Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Törvények, feladatok, vizsgálatok, szakvélemények,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Törvények, feladatok, vizsgálatok, szakvélemények,"— Előadás másolata:

1 Törvények, feladatok, vizsgálatok, szakvélemények,
Szakértői bizottság Törvények, feladatok, vizsgálatok, szakvélemények,

2 Törvényi szabályozás A közoktatási törvény (1993: LXXIX. tv.) egységes keretbe foglalta a közoktatás szabályozását, amely ma az ország egyik legterjedelmesebb törvénye Az alapelvei és értékei: gyermekközpontúság, esélyegyenlőség, készségfejlesztés és a használható tudás fontossága. A pedagógiai szakszolgálatok működésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, a működéshez szükséges minimális eszköz- és felszerelési jegyzéket a 14/1994 (VI. 24.) MKM rendelet tartalmazza. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési, oktatási intézmények működését szabályozza.

3 Törvényi szabályozás Egyéb jogi szabályozások:
23/1997. (VI. 4.) MKM rendelet 2/2005. (III. 1.) OM rendelet módosításával Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 1998. évi XXVI. törvény A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról; A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló (1993. évi III.) törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló (1997. évi XXXI.) törvény.

4 Gyógypedagógia területei
Súlyossági fokok: - nehézség - zavar - akadályozottság Tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséget a nevelési tanácsadó, - tanulási zavart és tanulásban való akadályozottságot, értelmi akadályozottságot, azaz fogyatékosságot, sajátos nevelési igényt, kizárólag a szakértői bizottság állapíthat meg.

5 Sajátos nevelési igényű tanuló, gyermek (SNI) 2011. szeptember 1-jével
SNI a közoktatásban használatos kategória, mely oktatási többletszolgáltatást jelez. Jogot biztosít a gyermeknek a rehabilitációhoz, s az ellátó intézménynek az emelt normatíva igényléséhez. Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló az, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd; (Közoktatási törvény 121. § 29.)

6 Diagnosztikus bizonytalanság
14/1994. (VI.) MKM rendelet 13§ (5) A vizsgálatot lezáratlan vizsgálatnak nyilvánítjuk, véleményt folyamatos figyelemmel kísérést követően alakítunk ki.

7 SNI gyermekek ellátásának feltételei
A sajátos nevelési igényű gyermekek neveléséhez és oktatásához szükséges feltételek: a gyermek, tanuló külön és együtt történő óvodai neveléséhez, illetve iskolai neveléséhez és oktatásához: - a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő végzettségű szakember - gyógypedagógus, konduktor foglalkoztatása - a neveléshez és oktatáshoz szükséges speciális tanterv, tankönyv és más segédletek; valamint speciális eszközellátottság, azaz speciális gyógyászati és technikai eszközök. - a tevékenység jogosultsága az alapító okiratban, / és azt a törvényben meghatározott módon igazolja, valamint az önkormányzat jegyzője kérte a listára való felvételét, illetve tájékoztatta a szakértői bizottságot. Speciális fejlesztő-felzárkóztató foglalkozás biztosítása: heti tanítási óra 15 – 35 – %-a,

8 Tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok
megyei, fővárosi Országos szakértői és rehabilitációs bizottságok látásvizsgáló országos szakértői bizottság hallásvizsgáló országos szakértői bizottság beszédvizsgáló országos szakértői bizottság mozgásvizsgáló országos szakértői bizottság

9 II. 3. Megyei TKVSzRB tevékenysége, feladatai
Szakértői tevékenység: szűrés, vizsgálat, felülvizsgálat. Komplex pedagógiai – pszichológiai - orvosi vizsgálatok végzése, a fogyatékosság szűrése, vizsgálata, felülvizsgálata, annak megállapítása, hogy fennáll-e a sajátos nevelési igény, illetve szükség van-e többletszolgáltatásra.

10 Rehabilitációs tevékenység:
- javaslat az intézményes elhelyezésre, sajátos nevelési igény keretében történő ellátásra, ellátás módjára, formájára, helyére; - egyes tantárgyak, tananyag részek értékelése, minősítése alóli mentesítésre, segédeszközök használatának engedélyezésére. - a tankötelezettség módjának teljesítésére, a speciális ellátás, fejlesztés módjára, helyére, időkeretére.

11 III. 1. Vizsgálatok kérése
Vizsgálatot kezdeményezhet: szülő, nevelési-oktatási intézmény, egészségügyi, családvédelmi intézmény, gyermek-jóléti szolgálat stb. Vizsgálati kérelem alapján 0-tól – a tanköteleskor végéig. Kérelmezés ideje: szülő bármikor, nevelési-oktatási intézmény tankötelezettségnek kijelölt iskolában való teljesítéséhez december 15-ig, mentesítés igénylésénél január 31-ig (nevelési tanácsadók márc. 31.). Kérelem írásban, szülői aláírással lehetséges!!! Óvoda és iskola kezdeményezésekor Szakértői javaslat iránti kérelem c. formanyomtatványon szükséges A. Kö sz.

12 Mellékelni a korábban történt zárójelentéseket, szakvéleményeket, egyéb iratokat, pl. születési zárójel., nev. tanácsadó véleménye. Be kell csatolni az érintett iskola igazgatójának a vizsgálat szükségességével kapcsolatos egyetértő nyilatkozatát. Az iskola igazgatója döntéséhez beszerzi a tanuló osztályfőnöke és az adott tantárgyat tanító pedagógus véleményét. Az szeptember 1-je után született gyermekek esetében a kérelemhez csatolni kell a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 5. számú melléklete szerinti orvosi adatlapot,

13 III. 6. a. Kötelező felülvizsgálat rendeleti szabályozása
a sajátos nevelési igényű, az enyhe értelmi fogyatékos tanuló és a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető és organikus okokra nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, tanuló fejlődését nyomonkövető, rendszeres felülvizsgálata a 14/1994 (VI. 24.) MKM rendelet 20. § (4) értelmében: - az első vizsgálatot követő 1 tanév eltelte után, - azt követően, a tanuló 12 éves koráig minden 2. tanévben, - azt követően és a nem említett többi fogyatékosság esetén minden 3. tanévben 9. § (4) Fejlesztő felkészítésnél: - abban az évben, amelyben a 8. életévét betölti, - azt követően pedig 3 évenként. A kt 34. § (3) bek. (b) pontja alapján az szrb tevékenység keretében vizsgálni kell a különleges gondozás ellátásához szükséges feltételek meglétét.

14 IV. 2. / 2005 – (III. 1. ) OM rendelet:
A felülvizsgálat kezdeményezése a normatívát igénylő nevelési-oktatási intézmény felelőssége: Felülvizsgálati dokumentációt, kérelmet minden tanév június 30-ig kell eljuttatni a szakértői bizottsághoz Hiányzás esetén is az iskola felelőssége a pótlás.

15 Szakvélemények formai összegzése
Személyi adatok Jelenlegi elhelyezés Komplex vizsgálat leírása (orvosi, pszichológiai, pedagógiai) Összegzés Diagnózis Javaslat Fejlesztési irányok Egyéb tájékoztatás Aláírások

16 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Törvények, feladatok, vizsgálatok, szakvélemények,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések