Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Regional Networks for the development of a Sustainable Market for Bioenergy in Europe www.bioregions.eu Contract N°: IEE/09/769/SI2.558258 Duration: 05/2010.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Regional Networks for the development of a Sustainable Market for Bioenergy in Europe www.bioregions.eu Contract N°: IEE/09/769/SI2.558258 Duration: 05/2010."— Előadás másolata:

1 Regional Networks for the development of a Sustainable Market for Bioenergy in Europe www.bioregions.eu Contract N°: IEE/09/769/SI2.558258 Duration: 05/2010 – 04/2013 Date: 22/03/2013 How to prepare an action plan for a future Bioregion? Thanos Balafoutis Agricultural University of Athens

2 Regional Networks for the development of a Sustainable Market for Bioenergy in Europe www.bioregions.eu Contract N°: IEE/09/769/SI2.558258 Duration: 05/2010 – 04/2013 Date: 22/03/2013 Hogyan készüljön egy jövőbeli BioRégió akcióterve? Thanos Balafoutis Athéni Agrártudományi Egyetem

3 Introduction/Bemutatkozás How you can create a bioregion/Hogy hozhatunk létre Biorégiót?  Identify the biomass potential for energy in the region. Tárjuk fel a régió energetikai biomassza potenciálját  Highlight the environmental benefits, together with other advantages (rural development and tourism). Emeljük ki a környezeti hasznokat, együtt más előnyökkel (vidékfejlesztés, turizmus)  The supply chain players, the local authorities and the end-users need to realize the benefits. Az ellátó lánc résztvevői, a helyi hatóságok és a végfelhasználók meg kell, hogy ismerjék az előnyöket. What is a bioregion/Mi a Biorégió? A “bio-energy region” gets at least 1/3 of its heating and electricity needs from regional and sustainable bio-energy sources, with main focus on solid biomass. A „Bioenergia régió” olyan térség, amely a fűtési és elektromos energia igényének legalább 1/3-át regionális, fenntartható bio-energia forrásokból nyeri, különös tekintettel a szilárd biomasszára

4 Introduction/Bemutatkozás How you can create a bioregion /Hogy hozhatunk létre Biorégiót(2)?  Access to expert support and to up-to-date information. Szerezzen szakértő támogatást és friss információkat  Support the development of efficient and reliable markets for solid biomass in the region. Támogassa a régióban hatékony és megbízható biomassza piacok fejlesztését  Stimulate investment into bio-energy projects and trading businesses of local Stakeholders. Stimulálja a bio-energia projektekbe irányuló befektetéseket és helyi résztvevők közötti kereskedő üzleti vállalkozásokat What is a bioregion/Mi a Biorégió (2)? A “bio-energy region” gets at least 1/3 of its heating and electricity needs from regional and sustainable bio-energy sources, with main focus on solid biomass.

5 Development of the regional Bioenergy Action Plan/Regionális Bioenergia Akcióterv kidolgozása The case study of “Sredna Gora” region in Bulgaria/A bulgáriai Sregna Gora régió esettanulmánya

6 Introduction/Bemutatkozás 1.1. Background (Why developing an action plan)/Háttér (Miért készítsünk akciótervet?) European context / Európai megközelítés National and regional context / Nemzeti és regionális megközelítés 1.2. Aims for the development of the action plan/Az akcióterv fejlesztésének céljai Implementation of measures for the utilization of forest residues and waste biomass in the Sredna Gora region for the purposes of switching from using primitive biomass and fossil fuels to using modern biomass. Intézkedések végrehajtása az erdei hulladék és melléktermék biomassza hasznosítására Sredna Gora régióban, abból a célból, hogy az egyszerű biomasszát és a fosszilis energiát felválthassuk a modern biomassza hasznosításával.

7 Introduction/Bemutatkozás 1.3. Methodology for the development of the action plan (short explanation of the template), including definitions./Az Akcióterv kidolgozási módszerei (rövid magyarázat és vázlat) definíciókkal együtt. Data derived by / Adatok forrása: Executive Forest Agency / A térségi erdészeti szervezet Regional plans for municipal development/Regionális tervek Önkormányzati fejlesztésekre Development Strategy for the South Central Region/ A Közép-Déli Régió Fejlesztési Stratégiája Studies of Energy Agency of Plovdiv/ A Plovdivi Energia Ügynökség tanulmányai Surveys/Vizsgálati jelentések

8 Geographical setting, natural conditions/Földrajzi jellemzők Administrative structure/ Adminisztrációs szerkezet Demography and settlement pattern Demográfiai és települési kép Economic situation/ Gazdasági helyzet General characteristics of the region A régió általános jellemzői “Sredna Gora” region in Bulgaria/ A bulgáriai Sredna Gora régió

9 General characteristics of the region A régió általános jellemzői Total area of 5 990 km². Összterület 5990 km². 6 municipalities./6 kistérség population of 121 440, out of which 65 700 in the main cities. Lakosság 121 440, ebből 65 700 városlakó 37% of the total area is forest. /37% erdőborítás No gas distribution network./Nincs kiépített gázhálózat Tourism, eco-agriculture, forestry, light industry, and mining. /Turizmus, ökológiai mezőgazdaság, erdő, könnyűipar és bányászat. “Sredna Gora” region in Bulgaria A bulgáriai Sredna Gora régió

10 Current energy situation A jelenlegi energiahelyzet Current energy infrastructure / A jelenlegi energia infrastruktúra Current energy supply and consumption (per energy carrier – available data) A jelenlegi energia ellátás és fogyasztás (energia hordozó – rendelkezésre álló adatok) including relevant infrastructure like district heating networks or coal power plants able to co-fire biomass A releváns infrastruktúra pl. kerületi fűtőhálózat vagy szénbázisú erőművek képesek legyenek biomassza elégetésére If data missing, make estimates. If not possible, describe qualitatively. Then, monitoring of progress is one of the most important activities. Ha adatok hiányoznak, becsléssel kell pótolni. Ha ez sem lehetséges, minősítéssel kell körülírni. Ezt követően az előrehaladás nyomonkövetése az egyik legfontosabb tevékenység.

11 Current energy situation A jelenlegi energiahelyzet

12 o Bio-energy supply/Bioenergia ellátás Existing Bioenergy market A jelenlegi Bioenergia piac Private wood cutting  FREE / Magán fakivágás > SZABAD Forest management bodies  30 – 37 €/t /Erdei alapanyagár 30-37 EUR/t Dealer  50 €/t / Viszonteladók > 50 EUR/t

13 o Bio-energy consumption/Bioenergia fogyasztás Existing Bioenergy market A jelenlegi Bioenergia piac Self-sufficient households / Önellátó háztartások Municipalities / Önkormányzatok Industries / Iparok

14 Bioenergy potential/ BioEnergia Potenciál Overview (table) of technical and economic potential of biomass (including also overview of biomass potential used already) / A Biomassza műszaki és gazdasági potenciáljának áttekintése (táblázat) Forest administrations Erdészeti igazgatás IhtimanPanagurishteHisaryaKarlovoChekerica Total Összes Energy Energia m3m3 m3m3 m3m3 m3m3 m3m3 m3m3 Total annual growth (including branches) A teljes évi növekmén (nyesedékkel)70 492108 37922 59670 04554 000325 512 Total annual use (including branches) Teljes évi felhasználás (nyesedékkel)40 18067 19531 09040 48643 632222 584 Annual use to growth rate (in %) A növekményhez hasonlított éves használat (%-ban)57625557,880,8 287 725 MWh (1 035 TJ)

15 Bioenergy potential/ BioEnergia Potenciál

16 Current supply practices of biomass / A jelenlegi biomassza ellátó lánc gyakorlata Firewood for households, partly public buildings / Tüzelő a háztartásoknak, részben középületeknek is Gaps in biomass supply and logistics, meeting the potential / A biomassza ellátás és logisztika hiányosságai, a potenciál elérése The regulatory body do not support biomass / A szabályozó hatóság nem támogatja a biomasszát Biomass receives feed-in tariffs only when electricity is produced A Biomassza csak akkor kap tarifaszámot, amikor elektromos áramot termelnek vele (folytatás/Cont.) Biomass Supply Chain / A Biomassza ellátó lánc

17 No legal framework for biomass household heating regulation or stimulation Nincs jogi szabályozás a biomassza háztartási fűtési használatára ill. ösztönzésére Fuel oil is used for public building heating Fűtőolajat használnak a középületek fűtésére Fuel oil is not charged with excise tax when sold to municipalities A fűtőolajat nem terhelik adókkal, amikor azt a települési önkormányzatoknak eladják subsidies for energy efficiency measures in buildings are targeted in retrofitting az épületek energiahatékonyságot érintő intézkedései helytelen irányba mutatnak Determine if there is a need of a biomass trading centre Meg kell határozni, ha szükség van Biomassza kereskedelmi központra Biomass Supply Chain / A Biomassza ellátó lánc

18 Stakeholders Analysis/ A Közreműködők értékelése Here we mean stakeholders related to supply and/or demand for bioenergy and regional (administration) bodies that should adopt and be responsible for implementation of the action plan. Itt azokra a közreműködőkre gondolunk, amelyek a bioenergia ellátás és/vagy igény, illetve a régiós (adminisztratív) szervezetek körében kell, hogy elfogadják, magukévá tegyék és felelősei legyenek a Bioenergetikai Akcióterv végrehajtásának

19 Stakeholders Analysis/ A Közreműködők értékelése Examples of relevant stakeholders: / Példák a figyelembe veendő közreműködőkre Municipalities / Önkormányzatok Regional authorities / Régiós hatóságok National or regional energy agencies / Nemzeti vagy régiós energia ügynökségek Biomass associations / Biomassza egyesületek Manufacturers of equipment / Berendezés gyártók Potential suppliers of biomass (forest managers, farmers, wood processing industry, furniture industry, pulp & paper industry, food industry) Potenciális biomassza ellátók (erdészetek, gazdák, fafeldolgozók, bútorgyártók, farost és papíripar, élelmiszeripar) District heating plants / Körzeti fűtőművek Potential project developers / Projektfejlesztők Other stakeholders that could take the role of manager of a logistic centre, etc. Olyan más résztvevő szereplők, amelyek érintettek a témában, pl. logisztikai központok menedzserei

20 SWOT analysis /SWOT analízis Strengths /Erősségek Rich supply of biomass Bőséges biomassza New Forestry Act (potential of forest residues for energy purposes) Új Erdőtörvény Introduction of long term contracts for supply of woody biomass Hosszútávú szerződések Preferences given to local firms for the supply of biomass Helyi Biomassza preferenciák Lack of gas distribution network Gázhálózat hiánya Existing production of local biofuels Biomass boilers available on the market Weaknesses / Gyengeségek No feed-in tariffs for biomass heating Biofuels price competitiveness Difficulty in forest biomass harvesting No state policy for residential heating Weak internal market (60 000 tons of pellets are exported) No national standards for assessment and quality control of biofuels Lobbying in favor of liquid fuels and electricity for heating Opportunities / Lehetőségek The prices of energy sources are constantly going up, which makes biomass a cheaper alternative Energiaár növekedés versenyképessé teszi a biomasszát More employment opportunities Több álláshely Market for heating systems is in need for reliable producers of biofuels Biofűtési piac ESCO funding mechanisms for financing biofuels for public buildings ESCO Támogatás középületek fűtésére Threats / Veszélyek Biomass is used in other sectors – pulp and paper, furniture, and wood export Biomasszát mások is használják (papír és bútoripar, faexport) Investors interested in big installations Befektetők csak nagy projektekben érdekeltek Decentralized heating systems lack capital A decentralizált fűtési rendszerekhez nincs forrás High interest rates of loans Magas hitelkamatok Lack of balanced proportions of the different elements along the bioenergy supply chain Kegyenlítetlenség a biomassza láncban

