Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE 2013

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE 2013"— Előadás másolata:

1 A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE 2013
A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről Azt a feladatot kaptuk, hogy az új Felnőttképzési Törvény alapszintű ismeretében járjuk körül a felnőttképzési tevékenység folytatásának szabályozását.

2 - iskolarendszeren kívül zajlik - az állam támogatja
Felnőttképzés: - iskolarendszeren kívül zajlik - az állam támogatja - az állam szabályozza Szabályozási szempontból az állam négy szabályozási kört alkotott: - OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzések, - támogatott egyéb szakmai képzések, - államilag elismert nyelvvizsgára felkészítő és támogatott nyelvi képzések, - egyéb támogatott általános képzések. Azért dolgozták át a évi CI. törvényt, mert nem felelt meg a gazdasági igényeknek, nem tett különbséget az állami és egyéb képzők között, és azzal a céllal, hogy a különböző képzések minősége javuljon. Az állam 4 szabályozási kört alkotott az új törvényhez.

3 A rendelkezés alapvető irányvonala
1. § (1) E törvény hatálya kiterjed c) a felnőttképzési tevékenységet folytató jogi személyekre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, egyéni cégekre, egyéni vállalkozókra, a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézményre. 3. § (1) Az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalanyok felnőttképzési tevékenységet akkor folytathatnak, ha megfelelnek az e törvény, valamint a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt feltételeknek. Felnőttképzési tevékenység határozatlan időre szóló engedély (a továbbiakban: engedély) birtokában végezhető. Az engedély célja, hogy a felnőttképzést folytató intézmény a felnőttképzési tevékenységét az e törvényben, valamint a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott magasabb minőségi követelményeknek megfelelően végezze. AKKREDITÁCÓ ENGEDÉLYEZTETÉS A törvény kimondja, hogy felnőttképzési tevékenységet a jogalany szeptember 1-jétől csak engedély birtokában végezheti. Ez annyit jelent, hogy az intézményi és program akkreditációt felváltja az engedélyeztetés. A felnőttképzés folytatásához a jövőben engedély kell. A felnőttképzési szándékot korábban elegendő volt a hatóságnak bejelenteni. Mint ahogy látható a törvény szövegében is...

4 Első lépések (2) Az engedély kiadására, módosítására, kiegészítésére irányuló kérelmet vagy az engedély kiegészítésére irányuló bejelentést a hatóságnál kell benyújtani. Az engedélyezési eljárásra egyebekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a hatóság az engedély kiadására, módosítására vagy kiegészítésére irányuló kérelemről hatvan napon belül dönt, míg a bejelentés alapján az engedélyt a bejelentést követő tizenöt napon belül kiegészíti. Az engedély kiegészítésének bejelentés alapján történő eseteit az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet állapítja meg. Ugyanezen paragrafus 2-es pontja szerint az engedély kiadására, módosítására, illetve kiegészítésére a hatósághoz kell benyújtani a kérelmet. Ez a hatóság pedig a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, melynek székhelye Budapesten, a VIII. kerületben, a Kálvária tér 7. sz. alatt található. Honlapcím: A továbbiakban a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárás a 393/2013 (IX.12.) kormányrendelet fogja meghatározni. Ennek a kormányrendeletnek a hatályba lépése november 14-én történt meg.

5 Adatok NÉV, SZÉKHELY, SZÜLETÉSI ADATOK, ELÉRHETŐSÉG, TELEPHELY ADATAI…
ENGEDÉLY BENYÚJTÁSA A kérelemnek tartalmaznia kell a kormányrendelet 4. §-ában részletezett adatokat, többek között: a kérelmező, felelős szakai vezető adatait, a képzés pontos megnevezését, azonosítóval, a gyakorlati képzésre vonatkozó adatokat. ( NÉV, SZÉKHELY, SZÜLETÉSI ADATOK, ELÉRHETŐSÉG, TELEPHELY ADATAI… A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező hivatalos megnevezését, székhelyét, telephelyét, levelezési címét, telefon- és faxszámát, címét, képviselőjének nevét, születési adatait, anyja nevét, valamint állampolgárságát és jogviszonya kezdetének időpontját. Ezenkívül a kérelmező szervezeti formájának megfelelően további adatszolgáltatás szükséges a kérelem benyújtásához, pl. cégjegyzék száma, vállalkozás nyilvántartásba vételi száma stb. Nyelvi képzés esetén, valamint OKJ-s szakképzés esetén további nyilvántartásba vételi számokkal kell szolgálni. (Tehát ezek az adatok már csak az NMH honlapján - a illetve a oldalon találhatók.) (A kérelmet csak elektronikusan lehet benyújtani.)

6 103.000 + 68.000 Ft Díjak ENGEDÉLY BENYÚJTÁSA
3. § (4) A (2) bekezdésben foglalt kérelem vagy bejelentés benyújtásával egyidejűleg a képző intézmény a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeletében meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni. Ft Az igazgatási szolgáltatási díj fizetése a nemzetgazdasági miniszter tervezett rendelete alapján kerül megállapításra, mely képzési körönként változik. Pl. a felnőttképzés és a felnőttképzési kört érintő kérelem benyújtása esetén ,- Ft alapdíj ,- Ft, képzési programonként.

