Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette: Jon A. Palmer

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette: Jon A. Palmer"— Előadás másolata:

1 Készítette: Jon A. Palmer
Az igazi atyaság Készítette: Jon A. Palmer

2 Előző prédikáció összefoglalása:
az apukánkkal való kapcsolat befolyásol majdnem minden más kapcsolatunkat Isten azáltal mutatja be a tökéletes atyaságot, hogy elküldte Jézust, mint tökéletes Fiút Törvény = stimuláció az ő szeretete = motiváció A zsidók és az ősi népek szemlélete egy patriarchátus nyugati országokban inkább a görög demokratikus szemlélet uralkodó

3 Ézsaiás 9:6-7 „Mert egy gyermek születik nékünk, Fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lesz, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság Atyjának, békesség fejedelmének! Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A seregek Urának buzgó szerelme mívelendi ezt!”

4 Filippi 2:5-6 „Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, aki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő.”

5 János 14:16; 26 „És én kérem az Atyát, és más parakletost (pártfogó, tanácsadó, vigasztaló) ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké, Ama parakletos pedig, a Szent Lélek, a kit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek.”

6 „mielőtt Ábrahám lett, én vagyok.”
János 8:58-59: (Jézus mondta:) „mielőtt Ábrahám lett, én vagyok.” János 10:30: „én és az Atya egy vagyunk.”

7 János 14:7-9 „Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én Atyámat is; és mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt. Monda néki Filep: Uram, mutasd meg nékünk az Atyát, és elég nékünk! Monda néki Jézus: annyi idő óta veletek vagyok, és még sem ismertél meg engem Filep? Aki engem látott, látta az Atyát. Mimódon mondod azért te: mutasd meg nékünk az Atyát?”

8 Filippi 4:11 „Nem hogy az én szűkölködésemre nézve szólnék; mert én megtanultam, hogy azokban, a melyekben vagyok, megelégedett legyek.” Zsidók 4:3a „Mert mi, hívők, bemegyünk a nyugodalomba…”

9 „Mert az Isten nem a zűrzavarnak, hanem a békességnek Istene….;”
Egy igazi apuka jelenlétében van egy nagyon fontos jellemző, mégpedig a békesség. A békesség aktív állapot, melyben minden úgy működik, ahogy kell – egy fajta harmónia Aktív békesség csak akkor lesz egy házban/ családban/az egyházban/országban/vállalatnál/ saját testünkben, ha minden rendben van (ill. rendeltetésszerűen működik) „Mert az Isten nem a zűrzavarnak, hanem a békességnek Istene….;”

10 A békesség a káosznak a rendetlenségnek az ellentéte.
Ábrahám, a hitünk Atyja rendet tartott a háza népe között és ezért tudott Isten bízni benne. I.Mózes 18:17; 19 „És monda az Úr: eltitkoljam-e én Ábrahámtól, a mit tenni akarok? Mert tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő háza népének ő utána, hogy megőrizzék az Úrnak útját, igazságot és törvényt tévén, hogy beteljesítse az Úr Ábrahámon, amit szólott felőle.” Isten akkor fog tudni benned bízni, mint apuka, amikor rendet tudsz tartani a családodban, vagy az alárendeltjeid között.

11 I.Tim. 3:4-5 „Ki a maga házát jól igazgatja, gyermekeit engedelmességben tartja, minden tisztességgel; (Mert ha valaki az ő tulajdon házát nem tudja igazgatni, mi módon visel gondot az Isten Egyházára?)” Titusz 1:5-6 „Avégett hagytalak téged Krétában, hogy a hátramaradt dolgokat hozd rendbe, és rendelj városonként presbitereket, amiképpen én néked meghagytam; …a kinek hívő, nem kicsapongással vádolt avagy engedetlen gyermekei vannak.” Apcsel. 10:24 „Kornélius pedig várja vala őket, egybegyűjtvén rokonait és jó barátait.”

12 Az igazi atyaság nemcsak rendet jelent, hanem felelősséget is.
Amikor Ákán vétkezett Isten előtt, a büntetés nemcsak őt érintette, hanem az egész családját. (Józsué 7:24) Ugyanez vonatkozott Kóréra és Dátánra. Ugyanúgy az áldásokra II.Sám. 6:11-12 „És lőn az Úrnak ládája a gitteus Obed Edom házánál három hónapig, és megáldá az Úr Obed Edomot és egész háznépét.”

13 Modern társadalmunkban gyakran előfordul, hogy a családban mindenkinek meg van a saját, külön véleménye Ez káoszhoz vezet és nem Isten akarata. Az Isten akarata egyértelműen az, hogy az Atyaság szemlélete uralkodjon a családban. A családban a többiek lehetnek tanácsadók, de a végső döntés teljes felelősséggel kell, hogy az apáé legyen. Ádám & Éva Jezabell (hatalomátvétel, manipuláció)

14 Titusz 1:9-11 „Aki a tudomány szerint való igaz beszédhez tartja magát, hogy inthessen az egészséges tudománnyal és meggyőzhesse az ellenkezőket. Mert van sok engedetlen, hiábavaló beszédű és csaló, kiváltképpen a körülmetélkedésből valók.” Meggyőződésből Istenhez fűződő engedelmességből „Hatalom alá vetett emberként”

15 Az igazi atya nem fél a konfliktustól, hanem:
II.Tim. 2:24-26 „Az Úr szolgájának pedig nem kell torzsalkodni, hanem legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes. A ki szelíden fenyíti az ellenszegülőket; ha talán adna nékik az Isten megtérést az igazság megismerésére, És felocsúdnának az ördög tőréből, foglyokká tétetvén az Úr Szolgája által az Isten akaratára.” A szelíd fenyítésben (útbaigazításban) van a hatalma az igazi atyának. Azért, mert meg van győződve arról, hogy mi a jó és mi a rossz. Ebből a nyugalomból tud vezetni és felelősséget vállalni.

16 I.Kir. 21:7-8; 11; 25 „Akkor monda néki Jézabel, az ő felesége: Te bírod-e most az Izrael királyságát? Kelj fel, egyél kenyeret, és a te szíved örvendezzen, én majd néked adom a Jezréelbeli Nábót szőlőjét. És levelet írt Akháb nevével, amelyet megpecsételt az ő gyűrűjével, és elküldte azt a levelet a véneknek és a főembereknek, a kik Nábóttal egy Városban laktak,

17 És ekképpen cselekedének a vének és a főemberek, a kik az ő városában laktak, a mint Jézabel nékik megparancsolta, és a mint a levélben megírta, a melyet nékik küldött; Mert Bizonyára nem volt Akhábnak mása, aki magát arra adta volna, hogy csak gonoszságot cselekedjék az Úr szemei előtt, a melyre az ő felesége, Jézabel ösztökélte őt.”

18 A Jézabel probléma a gyülekezetben, családban, társadalomban, nem más, mint Akháb hiánya, felelőtlensége, engedékenysége és gerinctelensége. Ahogyan Isten fenntartja az egész világot a hatalmának a szavával, ugyanúgy az apák tartsák fenn a rendet a családban, gyülekezetben a hatalmuk szavával. A megfelelő szelídséggel, gondoskodással, szeretettel, megértéssel, ellátással és bölcsességgel meggyőződésből.

19 Ézsaiás 97 „A Seregek Urának a buzgó szerelme művelendi ezt
Ézsaiás 97 „A Seregek Urának a buzgó szerelme művelendi ezt.” Álljanak fel az igazi atyák, hogy rend és békesség legyen a gyülekezetben és a világon!

20 Kérdések A te családodban kinek a szava a perdöntő, az anyukának, vagy az apukának? Szerinted mi a legfontosabb jellemzője Isten szemében egy apukának, ami megkülönbözteti őt az anyukától? Hol érzed magad nagyobb biztonságban, ahol elő van írva, hogy mit kell tenni, vagy ahol mindenki azt csinálja, amit jónak lát? Hogyan definiálnád a manipuláció kifejezést? Előfordult már ez a te életedben? Hogyan?


Letölteni ppt "Készítette: Jon A. Palmer"

Hasonló előadás


Google Hirdetések