Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Osztályfőnöki műhelyfoglalkozás november 25. Csillag Ferenc

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Osztályfőnöki műhelyfoglalkozás november 25. Csillag Ferenc"— Előadás másolata:

1 Osztályfőnöki műhelyfoglalkozás 2010. november 25. Csillag Ferenc
Gondolatok az iskola belső világáról, a közösségalakítás, a közösségfejlesztés felelőssége – módszerek, lehetőségek Osztályfőnöki műhelyfoglalkozás 2010. november 25. Csillag Ferenc

2 Gondolatok az osztályfőnöki szerepről
„A jó tanár egész életen át ható példát ad, egy olyan új világot nyit meg emberségben és tudásban, amelyet a diák soha el nem felejt.” Csermely Péter

3 1. A pedagógus szerep átértékelődése napjainkban (1)
A korszerűsítés jelent-e változást? A pedagógus: - a megszokott utat nem szívesen hagyja el, - megpróbál alkalmazkodni a változásokhoz, - a sok változás megzavarja, - a legújabb elképzeléseket bizalmatlanul fogadja, - elzárkózik a fejlesztéstől még akkor is, ha az új törekvések esetleg szimpatikusak a számára.

4 2. A pedagógus szerep átértékelődése napjainkban (2)
Az átértékelődés oka: A módosítások, a változások gyakran úgy kerülnek be az iskolai gyakorlatba, hogy előzetes kipróbálásuk nem történik meg. A módosítások általában külhoni adaptációk eredményeként kerülnek itthoni felhasználásra.

5 3. A pedagógus, az osztályfőnök szerepe
A pedagógus: - a tanulók életét szervezi osztálykeretben, - a kifejezés egy hierarchikus viszonyt jelez igen sok nyelvben, - alá-fölé rendeltségi viszony áll fenn; „főnöke valakinek”, ben a „patrónus” megnevezést használtuk. (Bíró – Csillag: Osztályfőnöki műhelytitkok)

6 Ismét Csermely Péter gondolata:
„A jó tanár nyitott és a diákkal együtt tanul. Érzéke van a különlegesre, mindenben a jót, a pozitívat, az értéket keresi. A jó tanár legalább ötször annyit dicsér, mint amennyit szid.” (…) „A jó tanár koherens, integráns és hiteles értékmintát jelent.” (…) „A jó tanár következetes és kiszámítható. Nincsen az életében kettős mérce.”

7 4. A pedagógus helye a hierarchikus rendszerben
A teljes iskolai közösség A pedagógus Pedagógus, osztályfőnök Az adott osztályközösség A család és a kortárscsoport

8 A pedagógus a centrumban, s ez felelősséget jelent
„Nézz hosszan egy gyermekarcra és látni fogod, ha van sors, hát nagyon korán elkezdődik. ” – Ancsel Éva „Felfedezni valamit annyit tesz, mint látni, amit mindenki lát, és közben arra gondolni, amire még senki.” – Szent-Györgyi Albert

9 5. A hierarchikus viszonyrendszer feloldása
kezelje „partnerként” tanítványait, gyökeres szemléletváltásra van szükség, a bipoláris folyamatban nincs helye a közreműködők „merev” megkülönböztetésének pedagógusi kompetenciák megléte Csak „partneri” együttműködéssel, megfelelő kompetenciák birtokában lehet nagy célokat megvalósítani.

10 6. Növekszik a nevelés hatékonysága iránti igény
A nevelés fogalma. Ped. Progr. Értékközvetítés A nevelési környezet: - jól érzi magát - kibontakoztathatja képességeit - vidám, egészséges fiatal legyen A fejlesztés prioritásai: - személyiség megismerése, fejlesztése - alkalmazható tudás - tartalomba ágyazott képességfejlesztés - tevékenységközpontú gyakorlat - differenciált fejlesztés

11 7. A hatékonyság feltétele
A különféle tantárgyakat tanító kollégák összefogása szükséges ahhoz, hogy kialakuljon az a tudásmennyiség, amely abban az életkorban és abban az osztályban alkalmazható. A pedagógusok között megkülönböztetett szerep az osztályfőnöké, aki így válik az egy osztályban tanító pedagógusok közösségének vesztőjévé. Az osztályfőnök feladata az egységes nevelési eljárások összehangolása az osztályban.

12 8. Új jelenségek az iskola világában(1)
A nevelésben a legnagyobb hatása a kortárscsoportnak van. Folyamatosan csökken az iskola szerepe az ismeretek megszerzésében Átalakulóban az értékrend Az iskola értékközvetítő Változó szerepek Mindenki gazdag akar lenni Változó tanári szerepek Patrónusi szerep A tanári hatékonyság Eltolódtak a tanári feladatok az oktatás irányába Feladat: - az oktatás - nevelés egységének biztosítása, - alapos felkészülés az órákra, a színvonalas óravezetésre, - a pedagógus folyamatosan művelje önmagát. Mi a jó módszer? Amely hatékony!

13 Új jelenségek az iskola világában(2)
A tanítás-tanulás folyamatának megváltoztatása felfedezéses tanítás Hozzáadott pedagógiai érték hogyan mérhető? Képességfejlesztés differenciált képességfejlesztés Teljesítményképes tudás kompetencia alapú oktatás Munkamegosztás az oktatásban mindent nem csinálhatok „én” Az osztályfőnök, a tanár szerepváltás patrónus Az osztályfőnök az egy osztályban folyó nevelő munka irányítója. Egyetlen lényeges kompetenciája van ,hogy törődjön a fiatal testi és lelki egészségével, gondoskodjon arról, hogy az osztályban folyó nevelő - oktató folyamat harmonikus legyen.

14 9. Új szerepek, új feladatok.(1)
- pedagógiai, pszichológiai ismeretek folyamatos megújítása, a szakmai ismeretek naprakészsége, - a tanítványai személyiségének komplex ismerete és fejlesztése, - „emberként” viselkedjen, - jó tanár-diák kapcsolat, (nem kell játszani az erős kezű tanárt) - a kapcsolatot a nyíltság, az őszinteség és az átláthatóság jellemezze, - törődéssel forduljon tanítványai és kollégái felé - hagyja a másikat fejlődni.

15 Új szerepek új feladatok (2)
Új fegyelmezési stratégiák: - problémamegoldás - konfliktus-felismerés,konfliktuskezelés - együttműködés - közreműködés - közös döntéshozatal - megbeszélés - megegyezés „szerződéses viszony” - befolyásolás befolyásolhatóság - konfrontálás

16 10. A pedagógiai hatásrendszer
Hogyan lehetne a tanár diák kapcsolatot javítani, a nevelés és az ismeretek elsajátításának hatékonyságát növelni ott, ahová sok esetben a tanulás iránt motiválatlan fiatalok járnak? - motiválással: - őszinte légkör - véleménynyilvánítás szabadsága - megszólalás - megszólíthatóság - párbeszéd - ne ítélkezzünk azonnal - legyünk képesek saját hibáinkon felülemelkedni

17 - kompetencia és képességfejlesztéssel
- kompetencia és képességfejlesztéssel (a kor kihívásainak való megfelelés) csoportszervezés, csoportépítés, állampolgári lét, ismerjék, hogy tanulmányaik mibe kerül, élethosszig tartó tanulás megalapozása. - tehetség felismerésével és fejlesztésével eredetiség, elmélyült gondolkodás, kreativitás, feladat iránti elkötelezettség. - felzárkóztatással differenciálás

18 11. A pedagógus sikerességét befolyásoló tényezők
Értékvesztés értékválság Hangnem tegezés? - magázás? Közös felelősség nevelői együttműködés Személyi alkalmasság kompetenciák A tanítványok ismerete személyiség megismerése Konfliktusok felismerése és kezelése Felelősség-megosztás: panaszok kezelése azonnali intézkedés közvetítői szerep megszólíthatóság Járulékos feladatok ellátása ‘mindenféle’ Az egységes értékelés rendszerének kialakítása adminisztráció ítélkezés leckéztetés kiszámíthatatlanság elismerés - elmarasztalás Minőségi követelmények pedagógus teljesítményértékelés? Motivációs készség a közösség motiválása

19 12. Tanári szerepviselkedés sajátosságai
A hivatás az egyén azonosuló álláspontja olyan meghatározott emberi tulajdonságokkal, melyeket a társadalom egy szakma képviselőjétől mint alkalmassági kritériumot elvár A pedagógus nap mint nap a tanítványai és a közvélemény előtt ad számot emberi értékeiről.

20 Az eskü Önmagunk előtt tett vizsga
Azonosságvállalás azokkal az emberi értékekkel amelyeket a társadalom alkalmassági kritériumként előír az adott hívatás képviselőjével szemben. Feltétel: - hasonló erkölcsi nézetek, - hasonló jellembeli beállítottságok, - hitelesség. Feladat: - személyes példaadás, - az emberi értékek a személyiség részévé alakítása, - a követelménytámasztás elvének érvényesítése.

21 Elhatározás a változásra
Önmagunkkal szembeni tudatos felelősségvállalás. Személyiségünk szükséges alakításának beismerése. Kommunikációs képességeink fejlesztése. Szakmai, pedagógiai, pszichológiai ismereteink folyamatos bővítése szükségességének felismerése.

22 A példa; példakép; eszmény; eszménykép
Megvalósítja a tanári munka legfőbb funkcióját az értékközvetítést A sikeresség feltétele: - a kor követelményeihez igazított szakmai és pedagógiai felkészültség - a szakmai követelményeket átadni, közvetíteni képes emberi személyiség - helyes önismeret A pedagógia értékközvetítő funkciója a tanáron keresztül valósul meg. A tanár egyben értékátadó, értékhordozó, értékközvetítő.

23 Értékek közvetítése Érték: - ami a társadalmi normáknak megfelel, az egyén és a társadalom előbbre jutását elősegíti Feladat: - megismerni, elfogadni és közvetíteni a kívánt és a társadalom által preferált értékeket, - közvetíteni az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott értékeket. Az értékátadó funkcióban érvényesüljön a tartalom és a forma egysége. (tartalom: ismeretátadás, személyiségfejlesztés…. forma: modellszerep)

24 Kommunikáció A pedagógus szubjektuma, magatartása, viselkedése, Én- jének működése az interakció során jelenik meg. Elégtelensége okán konfliktusok keletkezhetnek. A kommunikáció információcserét jelent jelek, jelrendszerek segítségével.

25 13. Alapkövetelmények a pedagógussal szemben
Képességek Személyiségbeli tulajdonságok - kommunikációs - szakmai tudás - empátiás - pedagógiai ismeretek - tolerancia - pszichológiai ismeretek - akarat és érzelem - meggyőződés kinyilvánítása - meggyőzés - fogékonyság a szeretet megnyilvánulásaira A TANÁR

26 14. A hatékony munkavégzést szolgáló alapkompetenciák.
Alkalmazkodóképesség és készség. Döntési képesség. Együttműködés. Empátia. Felelősségvállalás. Kommunikációs készség. Minőségre törekvés. Önállóság. Önbizalom.

27 Önkontroll. Önfejlesztés/tanulási készség. Problémamegoldó képesség. Szabálytudat-szabálytartás. Teljesítményorientáció. Vezető - irányító munkaköröknél az alapkompeten-ciákon kívül: Csapatmunka. Előrelátás. Elvárások támasztása. Irányítás.

28 Jövőorientáltság. Mások megismerése. Motiválás. A felsorolt kompetenciák biztos hogy szükségesek a hatékony munkavégzéshez, de hogy ezek a kompetenciák mekkora súllyal befolyásolják a munkavégzés hatékonyságát az egyes munkakörökben azt egy, a munkakörökre elkészített kompetencia térképben kell hogy testet öltsön.

29 Kompetencia súly; kompetencia szint; kompetencia térkép
Kompetencia súly; kompetencia szint; kompetencia térkép. Forrás: Szelestey Judit „Kompetenciarendszer-kompetenciatérkép” súly min. szint Alkalmazkodóképesség Döntési képesség Együttműködés Empátia Felelősségvállalás Kommunikáció Minőségre törekvés Önállóság Önbizalom Önfejlesztés Önkontrol Problémamegoldó képesség Szabálytudat Teljesítményorientáció

30 A megfelelés kérdése: „Elégedett lennék, ha a gyerekek megéreznék a siker ízét” – egy gyakorló pedagógus „Az iskolának nem az iskola, hanem az iskolától való szabadság az igazi célja.” - Ludwig Feuerbach „Az iskolától mint a nevelésért is felelős intézménytől elvárható, hogy olyan majdani versenyzőket neveljen, akik a versengés felfokozott hangulatában is képesek szem előtt tartani a morális szempontokat, tekintetbe venni mások méltóságát.” – Fülöp Márta pszichológus

31 A következő műhelyfoglalkozásunk időpontja:
Köszönöm figyelmüket. A következő műhelyfoglalkozásunk időpontja: 2011. április 7. 14,30


Letölteni ppt "Osztályfőnöki műhelyfoglalkozás november 25. Csillag Ferenc"

Hasonló előadás


Google Hirdetések