Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kompetencia alapú oktatás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kompetencia alapú oktatás"— Előadás másolata:

1 Kompetencia alapú oktatás
Történelem tantárgy

2 A részletes vizsgakövetelmény bevezetője az alábbi célkitűzéseket fogalmazta meg:
·  Korszerű történelmi műveltséggel ma az rendelkezik, aki gazdag és sokrétű ismeret­anyag birtokában van, gondolatait képes mind szóban, mind írásban árnyaltan kife­jez­ni, szemléletét a nyitottság, a problémaérzékenység jellemzi, aki ugyanakkor tisz­tában van a múlt rekonstruálásának objektív és szubjektív korlátaival. ·  A középiskolai történelemtanítás akkor tekinthető eredményesnek, ha a tartalmak elsa­já­tí­tásával párhuzamosan megtörténik a történelmi megismeréshez szükséges kész­sé­gek kialakítása.   Az általános vizsgakövetelményekben megfogalmazottak szerint a történelem érettségi  vizsga azt hivatott mérni, hogy „a vizsgázó ·  rendelkezik-e a történeti gondolkodás kialakulásához szükséges alapokkal, ·  birtokában van-e az alapvető történelmi tényeknek, ·  tudja-e használni a történelmi fogalmakat, a szaknyelvet, ·  képes-e ismereteit szóban és írásban előadni, ·  elsajátította-e azokat a képességeket és ismereteket, amelyekkel a történelmi ese­mé­nye­ket és jelenségeket értelmezni tudja, ·  képes-e a történelmi forrásokat – legyenek akár eredeti, akár a múltról szóló feldol­go­zá­sok – elemezni és értelmezni; a múlt emberének életét reálisan elképzelni, ·   tudja-e értelmezni a jelenkor társadalmi jelenségeit, ·  képes-e az érvekkel alátámasztott, árnyalt és tényszerű történelmi értékeléseket előny­ben részesíteni a leegyszerűsítő véleményekkel szemben.”

3 A történelem tantárgy helyzete
Kötelező érettségi tantárgy Érettségi feladattípusok: Írásban: - Rövid választ igénylő tesztfeladatok (12) Összefüggő, magyarázatokkal ellátott esszé fogalmazások (2+1) Szóban: 1 húzott téma önálló kifejtése, bemutatása

4 Az ismeretátadás, a képességfejlesztés és a normaközvetítés „hármasának” belső egyensúlya
meghatározó legyen a képességjellegű követelmények (kompetenciák) szerepe a taní­tási folyamatban és a vizsgán, érvényesülhessen a nevelési-oktatási folyamatban a nemzeti és európai azonosság­tudat, a humanista és de­mok­ra­tikus értékrend, az eseménytörténeti ismeretek mellett több figyelmet kapjanak a társadalmi, gazdasági és kulturális folyamatok, illetve azok a tartalmak, amelyek az egyes korszakok komp­lex, életszerű bemutatásához szükségesek, nagyobb súllyal szerepeljenek azok a konkrét történelmi tartalmak és elemzési szem­pon­tok, amelyek a jelen világának megértéséhez szükségesek, illetve kedvező megvalósítási feltételeket biztosítson – a központi igényeken túl – a helyi szakmai önállóságból adódó lehetőségeknek.

5 A képességjellegű követelmények (kompetenciák)
nyelvi kultúra, kommunikáció, értő olvasás, érvelés, szövegalkotás, információk kezelése, probléma-felismerés, problémamegoldó gondolkodás, logikai kapcsolatok felismerése, modellalkotás, önkifejező képesség, széles körű alkalmazási képességek.

