Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÁFA-TAO VÁLTOZÁSOK ÁFA-TAO VÁLTOZÁSOK  (2015.) 2016.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÁFA-TAO VÁLTOZÁSOK ÁFA-TAO VÁLTOZÁSOK  (2015.) 2016."— Előadás másolata:

1 ÁFA-TAO VÁLTOZÁSOK ÁFA-TAO VÁLTOZÁSOK  (2015.) 2016.

2 Miről fogok beszélni? 2015. évi LXXXI. törvény Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi LXXXI. törvényről (kihirdetve: 2015.06.24.) 2015. évi CLXXXVII. törvény Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXXVII. törvényről (kihirdetve: 2015.11.27.) …és a többiekről… 2

3 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 3

4 Mi változik? (Áfa) Áfa-kulcs változás – a sertéshús adómértéke 5%- ra csökken Közcélú adomány fogalmának változása Időszakos elszámolású ügyletek – módosul a teljesítés időpontja Adólevonási jog változása – korlátozása Számla- és nyugtaadási kötelezettséggel kapcsolatos változások Csoportos adóalanyiság szabályinak változása Adatexport – számlázó programok 4

5 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 27% 5% 5 Áfa-kulcs változás 2016. január 1. [3. sz. melléklet I. rész 49. pont] Házi 49. pont: Házi sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva 0203-ból (kivéve: 0203 1110, 0203 2110) Átmeneti rendelkezés: 298. § Alkalmazási hatály: 84. § szerint megállapított időpont 2016. január 1-jére vagy azt követő napra esik. 23. pont: 0203 1110 Házi sertés egészben vagy félben, frissen vagy hűtve 2014. január 1. 24. pont: 0203 2110 Házi sertés egészben vagy félben, fagyasztva NAV Szakértői Intézet elérhetőségei: Cím: 1163 Budapest, Hősök fasora 20-24. Postacím: 1631 Budapest, Pf.: 35. E-mail cím: szi@nav.gov.hu Tel: 06 (1) 402 22 33 Fax: 06 (1) 403 50 90szi@nav.gov.hu

6 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 6 Előlegfizetéssel járó ügyletek 2016. január 15-én 500.000 Ft + áfa értékben sertés értékesítés 2015. december 15-én 100.000 Ft előleget átvétele. Mivel az előleg után az Áfa tv. 59. §-a alapján a fizetendő adó megállapításának időpontja dec. 15., mely az Áfa tv. 84. § (2) bekezdés b) pontja szerint 2016. január 1-jét megelőző napra esik, ezért az előlegre vonatkozó adófizetési kötelezettség megállapítása során a 27%-os adómértéket kell figyelembe venni. Az átvett, jóváírt előleget úgy kell tekinteni, mint ami a fizetendő adót is tartalmazza, melyből a fizetendő adót a 83. § a) pontja szerint 21,26%-kal kell meghatározni, 100.000 x 0,2126 = 21.260 Ft adót kell a december hónapot tartalmazó adóbevallásban szerepeltetni (nettó: 78.740 Ft). A 2016. január 15-ei teljesítési időpontban már az 5%-os adómérték alkalmazásával kell megállapítani az adó nélküli vételárnak az előleg adó nélküli összegével csökkentett része mint adóalap után fizetendő áfát, ami 500.000 – 78.740 = 421.260 x 0,05 = 21.063 Ft. Számlán (célszerű az adómértéknek megfelelő bontásban szerepeltetni): Teljesítés ellenértéke 500.000 Ft adóalap + 42.323 Ft Áfa - előleg 78.740 Ft adóalap+ 21.260 Ft Áfa (27%) Teljesítéskori kötelezettség421.260 Ft adóalap+ 21.063 Ft Áfa (5%)

7 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 7 Közcélú adomány fogalmának változása 2015. június 25. [259. § 9/A. pont] oktatási intézmény Mi minősül oktatási intézménynek? Áfa tv. nem definiálja, így szó köznapi értelme -a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, -a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben és -a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben szereplő intézményeket értjük alatta. Összhangban a közcélú adományra vonatkozó forgalmi adózási szabályokkal, a módosítás megteremti az oktatási intézmények részére, alapfeladataik ellátására történő eszközátadások áfa mentességét. 

8 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) Időszakos elszámolású ügyletek* 2016. január 1. [58. §, 58/A. §] 8 Új 58. § [297. §] Hatályát veszíti 58/A. § [296. §] *2014. évi LXXIV. tv. Könyvviteli, könyvvizsgálati, adótanácsadási szolgáltatás Főszabály: 58. § (1) Amennyiben a felek a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás során időszakonkénti elszámolásban vagy fizetésben állapodtak meg, vagy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg, teljesítés az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napja. Főszabály: 58. § (1) Amennyiben a felek a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás során időszakonkénti elszámolásban vagy fizetésben állapodtak meg, vagy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg, teljesítés az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napja. a) Számla vagy nyugta kibocsátás időpontja, ha az ellenérték megtérítésének esedékessége és a számla (nyugta) kibocsátásának időpontja megelőzi az időszak utolsó napját. Átmeneti szabály: 297. § Az új 58.§-t olyan esetben kell alkalmazni, amelynél az időszak kezdő napja és a fizetés esedékessége, valamint a számla vagy a nyugta kibocsátásának időpontja a számla vagy a nyugta kibocsátásának időpontja 2015. december 31-ét követő időpont. Átmeneti szabály: 297. § Az új 58.§-t olyan esetben kell alkalmazni, amelynél az időszak kezdő napja és a fizetés esedékessége, valamint a számla vagy a nyugta kibocsátásának időpontja a számla vagy a nyugta kibocsátásának időpontja 2015. december 31-ét követő időpont. 60 b) Esedékesség időpontja, de legkésőbb az időszak utolsó napját követő 60. nap, ha az ellenérték megtérítésének esedékessége az érintett időszak utolsó napját követő időszakra esik. Eltérő szabály: 58. § (1a)

9 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) Időszakos elszámolású ügyletek (Példák) július31 1.) 2016. július havi díj (időszak: 07.01-07.31) 2.) Átmeneti szabály 9

10 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) Levonási jog korlátozása 2016. január 1. [153/A. §] két önellenőrzésével Ha az adózó nem él a levonási jogával annak keletkezésétől számított két éven belül, az így keletkezett levonható adót már csak az eredeti időszak önellenőrzésével érvényesítheti, figyelemmel az elévülésre. Kivételt képeznek a fordított adózás alá eső ügyletek, ahol a levonható adót abban az adómegállapítási időszakban lehet érvényesíteni, amikor a fizetendő adót meg kell állapítani. Alkalmazási hatály: levonási jog 2016. január 1. napján vagy azt követően keletkezik. [299. § (2) bekezdés] 10

11 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) Számlázási szabályok 2016. január 1. [165. § (1) bek. c) pont, (4) bek., 165/A. §, 166. § (1) bek.] Számlakibocsátási kötelezettség alóli mentesülés két újabb körrel bővül: adómentes [105. §] légi személyszállítási szolgáltatásról Az adómentes [105. §] légi személyszállítási szolgáltatásról csak akkor köteles számlát kibocsátani az adóalany, ha azt az igénybe vevő (aki lehet adóalany és nem adóalany is) kéri. Amennyiben nem kéri, az Áfa tv. szerinti bizonylatadási kötelezettségét bármilyen olyan okirattal teljesítheti, amely a Számv. tv. rendelkezései szerint számviteli bizonylatnak minősül. belföldön nem letelepedett adóalanyokműsorszolgáltatási, elektronikus vagy távközlési – ún. távolról is nyújtható – szolgáltatást [45/A. §] nyújtanak belföldi nem adóalanyok részére egyablakos (MOSS) rendszer A belföldön nem letelepedett adóalanyokkal, akik (amelyek) műsorszolgáltatási, elektronikus vagy távközlési – ún. távolról is nyújtható – szolgáltatást [45/A. §] nyújtanak belföldi nem adóalanyok részére, és az ehhez kapcsolódó belföldi adófizetési kötelezettségüknek nem Magyarországon bejelentkezve, hanem más tagállamban az egyablakos (MOSS) rendszer használatával euróval tesznek eleget. Ekkor az adóalanynak nyugtát kell kibocsátania [166. § (1) bek.], kötelező ugyanakkor a számlakiállítás, ha azt az igénybevevő kéri, ekkor azonban nem kell az áthárított adót forintban kifejezve is feltüntetni a számlán. Alkalmazási hatály: teljesítési időpont 2016. január 1. napjára esik vagy azt követi. [299. § (1) bekezdés] 11

12 A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet (Számla-rendelet)* Változik* 2016. január 1-jétől azoknak a követelményeknek a köre, amelyeknek az adózó által használt számlázó program meg kell, hogy feleljen. [2. § 5. pont, 8. § (1) bekezdés c) pont, 11/A. §] „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” Új előírás: 2016. január 1-jétől minden számlázó programnak rendelkeznie kell egy olyan önálló, de a programba beépített, „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás”elnevezésű funkcióval, amelynek elindításával adatexport végezhető a)a kezdő és záró dátum (év, hónap, nap) megadásával meghatározható időszakban kibocsátott számlákra, illetve b)a kezdő és a záró számlasorszám megadásával meghatározható sorszámtartományba tartozó számlákra. Adatexport Adatexportnak minősül az adóalany által elektronikus adathordozón tárolt adatoknak az adóhatóság rendelkezésére bocsátása a Számlarendelet 2. melléklete szerint és a 3. mellékletben meghatározott adatszerkezetben. 12 *2/2015. (II. 3.) NGM rendelet

13 13 NAV Informatikai Intézet (INIT) elérhetőségei: Cím: 1143 Budapest, Hungária krt. 112-114., Postacím: 1590 Bp. Pf. 160., Email: init@nav.gov.huinit@nav.gov.hu Link

14 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 14

15 Mi változik? (Tao) Fogalmi pontosítások Növekedési adóhitel Progresszív mentesítés Civil szervezetek adózásának változása Látvány-csapatsport (T/7918) IFRS (nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok) Egyéb 2015-ös változások – emlékeztető  jövedelem-(nyereség-)minimum alapja, veszteségleírás korlátozása, kedvezmény-halmozás kizárása 15

16 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) Egyéb 2015-ös változások – emlékeztető Jövedelem-(nyereség-)minimum Jövedelem-(nyereség-)minimum alapjának megállapításakor 2015.01.01-től már nem lehet figyelembe venni (csökkenteni) -az eladott áruk beszerzési értékét és -az eladott közvetített szolgáltatások értékét. [Tao. tv. 6. § (8) bek. a) pontjának hatályon kívül helyezése] elhatárolt veszteség A 2004-2014. adóévekben keletkezett, és az adóalapnál még nem érvényesített elhatárolt veszteség a 2014.12.31-én hatályos szabályok szerint írható le azzal, hogy az elhatárolt veszteséget legkésőbb 2025.12.31. napját magában foglaló adóévben lehet az adózás előtti eredmény csökkentéseként érvényesíteni. Csak a 2015. adóévtől keletkezett veszteségre vonatkozik az 5 éves leírási korlát és az arányos leírás! [Tao. tv. 17. §, 29/A. § (6) bek.] Kedvezmény-halmozás kizárása Kedvezmény-halmozás kizárása: ugyanazon adóévben nem tehető film-, kultúra-, sportcélú adófelajánlás [24/A. §], ha az adózó film-, kultúra-, sportcélú támogatás után adókedvezményt [22. §, 22/C. §] vesz igénybe. [Tao. tv. 23. § (7) bek.] 16

17 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 2015. június 25. -Elismert tőzsde fogalmának pontosítása [4. § 10/b. pont] -Adózó fogalmának pontosítása, miután a kezelt vagyon is Tao alanynak minősül 2014.03.15-től [4. § 2. pont] -Növekedési adóhitel -Növekedési adóhitel kedvezmény intézményének bevezetése [26/A. §] -Bírság jogkövetkezmények visszatérítése -Bírság továbbá az Art. és a Tbj. szerinti jogkövetkezmények – elengedésén túl – a visszatérítése miatt bevételként elszámolt, korábban növelő tételként figyelembe vett összeg is csökkenti az adóalapot [7. § (1) bekezdés r) pont] 2015. július 25. -Progresszív mentesítés -Progresszív mentesítés, a kettős adós egyezményekkel összhangban [28. § (2) bek.] Lényege: a külföldön adóztatható jövedelmet az adózó a belföldön adóztatható jövedelmére eső adó adókulcsának kiszámítása során figyelembe veszi (adott esetben átlépi a felső, 19%-os kulcs értékhatárát), de a külföldön adóztatható jövedelemre jutó Tao-t nem fizeti meg. Nem minden egyezmény ad lehetőséget a progresszív mentesítésre, de ha igen, akkor 2016.06.01-től a Magyarországra jutó, itt fizetendő adót ezen módszer szerint kell kiszámítani. 17 Adóalap (M Ft) Összesen Belföldi450 700 Külföldi250 Adókulcs Adóalap (M Ft) Adó (M Ft) 10%50050 19%20038 Összesen70088 - Külföldi (250x10%)-25 Fizetendő63

18 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 2015. november 28. -Civil szervezetek -Civil szervezetek (alapítványok, közalapítványok, egyesületek, köztestületek) adózásának változása [9. §, 20. §, 6. sz. mell. A) rész] 2016. január 1. -Előadó-művészeti szervezet és előadó-művészeti szervezet jegybevétele fogalmának pontosítása – a támogatókra nézve nem jelent változást [4. § 37. és 39. pont] -IFRS -IFRS-ek (nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok) bevezetése miatti változások [Tao. tv. új II/A. fejezete] látvány-csapatsport támogatás 30 napra hosszabbodik megszűnik a bejelentés jogvesztő jellege + -A látvány-csapatsport támogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás kifizetésére vonatkozó bejelentési határidő 8 napról 30 napra hosszabbodik, továbbá megszűnik a bejelentés jogvesztő jellege! [T/7918. számú tv. javaslat; Tao. tv. 22/C. § (3d) bek.] Átmeneti rendelkezés: 2015-2016-os támogatási időszakra a 2016.01.01-jét követően benyújtott új sportfejlesztési programok támogatásával (juttatásával) összefüggésben kell alkalmazni + mentesül az adózó – a 2015. évi Tao bevallás benyújtásának határidejéig benyújtott külön kérelme alapján – a 8 napos jogvesztő határidő elmulasztása miatti jogkövetkezmények és az adókedvezményre való jogosultság elvesztése alól. 18

19 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) Növekedési adóhitel (NAHI) 2015. június 25. [26/A. §] Mi a lényege? Az adóévi adózás előtti eredménynek a megelőző adóév adózás előtti eredményét meghaladó része (növekedési adóhitel) után – ha ez a növekmény a jogszabályban előírt mértékű – az adót nem a tárgyéven, hanem a következő két adóév során kell megfizetni („törleszteni”), a törvényi ütemezés szerint. Hogy néz ki a gyakorlatban? Feltöltéskor (1501, 15NAHI)/éves bevalláskor (1529) a növekedési adóhitelre jutó adóelőleget/adót, de legfeljebb az adóelőleg-kiegészítésként megfizetendő, illetve az adóévre fizetendő adó összegéig nem kell megfizetni. Miért jó? Javítja a kedvezménnyel élő vállalkozások likviditását, ezzel segítve fejlődésüket. 19

20 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) Növekedési adóhitel (NAHI) 2015. június 25. [26/A. §] Kik jogosultak rá? Adóalanyisága az adóévet megelőző harmadik adóévben vagy korábban kezdődött és az adóévben és az azt megelőző három adóévben nem vett részt átalakulásban, egyesülésben, szétválásban és az adóévi adózás előtti eredményének a megelőző adózás előtti eredményét meghaladó része eléri vagy meghaladja az adózó megelőző adóévi adózás előtti eredménye |abszolút| értékének ötszörösét az adóévi adózás előtti eredményének a megelőző adózás előtti eredményét meghaladó része eléri vagy meghaladja az adózó megelőző adóévi adózás előtti eredménye |abszolút| értékének ötszörösét és az adóelőleg-kiegészítési (feltöltési) kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidőig nyilatkozik az adóhatóság felé a szándékáról. (A döntés utólag nem pótolható!) Nem jogosult az adózó a végelszámolás, felszámolás kezdő napját megelőző nappal lezáruló adóévben és a végelszámolás alatt, vagy – ha végelszámolás, felszámolás nélkül szűnik meg jogutód nélkül – utolsó adóévében. 20

21 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) Növekedési adóhitel (NAHI) 2015. június 25. [26/A. §] nem A növekedési adóhitel számításakor nem vehető figyelembe osztalék,  a kapott (járó) osztalék, kamat,  a kapott (esedékes) kamat, kapcsolt vállalkozástól kapott támogatás  a kapcsolt vállalkozástól visszafizetési kötelezettségi nélkül kapott támogatás, juttatás, véglegesen átvett pénzeszköz, térítés nélkül átvett eszköz, kapcsolt vállalkozás által átvállalt kötelezettségnek  a kapcsolt vállalkozás által ellenérték nélkül átvállalt kötelezettségnek adóévben bevételként elszámolt része. = módosított AEE negatív eredményre eső Negatív adózás előtti eredmény esetében a kedvezmény összegébe nem értendő bele a negatív eredményre eső adóelőleg, adó. 21 módosított AEE (2015) - módosított AEE (2014) NAHI, feltéve ≥ |módosított AEE (2014)| x 5 módosított AEE (2015) - módosított AEE (2014) NAHI, feltéve ≥ |módosított AEE (2014)| x 5

22 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) Növekedési adóhitel (NAHI) 2015. június 25. [26/A. §] *A NAHI halaszott összegének meghatározásához további számítások szükségesek 22 MegnevezésABC 2014.2015.2014.2015.2014.2015. Beszámoló szerinti AEE1 3006 600- 4008 000- 4003 000 Levonandó nevesített tételek3006001001 0001001 700 Módosított AEE1 0006 000- 5007 000- 5001 300 „Ötszörözési” feltétel vizsgálata (6 000 - 1 000) = (1 000 x 5) [7 000 - (-500)] > (|-500| x 5) [1 300 - (-500)] < (|-500| x 5) „Ötszörözési” feltételnek megfelelő NAHI 5 000*7 500*2 500* módosított AEE (2015) - módosított AEE (2014) NAHI, feltéve ≥ |módosított AEE (2014)| x 5 módosított AEE (2015) - módosított AEE (2014) NAHI, feltéve ≥ |módosított AEE (2014)| x 5

23 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) Növekedési adóhitel (NAHI) 2015. június 25. [26/A. §] „Törlesztés” A feltöltési határidőig (2015. december 20.), ha feltöltésre kötelezett, akkor az ahhoz kapcsolódó nyomtatványon (1501), ha nem, úgy külön nyomtatványon (15NAHI) bevallja a növekedési adóhitel várható összegéhez kapcsolódó adóelőleget. (Tao. tv. 6. § (1)-(4) bekezdése és 19. § szerint állapítja meg az arányos korrekciós tételek figyelembe vételével) növelő csökkentőarányos részévelkorrekciós tételeket a növekedési adóhitelnek az adóévi módosított adózás előtti eredményhez viszonyított részarányával kell számítani A NAHI várható adóelőleg összegének meghatározásához korrigálni kell a kiszámított NAHI várható összegét valamennyi, az adózónál a tárgyévben (2015. adóévben) várhatóan felmerülő növelő és csökkentő tétel arányos részével. A korrekciós tételeket a növekedési adóhitelnek az adóévi módosított adózás előtti eredményhez viszonyított részarányával kell számítani, ami legfeljebb 100% lehet. Ha az arányszám elérné vagy meghaladná a 100%-ot, akkor a korrekciós tételeket teljes összegükben kell figyelembe venni. A növekedési adóhitel vonatkozásában megállapított (ami nem lehet több, mint az adóelőleg- kiegészítés) és bevallott adóelőleg 25%-át két egyenlő részletben, a következő adóév első és második negyedévében, a negyedév második hónapjának 20. napjáig megfizeti. 23

24 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) Növekedési adóhitel (NAHI) 2015. június 25. [26/A. §] „Törlesztés” hat Az adóévi Tao bevallásában (1529) a növekedési adóhitelre jutó fizetendő adót megállapítja, bevallja és a megállapított összeget (figyelembe véve a korábban megfizetettet) az adóévet követő harmadik és negyedik negyedévben, valamint az adóévet követő második adóévben negyedévenként, a negyedév második hónapjának 20. napjáig hat egyenlő részletben megfizeti. (az adót továbbra is továbbra is a Tao tv. 6. § (1)-(4) bekezdése és 19. § szerint állapítja meg, az arányos korrekciós tételek figyelembe vételével) Ha az adózó – az átalakulás, egyesülés, szétválás miatti megszűnést kivéve – bármely okból kikerül a Tao. tv. hatálya alól, a kikerülés napjával egy összegben esedékessé válik az eddig meg nem fizetett összeg (1571-es bevallásban kell feltüntetni). Átalakulás, egyesülés, szétválás esetén az attól számított 30 napon belül a jogutód köteles a növekedési adóhitel korábban meg nem fizetett összegét bevallani (15251) és a jogelődre vonatkozó határidő figyelembe vételével megfizetni. 24

25 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 25

26 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) Növekedési adóhitel (NAHI) 2015. június 25. [26/A. §] Példa: két  2015. adóév alapján a feltöltéskor várható növekedési adóhitel: 50.000e Ft (ennek adója: 5.000e). Feltöltéskor nyilatkozik, hogy növekedési adóhitelt vesz igénybe, így a következő 2 negyedévben fizeti meg az 5.000e 25%-át két részletben (2x625e).  Ténylegesen nagyobb lett az adóalap, így a tényleges növekedési adóhitele 56.000e lett, így az első 2 negyedévben megfizetetten túl még 4.350e (5.600e- 2x625e) fizetendő adója van. Ezt 6 egyenlő részletben fizeti meg, tehát 4.350e/6=725e negyedévente. 26 2016.2017. I. negyedév: 625eI. negyedév: 725e II. negyedév: 625eII. negyedév: 725e III. negyedév: 725e IV. negyedév: 725e

27 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) Növekedési adóhitel (NAHI) 2015. június 25. [26/A. §] A halasztott összeg levezetése, bevallása és törlesztése „Ötszörözési feltételnek” megfelelő NAHI ± Arányos korrekciós tételek (NAHI-nak a módosított AEE (2015)-hez viszonyított arányával, legfeljebb 100%) = Korrigált NAHI Korrigált NAHI-ra jutó adóelőleg/adó (sávos adómértékkel; 10, illetve 19%) – Beruházási kedvezmény (a NAHI-ra jutó adó csökkenthető új tárgyi eszköz beruházás és létszámnövelés esetén) Halasztott összeg = Halasztott összeg A korrigált NAHI-ra jutó (halasztott) adóelőleg esedékessége: 2016.02.20. és 2016. 05.20. adó esedékessége: 2016.08.20., 2016.11.20., 2017.02.20., 2017.05.20., 2017.08.20., 2017.11.20. 27

28 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) Növekedési adóhitel (NAHI) 2015. június 25. [26/A. §] További lehetőségek: tárgyi eszköz beruházást és létszámnövelést A növekedési adóhitelt alkalmazó adózó csökkentheti a növekedési adóhitelre jutó adó még esedékessé nem vált összegét, ha a növekedési adóhitelre vonatkozó nyilatkozatot követő két adóévben tárgyi eszköz beruházást és létszámnövelést valósít meg. kedvezmény mértéke A kedvezmény mértéke a kedvezményezett beruházási érték 19%-a, de nem lehet több mint a növekedési adóhitelre jutó adó esedékessé nem vált összegének 70 90%-a. elszámolt értékcsökkenési leírásnak A tárgyi eszköz vonatkozásában érvényesített csökkentés összegét az adóalapnál elszámolt értékcsökkenési leírásnak kell tekinteni. visszafizetni Abban az esetben, ha az adózó a csökkentést a várható létszámnövekményre tekintettel alkalmazza, azonban nem felel meg a támasztott követelményeknek, akkor az adózó a kedvezmény érvényesítésének adóévére vonatkozó Tao-bevallásban köteles bevallani és e bevallásra előírt határidőig – társasági adóként – visszafizetni a nem teljesített létszámnövekmény és 10 millió forint szorzata 19%-ának megfelelő összeget. Nem élhet e kedvezménnyel az adózó, ha a nyilatkozat adóévében a Tao. tv. szerinti adókedvezményt vesz igénybe beruházásra tekintettel, valamint ugyanazon adóévben nem alkalmazható a kedvezménnyel egyidejűleg a Tao. tv. 24/A. § szerinti adófelajánlás és a Tao. tv. 24/B. § szerinti jóváírás. 28

29 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) Civil szervezetek adózása 2015. november 28. [9. §, 20. §, 6. sz. mell. A) rész, 29/A. § (14) bek.] A változás oka: a Civil tv. és a Tao. tv. közötti összhang megteremtése. A Tao módosítással egyidejűleg változnak az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) egyes rendelkezései is. választásuk szerint Átmeneti rendelkezés: a civil szervezetek a 2015. évben kezdődő adóévi adókötelezettsége megállapítása során választásuk szerint vagy a Tao. tv. módosított 9. §-át és 20. §-át, vagy a 2015. január 1-jén hatályos 9. §-át, 20. §-át és a 6. számú melléklet A) részét veszik figyelembe. 29

30 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) Civil szervezetek adózása 2015. november 28. [9. §, 20. §, 6. sz. mell. A) rész, 29/A. § (14) bek.] alapítványközalapítványegyesület Az új szabály szerint az alapítvány, a közalapítvány és az egyesület esetében a vállalkozási tevékenység adózás előtti eredményét a Civil tv. rendelkezéseit figyelembe véve, a gazdasági- vállalkozási tevékenység adózás előtti eredményének megfelelően kell megállapítani, azzal, hogy a Tao. tv. alkalmazásában nem minősül vállalkozási tevékenységnek a Civil tv. szerint gazdasági-vállalkozási tevékenységnek nem minősülő – alapcél szerinti (közhasznú) – tevékenység. köztestület Így jár el a köztestület is, a rá irányadó törvényben foglalt eltérésekkel. Gazdasági-vállalkozási tevékenység = vállalkozási tevékenység  Új fogalom: a jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló vagy azt eredményező, üzletszerűen végzett gazdasági tevékenység, kivéve a)az adomány (ajándék) elfogadását, b)a létesítő okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységet (ideértve a közhasznú tevékenységet is), c)a pénzeszközök betétbe, értékpapírba, társasági részesedésbe történő elhelyezését, d)az ingatlan megszerzését, használatának átengedését és átruházását. 30

31 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) Civil szervezetek adózása 2015. november 28. [9. §, 20. §, 6. sz. mell. A) rész, 29/A. § (14) bek.] Az új szabály szerint a civil szervezet az alapcél szerinti/közhasznú tevékenysége tekintetében a Civil tv-ben meghatározott módon elkülönítve mutatja ki a bevételeit. További változások  Vállalkozási tevékenység korrekciós tételei  Ingatlanhasznosítás korrekciós tételei  „Ingatlanos” civil szervezet adóalapjának meghatározása  „Adómentesség” közhasznú civil szervezetnél  „Adómentesség” nem közhasznú civil szervezetnél 31További információ: 13. számú információs füzet

32 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) IFRS 2016. január 1. [II/A. fejezet (18/A. §-15/D. §)] Jogszabályi háttér 2015. évi CLXXVIII. törvény. A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXVIII. törvény. Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) egyedi beszámolási célra történő alkalmazásának fokozatos – három évre elosztott – bevezetésének első ütemében tulajdonosi döntés alapján az alábbi vállalkozások választhatják:  értékpapírjait az EGT bármely államának szabályozott piacán forgalmazzák (kivéve az MNB által felügyelt intézményeket),  közvetlen vagy közvetett anyavállalata az összevont (konszolidált) beszámolóját az IFRS-ek szerint készíti el. 32

33 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) IFRS* 2016. január 1. [II/A. fejezet (18/A. §-15/D. §)] A fentiek szerinti beszámolót készítő adózók Tao alapjának megállapítására az általános szabályok vonatkoznak, a Tao. tv. II/A. fejezetében foglalt különös szabályokra figyelemmel. ± AEE – Szt. 114. § 8. pontja szerint ± AEE szintjén módosítást igénylő tételek – Tao. tv. 18/D. § (1)-(2) bekezdés = Korrigált AEE = megfelelően megközelíti az Szt. szerinti AEE-t ± AEE növelő és csökkentő tételek – Tao. tv. szerint ± Adóalap Adatszolgáltatás  Egyszeri (áttérési különbözet)  Főszabály: áttérés adóévét megelőző adóévi Tao-előleg kiegészítésről szóló bevallásban (ha nem kötelezett külön nyomtatványon) az áttérési különbözet összegéről, valamint az IFRS-ek szerinti és az Szt. szerinti saját tőke várható összegéről.  Speciális szabály (2016-ban áttérőkre): áttéréshez kapcsolódó adatokról – külön nyomtatványon – az Szt-ben előírt határidőn belül, azaz az áttérés napját követő 15 napon belül  Negyedéves – az áttérés adóévében és az áttérést követő adóévben negyedévente, a negyedévet követő hónap 20. napjáig a várható éves AEE-ről, az adóalapról és a fizetendő adóról.  „Mintha” – áttérést megelőző adóévi Tao bevallásban, a bevallással egyidejűleg az áttérést megelőző adóév IFRS- ek szerint meghatározott Tao-kötelezettségéről (AEE-ről, korrigált AEE-ről, adóalap-módosító tételről, fizetendő adóról). 33

34 Kisvállalati adó (Kiva) A törvénymódosítások nem érintik a kisvállalati adóra vonatkozó rendelkezéseit, azaz a Kiva változatlan szabályok szerint alkalmazható a 2016. évben is a Kiva változatlan szabályok szerint alkalmazható a 2016. évben is. Azoknak, akik 2015-ben a Kiva szerint teljesítették adókötelezettségüket, és 2016‑ban is fenn akarják tartani ezt az adózási módot, nem kell újra bejelentkezniük. 34 Továbbra is lehetőség van év közben áttérni a Kiva szerinti adózásra; az adóalanyiság ekkor a választásnak a NAV- hoz történő bejelentését követő hónap első napjával jön létre. december 21 2015. december 1-je és december 21-e között van lehetőség bejelenteni, ha valaki 2016-tól nem a Kiva szerint kíván adózni. BejelentkezésKijelentkezés 15T203KV nyomtatványon A bejelentés kizárólag elektronikus úton tehető meg a 15T203KV nyomtatványon.

35 35


Letölteni ppt "ÁFA-TAO VÁLTOZÁSOK ÁFA-TAO VÁLTOZÁSOK  (2015.) 2016."

Hasonló előadás


Google Hirdetések