7 Az engedélyezés folyamata
A hatóság a… 4. § (2) … szakértői bizottság tagjait a hatóság által vezetett felnőttképzési szakértői és a kamara által vezetett felnőttképzési programszakértői nyilvántartásban szereplő szakértők közül rendeli ki... A szakértői bizottság igénybevétele (a kamara felnőttképzési szakértői nyilvántartásából) nem szükséges olyan köznevelési intézményeknél, amely OM-azonosítóval rendelkezik és a képzés szerepel az alapító okiratban. Az új felnőttképzési törvény szerint (...) a hatóság az engedélyezési eljárást szakértői bizottság bevonása nélkül folytatja le, ha az OM-azonosítóval rendelkező köznevelési intézmény kérelme olyan képzés folytatására irányul, amelynek szakképesítése szerepel az intézmény hatályos alapító okiratában.

8

9

10

11 Több képzéstípust már nem találunk meg a felnőttképzési törvényben
Több képzéstípust már nem találunk meg a felnőttképzési törvényben. Nem tartozik az új törvény alá pl. a betanítási képzés, a járművezetői tanfolyam, és az egyéb nyelvi képzés. Viszont lehetőség nyílik az önkéntes belépésre a törvény alá, mely ÁFA-mentességet, versenyelőnyt, presztízs, a piacon való megkülönböztetést jelenthet.

12

13

14

15 Helyszíni szemle, vizsgálat
A szakértői bizottság helyszíni szemlét tart helyszínenként a kérelmezőnél és vizsgálja: - képzési program megvalósíthatóságának feltételeit, - követelményeknek való megfelelést, - kérelem és mellékletei valóságtartalmát. Döntés: 60 napon belül. A szakértő általi engedélyezés folyamata: program → szakértő minősítő véleményezése → → engedélyeztetés (két szakértő vizsgálata után) → → elektronikus nyilvántartásba vétel. [Követelményeknek való megfelelésnél kiosztani a tárgyi és személyi feltételeket tartalmazó mellékleteket.]

16 Az engedély megtagadása
1. § (6) … meghatározott jogalanyok közül (…) nem kaphat engedélyt az az intézmény, amelynek képviselője olyan más felnőttképzést folytató intézmény képviselője vagy volt képviselője, amely intézmény engedélyét a hatóság (...) teljesen visszavonta. (7) … meghatározott jogalany, amelynek vezető tisztségviselője olyan gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy volt vezető tisztségviselője, amelynek engedélyét a hatóság (...) teljesen visszavonta. (8) … a hatóság teljesen visszavonja az engedélyét annak a felnőttképzést folytató intézménynek, amelynek esetében az alapító vagy fenntartó képviselőjének személye az eltiltással érintett időszak alatt változatlan. A kérelem benyújtása nem egyenlő az engedély kiadásával. Nem kaphat engedélyt ugyanis az az intézmény, amelynek képviselője olyan más felnőttképzést folytató intézmény képviselője vagy volt képviselője, amely intézmény engedélyét a hatóság(...) teljesen visszavonta. Az engedély megszerzésének tilalma a visszavonás időtartamára vonatkozik. Ugyanígy megtagadható az engedély kiadása abban az esetben is, ha maga az intézmény eltiltás alatt van.

17 Az engedélyezés hatálya
Az engedély határozatlan időre szól, de az NMH a felnőttképzést folytató intézmény engedélyének alapjául szolgáló és a felnőttképzést folytató intézmény működésére előírt követelmények teljesítését az engedély megszerzésétől kezdődően, annak teljes hatálya alatt vizsgálhatja. (Korm.rend. tervezet 25. ) 5. § (1) A hatóság elektronikus nyilvántartást vezet az engedéllyel rendelkező képző intézményekről. Az engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartása (4) Az engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartása nyilvános, a nyilvántartást a hatóság honlapján közzéteszi. Ugyan határozatlan időre szólnak az engedélyek, de a Nemzeti Munkaügyi Hivatal az engedély teljes hatály alatt vizsgálja a követelmények teljesítését. Mivel az engedélyezett intézémnyek listája elektronikus nyilvántartásba kerül, mely nyilvános és a hatóság honlapján elérhető, így a felnőttképzésben részt venni kívánó felnőtt informálódni tud innen, és dönteni tud a választani kívánt képzés irányáról.

18 2012 - 16,5% 2013 - 16,5% > 44 fő A nettó árbev. 2%-a
Néhány számadat... SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS ,5% ,5% > 44 fő VAGYONI BIZTOSÍTÉK A nettó árbev. 2%-a (minimum Ft) Néhány érdekes számadatra lettünk figyelmesek. Míg 2012-ben a cégek 16,5% szakképzési hozzájárulást számolhattak el, addig ban csak abban az esetben tehették ezt meg, ha legalább havonta 45 gyakorlati képzésben részt vevő tanulószerződéssel rendelkező tanulójuk volt. A kormányrendelet (tehát nem a évi CLXXVII trv!) 19. § (1) szerint: a vagyoni biztosíték mértéke a felnőttképzést folytató intézmény üzleti évét megelőző évnek a felnőttképzésből származó tényleges értékesítési nettó árbevétele kettő százaléka, de legalább egymillió forint.

19 Konkrét intézmény példája
Van-e akkreditált képzésük? VAN Meddig érvényes az akkreditációjuk? 2016 ( ) Van-e államilag támogatott képzésük? NINCS Van-e OM-azonosítójuk? Ha nincs, akkor tervezik-e az engedély megszerzését? NEM Az akkreditáció megszerzése már eddig is nagyon sok pénzükbe és erőfeszítéseükbe került, és nem is tudják kihasználni az azt időszakot, ameddig az akkreditáció érvényes. Félnek, hogy ugyanígy járnak majd az engedélyeztetéssel is.

20 Források: 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről. 393/2013 (XI.12.) kormányrendelet NGM miniszteri rendelet tervezete

21 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE 2013"

Hasonló előadás


Google Hirdetések