6 Értékelések szempontjai
Tájékozódás térben és időben Szaknyelv alkalmazása Feladatmegértése Források használata Eseményeket alakító tényezők feltárása Nyelvhelyesség, megszerkesztettség

7 A konkrét tartalmak, lexikális ismeretek csökkentése
„A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető évszámok, személyek, topográfiai ada­tok és fogalmak megegyeznek az alap- és középfokú történelem kerettantervek évszá­mok­ra, személyekre, topográfiai adataira és fogalmaira vonatkozó – az adott témakörhöz rendel­hető – tantárgyi követelményeivel. Az emelt szintű érettségi vizsga egyszerű, rövid választ igénylő feladatainak megol­dá­sá­hoz szükséges részletes követelményeket a történelem kerettanterveknek az évszámokra, sze­mé­lyekre, topográfiára és fogalmakra vonatkozó részei tartalmazzák. Az emelt szintű érettségi vizsga írásbeli részének szöveges (kifejtendő) feladatai és szó­beli tételei megoldásához szükséges nevek, fogalmak stb. körét a kerettantervek és a vizsga­kö­ve­telmények az adott témaköröknél példák segítségével jelzik.”

8 Órakeretek Heti óraszámok 9-10- 11.évfolyamokon 2 óra/hét = 74 óra/év
12. évfolyamon 3 óra/hét = 96 óra /év Nincs csoportbontás: fő/ osztály

9 Érintett osztályok történelem tantárgyból 9.Éger, 9.Fagyal és 10.D
Kompetenciaalapú oktatás: történelem tantárgyból 9.Éger, 9.Fagyal és 10.D szakközépiskolai osztályokban Bemeneti mérés eredményei: Fővárosi átlaggal megegyező eredmények Fejlesztendő terület a lexikai tudás Emlékszik még Ön a Blagovesenyszkij Székesegyházra?

10 Kompetencia-alapú oktatásban rejlő lehetőségek, adottságok a történelem tantárgy számára
Csoportbontások fő/csoport Tantárgyi koncentrációk Önálló munka Gyakorlás

11 Módszertani lehetőségek
Internet - könyvtárhasználat, mint forrás Csoportmunka / önálló munka – tanulók érdeklődése, képességei alapján Differenciált feladatkiosztás Órai kutatómunkák – mozaik tanulás Közös megbeszélés

12 Tömbösített órák adottságai
múzeumlátogatás, filmvetítés, élő helyszínek

13 Kompetenciák fejlesztése
Olvasás, szövegértés Fogalommagyarázat Ábra-, képelemzés Órai tanulás – rövid távú memória Önálló véleményalkotás: érvelés PowerPoint bemutatók készítése – elsajátított ismeretek bemutatása

14 Mózes sosem tudott horgászni:D

15 Technikai vagy kulturális szakadék?
„Ki gépen száll fölébe…” – akinek van otthon számítógépe: Az használja is bátran: profi a stratégiai játékokban, letöltésekben, információ-halászatban, netes kommunikációban. (Nagy-Britannia: net-generáció 800 szó!!!) A megszerzett adatok megformázása, megjelenítése az informatikai tudás (órák) számától függ (10.D órai Pp készítése – 9.Fagyal otthoni Pp vállalásai) Ha nincs otthon internet-előfizetés vagy gép sincs… - nem lehet megtanulni zongorázni zongora nélkül A Net használatának is megvan a maga sajátos logikája

16 Milyen az Ön Hófehérkéje?
Olvasott szöveg Fantázia Szókincs

17 Hátrányai – a termek Kisebb csoport – kisebb terem-
IKTs órát nem vagy csak nehézségek árán lehet tartani Nem lehet benne mozgatni a diákokat

18 Hátrányok – a gyerek feje
Tanulók befogadó-képessége korlátozott: fáradtság a nap végére Sok a megtanulandó tananyag 3-4 lecke/3 hét

19 Tananyag – Idő - Memória
Otthoni tanulás: rapszódikus Nincs „rendszeres” számonkérés, Nincs folyamatos tanulás A hosszú távú memória gyorsan kopik

20 Összegzés Egyéni fejlesztés lehetősége Személyre szabott feladatok
Kevesebb fegyelmezési probléma

21 Javaslatok jövő tanévre
Kompetenciára alkalmas termek kijelölése és elérhető 2 IKTs doboz 2+4 vagy 3+4 órabontás (pl: 2 magyar + 4 történelem majd fordítva), változatosabb lenne a diák napja Terepmunka/ múzeumlátogatás továbbra is megoldható lenne.


Letölteni ppt "Kompetencia alapú oktatás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések