Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„A Jelenések könyve sorrendben adott ünnepélyes üzenetei, Isten népe elméjében az első helyet foglalják el.”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„A Jelenések könyve sorrendben adott ünnepélyes üzenetei, Isten népe elméjében az első helyet foglalják el.”"— Előadás másolata:

1

2 „A Jelenések könyve sorrendben adott ünnepélyes üzenetei, Isten népe elméjében az első helyet foglalják el.”

3 „Sátán legutolsó csalásának az lesz a célja, hogy hatástalanná tegye Isten Lelkének bizonyságtételét.”

4 „Isten Igéjének sokkal szorgalmasabb tanulmányozása szükséges; különösen a Dániel és a Jelenések könyvére kell olyan figyelmet fordítanunk, mint soha azelőtt.”

5 „Isten Igéjét sokkal jobban kell tanulmányoznunk. Különösen Dániel és a Jelenések könyvét, és pedig jobban, mint valaha, művünk történelme folyamán.”

6 „ A Jelenések könyvének nem teljesedett jövendölései hamarosan teljesednek. E próféciákat Isten népének most szorgalmasan kell tanulmányoznia, és világosan kell értenie. Ez nem titkolja el az igazságot; világosan előre figyelmeztet, megmondva mi történik a jövőben.”

7 „Gondolnak-e hittestvéreink arra, hogy az utolsó napok veszedelmei közepette élünk! Olvassátok a Jelenések Könyvét, Dániel könyvével kapcsolatban. Ezeket tanítsátok.”

8 „Az Úr maga jelentette ki szolgájának e könyvben foglalt titkait, és azt akarja, hogy minden kutató előtt tanulmányozásra nyitva álljon. Igazságai éppúgy szólnak azoknak, akik az utolsó napokban, tehát az idők végén élnek, mint azoknak, akik János idejében éltek.

9 „A Jelenések könyvének tanulmányozásakor az ember figyelme Dániel próféciáira terelődik. Mindkettő mérhetetlenül fontos eligazítás, amelyet Isten adott az embernek a világtörténelem lezárulásakor bekövetkező eseményekről.”

10 „Tanulmányozzátok a Jelenések könyvét, kapcsolatban Dániel könyvével, mert a történelem megismétlődik. Nekünk, vallási előnyeink folytán, ma már sokkal többet kellene tudnunk, mint amennyit tudunk.”

11 Az egész Jelenések könyve tele van a legbecsesebb, felemelő ígéretekkel, a legfélelmetesebb, ünnepélyes fontosságú figyelmeztetésekkel. Vajon azok, akik azt állítják, hogy ismerik az igazságot, ne olvassák-e azokat a bizonyságtételeket, amelyeket Krisztus adott János apostolnak?!

12 „Azt az utasítást kaptam, hogy közöl- jem, miszerint ezek az igék (Jel 2:4-5) az Adventista Egyház gyülekezeteire, mai állapotukban alkalmazandók. Isten szeretete eltűnt, ami az egymás iránti szeretet hiányát jelenti. Előtérbe került, és egyre inkább eluralkodik az önszeretet… 

13  …Meddig lesz még ez így? Ha nem térünk meg, a kegyesség hamarosan annyira meggyengül, hogy az egyház a kiszáradt fügefa képét fogja mutatni. Bárcsak segítene az Úr, hogy az Ő népe levonja a tanulságot, amíg alkalma van rá!”

14 „A hét gyülekezet neve Krisztus egyházát jelképezi a keresztény korszak különböző periódusaiban. A hetes szám a teljességet jelzi, és azt hangsúlyozza, hogy az üzenetek az idők végéig terjednek, míg az egyes szimbólumok az egyház állapotát tárják fel a világtörténelem különböző korszakaiban.”

15 „A vázolt jelenetek zöme már a múlté, viszont mások éppen a jelenre vonatkoznak. Vannak azonban még események, melyek a jövőben, a sötétség hatalmai és a menny Fejedelme közötti küzdelem befejezésekor mennek végbe. Végül a próféciák előrevetítik a megváltottak ujjongó örömét, diadalénekét a megújított földön.”

16 „Jézusnak a hét gyülekezethez intézett levele egy-egy történelmi korszaknak szól, azonban bizonyos mértékben, egyik vagy másik vonatkozásban érinti mindazok személyes életét, akik Krisztusban élnek és kegyelme által győzni szeretnének. Számukra mindenekelőtt a laodiceai gyülekezethez intézett üzenet alkalmazható.”

17 „Hogyan merészelik egyes emberek az ihletett Ige bizonyságtételével szemben azt állítani, hogy a Jelenések könyve olyan titok, amely meghaladja az emberi értelmet?! Ez a könyv kinyilatkoztatott titok, nyitott könyv.”

18 …Akik úgy szeretnék feltüntetni, hogy e mostani, az Úr által a földre bocsátott ígéreteknek nincs különleges jelentőségük, hamarosan kénytelenek lesznek megérteni azt, amit most jobb szeretnének nem megérteni.„

19 „Ha Dániel és a Jelenések könyvét jobban megértenők, akkor mint hívők egészen más lelki, vallási tapasztalatokat tennénk. A menny nyitott kapuiról a hívők olyan látomásokat kapnának, hogy szívük és lelkük megértené, milyen jellemmel kell bírniuk, hogy megérthessék azt a boldogságot, mely majdan a tiszta szívűek jutalma lesz.”

20 „ Az Apokalipszis – a kijelentések könyve. A "Jelenések" a Biblia valamennyi könyvének koronája, befejezője. Dániel próféta könyvét is kiegészíti, illetve bevégzi. Az egyik könyv a jövendölés, a másik kinyilatkoztatás, kijelentés.”

21 „Az újtestamentumi iratok utolsó könyve tele van igazságokkal, csak meg kell értenünk őket. Sátán sok ember lelki látását olyannyira elhomályosította, hogy örülnek, ha bármilyen indokkal elkerülhetik a Jelenések könyvének tanulmányozását. Krisztus azonban szolgája, János által kinyilatkoztatta, hogy mi lesz az utolsó időben.”

22 „Senki se csüggedjen el a Jelenések könyvének tanulmányozása közben a látszólag titkos jelképek miatt. "Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja...” (Jak 1:5).

23 „Testvéreim, olvassátok el a Jelenések könyvét az elejétől a végéig és kérdezzétek meg magatoktól: vajon nem volna-e jobb kevesebb időt tölteni viszálykodással, versengéssel, és inkább elgondolkodni azon, hogy milyen gyorsan közeledünk a végső nagy válsághoz…

24 „Senki se higgye, hogy mert nem tudja azonnal megfejteni a "jelenések" minden jelképét, hiábavaló dolog e könyvben kutatnia és azon fáradoznia, hogy az abban foglalt igazságokról felvilágosítást nyerjen. Aki Jánosnak ezeket a titkokat kijelentette, ízelítőt fog adni az igazság szorgalmas kutatójának is, a menny örömeiből. „

25 „Akik alázatosan és szelíden megérteni törekszenek, amit a Jelenések könyve kinyilatkoztat, az Úr megáldja őket. Ez a könyv olyan sok mindent tartalmaz a hallhatatlanságról, az örökkévalóságról, annyira telve dicsőséggel, hogy akik komolyan olvassák és kutatják, részesülnek a megígért áldásban.”

26 „Krisztus, a Kinyilatkoztató, előre látva a Jelenések könyvének kutatása elleni harcot, áldást mondott mindazokra, akik olvassák, hallgatják és megtartják a »prófétálás beszédét«.”

27 A Jelenések tanulmányozásából egy dolog bizonyossá válik, - nevezetesen, hogy Isten és népe közötti kapcsolat szoros és határozott. Csodálatos kapcsolatot láthatunk a mennyei világegyetem és a világunk között.

28 "Ezeket mondja az, aki az ő jobb- kezében tartja a hét csillagot." (Jel. 2:1) E szavak a gyülekezet tanítóinak szólnak, azoknak, akikre Isten súlyos felelősségeket bízott. Azok a jótékony befolyások, melyekben a gyülekezetnek bővölködnie kell, kapcsolatosak Isten szolgáival, kiknek Krisztus szeretetét kell kinyilvánítaniuk.”

29 „A menny csillagait Ő kormányozza. Ő adja fényüket, Ő vezeti és irányítja útjukat. Ha nem tenné, lehullanának. Áll ez Isten szolgáira is. Csupán eszközök kezében; minden jótettüket ereje műveli. Világossága általuk fénylik. Erősségük az Üdvözítő. Ha feltekintenek Hozzá, miként Ő is feltekintett Atyjára, képesek lesznek munkáját végezni. Ha Istenre bízzák magukat, világosságát árasztja rájuk, hogy azt a világra sugározzák.”

30 „Bizonyos vonalon kevesebbet beszéljünk, éspedig a római hatalomról és pápaságról, ám hívjuk fel a figyelmet mindarra, amit a próféták és az apostolok Isten Szentlelkének ihletése alatt írtak.”

31 „A pátriárkák és próféták; Dániel és a Jelenések; A nagy küzdelem - soha nem voltak olyan szükséges kiadványok, mint most. Ezeket széles körben kell terjeszteni, mert az igazságok, amiket hangsúlyoznak, sok vak szemet nyitnak meg.”

32 „Utasítást kaptam, hogy adjuk ki Dániel és a Jelenések próféciáit, a szükséges magyarázatokkal, kisebb könyvek alakjában s küldjük szerte az egész világra. Saját népünknek is szüksége van arra, hogy a világosságot érthetően eléje tárjuk.”

33 „Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétának beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban; mert az idő közel van” (Jel 1:3).


Letölteni ppt "„A Jelenések könyve sorrendben adott ünnepélyes üzenetei, Isten népe elméjében az első helyet foglalják el.”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések