Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közigazgatási hatósági eljárás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közigazgatási hatósági eljárás"— Előadás másolata:

1 A közigazgatási hatósági eljárás
dr. Ötvös Tünde 2014.

2 A hatósági eljárás alapelvei
A közigazgatás törvényessége A hatáskörök rendeltetésszerű gyakorlása /eljárási kötelezettség, egyszerűség és szakszerűség követelménye, hatáskörrel visszaélés tilalma/ Költségtakarékosság és hatékonyság elve /e-ügyintézés/ Jóhiszemű eljárás elve, együttműködési kötelezettség Az ügyfél jogának és jogos – ideértve a gazdasági – érdekének szem előtt tartása Az egyenlő elbánás elve A hivatalbóli eljárás elve /eljárás megindítása, bizonyítás, döntés felülvizsgálata/ A jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok védelme

3 Alapelvi jelentőségű ügyféli jogok
A tisztességes ügyintézéshez való jog A határidőben való döntéshez való jog Az anyanyelv használatának joga Jog a kártérítésre Iratbetekintési jog Adatvédelmi jogok Jogorvoslathoz való jog Kapcsolattartási forma szabad megválasztása

4 Az ügyfél kötelezettségei
Jóhiszeműség Együttműködés Költségkímélő eljárás

5 A hatósági ügy fogalma 1. Minden olyan ügy, amelyben a közigazgatási hatóság az ügyfelet érintő jogot vagy kötelezettséget állapít meg, adatot, tényt vagy jogosultságot igazol, hatósági nyilvántartást vezet, vagy hatósági ellenőrzést végez. 2. A tevékenység gyakorlásához szükséges nyilvántartásba vétel vagy törlés, köztestületi vagy más szervezeti tagsághoz kötöttség esetén (kivétel: fegyelmi, etikai ügyek).

6 A Ket. alkalmazása Hatósági ügyekben főszabályként a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni. Azonban vannak a Ket. hatálya alól kivett eljárások /pl. szabálysértési eljárás/ privilegizált eljárások, amelyekben - törvény eltérhet a Ket. rendelkezéseitől /pl. atomenergia/ - törvény vagy kormányrendelet eltérhet a Ket. rendelkezéseitől /pl. közbeszerzés/ - törvény vagy annak felhatalmazása alapján kormányrendelet eltérhet a Ket. rendelkezéseitől egyes – pl. hiánypótlás, szakhatóság bevonása – területeken /kiemelt jelentőségű beruházások/ Más esetekben a Ket. rendelkezéseitől való eltérés jogszabályban akkor lehetséges, ha a törvény azt kifejezetten megengedi. Jogszabályok megállapíthatnak kiegészítő jellegű rendelkezéseket, a Ket. szabályaival összhangban.

7 Az ügyfél fogalma Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak, illetve akire nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz.

8 Az ügyféli jogállás vizsgálata
Alapvetően a hatóság vizsgálja és állapítja meg, hogy az adott személy ügyfélnek minősül-e. Ha igen, erre vonatkozó külön döntés hozatala nélkül eljár az ügyében. Ha nem, ügyféli jogállást megtagadó végzést hoz, mely önállóan fellebbezhető.

9 Az ügyféli jogállás kiterjesztése
Törvény vagy kormányrendelet megállapíthatja azon személyek körét, akik a jogszabály erejénél fogva ügyfélnek minősülnek /pl. vízjogi engedélyezés során az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője/ Jogszabály megállapíthatja, hogy a hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosa, és akinek jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték, a jogszabály erejénél fogva ügyfélnek minősül /pl. Kvt. 90. § (2) bek.: környezetveszélyeztetés, környezetkárosítás esetén/ „hatásterületen élő ügyfelek” – hirdetményi értesítés, kézbesítés

10 Az ügyféli jogállás kiterjesztése
Hatóságként, szakhatóságként részt nem vevő szerv, amelynek a feladatkörét az ügy érinti Civil szervezetek Ügyféli jogállás /adott esetben bejelentkezéshez, ügyféli jogállásuk igazolásához kötött a megszerzése, pl. khv/ Nyilatkozattételi jog

11 Az eljárási képesség, képviselet
Eljárási képesség cselekvőképességhez kötött Ennek hiánya, illetve a nem természetes személyek esetén a törvényes képviselő járhat el Az ügyfél vagy törvényes képviselője meghatalmazottja is eljárhat Meghatalmazást közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban lehet megtenni, és az első kapcsolatfelvétel alkalmával eredetiben csatolni Adható a teljes eljárásra vagy bizonyos eljárási cselekményekre – helyes megfogalmazás fontossága!

12 Joghatóság, hatáskör, illetékesség
Joghatóság – szuverenitás Hatáskör – tárgyi feladatmegosztás Illetékesség – területi feladatmegosztás Hatásköri és illetékességi vita feloldása: egyeztetés, majd kijelölés Fővárosi Közigazgatási közös felügyeleti szerv és Munkaügyi Bíróság A hatáskör gyakorlásának kötelezettsége, mulasztás esetén a felügyeleti szerv általi kijelölés, egyebekben a hatáskör elvonás tilalma.

13 A hatósági eljárás szakaszai
Első fokú eljárás Eljárás megindítása Tényállás tisztázása Döntéshozatal Döntés közlése Jogorvoslati eljárás Végrehajtás

14 Az eljárás megindítása
KÉRELEMRE Benyújtási módja /szóban, írásban, egyéb elektronikus módon/ Kötelező tartalmi elemei Ket. 37. § (1) bek. – a tartalma szerint kell elbírálni HIVATALBÓL Jogszabály Felügyeleti szerv Bíróság Életveszély vagy súlyos kár elhárítása miatt szükséges

15 A kérelemre induló eljárás megindítása
1. lépés: Joghatóság, hatáskör, illetékesség vizsgálata – áttétel /semmisségi ok!/ 2. lépés: Érdemi vizsgálat nélküli elutasítási ok? 3. lépés: Eljárások szétválasztása Ket. 37. § (1) bek. alapján? 4. lépés: Eljárás értesítő kiküldése 5. lépés: Díjat, illetéket befizette-e?

16 Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás
Joghatóság hiánya Áttétel nem lehetséges Nyilvánvalóan lehetetlen cél Idő előtti vagy elkésett kérelem Már elbírált ügy A kérelmet nyilvánvalóan nem az arra jogosult terjesztette elő Nem hatósági ügy

17 Ügyintézési határidő Főszabály: 21 nap Más jogszabályok eltérhetnek
(pl. vízjogi engedélyezés 2 hónap, ev 45 nap, természetvédelmi, hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás, khv, IPPC 3 hónap, stb.) Belső határidők (eljárás értesítő 8 nap, hp 8 nap, szakhat megker. 10 nap) – jogszabály eltérhet Határidők számítási szabályai Visszafizetési kötelezettség!

18 Érdemi vizsgálat, tényállás tisztázása
Hiánypótlás Szakhatóságok megkeresése /semmisségi ok!/ Belföldi jogsegély Közmeghallgatás Bizonyítékok

19 Az eljárás felfüggesztése
Hivatalból: más szerv hatáskörébe tartozó kérdés elbírálásától függ ugyanazon szerv más hatósági döntése nélkül nem dönthető el szakhatósággal való egyeztetés eredménytelen perújítás, felülvizsgálat a bíróság új eljárásra utasító döntésével szemben Kérelemre: legfeljebb egy alkalommal, ha nincs ellenérdekű ügyfél, vagy az hozzájárul, vagy az érdekét nem érinti, nincs időtartama, de ha hat hónapon belül nem kérik az eljárás folytatását, a hatóság megszünteti az eljárást

20 Az eljárás megszüntetése
Érdemi vizsgálat nélküli elutasítási ok Az eljárás okafogyottá vált A kérelmet visszavonták Képviselet hatóság általi visszautasítása Jogszabályváltozás folytán már nem hatósági ügy Díjat, illetéket nem fizette be Hiánypótlást nem teljesítette Nem kérték 6 hónapon belül a kérelemre felfüggesztett eljárás folytatását Hivatalbóli eljárás eredménytelen, ill. jogsértést nem tárt fel Hivatalbóli eljárást joghatóság/hatáskör hiányában kezdték meg, és áttételnek sincs helye

21 (egyszerűsített döntés)
A hatóság döntései Határozat Végzés /az ügy érdemében/ /minden más kérdésben/ hatósági szerződés, hatóság hallgatása, határozathozatal mellőzése Hatósági bizonyítvány, Hatósági igazolvány Hatósági nyilvántartás Fejrész Rendelkező rész Indokolás Záró rész (egyszerűsített döntés)

22 A döntés tartalmi elemei
Fejrész Hatóság megnevezése, az ügy száma, az eljáró ügyintéző neve, az ügy tárgya Rendelkező rész A döntés típusa, az ügyfél adatai, maga a döntés, rendelkezés a teljesítési határidőről, jogorvoslati tájékoztatás, az eljárási költséggel kapcsolatos rendelkezések, szakhatóság neve, állásfoglalásának rendelkező része Indokolás Tényállás (eljárási lépések, bizonyítékok), szakhatósági állásfoglalások indokolása, mérlegelési szempontok, a döntést megalapozó jogszabályokra való hivatkozás, hatáskört, illetékességet megalapozó jogszabályokra való utalás, ügyintézési határidő túllépése Záró rész Keltezés, hatáskör gyakorlójának neve, beosztása, a kiadmányozó neve, beosztása, kiadmányozó aláírása, bélyegző, „Kapják” rovat

23 A döntés közlése Főszabály: postai kézbesítés Hirdetményi közlés
Kézbesítési vélelem A szabályszerű kézbesítés fontossága

24 Jogorvoslatok Kérelem alapján: Hivatalból: Fellebbezés
Bírósági felülvizsgálat Újrafelvételi eljárás AB határozata alapján indítható eljárás Hivatalból: Saját hatáskörben való módosítás, visszavonás Felügyeleti eljárás keretében Ügyészi felhívásra

25 Fellebbezés I. fokú határozat ellen
Önállóan fellebbezhető végzések ellen Egyéb végzések, szakhatóság állásfoglalása, végzése ellen csak a határozat, eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben Fellebbezés kizártsága

26 Fellebbezésre jogosultak
Az ügyfél – /ügyféli jogállás vizsgálata/ Az eljárás egyéb résztvevője a rá vonatkozó rendelkezés ellen A szakhatóság nem fellebbezhet A képviselő fellebbezése esetén vizsgálni kell a képviseleti jogot /pl. tervező fellebbezése/ Határidő: 15 nap (postára adás számít)

27 A fellebbezési eljárás
Az első fokú hatóság megvizsgálja a fellebbezést: - a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja - elkésettség /elkésett fellebbezés esetén dönt az igazolási kérelem felől/ - nem a jogosulttól származó fellebbezés - fellebbezés kizártsága - megkeresi a szakhatóságokat a döntését saját hatáskörben módosítja vagy visszavonja (ez új első fokú döntés, újra fellebbezhető) - esetlegesen felhívást intéz a képviseleti jog, ügyféli jogállás igazolására - felhívja a fellebbezőt a díj, illeték befizetésére / dönt a költségmentességi kérelemről felterjeszti az ügy iratait II. fokra (8, ill. 15 napon belül)

28 A II. fokú hatóság eljárása
Megvizsgálja, hogy minden kapcsolódó ügyirat felterjesztésre került-e Megkeresi a másodfokú szakhatóságokat Ha szükséges, kiegészítő bizonyítást folytat le, hiánypótlásra hív fel Döntést hoz Az ügy iratait visszaküldi az első fokú hatósághoz, amely elvégzi a döntés kézbesítését

29 A II. fokú hatóság döntései
Helybenhagyás Megváltoztatás Megsemmisítés /új eljárásra utasítás/ /semmisségi ok, új ügyfél bevonása szükséges, új tény merült fel, a tényállás további tisztázása szükséges/

30 Bírósági felülvizsgálat
II. fokú határozat ellen II. fokú végzés ellen (kivéve az önállóan nem fellebbezhető végzéseket) I. fokú döntés ellen, ha a fellebbezés kizárt volt Jogszabálysértés esetén, a Pp. szabályai szerint Határidő: 30 nap! (postára adás számít)

31 A hivatalbóli döntés felülvizsgálat Ket. szerinti korlátai
Saját hatáskörben való módosítás, visszavonás Ha a felettes szerv, felügyeleti szerv, bíróság még nem bírálta el Jogszabálysértő A közléstől számított 1 év még nem telt el Ha az ügyfél jóhiszeműen szerzett vagy gyakorolt jogát nem sérti Semmisségi okok esetén kivételes szabályok! Felügyeleti eljárás keretében a döntés megváltoztatása, megsemmisítése /új eljárásra utasítás/ Ha bíróság még nem bírálta el

32 Semmisségi okok Kizárt joghatóság Hatáskör, illetékesség hiánya
Szakhatóság mellőzése Bűncselekmény Testületi döntés hibája „ítélt ügy”, bírósági határozatban foglaltakkal ellentétes határozat

33 Semmisség jogkövetkezménye
A döntést meg kell semmisíteni, kivéve: - kötelezettség teljesítési határidejének lejártától 5 év eltelt - 3 év eltelt + jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jog sérelmével járna - bűncselekmény volt a semmisségi ok + a megsemmisítés jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogot érintene

34 A döntés kijavítása és kiegészítése
név-, szám- vagy más elírás, számítási hiba ha nem hat ki az ügy érdemére, az eljárási költség mértékére vagy viselésének kötelezettségére végzéssel, feljegyzéssel, a döntés kicserélésével jogorvoslatnak nincs helye! Kiegészítés: ha jogszabályban előírt kötelező tartalmi elem hiányzik ha az ügy érdeméhez tartozó kérdésben nem született döntés kiegészítő döntéssel és feljegyzéssel, vagy pedig a hiányos döntés kicserélésével az eredetivel megegyező jogorvoslat!

35 A hatósági döntések jogereje
I. fokú döntés jogerős fellebbezés hiányában, a fellebbezési határidő leteltével I. fokú döntés jogerős a fellebbezésről lemondás vagy a fellebbezés visszavonása napján /előre is le lehet mondani a kérelem teljesítése esetére, ha nincs ellenérdekű ügyfél, ez esetben a közléskor jogerős/ I. fokú döntés jogerős a közléskor, ha fellebbezésnek nincs helye I. fokú döntés jogerős a II. fokú döntés közlésekor, ha a II. fok helybenhagyta II. fokú döntés a közléssel válik jogerőssé

36 Hatósági ellenőrzés Tárgya: Eszközei: Esetei:
A hatóság hatáskörébe eső jogszabályok megtartása A hatóság végrehajtható döntéseinek teljesítése Eszközei: Adatszolgáltatás, iratbemutatás, tájékoztatás kérés Helyszíni ellenőrzés Táv-adatszolgáltatás Esetei: Hivatalból Kérelemre

37 Hatósági ellenőrzés kérelemre
Csak saját maga ellen kérheti az ügyfél! (más ellen: közérdekű bejelentés, panasz) Törvény/kormányrendelet kizárhatja, ill. érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha folyamatban van már hivatalbóli ellenőrzés hivatalbóli ellenőrzés folyamatos folyamatban van végrehajtás egy éven belül másik ellenőrzés jogsértést nem tárt fel (kivéve új körülmény)

38 Hatósági ellenőrzés kérelemre
Ha a hatóság jogsértést nem tapasztal, akkor: - kérelemre erről hatósági bizonyítványt állít ki (1 évig hatályos), - ha nem kérnek hatósági bizonyítványt, akkor 21 napon belül megküldi a jegyzőkönyv vagy egyszerűsített jegyzőkönyv kivonatát. Ha a hatóság jogsértést tapasztal…

39 Hatósági ellenőrzés hivatalból
1. Hatóság észlelése (közérdekű bejelentés vagy panasz nyomán, hatósági nyilvántartás adatai alapján) 2. Gyakran követi helyszíni ellenőrzés 3. A jegyzőkönyv alapján - más szerv eljárásának kezdeményezése - felhívás a jogsértés megszüntetésére - hivatalbóli eljárás megindítása

40 A felhívó végzés nem alkalmazható, ha:
a jogsértés nem orvosolható a jogsértés kizárólag újabb hatósági eljárás lefolytatásával lenne orvosolható* külön jogszabály kifejezetten kizárja két éven belül már volt felhívó végzés, de nem teljesítette két éven belül már volt felhívó végzés ugyanazon jogsértés miatt a kötelező hatósági nyilvántartásba való bejelentési kötelezettséget mulasztotta el* egyéb törvényi esetekben

41 Hivatalbóli eljárás lépései
1. eljárás megindítása 2. ügyfél nyilatkozata (esetlegesen az eljárás megszüntetése) 3. érdemi döntés - kötelezés - bírság - kkv-k esetében első esetben figyelmeztetés

42 Bírság Közigazgatási bírság /helyszíni bírság/ Eljárási bírság
anyagi jogszabályok megsértése esetén Eljárási bírság eljárási szabályok megsértése esetén /az eljárási kötelezettség felróható módon való megszegése, egyébként rosszhiszemű eljárás esetén, az okozott többletköltségben való marasztalás mellett/

43 A végrehajthatóság feltételei
A döntés jogerős A döntés jogerős + teljesítési határidő eltelt A döntés jogerős + tűrési, eltiltási kötelezettség megszegése A döntés fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóságát rendelték el

44 A végrehajtás módja A végrehajtandó kötelezettségtől függ: - pénztartozás (VKJ, eljárási költség, bírság) - meghatározott cselekmény végrehajtása Mely szerv foganatosítja a végrehajtást? Milyen eljárási cselekményeket végezhet?


Letölteni ppt "A közigazgatási hatósági eljárás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések