek folyamatosan jelen kell lennie, Nagykereskedelmi forgalmazás: I-es engedéllyel rendelkező személy folyamatos felügyelete szükséges, A szoba- és balkonnövények, valamint házikerti dísznövények ápolására engedélyezett készkiszerelésű, III. forgalmi kategóriájú növényvédő szerek kiskereskedelmi forgalmazás során külön engedély nélkül árusíthatóak.

21 Személyi feltételek Raktár vezetésével illetve I. forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel történő raktári tevékenység végzésével megbízható személy: – Szakirányító, vagy – annak felügyelete mellett legalább a növényvédő és méregraktár-kezelő szakképesítéssel, – illetve szakirányító felügyelete mellett növényvédő szak- és betanított munkás képesítéssel rendelkező személy bízható meg.

22 Személyi feltételek A II., illetve III. forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel raktári tevékenységet: – legalább általános iskolát végzett, 18. életévét betöltött, és a miniszter által meghatározott növényvédelmi alaptanfolyamot követően eredményes vizsgát tett személy végezhet.

23 növényvédő szereket élelmiszerekkel és takarmányozás célját szolgáló anyagokkal egy légtérben tilos árusítani, tárolni, szállítani, egyéb áruféleségektől biztonságosan elkülönítetten, felhasználási területük szerint rendezetten kell az árusító polcokon elhelyezni, kizárólag eredeti csomagolásban forgalmazható. Növényvédő szer kiméréssel nem árusítható, tilos a növényvédő szerek önkiszolgáló rendszerben történő árusítása (kivétel!) kötelező a vevő tájékoztatása. Árusítás feltételei

24 Elfogadható egy elkülönített helyen (élelmiszertől külön légtérben) felállított, zárható, a 43/2010. R 27. § (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szekrény megléte.

25 Növényvédő szer tárolása, raktározása Munkaterületen az egynapi felhasználásra előkészített növényvédő szer alkalmi raktárban is tárolható. Növényvédő szer raktárban kizárólag a raktározással és a felhasználáshoz szükséges növényvédő szer kimérésével összefüggő munka végezhető. Mikro- és makro szervezeteket tartalmazó növényvédő szer tárolására, szállítására és felhasználására a növényvédő szerekre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. Növényvédő szer eredeti zárt csomagolásban, vagy a használat után ismét visszazárt eredeti csomagolásban, illetve a 89/2004. FVM rendeletben meghatározott módon átcsomagolva tárolható. a növényvédő szerektől elkülönítetten kell tárolni: – a kiürült, de növényvédő szer átcsomagolására felhasználható, megtisztított és lezárható növényvédő szer csomagolóeszközt; – a sérült csomagolású, azonosíthatatlan, szennyezett és lejárt felhasználhatósági idejű szereket, ártalmatlanításra váró göngyölegeket, szennyezett védőfelszerelést. A raktárba belépni, ott bármilyen tevékenységet folytatni kizárólag a raktáros jelenlétében és hozzájárulásával, a szükséges egyéni védőeszközök használatával szabad. A tárolt növényvédő szer engedélyokiratában az előkészítőnek előírt védőeszközöket és az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelést biztosítani kell. A raktárt el kell látni szállításhoz, rakodáshoz, méréshez, valamint a takarításhoz szükséges, feltűnő módon megjelölt, más célra nem használható munkaeszközökkel.

26 A növényvédő szer raktár műszaki és biztonsági feltételei: szabadból kell nyílnia, átjárás nélkül megközelíthető legyen, nem lehet közös fala emberi vagy állati tartózkodásra szolgáló építménnyel, illetve olyan helyiséggel, ahol élelmiszerrel, gyógyszerrel, illetve takarmánnyal kapcsolatos tevékenységet folytatnak, a túlzott felmelegedéstől vagy lehűléstől védettnek kell lennie, nyílászárói az általános biztonsági követelményeknek megfelelőek, a csapadékvíz a helyiségbe ne juthasson be, folyamatos szellőztetéséről gondoskodni kell, padlózatának, falainak, berendezési tárgyainak lemoshatónak, tisztíthatónak kell lenniük, bejáratát tömör, biztonsági záras, magasított küszöbű ajtóval kell ellátni ajtóra a „Méregraktár” vagy „Növényvédő szer raktár” és „Idegeneknek belépni tilos!” feliratot kell elhelyezni, növényvédő szer raktárt más célra használni csak az egészségügyi államigazgatási szerv által előírt mentesítés után szabad.

27 Biztonsági előírások A raktárt el kell látni szállításhoz, rakodáshoz, méréshez, valamint a takarításhoz szükséges, feltűnő módon megjelölt, más célra nem használható munkaeszközökkel. Biztosítani kell az előírt védőeszközöket és az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelést.

28 Csomagolás Tilos: Átcsomagolt, vagy sérült csomagolású növényvédő szert forgalmazni, olyan növényvédő szert forgalomba hozni, amelynek eltarthatósági ideje lejárt. /A növényvédő szer csomagolásán vagy címkéjén fel kell tüntetni annak szavatossági idejét/

29 Címkézés Termék beazonosítására szolgáló területen (fő terület) kell feltüntetni a növényvédő szer: nevét, formáját (formuláció), az engedély számát, rendeltetését a felhasználás célja szerint, hatóanyagának megnevezését, részarányát, valamint a külön jogszabályban előírtak szerinti további veszélyes összetevők adatait, gyártójának (ha eltérő, a hatóanyag gyártójának) nevét, címét, engedély tulajdonos, hazai képviselet nevét, címét, forgalmi kategóriáját, eltarthatóságát, és annak hőmérsékleti paramétereit szabályos növényvédő szer raktárban, a forgalmazót amennyiben eltér az engedélyestől, kötelező mondatokat:

30 Címkézés Hatósági/biztonsági területen (kiegészítő terület) kerülnek feltüntetésre: veszélyjelek és veszélyszimbólumok, a kockázatra utaló R-mondatok, biztonságos használatra utaló (óvórendszabályok) S-mondatok, amelyek biztosítják a felhasználó, a közelben és a környéken tartózkodók, a környezet, a nem-célszervezetek valamint a tárolás és elhelyezés/megsemmisítés biztonságát. kiegészítő szabványmondatok, a veszély jelképe és a veszélyjele, valamint a biztonságos felhasználás feltételeit, munkavédelmi előírások, védőeszközök, elsősegélynyújtás, orvosi tanácsok.

31 Növényvédelmi technológiai terület (kiegészítő terület) tartalmazza: alkalmazás technológiáját, engedélyezett dózisokat, kijuttatásához szükséges permetlé mennyiségét, légi kijuttatásának engedélyezését, felhasználására engedélyezett kultúrákat, felhasználási területeket, felhasználására érzékeny károsítókat, élelmezés-egészségügyi és munka-egészségügyi, és ahol indokolt egyéb előírásokat, felhasználásra, a felhasználás következményeire, illetve a hulladék kezelésére vonatkozó további előírásokat. Címkézés

32 Tilos a címkén feltüntetni: Bármilyen növényvédőszer-maradék határértéket. A „nem veszélyes”, „nem toxikus”, illetve ezekhez hasonló besorolásokat. Címkézés

33 Elfogadhatatlan grafikák (rajzok) és szimbólumok Minden olyan grafika, amelyek nincsenek kapcsolatban a címkén lévő információkkal, pl.: –a termény nem engedélyezett kultúra, –Képen az emberek védőeszközök nélkül használják a növényvédő szert, –egy kártevő, képe, amelyre nem hatásos a készítmény Az olyan grafikák és szimbólumok, melyek félrevezetők a felhasználók számára, pl.: –játszó gyermekek képe, –szimbólumok, melyek a biztonságot vagy a veszély hiányát sugallják, –használati helyek képei, pl. élő vizek, patakok mellett. Címkézés

34 Különleges címkék, csomagolási egységek Kiegészítő címke, növényvédő szer más kereskedelmi néven történő engedélyezése - származtatott engedély (me too), idegen nyelvű felirattal behozott készítmény címkézése kombi csomag (már nem lesz engedélyezve), ikercsomag, kereskedelmi gyűjtőcsomag.

35 Idegen nyelvű felirattal behozott készítmény Magyar nyelvű címkével át kell címkézni, többnyelvű címke alkalmazása esetén el kell különülnie egymástól a különböző nyelvű címkefeliratoknak, csak a jóváhagyott, magyar nyelvű címkeszöveggel megegyező tartalmú termékcímkével lehet átcímkézni.

36 Kis egységbe kiszerelt készítmény A csomagolóeszközén fel kell tüntetni: – a készítmény nevét, – hatóanyagát, – előállítóját, – a növényvédő szer rendeltetését, – veszély feliratot vagy a veszély jelképét, – a gyártási időt. A megfelelő tartalmú címkét a gyűjtőcsomagoláson kell megjelentetni, illetve valamennyi kiszerelési egységhez ezzel azonos tartalmú külön használati utasítást kell mellékelni.

37 Címkézés A címke, valamint a biztonsági adatlap tartalmának megfelelőségéért, továbbá a magyar nyelvű címkének a csomagolástól elválaszthatatlan módon való rögzítéséért a termék első forgalomba hozatalért felelős gyártó vagy importőr a felelős. Ha szigorodtak a felhasználás feltételei az engedélyes tulajdonos a raktárában, vagy a már forgalomban lévő tételek csomagolóeszközén köteles a megfelelő módosításokat kiegészítő címkével, vagy átcímkézéssel (a megadott határidőre) feltüntetni.

38 Biztonsági adatlap A növényvédő szer forgalmazónak az általa forgalmazott valamennyi növényvédő szer biztonsági adatlapjával rendelkeznie kell. Elektronikusan is tárolható, ha annak megtekintésére, kinyomtatására folyamatosan van lehetőség.

39 A Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Gépesítési Intézete folytatja le. (www.gmgi.hu)www.gmgi.hu A 43/2010 R. 34. § (2) bekezdése értelmében az Intézet által nem minősített növényvédelmi gépet tilos forgalomba hozni. A forgalomba hozatali engedély hatályosságát igazoló matricát a növényvédelmi gépen feltűnő helyen kell elhelyezni Növényvédelmi gépek típusminősítése

40 Nyilvántartások ellenőrzése Nyilvántartást kell vezetni: a növényvédő szer forgalmazásról, a növényvédő szer raktárkészletről, a göngyölegekről, lejárt szavatossági idejű vagy sérült csomagolású növényvédő szerekről Ellenőrizni kell továbbá: raktárkészletek számlabizonylatait, növényorvosi vénnyel való vásárlás megfelelőségét

41 Internetes kereskedelem Növényvédő szerek és hatóanyagaik kizárólag üzletben forgalmazhatók (210/2009. Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése). Nem tekinthető üzletnek az épülettel nem rendelkező interneten értékesítő bolt (2005. évi CLXIV. törvény 2. § 27. pontja). 43/2010 R. szabályozza: – a növényvédő szer vásárlás feltételeit (engedély) – kereskedők kötelességét (tájékoztatás) – szállítást

42 Internetes kereskedelem Fentiek alapján a növényvédő szerek internetes oldalon történő eladásra kínálása is forgalmazásnak minősül, ebből következően jogszabálysértő függetlenül attól, hogy a termék melyik forgalmi kategóriába tarozik.

43 Elektronikus megrendelés Nem tekinthető jogszabálysértőnek a növényvédő szer interneten (egyéb módon) történő megrendelési lehetőségének biztosítása ha: biztosított, hogy a jogosultsággal rendelkező a növényvédő szert az árusítás helyszínén személyesen veszi át, illetve a megrendelést követően a kereskedelmi tevékenységet folytató, (a szállítási feltételeknek megfelelően) kiszállítja a megrendelőnek és a termék átadása előtt meggyőződik a vásárlás jogosultságáról

44 Reklámozás Az Éltv. 13. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 1107/2009/EK rendelet 66. cikke határozza meg a növényvédő szerek reklámozásának szabályait: reklámjának tartalmaznia kell a reklámozott termék emberi egészségre vagy a környezetre gyakorolt veszélyének egyértelmű megjelölését, összhangban kell lennie az engedély tartalmával, nem engedélyezett növényvédő szereket nem lehet reklámozni, a reklám nem tartalmazhat olyan szöveges vagy grafikus információkat, amelyek félrevezetőek lehetnek, a reklámokban szereplő valamennyi állításnak technikailag igazolhatónak kell lennie, a reklámok nem tartalmazhatják potenciálisan veszélyes gyakorlatok képi ábrázolását.

