Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az adójellegű saját helyi bevételek az önkormányzati gazdálkodásban Település-gazdaságtan Pesti karok I. alapszakjai (BSc/BA) 2015/2016, I. félév BCE Gazdaságföldrajz.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az adójellegű saját helyi bevételek az önkormányzati gazdálkodásban Település-gazdaságtan Pesti karok I. alapszakjai (BSc/BA) 2015/2016, I. félév BCE Gazdaságföldrajz."— Előadás másolata:

1 Az adójellegű saját helyi bevételek az önkormányzati gazdálkodásban Település-gazdaságtan Pesti karok I. alapszakjai (BSc/BA) 2015/2016, I. félév BCE Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék dr. Jeney László egyetemi adjunktus jeney@elte.hu

2 A helyi önkormányzatok feladatrendszere Önkormányzati feladat- és hatáskörök Önkormányzati hatósági ügyek Kötelező feladatok Mötv.-ben meghatározott feladatok Ágazati törvényekben meghatározott feladatok Önként vállalt feladatok Helyi népszavazással vállalt feladatok A képviselő-testület döntésével vállalt feladatok Államigazgatási feladat- és hatáskörök 2 Az önkormányzatok feladatrendszere

3 3 Kötelező önkormányzati feladatok Csak törvény állapíthat meg – forrás biztosításával egyidejűleg; Csak törvény állapíthat meg – forrás biztosításával egyidejűleg; Differenciálás kötelező; Differenciálás kötelező; Mötv. 13. § (felsorolás nem teljes körű); Mötv. 13. § (felsorolás nem teljes körű); Ágazati törvények Ágazati törvények –Pl. ivóvíz-szolgáltatás, szemétszállítás, egészségügyi alapellátás, óvodai ellátás

4 4 Önként vállalt feladatok Feltételei: Feltételei: –Jogszabály nem utalja más szerv kizárólagos hatáskörébe; –Nem veszélyeztetheti a kötelező feladat ellátását; –Csak saját bevétel vagy erre rendelt külön forrás terhére

5 5 A feladatellátás módjai Költségvetési szerv, nonprofit szervezet alapításával; Költségvetési szerv, nonprofit szervezet alapításával; Gazdálkodó szerv (pl. gazdasági társaság); Gazdálkodó szerv (pl. gazdasági társaság); Társulás útján; Társulás útján; Szerződés kötésével (természetes vagy jogi személlyel is) Szerződés kötésével (természetes vagy jogi személlyel is)

6 6 Államigazgatási feladat- és hatáskörök Csak a helyben gyakran előforduló ügyek (pl. szociális, polgári védelmi, katasztrófa- elhárítási); Csak a helyben gyakran előforduló ügyek (pl. szociális, polgári védelmi, katasztrófa- elhárítási); Forrását központi költségvetés biztosítja; Forrását központi költségvetés biztosítja; Elláthatja: polgármester, jegyző, hivatali ügyintéző Elláthatja: polgármester, jegyző, hivatali ügyintéző

7 7 Helyi önkormányzati gazdálkodás Államháztartás egyik alrendszere Államháztartás egyik alrendszere Tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik Tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik –Önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetéséből gondoskodik –Saját felelősségére vállalkozói tevékenységet folytathat –Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzat kiegészítő támogatásra jogosult (ÖNHIKI) Nagyobb létszámú és teljesítőképességű önkormányzatoknak több kötelező feladat- és hatáskört állapíthat meg törvény Nagyobb létszámú és teljesítőképességű önkormányzatoknak több kötelező feladat- és hatáskört állapíthat meg törvény

8 8 Az önkormányzatok bevételi forrásai 1. Saját bevételek (helyi adók, átvett pénzeszközök) 2. Átengedett központi adók Állami (felsőbb szintű regionális) támogatások: 3. Feladat alapú (normatív) állami támogatások 4. Egyéb állami támogatások (címzett, cél, központosított és kiegészítő) 5. Hitel

