Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az iskolák belső világa 2.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az iskolák belső világa 2."— Előadás másolata:

1 Az iskolák belső világa 2.
2008, Második félév Április 15 Gróf Lilla

2

3 AGRESSZIÓ AZ ISKOLÁBAN

4 Ottlik Géza: Iskola a határon
„Ez a másodpercnyi habozás elég volt az álmosszeműnek. Bal kezével felütötte Medve állát, jobb kezével elkapta a karját, és villámgyorsan kicsavarta. Medve megperdült a tengelye körül, és térdre kényszerült, háttal Merényinek. Lenyelte a jajkiáltást, összeszorított foggal, pedig úgy érezte, hogy kiszakad a karja.”

5 Alapkérdések-értelmezések
Mi zajlik ma az iskolákban? Mi az agresszió? Miként jelenik meg az agresszió? Miét úgy? Ki mit lát, gondol, érez? Kezdeményezések? Amatőr / alternatív elképzelések, megoldások/ fejlesztések Vannak-e nevelő folyamatok ellene? Ismeretszerzés különböző szinteken

6 Az iskola FUNKCIÓJA: Konfliktusok konstruktív, fejlesztő megoldása.
Nevelés. Szociális tanítás. Fejlesztés, felkészítés a trs - ba való beilleszkedésre, együttélésre, önállóságra boldogulásra!

7 Az iskolák légköre: az egyének által észlelt belső sajátosságok, az iskolával kapcsolatos attitűdök, érzések, elégedettségek, elégedetlenségek. Egy- egy osztály előélete, aktuális körülményei alapvetően meghatározzák annak arculatát. Kialakuló konfliktusok iránya, természete alapvetően függ az osztályban kialakuló rokon- és ellenszenvi kapcsolatok rendszerétől, dinamikájától is.

8 CÉLOK Nagyobb figyelmet fordítani a jelentkező konfliktusokra, agresszióra Észlelni, pontosan körvonalazni a konfliktusos szituációt Értelmezni, racionalizálni a kirobbanásának valódi okát Megérteni a gyerekeket, érveiket,érzéseiket, együtt gondolkozni velük Problémák pontos megfogalmazása Végül: közösen (osztállyal) végigbeszélni, megoldást keresni a konfliktusra

9 Feldolgozott szakirodalom
M. Nádasi Mária(2006): A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése, 6. kötet, Az iskolák belső világa Harsányi István(1978): A tanulók megismerése Elméleti, gyakorlati útmutató osztályfőnökök részére, Tankönyvkiadó, Budapest, 3. Hunyady Gyné – M. Nádasi M. – Serfőző M.(2006): „Fekete pedagógia” Értékelés az iskolában, Argumentum Kadó, Budapest Pelle János (2008 ápr.), URL.: Erőszak az iskolában

10 4. Urbán Róbert (2004):Érzelmek. In: N
4. Urbán Róbert (2004):Érzelmek. In: N. Kollár Katalin – Szabó Éva: pszichológia pedagógusoknak. Osiris kiadó, Budapest 5. Csányi Vilmos(1999): Biológiai determináció és agresszió,Educatio, tél 6. John Holt (1964): Iskolai kudarcok, Copyright, Gondolat k. (1991), 71. p. 7. Szekszárdi Ferencné (1987): Korszerű nevelés, Tankönyvkiadó, Budapest. 8.

11 Diszfunkcionális iskola
Az iskola nem rendeltetése szerint működik A negatív tartalmú, antiszociális agresszió az iskola belső világának alakulása szempontjából meghatározó! Két fajtája: szituatív( konkrét helyzet szüli, mégis leggyakrabban fusztrációból származik, átmeneti , heves) és időben elhúzódó (ismétlődő, bullying: legalább egy tanuló ismétlődően, tartósan zaklat, piszkál, bántalmaz egy 3.személyt vagy tanulót.

12 Az agresszívek Ők különbözőek, mert:
Nem tudják korlátok közé szorítani indulataikat, dühüket, sértődöttségüket, nincs önfegyelmük Az iskolai értékekkel szemben állnak a Kegyetlenkedéseikkel, az erőszakoskodásaikkal, a gátlástalan, minden szabályt, normát áthágó cselekedeteikkel

13 Mi ennek a kiváltója Természtes életműködésünk
Szükségletekben való gátoltság>fusztráció Általában: fusztráltság>>agresszió, de nem feltétlenül, sőt létezik: fusztráltság>>agresszió Óvodás kortól kezdve~ Lányok: csúfolódnak, nyelvelnek! Fiúk: verekszenek Serdülőknél ~ csökken a verekedés - a fizikai erőszakot elkerülve, helyettesítve- a családban, iskolában, társas környezetben alkalmazható reakciómódokat választják! Gyakori az elaboráció, szublimáció.

14 Megjelenése, csoportosítása sokrétű:
Átfedések jellemzik, a megnyilvánulások komplexek, egyéni jellegzetességekkel Különbözőek (etológia szerint)~> rangsorral kapcsolatos, territoriális, birtoklással kapcs., fusztrációs, explorációs, szülői, nevelői, nominatív/morális, kívülállóval szembeni agressziót és antoagressziót.

15 Az agresszió értelmezése
Erőszak. Élőlények szándékos bántalmazása, tárgyakban való szándékos kártevés. Fajtái: 1. Antiszociális erőszak ( negatív, lényege;testi, lelki fájdalom okozása, iskolában leggyakoribb) 2. Proszociális erőszak ( pozitív, célja a negatív agresszió által érintettek védelme ) 3. Önvédelmi agresszió ( morálisan elfogadott, az életben mardáshoz fontos lehet)

16 Antiszociális erőszak
Fajtái: 1. Szituatív> átmenetiség, hevesség! Helyzetet értékelve nem tud uralkodni magán, gyakran robbanáshoz vezethet pl. –radír elvétele - 1-1füzet tologatása - akár egy szemvillanás - ha „betelik a pohár” Okai:szükségleti fusztrációk, biológiai alapszükségletek, szoc. biztonság szüksége, explorációs szükséglet, megfelelőségérzés szükséglete

17 2. Bullying> időben elhúzódó, tanuók közt ismételt fizikai/ verbális összecsapások. Megjelenhet:
- testi-lelki gyötrésben - szekálásban - szélsőségesen kirekesztésben Ok: megfontoltság, szándékos bántás, instrumentális agresszió Hátterében lehet: rég átélt dühök,verbális megalázás, tanári megszégyenítés, megalázó bánásmód, kegyetlen fenyítés, félelmek,család, tömegkommunikáció hatása> (ami lehet jó is)

18 Iskolai agresszió szereplői
Azonos hatásokra nem mindenki lesz agresszor Az egyének bonyolult hatásmezőkön élnek Személyiség szűrőjén mindenkinek másként jönnek át a hatások Gyerekek, akik félreértik társaik viselkedését, állandóan harcra készek, kik gyerekorukban nem torolták + kellően az agresszív tetteiket Vagy kevés szeretetet és törődést kaptak!!,

19

20 További szereplők Pedagógusok> agresszív megoldásaik mögött: szükségletekben való frusztráltság, pedagógiai eszköztelenség, kiégés Áldozatok> 1.Passzívak: meghunyászkodó, szelíd, szoronogó, fizikailag gyengébb diákok 2. Provokatív áldozatok (tettesek): egyszerre szorongó s agresszív viselkedésű, ideges sokszor túlmozgásos , nyugtalan tanulók.

21 Eredetével, jelenlétével több tudományterület foglalkozik
Etológia Orvostudomány Humánetológia Pszichológia Pszichiátria Történettudomány Szociológia Kriminológia Jogtudomány

22 További csoportok (pszichológia szerint)~>
Érzelem vezérelt agresszió: Egy esemény, történés fusztrálja az egyént. Ez félelmet , dühöt vált ki, végül agresszióval reagál! Ennek 2 változata>passzív és aktív agresszió Instrumentális agresszió: a cél valami/valaki megszerzése Megnyilvánulási módok: 1. cselekvésben: más fizikai bántalmazása 2. verbális: becsmérlés, fájdalom okozó, sértő szóbeli minősítés 3. szimbolikus: rítualizált forma;ökölrázás és más gesztusok 4. tárgyi: tárgyak dobálása, rongálása

23 Pedagógiai megközelítés
Kérdések megválaszolása: Miért, milyen módon van jelen az agresszió a pedagógiai folyamatokban? Kiből lesz agresszor/áldozat? Agresszió hatása az érintettekre, szemtanúkra? Hogyan lehet megelőzni az erőszakot? Vagy kezelni?

24 Újfajta pedagógus szükséges?
Újfajta szemléletű Nem tűri a szűklátókörűséget, Dogmává merevülő, véglegesnek beállított, megdönthetetlen igazságokat, bezárkózást, Tud nyitni a külvilág dolgaira, Megőrzi a folyamatos felülvizsgálat igényét, permanens megújulás képességét.

25 Csak így tud az iskola együtt élni
a körülötte és falain belül kialakuló elkerülendő/ szükségszerűen bekövetkező konfliktusokkal Így az összeütközések a hatékony pedagógiai munka szerves részévé válhatnak!

26 Konfliktusok természetrajza
Konfliktus lehetséges forrásai 1. Osztályközösség> különböző szociális összetétel,nemek különbözősége, rokon- és ellenszenvi kapcsolatok, csoportdinamikai folyamatok 2. Pedagógiai tevékenységben> favorizálás, visszanyúlás,megpecsételni valaki osztálybeli helyét, nem tudomást venni az okokról

27

28 3. Tanulók iskolán kívüli körülményeiben>
otthon megélt sok keserűség, a társakkal való kapcsolat meghatározza a személyiséget, szülő nevelési stílusa (hideg-korlátozó, hideg-megengedő, meleg-korlátozó, meleg-megengedő) 4. Tanuló személyiségében> életkori sajátosságok, stabil/labilis lelkület, speciális tehetség, testi adottságok

29 Figyelembe kell vegyük a személyiség alakulását
„Mindenkiben vegyesen van jó s rossz, mindenféle emberi tulajdonság csírája megvan, hol egyiket hol másikat mutatja. Néha önmagához sem hasonlít, mégis saját maga marad.” / Tolsztoj / Az egész differenciálódás és integrálódás. Ismerni kell a tényezőket. Különböző elemek kaotikus forgatagában rend kezd kialakulni a külső hatások s arra való reagálások következtében.

30 Iskolai agresszió következménye a diákra nézve
1.AKTUÁLIS Rövid távon félelemmel, pszichoszomatikus tünetekkel, iskolakerüléssel, önértékelési problémákkal reagálnak, kapcsolataik megromlanak(több szinten), 2.MESSZEHATÓ Nagy esélyekkel agresszív felnőtteké válnak, gyerekük, környezetük számára negatív példát adva, +marad a megbántottság, kishitűség érzése - évtizedekig

31

32 Beszéd és agresszió Agresszivitás beszédbeli megnyilvánulásai:
Kulturáltabb esetben a mindennapi életben a finom irónia, szatíra, Sajnos, hétköznapjainkban a gúny is egyre gyakoribb. az egyén szempontjából veszélyes heccelődésre, ugratás. gyakran infantilis szóhasználat, mely új, torz színben tünteti fel a célba vett embert. Esetleg valamilyen résztulajdonságot emel ki!

33 trágár szavakról, valamint a káromkodásról
fiatalok körében - hétköznapivá vált a trágár szó kimondásáról: "csaknem egyenértékű egy szexuális agresszióval, az ellenkező nemű egyén lemeztelenítésével". Elfojtott tartalmak elevenednek fel s intenzív erősséggel jelentkeznek a beszélőnél "…ezek a szavak, melyek valamikor az infantilis vágy legnagyobb becsű tárgyai voltak, káromlások, szitkok és átok formájában elevenednek meg újra .” nagy indulatok beszédbeli kifejeződésénél a szavak eredeti, vizuális és affektív tartalmai is megjelennek

34 Összefoglalva: a beszédművelés, a beszéd jobb megértése, ennek pszichoszociális, szociokulturális viszonylataiban való ismerete minden laikusnak hasznára válik, s a lelki egészségvédelem szolgálatába is állítható.

35 hétköznapok agressziójával
Kisebb-nagyobb sérelmek villamoson, buszon, üzletben, sorban állásnál gyakoriak. Egyéntől, az ártó hatások számától, az ismétlődéstől, a helyzettől függ a reakció. Idegeskedés

36 Megelőzés: Amit tenni lehet...
Megvizsgálni az agresszió keletkezésének okát!!! Megelőzés alapja: az egységesség, adaptív, differenciáltság szempontjaira tekintettel levő oktatás> Így elkerülhető: unalom eredménytelenség Az iskola minden gyermekért van >a pedagógus pozitív hatása, tevékenység rendszere mindenkire terjedjen ki! Elenőrizhetetlen szituációkat kerülni

37 Szabályzott , felügyelt iskolai munkrend, étrend, …Mely INTIMITÁSRA ad lehetőséget>így egymás bántalmazása nem maradhat rejtett Érezzék: fontosak, bárkihez fordulhatnak, nem érdemes agresszióhoz fordulni, félni. Megfelelő válasz agresszióra: nem szubmassziv, alárendelő, tiltás sem>ERRE ők: sírnak/könyörögnek/félrenéznek.>Megerősödik az agresszivitás Jó: időnyerés Ajánlott: ASSZERTÍV válasz, helyzet felderítése, nyilvános megbeszélés, h mindenki lásson. Utat mutatni, mit tehetnek, ha megtámadottak, ha támadók.

38 Összefoglalva Az agresszió velünk született ösztönkésztetés, az életképesség feltétele. A nevelés, önnevelés egyik feladata az agresszió adott kultúrának megfelelő kifejezési módjának megtanulása. Ebben a folyamatban a családon kívül minden szociális környezetnek, de az iskolának kiemelten fontos szerepe van.


Letölteni ppt "Az iskolák belső világa 2."

Hasonló előadás


Google Hirdetések