Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Személyi állapottal kapcsolatos polgári nemperes eljárások 1./ holtnak nyilvánítás 1/1960. (IV.13.) IM rendelet, Ptk. 2:5. § - 2:7. § 2./ halál tényének.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Személyi állapottal kapcsolatos polgári nemperes eljárások 1./ holtnak nyilvánítás 1/1960. (IV.13.) IM rendelet, Ptk. 2:5. § - 2:7. § 2./ halál tényének."— Előadás másolata:

1 Személyi állapottal kapcsolatos polgári nemperes eljárások 1./ holtnak nyilvánítás 1/1960. (IV.13.) IM rendelet, Ptk. 2:5. § - 2:7. § 2./ halál tényének megállapítása 1/1960. (IV.13.) IM rendelet 3./ eltűntnek nyilvánítás 105/1952. (XII.28.) MT rendelet 11. §

2 Holtnak nyilvánítás eljárásának folyamata [vélelem az elhalálozás tényéra és időpontjára] 1. kérelem előterjesztése [1. §, 4. §] -mikor? eltűnéstől számítva öt év eltelt anélkül, hogy az eltűnt életbenlétére utaló bármilyen adat ismeretes volna - ki? kérelmező: aki a Polgári Törvénykönyv alapján a holtnak nyilvánítás kérésére jogosult, így A holtnak nyilvánítást az eltűnt személy közeli hozzátartozója, az ügyész, a gyámhatóság és az kérheti, akinek az eltűnt holtnak nyilvánítása jogi érdekét érinti. (egyébként e személyek a más jogosult kérelmére megindított eljáráshoz csatlakozhatnak) -hol? járásbíróság kizárólagos illetékesség: amelynek területén az eltűnt belföldi lakóhelye, illetőleg ennek hiányában utolsó tartózkodási helye volt belföldi lakóhely vagy tartózkodási hely hiányában kizárólag az a járásbíróság illetékes, amelynek területén az eltűntnek vagyona, illetőleg vagyonának túlnyomó része van. ha az illetékes bíróság nem állapítható meg, az eljárásra a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékes; a holtnak nyilvánítást kérő személy azonban a Kúriától más bíróság kijelölését kérheti, ha ez az eljárás során felveendő bizonyítás szempontjából vagy más okból célszerűnek mutatkozik.

3 Holtnak nyilvánítás eljárásának folyamata 2. hirdetmény közzététele/kézbesítése [6. §, 7. §] - cél: az eltűnt életbenlétére/elhalálozására vonatkozó adatok bejelentése végett - tartalma: fel kell hívni az eltűntet, továbbá mindazokat, akiknek az eltűnt életben létéről vagy elhalálozásáról, illetőleg eltűnéséről, vagy pedig holtnak nyilvánítás szempontjából lényeges egyéb körülményekről tudomásuk van, hogy az erre vonatkozó adatokat a bíróságnak, illetőleg az esetleg kirendelt ügygondnoknak (11. §) harminc nap alatt jelentsék be, mert ellenkező esetben a bíróság a rendelkezésre álló adatok alapján fog a holtnak nyilvánítás kérdésében határozni. - hol? a bíróság hirdetőtábláján, továbbá polgármesteri hivatal/közös önkormányzati hivatal hirdetőtábláján is - hirdetmény kézbesítése: a holtnak nyilvánítás iránti kérelem előterjesztőjének, az eltűnt esetleges törvényes képviselőjének, illetőleg a részére esetleg kirendelt gondnoknak vagy ügygondnoknak, az eljáráshoz csatlakozott más érdekelteknek, valamint az eltűnt ismert hozzátartozóinak a honvédelmi miniszternek/Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatóságának is A hirdetményi határidő lejárta: ha a hirdetmény a bírósági vagy a polgármesteri hivatali vagy (!!!) a közös önkormányzati hivatali hirdetőtáblán harminc napon át ki volt függesztve/ a kézbesítéstől is számítva legalább harminc nap eltelt.

4 Holtnak nyilvánítás eljárásának folyamata 3. Eljárás során [11. §, 12. §, 13. §, 17. §-19. §] - ügygondnok kirendelése: a hirdetmény kibocsátásával egyidejűleg/utóbb is az eltűnt képviseletére mérlegelés alapján szükséges. - bizonyítás:hivatalból is tudakozódhat és bizonyításfelvételt rendelhet el a holtnak nyilvánítás iránti kérelem előterjesztőjét is tanúként hallgathatja ki az adatokat a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban is ellenőrizheti 4. Eljárás befejezése [13. §, 17. §-19. §, Ptk. 2:7. §] - határozat:hirdetményi határidő lejárta után a rendelkezésre álló adatok alapján tárgyalás kitűzése nélkül, de szükség esetén az érdekeltek meghallgatása után végzés/köteles megindokolni a halál idejét is megállapítja deklaratív hatályú: a holtnak nyilvánított meghalt és halála a végzésben meghatározott időpontban következett be megdönthető vélelem - jogorvoslat: fellebbezés: a kérelem előterjesztésére jogosultak mindegyike még akkor is, ha az eljárásban nem vett részt tizenöt nap hatályon kívül helyezés/módosítás/hatálytalanság: a kérelem előterjesztésére jogosultak bármelyike kérheti az első fokon eljárt bíróságnál Ha bebizonyosodik, hogy a holtnak nyilvánított a határozatban alapul vett időpontnál korábbi vagy későbbi időpontban tűnt el, de a holtnak nyilvánítás feltételei egyébként fennállnak, a bíróság a holtnak nyilvánító határozatot módosítja. A jogkövetkezmények a módosított határozat szerint alakulnak. Ha bebizonyosodik, hogy a holtnak nyilvánított a határozatban alapul vett időpontnál később tűnt el, és ezért a holtnak nyilvánítás feltételei nem állnak fenn, a bíróság a holtnak nyilvánító határozatot hatályon kívül helyezi, és az annak alapján beállott jogkövetkezmények semmisek. még él/maga kéri

5 A halál tényének megállapítása kérelem előterjesztése [20. §] -mikor? ha meghalt személy halálának közokirattal nem igazolható tényét más módon kívánják bizonyítani bármikor -hirdetmény közzététele nem kell kibocsátani, ha a halál közveszély, köztudott baleset vagy más súlyos szerencsétlenség folytán következett be egyébként abban közölni kell a halál idejére és helyére vonatkozó adatokat is. végzésben a halál napját és a lehetőséghez képest a halál közelebbi idejét is meg kell állapítani (év/hónap/nap, halál helye és oka.

6 Eltűntnek nyilvánítás cél: biztosított eltűntnek nyilvánítása (hozzátartozói nyugellátás: özvegyi nyugdíj, árvaellátás) bíróság: járásbíróság utolsó belföldi lakóhely/ utolsó belföldi tartózkodási hely hirdetmény: 30 napra --- bíróság/hivatal ügygondnok: nincs végzés:bírósági hirdetőtáblán való kifüggesztéstől 60 nap elteltével halál vélelmezett időpontja csak a holtnak nyilvánító végzés jogerőre emelkedésétől jogorvoslat: hatályon kívül helyezés: ha él

7 Betegjogi polgári nemperes eljárások 1997. évi CLIV. törvény (Eü. tv.) beleegyező nyilatkozat pótlása [EÜ. tv. 21. § (2) bek.] gyógykezelés elrendelése/felülvizsgálata [EÜ. tv. 201. §-201/A. §]

8 Választott bíráskodással összefüggésben bíróság által nyújtott jogsegély 1994. évi LXXI. törvény (Váb. tv.) Váb. megalakítása [Váb. tv. 11. §, 18. §, 21. §] kijelölés kizárás megbízatás megszűnésének egyéb esetei Váb. eljárása során hatáskör[Váb. tv. 24. §, 51. §] ideiglenes intézkedés [Váb. tv. 26. § és 37. § (1) bek.] biztosítási intézkedés[Váb. tv. 37. § (2) bek] bizonyítás[Váb. tv. 37. § (3) – (4) bek] Váb. ítélet végrehajtása[Váb. tv. 58. §, 59. §]

9 Családjogi jogviszonnyal kapcsolatos bírósági nemperes eljárások eljárástípusok:- házastársi vagyonközösség megszüntetése a házastársi életközösség fennállása alatt - jogellenesen Magyarországra hozott gyermek visszavitele iránti eljárás

10 Házastársi vagyonközösség megszüntetése a házastársi életközösség fennállása alatt jogforrás:105/1952. (XII.28.) MT rendelet 7-9. § eljárás megindítása:- bármelyik házastárs kérelmére - fontos ok bíróság:- "házassági perre hatáskörrel bíró", így járásbíróság/bármelyik házastárs lakóhelye/egyesbíró eljárás menete:- tárgyalás nincs, személyesen meghallgatja a házastársakat - bizonyítás: teljes körű vagyoni rendezés és egységesség elve folytán kiterjedt, így tanú, szakértő is - jogerős döntés joghatása: jogerőt követő hónap utolsó napját követő időre nézve szünteti meg a vagyonközösséget - jogorvoslatnak helye van

11 Jogellenesen Magyarországra hozott gyermek visszavitele iránti eljárás jogforrás:7/1988. (VIII. 1.) IM rendelet (A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló 1980. okt. 25-i Hága-i Egyezmény) eljárás megindítása:cél: a felügyelet/láthatás jogának bármiféle megsértését közvetlenül megelőzően az egyik szerződő államban volt a gyermek szokásos tartózkodási helye 16. életévét betöltött gyermek vonatkozásában nem alkalmazható kizárólag azt kell biztosítani, hogy a gyermek minél előbb visszakerüljön a megszokott környezetébe (azonnali visszajuttatás). a visszavitel elrendelésének feltétele a gyermek elvitelének jogellenessége. kérelem benyújtása: a jogosult a központi hatósághoz (KIM), amely megindítja a bírósági eljárást in. 3. § (1) bek.,vagy közvetlenül a bírósághoz (amely haladéktalanul értesíti a (KIM-et) bíróság:kizárólag PKKB/egyesbíró eljárás menete:érkezéstől 8-dik napra meghallgatás kitűzése soronkívüli eljárás amennyiben 6 héten belül nem dönt, nyomatékosítható a döntés iránti sürgős szükség tárgyi költségmentes kötelezett/gyermek ismeretlen helyen --- rendőrség --- kérelem elutasítása eljárás megindításáig 1 évnél kevesebb, haladéktalanul elrendeli a visszavitelt (nincs helye, ha 1 évnél több + beilleszkedett az új környezetbe) előzetesen végrehajtható jogorvoslat van.

12 Munkajogi bírósági nemperes eljárások 1. Kollektív munkaügyi kapcsolatok körében - 2012. évi I. törvény (Mt.) 285. § (1) bek. - felmerült viták rendezésére szolgáló bírósági nemperes eljárás jogforrás:2012: I. tv. (Mt.) 289. § vö. 291. § eljárás megindítása: mtató/üzemi tanács/szakszervezet 5 nap bíróság:KMB eljárás menete:döntés 15 nap fellebbezés 5 nap fellebbezésről döntés 15 nap

13 2. A sztrájk jogszerűségének, illetve jogellenességének megállapítása iránti bírósági nemperes eljárás jogforrás:1989. évi VII. eljárás megindítása:5. § (1) bek. kérelmező jogi érdekelt bíróság:5. § (1) bek. KMB/kérelmező székhelye/lakhelye Fővárosi KMB eljárás menete:5. § (2) bek. meghallgatás, ha szükséges 5 napon belül dönt 5 napon belül fellebbezés fellebbezésről 5 munka- napon belül döntés

14 Közigazgatási bírósági nemperes eljárások 1. Közigazgatás jogellenes hallgatása jogforrás:2005. évi XVII. tv. 2. § bíróság:KMB/ Pp. XX. fejezete (hatáskörrel rendelkező hatóság székhelye) eljárás megindítása:kérelmező ügyfél törvényességi felügyeletet gyakorló előzetes megkeresése vö. Ket. 20. § eljárás menete:döntés 30 nap fellebbezés van

15 2. Hatásköri vita feloldása jogforrás:Ket. 23. § és 24. § eljárás megindítása:Ket. 23. § szerinti előzetes eljárás bíróság:Fővárosi KMB eljárás menete:soron kívül dönt fellebbezés nincs

16 3. helyi önkormányzatok jogalkotásával összefüggő bírósági nemperes eljárások 3.1. Önkormányzati rendelet felülvizsgálata iránti eljárás 3.2. Rendeletpótlási eljárás

17 3.1. Önkormányzati rendelet felülvizsgálata iránti eljárás jogforrás: 2011: CLXI. tv. (Bsz) eljárás megindítása:indítvány (Kormányhivatal/alapvető jopgok biztosa/ egyedi ügyben eljáró bíró) jogszabály-ellenesség bíróság:Kúria eljárás menete:teljes költségmentesség jogi képviselet kötelező 30 nap helyi önkormányzat álláspontja személyes meghallgatás érdemben határozattal dönt (90 nap): megsemmisít vagy kimondja, nem lép hatályba mindenkire nézve kötelező jogorvoslat nincs

18 3.2. Rendeletpótlási eljárás jogforrás:Alaptörvény 32. cikk jogalkotási kötelezettség elmulasztása in. Bsz. 57. § 1. eljárás megindítása:indítványozó: fővárosi/megyei kormányhivatal kérelmezett: helyi önkormányzat bíróság:Kúria/3 bíró eljárás menete:jogi képviselet kötelező helyi önkormányzat állásfoglalása 30 napon belül in. Bsz. 52. § döntés: beérkezéstől 90 nap in. Bsz. 54. §, határidő tűzésével felhívja rendeletalkotásra a helyi önkormányzatot in. Bsz. 59. § 2. eljárás megindítása:eredménytelen az 1. eljárás in. Bsz. 60. § döntés: határidő tűzésével elrendeli a kormánymegbízott a helyi önkormányzat nevében alkossa meg a rendeletet


Letölteni ppt "Személyi állapottal kapcsolatos polgári nemperes eljárások 1./ holtnak nyilvánítás 1/1960. (IV.13.) IM rendelet, Ptk. 2:5. § - 2:7. § 2./ halál tényének."

Hasonló előadás


Google Hirdetések