9 9 Saját bevételek Közvetlen érdekeltséget teremtenek a helyi közösség és az önkormányzat között Közvetlen érdekeltséget teremtenek a helyi közösség és az önkormányzat között Nagyfokú gazdasági önállóságot is biztosítanak Nagyfokú gazdasági önállóságot is biztosítanak –Ezek felhasználásáról saját hatáskörben dönthetnek Saját bevételek (2007: önk. bev. 45–46%-a) Saját bevételek (2007: önk. bev. 45–46%-a) –Törvényben rögzített módon a települési önkormányzatok által megállapított és kivetett helyi adóbevételek –Egyéb nem adójellegű saját helyi bevételek Saját tevékenységből, vállalkozásból, vagyon hasznosításából származó bevételek Saját tevékenységből, vállalkozásból, vagyon hasznosításából származó bevételek Átvett pénzeszközök Átvett pénzeszközök Önkormányzati vagyon hozadékból származó nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj): Egyéb (működési, ár- és díj-) bevételek Egyéb (működési, ár- és díj-) bevételek Az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei Az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei

10 10 Helyi adóbevételek Fontos szerepe van a helyi adónak (gazdasági önállósulás egyik eszköze) Fontos szerepe van a helyi adónak (gazdasági önállósulás egyik eszköze) 1990. évi tv.: 1990. évi tv.: –Önk. kivethet helyi adót, de senkinek sem kötelező (népesség vonzására, gazdaság vonzására, stb.) –Eldöntheti az önkormányzat, hogy kit terheljen jobban –Törvény szabályozza az adó mértékének felső határát, az alkalmazható adók körét stb. Az önkormányzat által megállapított helyi adókból befolyt összegek nagysága azonban nem befolyásolhatja az önkormányzatok részére költségvetési törvényben megállapítható állami támogatás mértékét Az önkormányzat által megállapított helyi adókból befolyt összegek nagysága azonban nem befolyásolhatja az önkormányzatok részére költségvetési törvényben megállapítható állami támogatás mértékét

11 11 Korlátozott adózási autonómia Nem létezik minden szempontból jó helyi adó  települési önkormányzatok bevételeiben a helyi adók általában csekély szerepet játszanak (2007: önk. bev. 17%-a) Nem létezik minden szempontból jó helyi adó  települési önkormányzatok bevételeiben a helyi adók általában csekély szerepet játszanak (2007: önk. bev. 17%-a) Helyi kormányzatok adóztatási mozgástere (adózási autonómia) általában erősen korlátozott Helyi kormányzatok adóztatási mozgástere (adózási autonómia) általában erősen korlátozott –Vagy a központi szabályozások megkötik az önkormányzatok kezét –Vagy ahol ilyen adók kivetésére nagyobb az elvi lehetőség, a központi magas adóterhek szabnak ennek határt

12 12Építményadó Önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épületek és épületrészek után vethető ki Önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épületek és épületrészek után vethető ki Mértékét differenciáltan állapíthatja meg az önkormányzat Mértékét differenciáltan állapíthatja meg az önkormányzat Tárgya: épület, építmény (lakó- v nem lakóép.) Tárgya: épület, építmény (lakó- v nem lakóép.) Alany: tulajdonos (tulajdoni hányad szerint) Alany: tulajdonos (tulajdoni hányad szerint) Alap: Alap: –Nagysága: hasznos alapter hány m² (max 900 Ft/ m²/év) –Forgalmi értéke alapján(ritkább) – (max a forg ért 3%-a) Mentesség: szükséglakások Mentesség: szükséglakások

13 13Telekadó Település területén minden beépítetlen földrészlet, telek adóköteles Település területén minden beépítetlen földrészlet, telek adóköteles Mentességek, kedvezmények körét központi jogszabály állapítja meg, de az adó mértékét az önkormányzatok bizonyos keretek között differenciálhatják Mentességek, kedvezmények körét központi jogszabály állapítja meg, de az adó mértékét az önkormányzatok bizonyos keretek között differenciálhatják Tárgya: üres, beépítetlen földre vethető ki Tárgya: üres, beépítetlen földre vethető ki Alany: tulajdonos Alany: tulajdonos Alap: Alap: –m²-be számított terület (max 200 Ft/m²/év) –Forgalmi érték (max 3%/év) A vagyoni típusú adók egymást kizáró adók, a kettő egyszerre nem vethető ki,  telek után is és ház után is egyszerre nem lehet adót fizetni A vagyoni típusú adók egymást kizáró adók, a kettő egyszerre nem vethető ki,  telek után is és ház után is egyszerre nem lehet adót fizetni

14 14 Kommunális adó Kommunális adó: Kommunális adó: –Helyi önkormányzat magánszemélyek és vállalkozások terhére állapíthat meg –Alapja lehet építmény, vagy telek tulajdon, továbbá nem lakáscélú bérleti jogviszony –Felső határát törvény állapítja meg –Magánszemély vagy építménye vagy telke után fizet, de ha van bérlő, akkor ő –Az adó tárgya: az épület v telek (darabonként kell fizetni, mérettől függetlenül) évi max 12000 Ft/db (nem szemétszállítással egyenlő) Vállalkozások: telephely alapján db számra (korrigált foglalkoztatotti létszámmal kell beszorozni) 2000 Ft/foglalkoztatotti egyenérték Vállalkozások: telephely alapján db számra (korrigált foglalkoztatotti létszámmal kell beszorozni) 2000 Ft/foglalkoztatotti egyenérték

15 15 Idegenforgalmi adó Összefüggésben a turizmussal Összefüggésben a turizmussal Minden olyan személy köteles fizetni, aki az önkormányzat illetékességi területén nem állandó lakos, és legalább egy vendégéjszakát a településen eltölt, továbbá azok az épülettulajdonosok, akik olyan üdülésre, pihenésre alkalmas épülettulajdonnal rendelkeznek, ami nem minősül lakásnak Minden olyan személy köteles fizetni, aki az önkormányzat illetékességi területén nem állandó lakos, és legalább egy vendégéjszakát a településen eltölt, továbbá azok az épülettulajdonosok, akik olyan üdülésre, pihenésre alkalmas épülettulajdonnal rendelkeznek, ami nem minősül lakásnak Alanya: Alanya: –Vendég fizetheti a szállásdíj max 4 %-át (max 300 Ft/vendégéjszaka, diákigazolvánnyal rendelkezők és a 18 éven aluliak alanyi jogon mentesek) a szállásadó szedi be vendégenként Tulajdonos Tulajdonos –Ha van üdülő, akkor fizet az alapter. alapján (900 Ft/ m²/év) Vagy ez, vagy az van Vagy ez, vagy az van

16 16 Helyi iparűzési adó Önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel vállalkozási tevékenységet folytatók kötelesek e tevékenység után iparűzési adót fizetni, ha ez a tevékenység nyereség, illetve jövedelem megszerzésére irányul Önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel vállalkozási tevékenységet folytatók kötelesek e tevékenység után iparűzési adót fizetni, ha ez a tevékenység nyereség, illetve jövedelem megszerzésére irányul Az adó mértékét a törvényben meghatározott felső határ figyelembevételével az önkormányzatok állapítják meg Az adó mértékét a törvényben meghatározott felső határ figyelembevételével az önkormányzatok állapítják meg –Alap: vállalkozás fizeti, mindenféle, aki adott településen vmilyen tevékenységet végez. A nettó árbev max 2%-a. az árbevételt csökkenteni kell a különféle kiadásokkal, és ezután lehet az a max 2%-a. Ha valaki ideiglenes vállalkozói tevékenységet végez, akkor napidíjat határoznak meg (max 5000 ft/nap). Pl. Gödöllőn 3 napig akár a búcsúk Ha valaki ideiglenes vállalkozói tevékenységet végez, akkor napidíjat határoznak meg (max 5000 ft/nap). Pl. Gödöllőn 3 napig akár a búcsúk Ha egy vállalkozásnak két telephelye van, akkor megoszthatja v helyi adót kiadásait a 2 telephelye alapján. Pl. létszám alapján (10 fő= 1/3, 20 fő=2/3) Ha egy vállalkozásnak két telephelye van, akkor megoszthatja v helyi adót kiadásait a 2 telephelye alapján. Pl. létszám alapján (10 fő= 1/3, 20 fő=2/3) 3200-ból: 2500-2600 már kivet építkezési adót. Ott nincs, ahol nincsenek helyi vállalkozások (aprófalvakban) 3200-ból: 2500-2600 már kivet építkezési adót. Ott nincs, ahol nincsenek helyi vállalkozások (aprófalvakban)


Letölteni ppt "Az adójellegű saját helyi bevételek az önkormányzati gazdálkodásban Település-gazdaságtan Pesti karok I. alapszakjai (BSc/BA) 2015/2016, I. félév BCE Gazdaságföldrajz."

Hasonló előadás


Google Hirdetések