21 This part is related to general (qualitative) targets and objectives Ez a rész általában a (minőségi) célokhoz és feladatokhoz kapcsolódik Production and use of biomass resources Biomassza források termelése és hasznosítása Bio-energy technologies Bioenergia technológiák Bio-energy generation and use Bioenergia előállítás és felhasználás Overall bioenergy vision Általános Bioenergia víziók Switching from traditional use of biomass to a modern one – Váltás a hagyományosról a modern biomassza hasznosításra Upgrading the traditional burning of biomass through the integration of new biofuels and technology with high COP – A hagyományos biomassza elégetés korszerűsítése új bioüzemanyagok használatára és nagyarányú COP technológiákra

22 This part is related to general (qualitative) targets and objectives Production and use of biomass resources Bio-energy technologies Bio-energy generation and use Overall bioenergy vision Általános Bioenergia víziók Switching from traditional use of biomass to a modern one – Upgrading the traditional burning of biomass through the integration of new biofuels and technology with high COP Efficient use of available biomass secure supply of biomass in the region will lead to the creation of new employment opportunities. The benefits from biomass trade will be realized in the region, which could improve the standard of living. Introduction of modern technology the main objective is the promotion of proven technology that will ensure the processing of biomass for energy production. Boilers for biomass gasification, automatic pellet boilers, and small co-generation plants will be promoted. Optimal use of biomass resources for the production of energy the objective is other sources of biomass such as agricultural waste to be used simultaneously with woody biomass.

23 Targets for the next 10 years Célok a következő 10 évre Here quantitative targets should be set / Itt mennyiségi célokat kell meghatározni % of heat produced by biomass / a biomasszából előállított hőmennyiség %-a % of electricity produced by biomass A biomasszából előállított elektromos energia %-a 86% of the total energy consumption in the “Sredna Gora” region will be supplied from biomass (60 % in the base year – 2010) A Sredna Gora régió energiafogyasztása 86%-ban biomasszából származik (a 2010-es bázisévben 60%) 22 % of the total energy consumption will be supplied from modern utilization of biomass A teljes energiafogyasztásnak 22%-át adja a modern használatú biomassza 17% increase in energy efficiency through reduction of the use of electricity for heating water and through integration of residential furnaces with high COP (COP more than 85 %) 17% energiahatékonyságot érnek el azáltal, hogy csökken a vízmelegítésre használt elektromos energia felhasználása

24 Targets for the next 10 years Célok a következő 10 évre Electricity consumption in public buildings reduced by 25 %  switch to modern biomass for heating and replacing the electrical boilers for heating water. A középületekben 25%-kal csökken az elektromos energia fogyasztás > modern biomassza fűtésre állnak át, a villanybojlereket távfűtésű melegvízzel állítják elő Electricity consumption in households reduced by 25 %  integrating modern use of biomass and replacing the electrical boilers for heating water (reduction of 20500 MWh). A háztartások elektromos energia fogyasztása 25%-kal csökken >integrálják a modern felhasználású biomasszát és a villanybojlereket távfűtésű melegvízzel helyettesítik (20500 MWh csökkenés). Consumption of fuels will be reduced by 40 %  integration of modern biomass and new boilers with high COP. The projected energy savings are 42800 MWh. A fűtőanyag felhasználás 40%-kal csökken > a modern biomassza és az új nagy COP értékű kazánok (bojlerek) beépítésével. Az előrevetített energiamegtakarítás 42800 MWh.

25 Milestones/Szakaszok Year 1 – setting up of pilot infrastructure for the utilization of biomass 1. Év: - A biomassza hasznosítás infrastruktúrájának létrehozása Year 2 – decisions on pilot public buildings switch to use biomass 2. Év: - A biomasszát hasznosító középületek kiválasztása Year 3 – recruitment of agricultural potential for production of biofuels 3. Év: - A bio-fűtőanyagok termelésére alkalmas mezőgazdasági potenciál felmérése Year 5 – all public buildings switch to using biomass, establishment of three logistic centers that will serve the needs of the entire region 5. Év: - valamennyi középület átállítása biomassza hasznosításra, a teljes régiót ellátó három logisztikai központ létrehozása Year 7 – at least 10 000 households using modern heating systems on biomass 7. Év: - legalább 10 000 háztartás használ biomasszára alapozott modern fűtési rendszert

26 Suggestions for describing concrete actions / Javaslatok a konkrét tevékenységek megfogalmazásához: Structure by type of activity / A tevékenység típusok struktúrája Then structure by time, short-term and long-term and then for each action when activity starts, when implemented / Időbeli szerkezet, pl. rövid és hosszú távú, majd a tevékenységek megkezdése és a megvalósítás idejének meghatározása Concrete actions/ Konkrét tevékenységek

27 Some examples of concrete actions: / Néhány példa a konkrét tevékenységekre Information Campaigns/Visits of best practice within the region / Tájékoztató kampányok / A régión belüli legjobb gyakorlatok meglátogatása Training / Képzés Support/Guidance for feasibility studies / Támogatás / Megvalósíthatósági tanulmányok készítéséhez nyújtott segítség Development of a logistics/trading centre / Logisztikai és kereskedelmi központok fejlesztése Providing guidelines to streamline permission process / Eligazítás nyújtása és az engedélyezési procedúrák egyszerűsítése Cooperatives formation of forest owners or farmers / Erdőgazdák és Farmerek szövetkezeteinek létrehozása Plan for large scale co-firing in power and district heating plants / Nagyméretű közös égető áramfejlesztő és hőközpontok tervezése Use of existing local resources like energy agencies / A helyi energiaügynökségek bekapcsolása a folyamatba Take into account competition with other sectors for the same resource (food, wood etc) / Azonos nyersanyagokat hasznosító szektorok versenye Concrete actions / Konkrét tevékenységek

28 Impact Assessment/Hatástanulmány Possible Environmental impacts of the action plan implementation (positive like CO2 reduction) and negative impacts (such as competition for wood with other sectors) Az akcióterv végrehajtásának lehetséges környezeti hatása (pozitív, mint a CO2 csökkentés) és negatív hatás (mint a fa „versenye” más enrgiaszektorokkal Socio-economic impact like job creation etc./ Szociális és gazdasági hatás mint pl. munkahelyteremtés Impact Assessment, Monitoring and Evaluation / Hatástanulmány, Monitoring és Ellenőrzés

29 Progress Monitoring and Evaluation/Előrehaladási Monitoring és Ellenőrzés This section should include actions related to: / Ez a rész magában foglalja a következőkhöz kapcsolódó tevékenységeket regular reporting of progress, / az előrehaladás rendszeres jelentése data collection during the action plan time frame / adatgyűjtés az akcióterv megvalósítási ideje alatt revision of targets and actions based on the actual progress / az elérendő célok és tevékenységek rendszeres módosítása az aktuális előrehaladás nyomán quality control / minőségellenőrzés Impact Assessment, Monitoring and Evaluation / Hatástanulmány, Monitoring és Ellenőrzés

30 The Action Plans in all 5 regions have been officially adopted by the authorities/ Az Akcióterveket mind az öt régióban hivatalosan elfogadták a hatóságok Key stakeholders have been engaged in their implementation./ A kulcsszereplők résztvettek a tervek végrehajtásában Final Outcome / Végeredmény

31 It is expected that this will results to various benefits for the regions in economic, social and environmental aspects. / Várható, hogy az érintett régiókban különféle mértékű gazdasági, szociális és környezeti hasznot eredményez Our experience can help you to pave the way for making the switch in your region./ Tapasztalatunk elősegítheti a változásokat és a biorégió fejlesztését az Önök térségében Final Outcome/ Végeredmény

32 Thank you for your attention Köszönöm a figyelmet France Bulgaria Czech Rep. Latvia Ireland


Letölteni ppt "Regional Networks for the development of a Sustainable Market for Bioenergy in Europe www.bioregions.eu Contract N°: IEE/09/769/SI2.558258 Duration: 05/2010."

Hasonló előadás


Google Hirdetések