45 A növényvédő szer hamisítás Termékek átcímkézése, átcsomagolása az eredetihez nagyon hasonló vagy megegyező módon, Az eredeti csomagolásba más, nem a csomagolás szerinti, engedélyezett növényvédő szert szerelnek ki, A termék csomagolása az eredetihez nagyon hasonló vagy megegyező, és/vagy a dobozban nem növényvédő szer található.

46 „növényvédő szer illegális forgalmazás” Visszaélés párhuzamos behozatallal; Termék minőség-megőrzési idejének önkényes meghosszabbítása; Nem engedélyezett helyen/nem nyilvántartott helyen történő forgalmazás/csomagolás; Zsebimport, harmadik országból történő behozatal.

47 Munkavédelmi előírások A munkáltató, ennek hiányában a felhasználó köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges védőeszközöket és gondoskodni a védőeszközök: – cseréjéről, – elkülönített tisztításáról, – megfelelő műszaki állapotban való tartásáról. Növényvédő szerrel kezelt területre belépni, munkát végezni a növényvédő szer felszáradása, illetve a munkaegészségügyi várakozási idő lejárta előtt kizárólag az alkalmazott növényvédő szerhez előírt védőeszközben szabad. Növényvédő szerrel szennyezett gépeket, szóróberendezéseket javítani, tisztítani csak az engedélyokiratában előírt védőeszközben szabad. Csoportos növényvédelmi munkavégzés: ??? – Vezető dolgozót kell kijelölni, aki legalább növényvédő és méregraktár-kezelő szakképesítéssel, illetve növényvédő szak- és betanított munkás képesítéssel rendelkezik. – Nagyon mérgező vagy mérgező besorolású növényvédő szer felhasználása esetén, a vezetőnek és legalább egy dolgozónak rendelkeznie kell a balesetek és a mérgezések helyszíni elsősegélynyújtására, valamint az azt követő intézkedésekre vonatkozó ismeretekkel. – A munkacsapat tagjait a veszélyesebb és a kevésbé veszélyes tevékenységek során a munkaegészségügyi követelményeknek megfelelő gyakorisággal váltani kell.

48 A veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletet kell alkalmazni pl.: – a felhasználásra alkalmatlannak minősített vagy a felhasználásra alkalmatlan, lejárt felhasználhatósági idejű növényvédő szer, – az összekeveredett növényvédő szer, – a szennyeződéstől nem mentesíthetőnek minősített védőeszköz, bontásanyag, illetve föld, fel nem használható csávázott vetőmag, – a kiömlött növényvédő szer felitatására, összegyűjtésére használt anyag, kezelése során. A növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszközök hulladékának kezelésére külön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni → a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről szóló 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet Hulladékkezelés

49 Általános nyilvántartás növényvédő szerek forgalmazásáról Forgalmazó:....................................................................... Oldalszám: Cím: Időszak: Sor- szám Növényvédő szer megnevezése Értékesített mennyiség (kg, t) Raktári készlet (kg, t)

50 Az I. és II. forgalmi kategóriájú növényvédő szerek forgalmazásáról szóló nyilvántartás tartalma Forgalmazó: Oldalszám: Cím: Növényvédő szer neve: Kiinduló mennyiség: A beszerzés dátuma: Számla/azonosító szám: Sor- szá m Vásárló neve Vásárlási engedély száma Növényvédő szer megnevezés e Forgalmi kategória Értékesített mennyiség Dátum Átvette (név) Vény számaKiadta


Letölteni ppt "Szojka Tamás Sz.-Sz.-B. Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság Növényvédelmi Jogszabályok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések