Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szociális alapszolgáltatásokat érintő jogszabályváltozások 2011.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szociális alapszolgáltatásokat érintő jogszabályváltozások 2011."— Előadás másolata:

1 Szociális alapszolgáltatásokat érintő jogszabályváltozások 2011.
Szakmai Nap – január 26.

2 Kötelező dokumentumok (1/2000. (I. 7. ) SZCSM rendelet 5. §
Kötelező dokumentumok (1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 5. §. (1) – (2) szerint) A szociális szolgáltatónak rendelkeznie kell: Működési engedéllyel Alapító okirattal (állami fenntartó esetén) Szakmai programmal Szervezeti és működési szabályzattal Munkaköri leírással Munkavédelmi szabályzattal Gépjármű használati szabályzattal Iratkezelési szabályzattal Anyaggazdálkodási szabályzattal Leltározási szabályzattal Selejtezési szabályzattal Tűzvédelmi szabályzattal

3 Kötelező dokumentumok 2.
A szociális intézménynek rendelkeznie kell: Működési engedély Alapító okirat (állami fenntartó esetén) Szakmai programmal Szervezeti és működési szabályzattal Munkaköri leírással Házirenddel Iratkezelési szabályzattal Számviteli szabályzattal Pénzkezelési szabályzattal Anyaggazdálkodási szabályzattal Leltározási szabályzattal Selejtezési szabályzattal Vagyonvédelmi szabályzattal Munkavédelmi szabályzattal Tűzvédelmi szabályzattal Gépjármű használati szabályzattal

4 Szakmai program tartalma (1/2000. (I. 7. ) SzCsM rendelet 5/A
Szakmai program tartalma (1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5/A.§ (1)-(3) szerint) A szociális szolgáltató, intézmény szakmai programjának tartalmaznia kell: 1. A szolgáltatás célja, feladata: a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, létrejövő kapacitások, nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírását, más intézményekkel történő együttműködés módját. 2. Az ellátandó célcsoport jellemzői. 3. A feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított szolgáltatások formáit, körét, rendszerességét. 4. Az ellátás igénybevételének módját. 5. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módját. 6. Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályokat.

5 A szakmai program mellékletei
Megállapodás tervezete Házirend, illetve tervezete Szervezeti és működési szabályzat, illetve tervezete A szakmai programot a tartalmi elemek változása esetén módosítani kell!

6 Megállapodás (1993. évi III. törvény 94/C. § (1),(3) szerint)
Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt a) állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén az intézményvezető (szolgáltató vezetője), b) egyházi és nem állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén a fenntartó vagy az általa megbízott személy az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt. A megállapodás tartalmazza: Az ellátás kezdetének időpontját. Az intézményi ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam megjelölésével). Az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát. A személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, amennyiben az ellátás térítésidíj-fizetési kötelezettséggel jár. Az ellátás megszűntetésének módját.

7 Az SZMSZ tartalma (1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5/B. § szerint)
Az intézmény szervezeti felépítésének leírását. Szervezeti ábrát. Több személyes gondoskodási forma egy szervezeti keretben történő megszervezése esetén a szervezeti formát. A belső szervezetei tagozódást, a szervezeti egységek megnevezését és feladatkörét. A szervezeti egységek szakmai együttműködésének, az esetleges helyettesítésnek a rendjét. Az intézmény irányítási és működési rendjével kapcsolatos kérdéseket, ideértve a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét. Amennyiben a szolgáltató, intézmény költségvetési szerv, a külön jogszabályban előírt tartalmi elemeket.

8 Egyéni nyilvántartás/törzslap (1993. évi III. tv 20. §)
A szolgáltató, intézmény vezetője a szolgáltatásra vonatkozó igényt érkezésének napján nyilvántartásba veszi. Ez a nyilvántartás tartalmazza: a) a kérelmező természetes személyazonosító adatait; b) a kérelmező állampolgárságát, illetőleg bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállását, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adatot; c) a kérelmező telefonszámát, lakó-, és tartózkodási helyét, értesítési címét; d) a kérelmező cselekvőképességére vonatkozó adatot; e) a kérelmező törvényes képviselőjének, továbbá hozzátartozójának természetes személyazonosító adatait, telefonszámát, lakó-, és tartózkodási helyét, értesítési címét; f) a kérelem előterjesztésének időpontját; g) a soron kívüli ellátásra vonatkozó igényt; h) az egyszerűsített előgondozás időpontját.

9 Egyéni nyilvántartás/törzslap 2.
A szolgáltató, intézmény vezetője a szolgáltatás megkezdésekor a korábban rögzített adatokat kiegészíti az alábbi adatokkal: a) az ellátásban részesülő személy Társadalombiztosítási Azonosító Jele; b) az ellátás megkezdésének és megszűntetésének dátuma, az ellátás megszűntetésének módja, oka; c) a jogosultsági feltételekre és azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat, különösen a szociális rászorultság fennállására, a rászorultságot megalapozó körülményekre vonatkozó adatok.

10 Fontos tudnivalók a nyilvántartással kapcsolatban (1993. évi III. tv 20. § (8),(9), 23.§ szerint)
Étkeztetés és nappali ellátás (idős, szenvedélybeteg, pszichiátriai beteg) esetén nem kötelező az előgondozás, így annak időpontját nem kell a nyilvántartásba beírni. Megszűnt a szociális rászorultságról szóló igazolás (9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 8. számú melléklete)! A rászorultságra vonatkozó adatokat csak a nyilvántartásban kell rögzíteni. A nyilvántartás a változások nyomon követhetőségét biztosító elektronikus úton is vezethető. A nyilvántartásból törölni kell az adatokat, ha az ellátásra vonatkozó igény a teljesítést megelőzően megszűnik. A nyilvántartásból a szociális ellátásra vonatkozó jogosultság megszűnésétől számított 5 év elteltével törölni kell az adott személyre vonatkozó adatokat.

11 Az igénybevételi eljárás (9/1999. (XI. 24. ) SzCsM rendelet 3. §, 1993
Az igénybevételi eljárás (9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 3. §, évi III. tv. 94/A. §,) A szociális ellátásokat szóban vagy írásban kell kérelmezni. Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, idősek, fogyatékosok és demens személyek nappali ellátása esetén a kérelem előterjesztésekor mellékelni kell az 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást (Figyelem: formájában és tartalmában is változott!) A térítésmentesen nyújtott szolgáltatások kivételével valamennyi személyes gondoskodási forma esetén mellékelni kell az 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot. (Figyelem: minden ellátás esetében egyéni jövedelmet kell vizsgálni!) Elutasítás esetén kötelező az írásos értesítés, egyébként nem. (Figyelem: Nem állami fenntartóknál is!) Megállapodás (Figyelem: nem kell a fenntartónak megküldeni!)

12 Az igénybevételi eljárás 2. (9/1999. (XI. 24. ) SzCsM rendelet 4
Az igénybevételi eljárás 2. (9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 4. §, 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet szerint Egyszerűsített előgondozást kell végezni a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, személyi segítő szolgáltatás esetén a támogató szolgáltatás, a fogyatékosok nappali ellátása, demens személyek nappali ellátása esetén (9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet IV. számú melléklete) Házi segítségnyújtás esetén az egyszerűsített előgondozás során kell elvégezni a gondozási szükséglet vizsgálatát. (36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 3. és 4. számú melléklet) (Figyelem: az igazolásnak nincs kötelező felülvizsgálata!) A szociális rászorultság felülvizsgálata csak akkor szükséges, ha a rászorultság alapjául szolgáló körülmény határozott ideig áll fenn. A határozott idő leteltét követően kell elvégezni. Az ellátottnak 60 napja van a szükséges igazolások bemutatására.

13 Fontos tudnivalók az igénybevételi eljárással kapcsolatban
Az 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolásba beépült a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele esetén használt igazolás, ami korábban a 36/2007. (XII.22.) SzMM rendelet 1. számú melléklete volt. Az 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozat nyomtatványon lehetőség van nyilatkozni arról, hogy önként vállalja az ellátott vagy hozzátartozója, stb. az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben az adatlap többi részét nem kell kitölteni és a jövedelemvizsgálatot nem kell lefolytatni. Kizárólag kiskorú igénylő esetén kell a családi jövedelmet vizsgálni, de mindkét táblázat a nyomtatvány része, azok egymástól nem választhatók szét! Demens személyek nappali ellátása esetén pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos által kiállított szakvélemény is elfogadható. A gondozási szükséglet vizsgálatról kiállított igazolás határozatlan ideig érvényes.

14 Egyéb dokumentumok Nyilatkozat (9/1999. (I.8.) SzCsM rendeletben. 18.§) Gondozási napló a házi segítségnyújtásban részesülőkről (29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 1.sz. melléklet) Látogatási és eseménynapló (1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet 10. sz. melléklet) Étkeztetésre vonatkozó igénybevételi napló (1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet 4. sz. melléklet) Ellátás-típusonként kell vezetni (helyben fogyasztással, elvitellel, házhoz szállítással)! Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kötelezően vezetendő dokumentumai (www.afsz.hu): Segélyhívási jegyzőkönyv, Havi jelentés a segélyhívásokról Éves feladatmutató összesítés

15 Egyéb a működés feltételeit érintő változások
Amennyiben a fenntartó társulásként működik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat alkot rendeletet. A korábbi rendeletek felülvizsgálata: április 1. Valamennyi szociális szolgáltatás működési engedélyeztetésével és ellenőrzésével kapcsolatos ügyben a szociális és gyámhivatalok fognak eljárni. A szociális és gyámhivatal a működési engedély módosítására irányuló soron következő eljárással egyidejűleg, de legkésőbb december 31-éig ellenőrzi azokat a szociális szolgáltatókat, intézményeket, amelyek július 1-jén kerület a hatáskörébe! Egyházi és nem állami fenntartó esetén megszűnt az a korlátozás, hogy naptári negyedévenként csak egyszer lehet normatíva pótigényt vagy lemondást benyújtani. Bővült az önköltségszámításkor figyelembe vehető kiadások köre. A térítésmentesen biztosított szolgáltatások esetében nem kell intézményi térítési díjat megállapítani. Továbbá, ha az intézményi térítési díj számítása nem eredményez pozitív számot, akkor a térítési díj összege nulla.

16 Egyéb a működés feltételeit érintő változások 2.
Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat: étkeztetés esetén ellátási napra, házi segítségnyújtás esetén gondozási órára, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén ellátási napra, nappali ellátás esetén ellátási napra vetítve kell meghatározni. A térítési díj megállapításakor a készpénzfizetéskor alkalmazott kerekítési szabályokat kell alkalmazni. Ha az ellátott az étkeztetést, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a nappali ellátást a hónap nem mindegyik napján veszi igénybe, a napi személyi térítési díj nem haladhatja meg az Szt § (3) bekezdése, illetve 117. § (1) bekezdése szerinti jövedelemhatár harmincad részét. A december 31-éig kiadott jegyzői jövedelemigazolások alapján megállapított személyi térítési díj a soron következő felülvizsgálatig alkalmazható.

17 Köszönöm a figyelmet! Elérhetőségek: Karmazsin Eszter
módszertani munkatárs Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-Magyarországi Régió Módszertani Csoport (06 1) /148, (06 1) /148


Letölteni ppt "Szociális alapszolgáltatásokat érintő jogszabályváltozások 2011."

Hasonló előadás


Google Hirdetések