Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közigazgatási határozatok végrehajtása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közigazgatási határozatok végrehajtása"— Előadás másolata:

1 A közigazgatási határozatok végrehajtása

2 fogalma: a határozatban előírt pénzfizetési vagy egyéb magatartási kötelezettség teljesítésének kikényszerítése állami kényszer alkalmazásával, amennyiben a kötelezett önként nem teljesít. - alkalmazandó jogszabályok: Ket. VIII. fejezet Ket. általános része Vht. (1994. évi LIII. törvény), kivéve: - nem lehet alkalmazni: a 9. § ,a Pp. és a végrehajtásáról szóló jogszabályok mögöttes alkalmazását; a végrehajtás elrendelésére, a zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítésére, a külföldi határozat végrehajtására, a vagyonelkobzás végrehajtására, a jogorvoslatokra, a végrehajtási szervezetre vonatkozó szabályokat - a foganatosítás szabályai közül CSAK az eljárás időpontjára, a követelés csökkenésére és megszűnésére, és a helyszíni kényszercselekményekre vonatkozó szabályokat lehet alkalmazni, a többit NEM. - ha önálló bírósági végrehajtó jár el, akkor lehet az elektronikus árverés szabályait alkalmazni - pénzfizetési kötelezettség végrehajtásakor a Ket és a Vht szabályait együttesen kell alkalmazni

3 - a végrehajtás általános feltételei:
a) pénzfizetésre, továbbá meghatározott cselekményre vagy magatartásra irányuló kötelezettséget állapít meg, a döntés jogerőre emelkedett, és a teljesítésre megállapított határidő eredménytelenül telt el, b) a tűrésre vagy valamely cselekménytől vagy magatartástól való tartózkodásra irányuló kötelezettséget megállapító döntés jogerőre emelkedett, és az ügyfél a kötelezettséget megszegte, c) a döntés fellebbezésre tekintet nélküli végrehajtását vagy biztosítási intézkedésként való alkalmazását rendelték el, d) a teljesítési határidőt nem tartalmazó döntés jogerőre emelkedett.

4 A végrehajtás elrendelése
129. § (1) Hivatalból indult eljárásban az elsőfokú hatóság vizsgálja a végrehajtható döntésben elrendelt kötelezettség teljesítését. Ha a teljesítés a hatóság rendelkezésére álló adatokból nem állapítható meg, szükség esetén a hatóság a teljesítési határidő leteltét követő nyolc napon belül hatósági ellenőrzést tart. - ha a kötelezettség teljesítése határidőre nem vagy csak részben, vagy nem az előírásoknak megfelelően történt, a) a jogosult kérelmére elrendeli a végrehajtást, b) hivatalból elrendeli a végrehajtást, ha az eljárást hivatalból indította vagy folytatta, vagy c) hivatalból elrendelheti a végrehajtást, ha a kérelemre indult eljárásban az ügyfél a végrehajtás megindítására irányuló kérelmet nem terjesztett elő, a hatóság azonban az eljárást hivatalból is lefolytathatta volna.

5 A végrehajtás foganatosítása
Végzés: Az elsőfokú hatóság nyolc napon belül dönt a végrehajtás foganatosításáról. Az erről szóló végzést a hatóság közli a jogosulttal, a kötelezettel és a végrehajtást foganatosító szervvel; a végzés a végrehajtást foganatosító szervvel való közlést követő napon végrehajthatóvá válik. Ha a végrehajtást elrendelő hatóság és a végrehajtást foganatosító szerv azonos, a végrehajtás foganatosításáról nem kell külön végzést hozni, hanem a foganatosítást az önkéntes teljesítés elmaradásának megállapításától számított nyolc napon belül meg kell kezdeni. A végrehajtást az elsőfokú hatóság foganatosítja.

6 Biztosítási intézkedések elrendelése
Ha az eljárás tárgyát képező kötelezettség későbbi teljesítése veszélyben van, a teljesítési határidő lejárta előtt biztosítási intézkedésként pénzkövetelés biztosítása vagy meghatározott dolog zárlata rendelhető el. a végrehajtás elrendelésére jogosult hatóság kérelemre vagy hivatalból rendeli el, és a végrehajtást foganatosító szerv hajtja végre. (4) A biztosítási intézkedést vissza kell vonni, ha a) az összeget a végrehajtást foganatosító szervnél letétbe helyezték, b) a kötelezett kétséget kizáró módon igazolja, hogy az önkéntes teljesítéshez minden szükséges előkészületet megtett, és azt már csak a biztosítási intézkedés akadályozza, vagy c) elrendelésének oka egyébként megszűnt. (6) A biztosítási intézkedést elrendelő végzés ellen önálló fellebbezésnek van helye.

7 A végrehajtás módjai Pénzfizetési kötelezettség végrehajtása - a biztosítási intézkedés során lefoglalt összeg - a kötelezett rendelkezése alatt álló, pénzügyi intézménynél kezelt összeg = > azonnali beszedési megbízással átutalási végzéssel - munkabérre vezetett végrehajtás => letiltással - a munkáltató kötelessége és felelőssége Ha a végrehajtás nem vezetett vagy aránytalanul hosszú idő múlva vezetne eredményre, a kötelezett bármely lefoglalható ingó vagyontárgya végrehajtás alá vonható. Pénzfizetési kötelezettség teljesítése céljából ingatlan-végrehajtás elrendelésének van helye, ha a) a pénzfizetési kötelezettség teljesítéséhez a kötelezett egyéb vagyonára vezetett végrehajtás nem vagy csak aránytalanul hosszú idő múlva nyújtana fedezetet, és b) az ilyen módon végre nem hajtható kötelezettség összege legalább százezer forint.

8 Meghatározott cselekmény végrehajtása
a végrehajtást foganatosító szerv a) a meghatározott cselekményt a kötelezett költségére és veszélyére elvégeztetheti, b) feljogosíthatja a jogosultat, hogy a meghatározott cselekményt a kötelezett költségére és veszélyére elvégezze vagy mással elvégeztesse, c) a jogosult kérelmére a kötelezettet a szolgáltatás pénzegyenértékének megfizetésére kötelezheti, d) ha a teljesítés elmaradása a kötelezettnek felróható, a kötelezettel szemben vagyoni helyzete és jövedelmi viszonyai vizsgálata nélkül eljárási bírságot szabhat ki. e) a rendőrség közreműködésével kényszerítheti ki a meghatározott cselekményt. A végrehajtást foganatosító szervnek azt az intézkedést kell megtennie, amely - az eset összes körülményét mérlegelve - a leghatékonyabban biztosítja a kötelezettség teljesítését. Meghatározott ingóság kiadása

9 A végrehajtás felfüggesztése
- kötelező és mérlegelhető esetek A végrehajtást fel kell függeszteni, ha a) a végrehajtás alá vont vagyontárggyal kapcsolatos igényper van folyamatban, vagy a vagyontárgyat a bírósági végrehajtó más követelés végrehajtása érdekében korábban lefoglalta, feltéve, hogy más lefoglalható vagyontárgy nincs, b) a kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló kérelmet terjesztettek elő, és a kérelemben előadott tények és körülmények a kérelem elfogadását valószínűsítik, c) a kötelezett meghalt vagy megszűnt, a jogutódlás tárgyában hozott végzés jogerőre emelkedéséig, d) azt az ügyész a végrehajtható döntés elleni óvásban indítványozza, e) a végrehajtás folytatása életveszéllyel vagy helyrehozhatatlan kárral járna, vagy az közegészségügyi vagy közbiztonsági okból szükséges, f) a kötelezett fizetési kedvezmény iránt kérelmet terjeszt elő, kivéve, ha az ügyfél korábbi, ilyen tárgyú kérelmét jogerősen már elbírálta, vagy a fizetési kedvezmény engedélyezését a törvény kizárja, valamint g) azt jogszabály elrendeli: - bírósági felülvizsgálat - újrafelvételi eljárás - felügyeleti intézkedés - ügyészi felhívás

10 A kötelezett kérelmére kivételesen akkor függeszthetik fel a végrehajtást, ha a kötelezett a felfüggesztésre okot adó, méltányolható körülményt igazolta, és a kötelezettet a végrehajtási eljárás során korábban nem sújtották eljárási bírsággal. A végrehajtást megindító hatóság dönt a végrehajtás folytatásáról, ha a felfüggesztésre okot adó körülmény megszűnt.

11 A végrehajtás megszüntetése
esetei: - a határozatot visszavonták, megsemmisítették, hatályon kívül helyezték - a kötelezett meghal, vagy megszűnik, és nincs jogutódja, vagy a jogutódlás kizárt - a végrehajtáshoz való jog elévült - a jogosult kéri a megszüntetést - további eredmény nem várható - a kötelezett teljesített - ha az elrendelést követően jogutódlás miatt meghosszabbodott a teljesítési határidő (majd újra el lehet rendelni, ha eredménytelenül telik el, de már a jogutóddal szemben) - ha felszámolási eljárás indult a kötelezettel szemben - tv vagy korm. rendelet egyéb okot szabályozhat.

12 Elévülés kötelezettséget megállapító döntés jogerőre emelkedésétől, ha a döntés teljesítési határidőt vagy határnapot állapított meg, annak utolsó napjától, illetve a határnapot követő naptól számított öt év elteltével ettől az időponttól számított tíz év elteltével azonban a határozat nem hajtható végre. Nyugszik az elévülés: a végrehajtás felfüggesztése, a végrehajtási eljárásban engedélyezett fizetési kedvezmény, a pénzfizetési kötelezettség folyamatos végrehajtásának időtartama alatt. Megszakítja: a végrehajtás elévülését bármely végrehajtási cselekmény megszakítja elévülési idő újra kezdődik.

13 Jogorvoslat a végrehajtási eljárásban
Fellebbezés kivéve: a végrehajtást elrendelő végzés , a pénzügyi intézményt a megbízásban feltüntetett összeg megfizetésére kötelező végzés , a munkabérből való letiltást elrendelő végzés , a fizetési kedvezményt megállapító végzés , a pénzfizetési kötelezettség teljesítése érdekében foganatosított ingatlan végrehajtás esetén a becsértéket megállapító végzés , a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését elrendelő végzés , a végrehajtás módjára, valamint a költségek hatóság általi megelőlegezésére vonatkozó döntésről hozott végzés Kifogás A végrehajtást foganatosító szerv törvénysértő döntése, intézkedése ellen vagy az intézkedés elmulasztása esetén az intézkedésről való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követő 8 napon belül, de legkésőbb az intézkedéstől számított 3 hónapon belül lehet előterjeszteni. a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság tizenöt napon belül bírálja el.  a fellebbezésnek és a végrehajtási kifogásnak a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya. 

14 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A közigazgatási határozatok végrehajtása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések